ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން އެކިފަހަރު މަތީން ލީކު ކޮށްލި ޖާބިރުގެ އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އާއިލާ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޑުއަހަން ނުވާ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ހުރުމުން މިހާރު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުވިޓާ އިން އެ ތިން އޯޑިއޯވެސް ރިމޫވް ކޮށްފައި. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތުން އެތަކެތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި މިހާރު އެތަކެތި ސޭވް ކުރެވިފައި ވުމަކީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޖާބިރު މިވަގުތު ހުރީ އިޓަލީ ރިހެބްގައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ އެކަހަލަ ވިޔާނުދާ ބަސްތައް ހުންނަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ޢާއްމު ނުކުރުމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!