ސަރުކާރުން ޔަތީމު ކުދިންނަަަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އެބަ ދެއެވެ.

އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެހުންނެވި މިނިސްޓަރު ޑރ.ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެކުސްގައި ވިދާޅުވީ، “ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ހައުސް އިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާނަން. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކުދިން ބޮޑުވަންދެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ. އިންޝާ ﷲ

ޔަތީމުންނަކީ ބާލިޣްވުމުގެ ކުރިން ބައްޕަ ނިޔާވެގައިވާ ކުދިންނެވެ.

މިސްކީނުންނަކީ އޭނާގެ ދުވަހުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ތަންކޮޅެއް ގިނައިން އަތުގައި ހުރިމީހުންނެވެ.

ފަޤީރުންނަކީ ދުވަހުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެން މަދުން ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަތުގައި ނެތް މީހުންނެވެ