މާޒީވެދިޔަތަނާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކޮޅުމަޑުލު ވެގެންދާނީ ތަރައްޤީގެ ރާޑަރުގައި މެދަށްވާ އަތޮޅަކަށް ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް އަލީ އަޝްރަގްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.ރައީސް ވިދާޅުވީ ތ. އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށާއި އެއަތޮޅުގައި ފަށައި މިހާރު ހުއްޓިފަހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށެވެ.އެގޮތުން ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވަނީ ކިނބިދޫއަށް މިހާރު މިހިއްމުވެފައިވާ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށާއި، ހިރިލަންދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްޜޫއުގެ ދެން ކުރިއަށްހުރި މަސައްކަތްވެސް ދާދި އަވަހަށް ނިންމާލުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށެވެ. މަޖިލިސް މުހިންމު ވަނީ އެ ކަންކަމުގައ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މުހިންމުވަނީ އެ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަން އޮތް ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ރައީސް ވިދާޅުވީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށް، ރައްޔިތުން އެދޭ މިންވަރަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ހުރިހާ ކަމަކުން ނަތިޖާ ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.”ބޭނުންވާނީ ނަތީޖާ ނެރެދޭން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ މާޒީވެދިޔަތަނާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކޮޅުމަޑުލު ވެގެންދާނީ ތަރައްޤީގެ ރާޑަރުގައި މެދަށްވާ އަތޮޅަކަށް” ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.