ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް ކޮންޓުރޯލް ކުރަނީ އައްޑޫއަސްލަމް -އޭނާ މިފަހަރު ދާނީ ޗޮކުން… ބަލައްޗޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަސްލަންޓޭ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަތްބާނާ އެކޯޓުތަކުގެ ކޮންޓުރޯލް ނަގާފައިވާ…

ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ހުރަސް ނާޅާނެ: ސަރުކާރު

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް…

ރޯދައަށް ސައޫދީން ފޮނުވި ކަދުރު މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާނ1 މަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ރޯދް ވީއްލުމްށް ފޮނުވި ކަދުރު ބަހަން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ…