އެމްއޭސީއެލް އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި ފޮށިގަނޑު ތަކާއި ލަގެޖްތައް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެކި ތަންތަނަށް ޓްރެފިކް ކުރާކަން މިނޫހުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

އެކަމުގައި އުޅެނީ އެއާޕޯޓުގެ ސީނިއާާ މީހުންނާއި ގާތްގުޅުނ އޮންނަ ބައެކެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުން މަސްތުވާތަކެތި އައުމުން އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީ ޗެކަޕެއް ނެތި އަޑިން ގުޅިގެން ރޭވިގެން މިތަކެތި ބާޒާރަށް ނެރެނީ