ރަަޝިއާގެ ހަމަލާ: ހައްޔަރުކުރި ޓެރަރިސްޓު ބުނީ ކީކޭކަން އެނގޭތަ؟

ރަޝިއާއަށް ކްރޮކަސް ސިޓީ ހޯލުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއަށްފަހު ފިލަންވެގެން ދިޔަ އެހަމަލާގަ އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޔުކްރޭނު…

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ޕޮލިހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ބަޔަކު އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އަރުވައި އައިސީޔޫއަށް ފޮނުވާލައިފި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު ޕޮލިހުން ހައްޔަރު ކުރުމުން އާންމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ އެބިދޭސީގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާ ކުރުމުން ،…

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް މައާފު ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މައާފު ދިނުމާއި ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމާ މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތްޕުޅާނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.…

ތުނބުޅިލީ ބަޔަކު ރަޝިއާގައި ރޭ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްދީ އެތައް ބަޔަކު މަރާލައިފި

ރޭ ރަޝިއާގެ ކޮންސެޓް ހޯލަކަށް ތުނބުޅިލީ ބަޔަކު ވަދެ ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާއިރު ވަރަށް ގިނަ…

ތަހުގީގު: ޑުރޯން އަށްފަހު، ރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަބަކަށް ހެދުމުގެ ނުރައްކާތެރި ޕްލޭން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ޝިޕްމެންޓު ހިފައިގެން ބޭރުގެ ބޯޓު ފަހަރު އަންނަނީ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ…

ސިންގާއެއް ކަމަށް ހީކޮށް ދިވެއްސެއްގެ ކަރު ބުރިކޮށްލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ

މިހާރަކަށްއައިސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކޮކެއިން ކިޔާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން ޓްރެންޑަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ޕާޓީތަކާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އުފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުގައި ފަށާ…

ބިޓުން ނެގުން ހައްގު، އެކަމަކު – ކައިވެނިކުރުން މަނާ..!

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޒަމާނުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ގުޅުންތަކާއި، ރައްޓެހިވުމާއި، ކައިވެންޏާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ގިނަ ފަހަރަށް ގުޅިފައިވަނީ އުމުރާއި، ރުހުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކާއެވެ. ކޮންމެ…

ޖިންސީގުޅުން ހިންގޭ މުއްދަތު

ޖިންސީ ސިއްހަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަ އަދި ރައްކާތެރި އިންޓިމޭޓް ތަޖުރިބާއަކަށް މެދުވެރިވާ އެކި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފާހަގަ…