Submit your articles and photos for publication on our website info@bithufangi.com

Category 18+

18 އަހަރުން މަތީ ކޮންމެ މީހަކަށް ގަންޖާ ހުއްދަކޮށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި 3 ގަސް ހެއްދޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ފާސްކޮށްފި

ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު އާ ގާނޫނުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި 18 އަހަރުން މަތީ ޖަރުމަނު ރައްޔިތުންނަށް މަރުޖުއާނާ ނުވަތަ ގަންޖާ ހުއްދަ ކޮށްފި އެވެ. ޖަރުމަނު ގާނޫނުއަސާސީން ހުއްދަކުރީ 25 ގްރާމް މަރުޖުއާނާ ގެންގުޅުން ހުއްދަ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގެއެއްގައި އޭގެ 3 ގަސް އިންދުންވެސް ވަނީ ހުއްދަ ކޮށްފަ އެވެ.  މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން… Continue Reading →

ބިޓުން ނެގުން ހައްގު، އެކަމަކު – ކައިވެނިކުރުން މަނާ..!

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޒަމާނުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ގުޅުންތަކާއި، ރައްޓެހިވުމާއި، ކައިވެންޏާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ގިނަ ފަހަރަށް ގުޅިފައިވަނީ އުމުރާއި، ރުހުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކާއެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ލޯބިވެރިން ހުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓް އާންމު ކަމަކަށް ހީވިޔަސް، ކައިވެނީގެ ގާނޫނީ އުމުރާ އެއްވަރަށް ޖައްސައިގެން – ގިނަ ފަހަރަށް 18 އަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ… Continue Reading →

ޖިންސީގުޅުން ހިންގޭ މުއްދަތު

ޖިންސީ ސިއްހަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަ އަދި ރައްކާތެރި އިންޓިމޭޓް ތަޖުރިބާއަކަށް މެދުވެރިވާ އެކި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މުއްދަތާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޯސް ތަސައްވުރެވެ. ގިނަ ފަރުދުން ސުވާލު އުފައްދަނީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުއްދަތާއި، އާންމުކޮށް… Continue Reading →

2024 ބިތުފަންގި