ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިން އެދިގެން އީރާނުގެ ރައީސްގެ ޖަނާޒާގައި މުއިއްޒު ބައިވެރި ނުވި

By admin May22,2024

އީރާނުގެ ރައީސްގެ ޖަނާޒާގައި މުއިއްޒު ބައިވެރި ނުވީ ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިން ބުނެގެން

ޑރ، މުއިއްޒު ޝީޢީ ލީޑަރު ރައީސީ މަރުވެގެން ޖަނާޒާއަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.
މުއިއްޒު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް ރައީސީ އަކީ މުސްލިމުން އުޅޭ ގޮތާއި މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރާ ޢަޤީދާއަށް ހަޖޫ ޖަހައި ދެކޮޅު ހަދާ ކާފަރެކެވެ.
ކާފަރެކޭ މިބުނީ އިސްލާމީ އުއްމަތް 73 ބަޔަކަށް ބެހިގެންދާއިރު ސުވަރުގެ ވަންނާނީ އެންމެ ބަޔެއް ކަމަށް ވާތީއެވެ.
އެހެންކަމުން ނަރަކައަށްދާ މީހުންނަކީ ކާފަރުންނެވެ.
ރައީސީ އަކީ ރަސޫލާގެ ޞާޙާބީންނަް ބަދުބަސް ބުނާ ބައެކެވެ. އޭގެތެރެއިން ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެއް ކަމަށް ބުނާ ނަޔަކުވެސް ވެއެވެ.
ރައީސީ މަރުވެގެން އެކަމުގެ އުފާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ފާޅުކުރާއިރު ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންވެސް ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post