ޕީއެސްއެމްއިން ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރައި އެމެރިކާގެ އެންމެންނަކީ ނުބައި މުނާފިގުން ކަމަށް ބުނެފި

By admin Mar31,2024

ސަރުކާރުގެ މީޑިއާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ތަރުހީބުދޭ ގޮތަށް ހަބަރުބފަތުރައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ރޭ ފެތުރީ ނަފްރަތު ބޮޑު ޕްރޮޕެގެންޑާއެކެވެ. މި ޓްރެންޑުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އިތުރަށް ފުޅާވެ، ދުނިޔޭގެ ހަމަޖެހުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވެ އެވެ. ޣައްޒާގައި މުސްލިމުންނަށް ގެއްލުންވާ އަމަލުތަކަށް އެމެރިކާއިން ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޕީއެސްއެމް އިން ފަހުން ޝާއިއުކުރި ސުރުޚީއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް ނުފެތޭ ލިޔުމެކެވެ

. ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ މީޑިއާއަކުން ބޭރު ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ދިން މިހަމަލާގެ މޭސްތިރިއަކީ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ)ގެ ޒީނާ ޒާހިރު އެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތް ނަމަވެސް، ޒީނާ ޒާހިރު ވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ނަފްރަތު ފަތުރާ ކެމްޕޭނެއް އިސްކޮށް، ބޭރު ގައުމުތަކާ މެދު ދުޝްމަންކަން އިތުރުކޮށް ރާއްޖެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަށް ފަށާފަ އެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރަން ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމިއިރުވެސް އެޔަށްވުރެ ކޮލިޓީ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ސީވީ ފޮނުވާފައި ވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚްލާޤު ދަމަހައްޓަން ނޭނގޭ ޒީނާ މިފަދަ މުހިންމު މަގާމެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ބައެއް މީހުން “ކުޑަކުޑަ ނޫސްވެރިއެއް” ކަމަށް ސިފަކުރާ ޒީނާ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރުމަކީ ރައީސްގެ ފަރާތުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ބޮޑު އުނިކަމެއް ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ތެރޭގައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޕީއެސްއެމް އިން ފަތުރާ މިފަދަ ހަބަރުތކުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ގޯސްވެގެން ދިއުމާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.،

ގައުމުގެ ތެރޭގައި ތިބި އިސްލާމީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޕީއެސްއެމްގެ ނަފްރަތުން ފުރިފައިވާ ވެށި އަތުލައިގަނެ، އަމިއްލަ ރެޑިކަލް ގަބޫލުކުރުންތައް ޖަސްޓިފައިކޮށް،ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޣައިރު މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

އިސްލާމީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި އަނިޔާވެރިކަމުގެ މާޒީގެ ހާދިސާތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ހާދިސާތަކެކެވެ. ޕީއެސްއެމް އިން ޕްރޮމޯޓްކުރި އަލިފާން ރޯކުރުމުގެ ވާހަކަތަކުން މިހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްކޮށް، މައުސޫމް މީހުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލައި، ސުލްހަވެރި ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އަބުރު ގެއްލިގެން ދިޔައީ އެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post