Submit your articles and photos for publication on our website info@bithufangi.com

Category ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތައް ކޮންޓުރޯލް ކުރަނީ އަސްލަމް -ޝިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަސްލަންޓޭ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަތްބާނާ އެކޯޓުތަކުގެ ކޮންޓުރޯލް ނަގާފައިވާ މީހާ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން މަސްވެރިކަމާ ކަނޑުގެ ރިސޯސްތަކާބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ޝަރީޢަތް ލަސްކުރަނީ މިސަރުކާރުން… Continue Reading →

ސަރުކާރުން ޔަތީމު ކުދިންނަށް އިނާޔަތް ދެނީ.

ސަރުކާރުން ޔަތީމު ކުދިންނަަަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އެބަ ދެއެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެހުންނެވި މިނިސްޓަރު ޑރ.ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެކުސްގައި ވިދާޅުވީ، “ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ހައުސް އިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާނަން. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކުދިން ބޮޑުވަންދެން ކޮންމެ… Continue Reading →

ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ހުރަސް ނާޅާނެ: ސަރުކާރު

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް މި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އުޅޭ ބަޔަކު… Continue Reading →

ޔާމީނު ޕާޓީ ޖަލްސާ ބާއްވާ ގިޔާސުއްދީން ފުލުހުން ނުކުމެ ބަންދުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ ހުއްދަ ނުނަގައި ބާއްވަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ މިރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ޖަލްސާ ބާއްވަން ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވައި ސްކޫލު ގޭޓު ބަންދުކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވަން ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ. ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވެ އާންމު މެންބަރުންނާއި އިސްވެރިން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލަށް… Continue Reading →

ރޯދައަށް ސައޫދީން ފޮނުވި ކަދުރު މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާނ1 މަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ރޯދް ވީއްލުމްށް ފޮނުވި ކަދުރު ބަހަން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ފައްޓަވައިފިއެވެ.  އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލެއަށް ކަދުރު ބަހާނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ކަމަށެވެ. އަދި އައިޑީ ކާޑު ހިފައިގެން ދިއުމުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް 1 ޕެކެޓު… Continue Reading →

ޖާބިރު ފުއްޕައިފި. އަހަރެމެންނަށް ބަވައިފި. މުއިއްޒުއަށް ކުއްތާއަށް ގޮވައިފި. ވަގުތު ޖެހުމުން ލީކު ކުރާނަން. ތިހިރީ އިޓަލީގެ ރިހެބުގަކަން ހަނދާން ކުރާތި ޖާބެ އިނގޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އިޓަލީގެ ރިހެބެއްގައި ފަރުވާހޯދަން ހުރެ އަޅުގަނޑުމެން ބިތުފަންގި.ކޮމް އަށް ހެއްދެވި ނެހެއްދެވި އަށް ގޮވައިފިއެވެ. ޖާބެ އާއި އެކު އިޓަލީގެ ރޯމް ގައި 3 ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުން ތިބިއިރު ޖާބެ ވަނީވަރަށް ހަޑިކޮށް ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ބަވައި ގުރުއާނަށް ޖޯކު ޖަހައި މަސްތުވެގެން ހުރެ… Continue Reading →

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ޢީދު ދުވަހު ހެނދުނު މުލީއާގޭގަ

މި އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން އޮންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.  ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ފިޠުރުޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 ން 10:30އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ، މުލީއާގޭގައެވެ. ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށާއި،… Continue Reading →

ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔަާކޮށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފަށައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކު ފާހާނާއަށް ވައްދައި އަނިޔާކޮށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. މިރޭ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވި ވީޑިއޯއާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ އެއީ އއ.ރަސްދޫގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައި ވާ ކަމަށާއި މިކަން… Continue Reading →

އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީ ލިބޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް – ރައީސް ސޯލިހް

އައްޑޫގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑިޕީއަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫގެ ދާއިރާތަކަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއާ މެދުނތަސައްވަރެއް އޮތީ އެމްޑީޕީގައި ކަމަށާ އައްޑޫއަކީ ކުރިން ހަމަޖެހޭ ފުއްދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އަތޮޅެއް ނަމަވެސް،… Continue Reading →

މުޒާހާރާ އަށް ގްރީން ޒޯނަށް ވަންނާނެ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވި މައްސަލާގައި އަދިވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

ގްރީން ޒޯނަށް މުޒާހަރާ އަށް ވަންނާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އިއްޔެ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކާމެދު އޭނާއާ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ އޮތް ނޫސްވެރިން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަލީހު… Continue Reading →

« Older posts

2024 ބިތުފަންގި