ބިޓުން ނެގުން ހައްގު، އެކަމަކު – ކައިވެނިކުރުން މަނާ..!

By admin Mar10,2024

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޒަމާނުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ގުޅުންތަކާއި، ރައްޓެހިވުމާއި، ކައިވެންޏާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ގިނަ ފަހަރަށް ގުޅިފައިވަނީ އުމުރާއި، ރުހުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކާއެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ލޯބިވެރިން ހުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓް އާންމު ކަމަކަށް ހީވިޔަސް، ކައިވެނީގެ ގާނޫނީ އުމުރާ އެއްވަރަށް ޖައްސައިގެން – ގިނަ ފަހަރަށް 18 އަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިސްނުމުން ބަލާލަމާތޯއެވެ.

ރައްޓެހިވުމާއި ލޯބީގެ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމަކީ އިންސާނާގެ ތަރައްގީގެ ގުދުރަތީ ބައިތަކެވެ. ތަބީޢީ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ފަރުދުންނަށް އެމީހުންގެ ޖަޒުބާތުތައް ހޯދައި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކޮށް، އިންޓަޕާސަނަލް ސްކިލްސް ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ކުދިންނާއި ރައްޓެހިވީމަ އެވެ. ނަމަވެސް ރައްޓެހިވުމުގެ ޑައިނަމިކްސް އާއި ކައިވެނީގެ ކޮމިޓްމަންޓާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތެވެ. ދެމީހުންގެ މެދުގައިވާ ނިއުއަންސްތައް ދެނެގަތުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ގުޅުންތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ތަރައްގީވެފައިވާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެންޖީއޯތަކުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަކާލާތު ކުރަމުން އައީ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރުމުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. ޔުނިސެފް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް، ޕްލޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ކުޑަކުދިން ކައިވެނި ކުރުމުން ސިއްހަތާއި ތައުލީމާއި މުސްތަގުބަލުގެ ކުރިމަގަށް ކުރާ ގެއްލުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެމީހުން ބާރުއަޅަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ކައިވެނި ކުރަން ޖެހޭނީ، ފުރިހަމަ ވިސްނުމާއި ރުހުމާއެކު، އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އުމުރުގައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ބިޓު ހުރުމުގެ ޚިޔާލަކީ އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި ރޮމޭންޓިކް ޝައުގުވެރިކަން ހޯދުމަށް ފަރުދުންގެ ގުދުރަތީ ޝައުގުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ޚިޔާލެކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަކޮށް އަދި ޤާނޫނީ އުމުރު ފުރިފައި ނުވާ ފަރުދުން ބައިވެރިވާ ވަގުތުތަކުގައި ރައްޓެހިވުމާ މެދު ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ގުޅުމުގެ ޑައިނަމިކްސް، ރުހުން، އަދި އިޙްތިރާމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދާއި، ސަޕޯޓާއި، ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި، ތަޢުލީމީ ފަރާތްތަކާއި، މުޖުތަމަޢުތަކުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ، ރައްޓެހިވުމާއި ކައިވެންޏަކީ ވެސް ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ނަމަވެސް، މިދެކަމުގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަނެ އިހުތިރާމް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޓެހިވުމަށް ވަކާލާތުކޮށް، ފަރުދުން ގާނޫނީ ގޮތުން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވާންދެން ކައިވެނި ލަސްކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ހައްގުތަކާއި އޮޓޮނޮމީ އަދި ހެޔޮ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އޯޕަން ޑައިލޮގާއި، ތަޢުލީމާއި، ސަޕޯޓް އުފެއްދުމުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުޅަހެޔޮ ގުޅުންތައް ތަރައްޤީކޮށް، ފަރުދުންގެ ޖުމްލަ އުފަލާއި ފުރިހަމަކަމަށް ފައިދާހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުތައް ކުރުމަށް ބާރުވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ރައްޓެހިވުމަކީ ފާފަތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ބިޓުން ނެގުމަކީ ހައްގެކެވެ. އެކަމަކު ބޭނުން ކޮންމެ އުމުރެއްގައި މީހުނާ އިނުމަކީ ލިބިދޭ ހައްގެއް ކަމަށް ކަނޑަނޭޅީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ކުޑަކުއްޖަކަށް ލިބިދޭ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނި ގެއްލުމުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށެވެ!

By admin

މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ ފޮނުއްވުމަށް info@bithufangi.com

Related Post