ޖިންސީގުޅުން ހިންގޭ މުއްދަތު

By admin Mar10,2024

ޖިންސީ ސިއްހަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަ އަދި ރައްކާތެރި އިންޓިމޭޓް ތަޖުރިބާއަކަށް މެދުވެރިވާ އެކި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މުއްދަތާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޯސް ތަސައްވުރެވެ. ގިނަ ފަރުދުން ސުވާލު އުފައްދަނީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުއްދަތާއި، އާންމުކޮށް އެކަން ދެމިގެންދާ މުއްދަތާ މެދުގައެވެ. ކަނޑައެޅިގެން ޖަވާބެއް ނެތް ނަމަވެސް، ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ އެކި މީހުންނަށް އަދި އެއް ހާލަތަކުން އަނެއް ހާލަތަށް ވަރަށް ތަފާތު ކަމެއްކަން ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ފަރުދީ އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި، ޖޯޝުގެ މިންވަރާއި، ޖިސްމާނީ ސިއްހަތާއި، ޖަޒުބާތީ ގުޅުން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ޖިންސީ ހަރަކާތްތެރިކަމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންކަމެވެ

މީޑިއާގެ ތަސްވީރުތަކުން ނުވަތަ މުޖުތަމައުގެ އުންމީދުތަކުން ދަމަހައްޓާ އާންމު ގަބޫލުކުރުމާ ހިލާފަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ދިގުދެމިގެންދާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެ އެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕެނެޓްރޭޓިވް ސެކްސްގެ އެވްރެޖް މުއްދަތަކީ ތިން މިނެޓާއި ހަތް މިނެޓާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށާއި ބައެއް އެންކައުންޓްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ މުއްދަތަކީ ހަމައެކަނި ޖިންސީ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ފޯކަސް ނުވަތަ މިންގަނޑަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ގާތްކަމުގެ ފެންވަރާއި، ޖަޒުބާތީ ގުޅުމާއި، ދެފަރާތުގެ އުފަލާއި، ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މުއާމަލާތްކުރުމަކީ ފުރިހަމަ ޖިންސީ ތަޖުރިބާއެއް އުފެއްދުމަށް މާ މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ އަޅާކިޔުމުން ނުވަތަ ވަކި އުންމީދުތަކެއް ފުއްދުމަށް ޕްރެޝަރު ކުރެވޭ ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރުމަކީ، އެކަށީގެންނުވާ ކަމުގެ އިޙްސާސްތަކާއި، ޕާފޯމަންސް ހާސްކަން ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާ ކަމެއްކަން ފަރުދުން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. އެދުންތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިވެރިންނާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ މިފަދަ ޕްރެޝަރުތައް ލުއިކޮށްދީ ޖިންސީ ގާތްކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ ސިއްހަތުގައި ހަމައެކަނި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަމަލަށްވުރެ މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެސެޕްޝަން، ސެކްޝަލީ ޓްރާންސްމިޓެޑް އިންފެކްޝަން (އެސްޓީއައި) ޕްރިވެންޝަން، ރުހުން، އަދި ގުޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ. ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ، ޖިންސީ ހަރަކާތްތަކުގެ މުއްދަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އޯޕަން އަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

.

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post