Submit your articles and photos for publication on our website info@bithufangi.com

Category އެޑިޓޯރިއަލް

ސަރުކާރު ހުޅުވުމާއެކު ކޮވިޑު ލޯނުތަކުގެ އިންޓެރެސްޓް މާފު ކޮށްދިނުން؟

ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާއިރު އިތުރަށް ދިނުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަ ނޫން މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ބޭންކަކުން ފަރުވާލެއް ނުހުރެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ދާނީ ކާކު ކައިރިޔަށް ހެއްޔެވެ؟ ބޭންކު ހިންގަންވެސް ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަނީ ބޭރު ދޮން މީހަކާ ވިއްޔާއެވެ. ނަސީބަކުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ މިސަރުކާރުން ވަނީ ކޮވިޑް… Continue Reading →

2024 ބިތުފަންގި