ބްރޭކިންގ ނިއުސް: ޙައްޖު ވާޖިބު ނުވާ މީހުންވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުވައިފި

ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުގައި ހުންނަ ފައިސާ އަކީ ރައްޔަތުން އެންމެންގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ކަންތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ހުންނަ ފައިސާ. އެ ފައިސާ ވަކި ބަތަކަށް ޚަރަދުކުރާ…