ސިންގާއެއް ކަމަށް ހީކޮށް ދިވެއްސެއްގެ ކަރު ބުރިކޮށްލި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ

By admin Mar11,2024

މިހާރަކަށްއައިސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކޮކެއިން ކިޔާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން ޓްރެންޑަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ޕާޓީތަކާއި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އުފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުގައި ފަށާ މި ކަންތައްތަކަކީ އަވަހަށް އެޑިކްޝަނަކަށް ބަދަލުވެ، ފަރުދުންނާއި އެމީހުންގެ މުޖުތަމައުތަކަށް ބަޔާން ކުރަން ދަތި އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުން ލިބޭ ކަންކަމެވެ. ކޮކެއިންގެ ސަބަބުން އެމީހުން ވެއްޓިގެންދަނީ ނުރައްކަލާއި ވަހުމާއި ހިތްދަތި މުސީބާތްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.

ކޮކެއިންގެ އިލޫޝަން:

ކޮކެއިން ބޭނުންކުރީމާ، އެވަގުތު މީހާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އެނަރޖީއެއް ލިބެއެވެ. ވަގުތީ ގޮތުން އުފާވެރިކަމާއި އިތުބާރު ލިބެއެވެ. ވަކިވަކި ފަރުދުން އޭގެ އަތްދަށަށް ލަންބުވާލައެވެ. އޭގެ އަވައިގައި ޖައްސުވާލައެވެ. މީހާއަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީ ، އުފަލާއި ޕާފޯމަންސް މަތިކޮށްލައެވެ. ނުރައްކާތެރި “ވަގު” ހަވަނަ ހިއްސެއް މަސައްކަތްކުރާން ފަށައެވެ. ނަމަވެސް މި ކަންތައްތައްތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ނުބައި ހަގީގަތެކެވެ. މި ނުރައްކަލާއި އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތަކުން ފުރިފައިވާ ހަގީގަތެކެވެ.

ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި ސައިޑް އިފެކްޓް

ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް
 
ކޮކެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ގިނަ އުދަނގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި ހާޓް އެޓޭކާއި ސްޓްރޯކް ފަދަ ކާޑިއޯ ވެސްކިއުލަރ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ
 
އާންމުކޮށް ކޮކެއިން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން  ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ސިހުމާއި، ގޭސްޓްރޯއިންޓެސްޓިނަލް ކޮމްޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ
 
ނޭފަތަށް ގެއްލުންވެ ލޭ އައުމާއި ނޭފަތުގެ ސެޕްޓަމް ހަލާކުވުމަކީ ކޮކެއިން ސްނިފްކުރާ މީހުންނަށް އާންމު ކަމެކެވެ
 
ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރުތައް
 
ކޮކެއިންގެ ސަބަބުން ޑިޕްރިޝަން ފަދަ ނަފްސާނީ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި، މީހާ ހާސްވެ، އެހެން މީހުންނާ ދޭތެރޭ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވަރަށް ބޮޑެތި ނުބައި ޝައްކު އުފެދިދާނެއެވެ
 
މީހާ ކުއްލިޔަކަށް ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ އެމީހާގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ މީހަކަށްވެސްވެދާނެއެވެ
 
ވަށައިގެން ތިބި މީހުންނާއި މަގުމަތިން ފެންނަހާ ކޮންމެ މީހަކީ އޭނާއަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ނުވަތަ އެއީ ނުރައްކާތެރި ބައެއް ކަމަށް ހީވެދާނެއެވެ

ކޮކެއިން އާއި ގުޅިފައިވާ ހިތާމަވެރި ބައެއް ހާދިސާތައް:

އަހަރު: 2018
ޤައުމު: އެމެރިކާ
ހާދިސާ: ފްލޮރިޑާގައި ކޮކެއިންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ހުރި މީހަކަށް  ހީވީ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަކީ ނުރައްކާތެރި  ބޮޑު ސްޕައިޑަރ އެއް ކަމަށެވެ. އެ ސްޕައިޑަރ އޭނާއަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ހީވިއެވެ. އެހެންވެ  އެކުވެރިޔާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ އެކުވެރިޔާގެ ގުނަވަންތައް ވެސް ބުރިކޮށްލިއެވެ. ސްޕައިޑަރއެއް ކަމަށް ހީކޮށް މަރާލީ އެކުވެރިޔާއެވެ.

އަހަރު: 2022

ޤައުމު: ދިވެހިރާއްޖެ

ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ކޮޓަރީގައި ނިދާފައި އޮތް ޒުވާނާއަށް ހޭލެވުނުއިރު ފެނުނީ ކައިރީގައި ބޮޑު ލަޔަން އެއް ނިދާފައި އޮއްވައެވެ. މިއީ ކޮކެއިން ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި ޒުވާނާއަށް ހީވީ ހީވުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ނިދާފައި އޮތް ލޯބިވެރިޔާއަށް ހަމަލާދީ ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށް ލޯބިވެރިޔާ މަރައިލީ އެވެ. 

އަހަރު:2016
ޤައުމު: ބްރެޒިލް
ހާދިސާ: ކޮކެއިން  ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި އަންހެނަކަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ރިފްލެކްޝަން ޖިންނިއެއް ކަމަށް ދެކި އޮޅިގެން އަމިއްލައަށް ހަމަލާދީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާއެވެ.

އަހަރު: 2019
ޤައުމު: އޮސްޓްރޭލިއާ
ހާދިސާ: މީހަކު، ކޮކެއިން ބުއިމަށްފަހު، އޭނާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާކަމަށް ހީވެގެން. އެކަމާ ދެރަވެ އަވަހަށް އެގޭގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް  އެގެއަށް ވަދެ އަލިފާން ނިއްވަންވެގެން އަތުޖެހުނު މުދަލެއްވިއްޔާ އޭގައި ތަޅައި މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފައި ވެއެވެ. 

އަހަރު: 2017
ޤައުމު: އިނގިރޭސިވިލާތް
ހާދިސާ: ކޮކެއިން ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި މީހަކަށް.އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ފެނުމުން ހީވީ އެމީހުންނަކީ ޒޮމްބީތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އެޓޭކްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

އަހަރު: 2020
ޤައުމު: ކެނެޑާ
ހާދިސާ: ކޮކެއިން ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި  އަންހެނަކު އޭނާގެ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބުޅަލަކީ ޖިންނިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެ އެއަށް ހަމަލާދީ މަރާލިއެވެ.

އަހަރު: 2015
ޤައުމު: ސްޕެއިން
ހާދިސާ: އުސް އިމާރާތެއްގައި ހުންނަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ރޫމްތެރޭގައި ކޮކެއިން ބޮއެގެން ހުއްޓާ ދޮރުމަތީގައި ދޫނިތަކަށް ތިބިހެން ހީވިއެވެ. ކުޑަދޮރު އޭނާއަށް ސިފަވީ ބަގީޗާއެއް ހެންނެވެ. އެހެންވެ ދޫނިތައް ހިފަންވެގެން  ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ފުންމައިލިއެވެ. 

އަހަރު: 2014
ޤައުމު: ދެކުނު އެފްރިކާ
ހާދިސާ: ކޮކެއިން ބޭނުންކޮށްގެން ހުރި މީހަކު، އޭނާގެ އަވަށްޓެރިން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ރޭވުންތައް ރާވާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެމީހުންގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯކުރަން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

އަހަރު: 2019
ޤައުމު: މެކްސިކޯ
ހާދިސާ: ކޮކެއިން  ބޯ މީހަކަށް ސިފަވީ އޭނާގެ ބައިވެރިޔާއަކީ ވިހަ ހަރުފައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ  އޭނާއަށް ހަމަލާދީ މަރާލަން މަސައްކަތް ކުރީއެވެ.

އަހަރު: 2018
ޤައުމު: އިޓަލީ
ހާދިސާ:  ކޮކެއިންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ހުރި މީހަކަށް އޭނާގެ ކުޑަދޮރު ކައިރިން ކޮތަރުތަކެއް ފެނުނެވެ.  އެ ކޮތަރު އެކަތި އަނެކައްޗާ މުއާމަލާތުކުރާތަން ފެނުމުން،އެ ކޮތަރު ތަކަކީ  އޭނާއަށް ޖާސޫސް ކުރަމުންދާ ކޮތަރުތަކެއް ކަމަށް އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. އެހެންވެ، ރައިފަލުން އެމީހުންނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

، ކޮކެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ފަނާކުރަނިވި ނަތީޖާތަކުން އެބޭނުން ކުރާ މީހުން ފަހަނައަޅައި މާ ދުރަށް ގޮސް، އާއިލާތަކާއި އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ވެސް ފޯރައެވެ. މި ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކަކީ ކޮކެއިން ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި އާއިލީ ގުޅުންތައް ހަލާކުވުމުން ފެށިގެން މައުސޫމް މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުމާ ހަމައަށް ކޮކެއިން ބޭނުންކުރުމުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ހާދިސާތަކެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި، ރައްކާތެރިވުމާއި، ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަހަލަ ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ސަޕޯޓް ދީ، ކޮކެއިން އެޑިކްޝަންގެ ވަބާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރު ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމަވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ގެނެސްދީ، ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post