މުނާފިގު ފަގުޑި

By admin May22,2024

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު އީރާނުގެ ރައީސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

އިސްލާމީ ދަރުސްވެރިއަކަށް ބަދަލުވި އަލީ ރަމީޒް ދާދި ފަހުން އާންމުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން އަނެއްކާވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނުއިރު، ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅުއްވާ ރަމީޒު އިއުލާން ކުރެއްވީ އީރާނުގެ ރައީސަކީ ހަގީގީ މުސްލިމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ކުށްވެރިކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންގެ ތަޤްދީރުގައި އެބޭފުޅުން މަރުވުމަށްފަހު ނަރަކައިގައި އަނދާ ހުލިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އޭނާއަކީ ބައިބައިވުން އުފެއްދުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފަތުރާ މީހެކެވެ. މިއީ ރަމީޒް ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ މަރުކަޒުގައި ހުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ރެޑިކަލް ވިސްނުންތަކާއި ބަޔާންތައް ނެރެނީ ވަރަށް ސިއްރިޔާތުގަ އެވެ.

މި މައްސަލައަށް އިތުރު ކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރަމީޒު ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ބުނާ ތުހުމަތުތަކެވެ. މަސްދަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރަމީޒާ ގުޅުން ހުރި “ފްރީޒް” ބްރޭންޑް ނަމުގައި ވިޔަފާރިތަކުން ދަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ފައިސާ ޑައިވަރޓް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޓެރަރިސްޓް ޖަމިއްޔާތަކަށް ވަކިވަކި ފަރުދުން ހީވާގިކަމާއެކު ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ކުރެވެ އެވެ.

މި ސީރިއަސް ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅިަސް ތަހުގީގެއް ނުކުރާނެއެވެ . އަލީ އަކީ ޑޮޓެކެވެ. ޑޮޓު ޓީމު އުފަންވީ މުއިއްޒުގެ އަންހެނުން ސާޖިދާގެ ގެއިންނެވެ. އަލީ ރަމީޒުގެ ބިޒްނަސް ޕާޓަކީ ސާޖިދާގެ ބޭބެ އެވެ . އެއީ ވެސް ބައިނާޅި އެކެވެ. ސޭކެކެވެ. ދިން ނޭނގި އެކަމަކު ފަތުވާ ދޭން ދުވަމުންދާ ދިނީ ލީޑަރުންނެވެ.

ގައުމީ ސަލާމަތުގެ މުހިންމުކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅާއިރު، ގައުމުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިސްޓުންނަށް ފައިނޭންސްކޮށް ރިކްރޫޓް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުރިނަމަ ހޯދަން އެބަޖެހެއެވެ.

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ތެރެއިން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ދީނީ ވިސްނުންތަކާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖިނާއީ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު ފަރާތަކަށް ރަމީޒް ބަދަލުވުމަކީ ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ހައްލުކުރުމާއި އާންމު ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮމްޕްލެކްސް ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post