އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން. މުއިއްޒު އަޗާ ތަޅަނީ

By admin May26,2024

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މުއްސަނދި ޚަރަދުތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަނީ ރުޅިވެރިކަން އުފެދިފަ އެވެ. އަސާސީ ބޭނުންތައް ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުނދަގޫވާ ގައުމެއްގައި ރައީސްގެ ފަޚުރުވެރި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ވަނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ނުކުތާއަކަށް ވެފައެވެ.2،000 ޑޮލަރުގެ ގަލަން2000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުރި ގަލަމަކާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު އަކީ ބަޚުކޫލު ވެރިއަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް މި ކަލޭގެ އަޗާ ތަޅަނީއެވެ. މިފަދަ ޚަރަދަކީ ހަމައެކަނި ޓޯން ޑީފް އެއް ނޫން ކަމަށާއި ޔުޓިލިޓީ ބިލް ދައްކަން ނުކުޅެދޭ އަދި އެކަށީގެންވާ ކާބޯތަކެތި ގަނެވޭ އާދައިގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މީނާ ކުރާ މަލަމާތެއް ކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ.

ބާބުލްއަވާލީގޭގެ ފަގީރު ކަމުގައި އުޅުނު މޫނުބުރުގާ އެޅި ، އަދި ބައްޕަ ނިޔާވީމާ، ޔޫކޭ އަށް ދާންވެގެން މޫނުބުރުގާއާއި ކަޅުހެދުން އެއްލައިލި ސާޖިދާ ނުވަތަ ފަހުން ފަސްޓް ލޭޑީގެ ގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްވި ދީން އޮޅުނު ސާޖިދާގެ އަތުގައި 10ހާސް ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮވެ އެވެ

ފަގީރުކަމުގެ ތެރޭގައި ފަސްޓް ލޭޑީގެ ލަގްޒަރީ އަތްދަބަސް

ބާބުލްއަވާލީގޭގެ ފަގީރު ކަމުގައި އުޅުނު މޫނުބުރުގާ އެޅި ، އަދި ބައްޕަ ނިޔާވީމާ، ޔޫކޭ އަށް ދާންވެގެން މޫނުބުރުގާއާއި ކަޅުހެދުން އެއްލައިލި ސާޖިދާ ނުވަތަ ފަހުން ފަސްޓް ލޭޑީގެ ގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްވި ދީން އޮޅުނު ސާޖިދާގެ އަތުގައި 10ހާސް ޑޮލަރުގެ އަތްދަބަހެއް އޮވެ އެވެ. މި ހާމަވުމުން އާންމުންގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެ، ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހަގީގަތްތަކާ މެދު ހީވާ ގޮތުގައި ނާޒުކުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފަސްޓް ލޭޑީގެ ލަގްޒަރީ އެކްސެސަރީއަކީ ހަރާމް ފައިސާއެވެ.ޖަވާބުދާރީވޭ!ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބޮޑު ހަރަދުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތަކުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާން އެބަޖެހެއެވެ. ރައްޔިތުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ޕްރެޝަރު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ލީޑަޝިޕުން އިސްކަންދިނުމަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުންނެވެ. އޭ މުއިއްޒު އެވެ. މިއީ މަނިކުފާނުގެ އަމާބަފާގެ މުދަލެއް ނޫނެވެ!

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post