މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ސިންޑްރޯމް ތަކުގެ ސަބަބުން ޕެރެލައިޒްވޭ

ޒުވާން އުމުރުގައި ޕެރަލައިޒް ވުމަށް މެދުވެރިވާ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ސިންޑްރޯމްސް ޕެރަލައިސިސް- ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް މަސްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ދިއުމަކީ އިންސާނާގެ…

ފަގީރުން އަތުން ޓެކްސް ނެގުމަށްފަހު ޒަކާތުން “ވަގުހަދާ” މައްސަލަ

ފިތުރާނާގެ ނަމުންވެސް ނަންދެވިފައިވާ ޒަކާތަކީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން މުސްލިމުން ކުރާ ޞަދަޤާތެކެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ…

އައިވީއެފް ގެ ބޭއިންސާފު ޝަރުތު: ވަރިއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދޮރެއް!

ސަރުކާރުން އިން ވިޓްރޯ ފަރޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) ފަރުވާއަށް ހިލޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ މެދު ހެދިފައިވާ އުސޫލަކީ ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތައް ނުހައްގުން…

ތަހުގީގު: ޑުރޯން އަށްފަހު، ރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހަބަކަށް ހެދުމުގެ ނުރައްކާތެރި ޕްލޭން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ޝިޕްމެންޓު ހިފައިގެން ބޭރުގެ ބޯޓު ފަހަރު އަންނަނީ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ…

ސިންގާއެއް ކަމަށް ހީކޮށް ދިވެއްސެއްގެ ކަރު ބުރިކޮށްލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ

މިހާރަކަށްއައިސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކޮކެއިން ކިޔާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން ޓްރެންޑަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ޕާޓީތަކާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އުފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުގައި ފަށާ…