ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާ: ނާގާބިލް ދެމީހެއް މުށުތެރޭގައި މަލްޓިބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންޑަސްޓްރީ
އިނދަޖެހޭތީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޗެއާޕާސަން، އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އޭނާ މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ…

މުނާފިގު ފަގުޑި

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު އީރާނުގެ ރައީސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ. އިސްލާމީ ދަރުސްވެރިއަކަށް ބަދަލުވި އަލީ…

އެއާޕޯޓު ކާރުގައި މަސްތުވާ ތަކެތި ހުޅުމާލެ އަށާއި މާލެއަށް އެތެރެކުރޭ

އެމްއޭސީއެލް އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި ފޮށިގަނޑު ތަކާއި ލަގެޖްތައް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެކި ތަންތަނަށް ޓްރެފިކް ކުރާކަން މިނޫހުގެ ސަމާލުކަމަށް…

މުއިއްޒު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ތަސްދީގު ކުރީ ކެމްޕޭނަށް ވަގުތު ނެތިގެން ބިލުގައިވާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ނުކިޔައިތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، މަޖިލީސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތެވެ. އެހާލަތު ތަކާއި ފުށުއަރާ ގޮތަށް ބަޔަކު އަމިއްލަ މަންފާ އަކަށް…

ނޯޓް: ޖާބިރު ނާސި ސޫރަތަށް ޖޯކު ޖަހައި ރައީސް އާއި ދިމާލަށް ކުއްތާއަށް ގޮވި އޯޑިއޯ އާއި އަދި އިތުރު އޯޑިއޯ ތަކާއި ގުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން އެކިފަހަރު މަތީން ލީކު ކޮށްލި ޖާބިރުގެ އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އާއިލާ ތަކުގެ…