މިއީ ބްރޭކިންގ.އެމްވީ އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ހިތްދަތި މުސީބާތްތަކެއް ހިނގައި، އޭގެ ފަހަތުގައި ފަނާވުމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފާއިތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކާއެކު ގެއްލިގެންދާ ފުރާނަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ގޮސް، ޤައުމުގެ މައްޗަށް ކަޅު ހިޔަނި އެޅި، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތައް ހިތާމައާއި އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ ވަޅުގަނޑަކަށް ވައްޓާލައިފިއެވެ.

މި ސާފު ސުވަރުގެއަށް ސިލްސިލާ ހިތާމަވެރި އެކްސިޑެންޓްތަކެއްގެ ވިލާ އެޅި، ފަނާވުމާއި މާޔޫސްކަން ފެތުރިއްޖެއެވެ. އެއް ޒަމާނެއްގައި ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ އުފާވެރި ހިނިތުންވުންތައް ފެނުނު މިރާއްޖޭގައި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު ފެންނަނީ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް ޣަރަގުވެފައިވާ އާއިލާތަކެވެ. އެ ޢާއިލާތަކުގެ ކޮންމެ ލޮލަކުންމެ ފެންނަނީ ކަރުނައެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަން މުޖުތަމައު މިވަނީ ސިހުމެއްގެ ތެރޭގައި ރިއްސަން ފަށާފައެވެ.

އާބާދީއާއި އަޅާބަލާއިރު ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މިންވަރު ބިރުވެރި ސްޕީޑެއްގައި އިތުރުވަމުންދާއިރު ، މަގުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ފެށިގެން ކަނޑުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާ ހަމައަށް، މި ހަމަޖެހޭ ސުވަރުގެ މިވަނީ މުސީބާތްތަކުގެ ރާޅަކުން ތެޅިގަނެ، މައުސޫމް ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާފައެވެ. ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެ ވޭނަކީ ތަސައްވަރު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ވޭނެކެވެ.

އުއްމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިވިގެން ގޮސް އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާކަމުގެ އިހުސާސެއް އެތައް އާއިލާއެއް ތަހައްމަލު އެބަކުރެއެވެ. ލޯބިވާ މީހުން ގެއްލުމުން ދުވަހަކުވެސް ފޫނުބެއްދޭނެ ހުސްކަމެއް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. މިފަދަ މުސީބާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަން އިމްތިހާނު ކުރަމުން އަންނަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ ގޮތަކަށެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ހިތާމަ ފޮރުވަން ކަވަރު އެޅިޔަސް އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަދާކުރެއެވެ. ވޯޓު ހޯދަން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓަށްޓަކައި ވޯޓުލާ ބޫތަށް ގޮސް ވޯޓު ލައެވެ. ، މުސީބާތްތަކުން އަރައިގަނެ، ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ދިރިއުޅުން އަލުން ބިނާކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ވެސް އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ތިބެއެވެ. އެކަމަކު ހިތާމައިގެ ތެރޭގައި ސުވާލުތައް ދިގުދެމިގެންދެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްތައް ހުއްޓުވައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުދޭވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭހެއްޔެވެ؟ މިއީ ސުވާލެކެވެ! މި އުނދަގޫ ސުވާލުތަކާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާއިރު، އަދިވެސް ސާފުވާ އެއް ކަމަކީ، އިތުރު ފުރާނަ ގެއްލިގެން ނުދިއުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭކަމެވެ.

މި ޙިއްސު ނެތް މުސީބާތްތަކުގައި ގެއްލިފައިވާ ފުރާނަތަކުގެ މައްޗަށް އަހަރެމެން އެންމެން ހިތާމަކުރާއިރު، އެފަދަ މުސީބާތްތައް ތަކުރާރު ނުވުމަށް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަން އެބަ ޖެހެއެވެ

ކޮންމެ ތަފާސްހިސާބެއްގެ ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ ގެއްލުމާއި ވޭނުގެ ހިތްދަތި ވާހަކަތަކެވެ. އާއިލާތައް މާޔޫސްވެ، ހުވަފެންތައް ފުނޑުފުނޑުވެ، މުސްތަގުބަލުތައް އޮޔާގޮސް ވިއްސި ވިހާލިވެއްޖެ އެވެ. ލޯބިވާ އެތައް ފުރާނައެއް ގެއްލިގެންދިޔުމުގެ ވޭނަކީ ވަޒަން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ވޭނެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގެއްލިގެންދިޔަ ފުރާނަތަކާއކު އެމީހުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޔަގީންކަމެއް ނެތް މާދަމާއެއްގެ ހިތާމަވެރި ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާށެވެ.

ޤައުމުގެ ދަރިން ވަކިވުމުގެ ހިތާމަކުރާއިރު، މިމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ސަރުކާރުން މި ބޮޑުވަމުން އަންނަ މުސީބާތަށް ސަމާލުކަންދީ، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް މަތިކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްކަންދޭން ޖެހެ އެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ރަނގަޅުކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް ގަވާއިދުތައް ހަރުކަށިކޮށް ތަންފީޒުކުރުމާ ހަމައަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި މިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސަތާއި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި، އެއަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު އެހެން ކަމެއްވެސް އެބައޮތެވެ. ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ޒިންމާއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާމައާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެތްތެރިކަމާއި، މިއަދުގެ އަނދިރިކަމުން އަލިގަދަ މާދަމާއެއް އުފެއްދުމުގެ އަޒުމުގައި އެއްބައިވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުގައި ތިބެމާ ހިނގާށެވެ. މުޞީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ބާރު ހޯދައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަމާޢަތުގެ ހިތާމައަކީ މާނަހުރި ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބާރުއަޅާ އެއްޗަކަށް ހަދަމާ ހިނގާށެވެ.

ނޯޓް: މި އާޓިކަލްގެ މަގްސަދަކީ ބިކަވެފައިވާ އާއިލާތަކާމެދު ސަރުކާރުތަކުން ވިސްނައި އަޅާލައި، އަދި މުޖުތަމަޢު މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ހޭލުންތެރިވެ އެއްބާރުލައި ގުޅިގެން އުޅުމެވެ