MENU

އިބޫ " ސިކު " ގޮލައެއް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ތަފާތު ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަންކަން ހަނދާންނެތިދާ ބޭފުޅެކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ފަށާހިސާބުން ހަނދާންނެތޭ ބޭފުޅެކެވެ. ކިތެންމެ އަވަހަކަށް ވެސް މީހަކު ކޮށްދީފައިދާކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނުއްވާ، ހަނދާންތައް ކޮށި ބޭފުޅެކެވެ.
ހަޤީގަތުގައި އިބޫއަކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ ބަލި ބޭފުޅެކެވެ. އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަދި ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާގައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ނަޝީދު ދަމާފައިވާ ގުއި ރޯނެކެވެ.
އިބޫއާއި ނަޝީދަކީ ވަރަށް ކުރިންސުރެ ގާތް ދެރަހުމަތްތެރިންއެވެ. އެކުގައި ނުބައި އަރުވަން އުޅުނު ދެމީހުންނެވެ. އިބޫ ގެ ބޭބެމެން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އިރު އިބޫ ހުރީ ނަޝީދުގެ އަވާގައިޖެހި ހަލާކުވެފައެވެ. 3 ނޮވެންބަރުގައި 1988 ގައި ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީގައި، ކުށެއްނެތް 19 ދިވެހިން ޝަހީދުކުޅަ ބޮޑު ސިއްކަގޭ އަންހެނެއްގެ ފަހަތުންނެވެ.
ކޮންމެއަކަސް ނަޝީދެކޭ އެއްފަދައިން އިބޫއަކީވެސް ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާއިއެކު ޕާޓީ ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެކުވެރިންގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ނުވަތަ އަވަށްޓެރި ސިލޯނުގައެވެ. ބުރަޔާ ޓީ ޖަންގިޔަލުގައި ތިބޭ ޒުވާން އަންހެންކުދިންގެ އުނގަށް ވެއްޓި ވަޑައިގެން އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ފިނދު ބައްލަވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ކޮންމެއަކަސް 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމަށް ފިއްލަވައިގެން ހުންނެވި ޓެރަރިސްޓް ނަޝީދު ޖަލުން ސަލާމަތްވާން އޮތީ ނާއިންސާފުން ވެރިކަންކުރާނޭ ވެރިއެއް ގެނެވިގެންކަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިބޫ ނެރުނީ ދިވެހިން ޖައްސާނޭ ގުއިރޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ބަލި ކުއްޖެއްކަމެވެ.
ސިކުނޑީގެ ނާރެއް ހިމަވެ ލޭ ދަރުރުވުން މަދުވުމުން ދިމާވާ ބައްޔެއްކަމުގައިވާ "ވެސްކިއުލަރ ޑިމެންޝިއާ" ގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ، "ކޮގްނިޓިވް އިމްޕެއަރމަންޓް" ހުންނަ މީހެކެވެ.
"ވެސްކިއުލަރ ޑިމެންޝިއާ" އަކީ މިހާގެ ސިކުނޑީގެ ހިނގުން ލަސްކޮށްލާ އަދި ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ގޮތް ނިންމަން އުދަގޫ ކުރުވާ ބައްޔެއްކެވެ. މިބަލީގެ ސަބަބުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވެސް ބައެއް ފަހަރު ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އިބޫ އަނގަ އޮޅި ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭގޭ ސަބަބު މިހާރު އެނގިލައްވާފި ދެއްތޯއެވެ. ފުދިފައިހުރި ވައުދުތަށް ފުއްދަވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވާ ސަބަބު އެނގިލައްވައިފި ދެއްތޯއެވެ.
ސިނކުނޑިއަށް ދިމާވާ މިނުރައްކާތެރި ބަލީގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ހިތް ހުއްޓުމާ ސްޓްރޯކް ޖެހި ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާތެރިވުން ގާތެވެ.
ބައްޔަކީ ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. މަރަކީ ވާނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއް އެނގޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް 5 ލައްކަ މީހުންގެ ހައްގުތަށް ކޮނޑުއަޅައިގެން ނިކުންނައިރު މީހާއަކީ އެކަމަށް ޤާބިލު މީހަކަށް ވުން މުހިންމެވެ. މީހާގެ ލަޔާޤަތު އެކަމެއް ކުރުމަށް ތަންދޭންޖެހެއެވެ. މިދައްކަނީ ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ވާހަކައެވެ. ތައުލީމެއް ލިބިފައި ނެތެއްކަމަކު ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުން މުހިންމެވެ. ބަޔަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ނަމަވެސް ފަސްލައްކަ މީހުންގެ ހައްޤުތަށް ނިގުޅައިގަތުން "ކަޑަ" އެވެ.

COMMENTS: 1
  1. September 06, 2018 by ޢާދަނު Reply

    ފަޑަ ބޮއިބެލަ ހިމާރާ. ކަލޭގެ ............ އިބޫއަށް ވޯޓް ދޭނީ ބަކައްޓާ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.