ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް މައާފު ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

By admin Mar23,2024

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މައާފު ދިނުމާއި ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމާ މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތްޕުޅާނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވޭމަންޑޫގައި އަމިއްލަ ކާފަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލި މައްސަލައެއް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

“މިގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ލަސްނުކޮށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޕީޖީ ގައި މިދަނީ ދަންނަވަމުން. މި ދިވެހި މުޖުތަމައަކީ އެފަދަ ނުބައި ފަރާތްތަކުގެ ނުބައި ވަކިތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސަކަތް ކުރަމާތޯ.” ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ މިފަދަ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އަދި މިފަދަ ނަފްރަތު އުފެދޭ ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަ މިންވަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެވެ. އިންސާފަށް ބުރޫއަރާ، ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހުކުމެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް އަވަހަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ ގާނޫނުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުލިބޭ ކަމެކެވެ. ވާނުވާގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހަރުދަނާ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް ވަކާލާތު ކުރުމެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުޑަކުދިން ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގައި މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ހީވާގިކަމާއެކު އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަގުތުން ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އާލާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post