ބިތުފަންގި

Submit your articles and photos for publication on our website info@bithufangi.com

އީރާނުގެ ރައީސް ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރަށް “ކަންތައްގަނޑެއް” ލައިގެންފި

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 600 ކިލޯމީޓަރު (375 މޭލު) ދުރުގައި އޮންނަ އަޒަރުބައިޖާން ގައުމާ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖޯލްފާ ކައިރިން.

އެއާޕޯޓު ކާރުގައި މަސްތުވާ ތަކެތި ހުޅުމާލެ އަށާއި މާލެއަށް އެތެރެކުރޭ

އެމްއޭސީއެލް އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި ފޮށިގަނޑު ތަކާއި ލަގެޖްތައް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެކި ތަންތަނަށް ޓްރެފިކް ކުރާކަން މިނޫހުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެކަމުގައި އުޅެނީ އެއާޕޯޓުގެ ސީނިއާާ މީހުންނާއި ގާތްގުޅުނ އޮންނަ ބައެކެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުން މަސްތުވާތަކެތި އައުމުން އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީ ޗެކަޕެއް ނެތި އަޑިން ގުޅިގެން ރޭވިގެން… Continue Reading →

އަދި ހުވަ ނުކުރޭ. މިހާރު އެބުނީ ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރާނަމޯ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުން ލިބުނު ބޮޑު މެޖޯރިޓީއާއެކު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ވެސް ކުޅެލުމަށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސް ވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި އަދި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާނޫނު… Continue Reading →

މުއިއްޒު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ތަސްދީގު ކުރީ ކެމްޕޭނަށް ވަގުތު ނެތިގެން ބިލުގައިވާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ނުކިޔައިތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، މަޖިލީސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތެވެ. އެހާލަތު ތަކާއި ފުށުއަރާ ގޮތަށް ބަޔަކު އަމިއްލަ މަންފާ އަކަށް ބިލެއް ފާސްކުރީމާ މުއިއްޒު އަވަސް އަރުވާލައިފައި އޭތީގަ އޮތީ ކޯޗެއްތޯ ވެސް ބަލާނުލާ ކަމަށް ބަޔަކު މީހުން އެބަ ބުނެއެވެ. ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި… Continue Reading →

ނޯޓް: ޖާބިރު ނާސި ސޫރަތަށް ޖޯކު ޖަހައި ރައީސް އާއި ދިމާލަށް ކުއްތާއަށް ގޮވި އޯޑިއޯ އާއި އަދި އިތުރު އޯޑިއޯ ތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން އެކިފަހަރު މަތީން ލީކު ކޮށްލި ޖާބިރުގެ އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އާއިލާ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޑުއަހަން ނުވާ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ހުރުމުން މިހާރު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އިން އެ ތިން އޯޑިއޯވެސް ރިމޫވް ކޮށްފައި. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން އެތަކެތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ… Continue Reading →

އީވާ އާއި ބެހޭގޮތުން މި ފޮތުގައި ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލް ރިމޫވް ކޮށްދިނުމަށް އީވާގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު އެދިއްޖެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ފެއިލްވާނެ އީވާގެ އެއްޗެއް ރިމޫވް ކުރުމަކީ މި ފޮތް ދަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ!

ގޮނޑިއަކީ ތަރިކަ މުދަލެއްތަ؟ ދެން އިނަފް! މިފަހަރު އީވާ ނޫން ގޮތެއް!

އީވާ މަޖިލިސް ގޮނޑީގައި 15 އަހަރު އިނދެފިއެވެ. ބަޔަކު ހުވަފެނުގައި ވެސް ނުދެކޭހާ ލާރި ހަދައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގައި 15 އަހަރު އިނުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ކޮންމެ ގައުމަކުން އީވާއާއި އޭނާގެ މުޅި އާއިލާއަށް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި މުޅިން ހިލޭ މުޅި އުމުރު ދުވަހު ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮންމެ މަހަކު 54،000 ރުފިޔާގެ… Continue Reading →

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ފާޅުގައި ސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި އަދި ހާއްސަކޮށް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި ކޯޑިނޭޓަރުން ދަނީ އެތަންތަނުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ހުރި ގޮތާއި މެދު ފާރަލަމުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭނަމަ އެ މުވައްޒަފުންނަށް… Continue Reading →

އެކްސިޑެންޓާއި ސަރުކާރު އަދި ފަރުދުން މާޔޫސް..!

މިއީ ބްރޭކިންގ.އެމްވީ އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ހިތްދަތި މުސީބާތްތަކެއް ހިނގައި، އޭގެ ފަހަތުގައި ފަނާވުމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފާއިތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކާއެކު ގެއްލިގެންދާ ފުރާނަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ގޮސް، ޤައުމުގެ މައްޗަށް ކަޅު ހިޔަނި އެޅި، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތައް ހިތާމައާއި އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ ވަޅުގަނޑަކަށް ވައްޓާލައިފިއެވެ. މި ސާފު ސުވަރުގެއަށް ސިލްސިލާ… Continue Reading →

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް ކޮންޓުރޯލް ކުރަނީ އަސްލަމް -ޝިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަސްލަންޓޭ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަތްބާނާ އެކޯޓުތަކުގެ ކޮންޓުރޯލް ނަގާފައިވާ މީހާ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން މަސްވެރިކަމާ ކަނޑުގެ ރިސޯސްތަކާބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީޢަތް ލަސްކުރަނީ މިސަރުކާރުން… Continue Reading →

« Older posts

2024 ބިތުފަންގި