MENU

އިބޫ، ލިވާތު ކުޅިއެއް

،މީހެއްގެ ގޮތެއް ބުނެދޭކަށް ނޭގޭނެ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ނަގުލަކާ ދަޅެއް މަދު މީހަކުވެސް ނިކަން ސޯލިހު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅެދާނެއެވެ. ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔަކާއި ބައްދަލުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅަށް ވާގިވެރިވާ މީހެއްގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކުވެރިއެކެވެ. ދެމީހުން ދިމާވީ ވަރަށް ދުވަސްކޮއްފައި ކަމުން އަނގަ ތަޅާލަން އެރީ ކޮފީއަކަށެވެ.
ތަފާތު ވާހަކަތަކުންގޮސް ސިޔާސީ ވާހަކަތަކަށް ހުންގާނު ހިފިއްޖެއެވެ. އެކުވެރިޔާ ދެކޭގޮތް ބަލާލަން މަ ވޯޓު އިބޫ އަށް ނޫނީ ނުދޭނަމޭ ބުނެފީމެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާ ކުރެން އިބޫއަށް ވޯޓެއް ދިނުމަށް އެދުނީމެވެ. އެއާއިއެކު ރަހުމަތްތެރިޔާ ވަރަށް ޔޯ ވެލާފައި " އެ ފިރިހެން ކުޅިޔަށް"!! އަދި ހިނިގަނޑެއްޖަހާލާފައި ނުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ހީކުރި ކަހަލަ ޖަވާބަކަށް ނުވުމުން ކީއްވެތޯ އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވާލާހިތް ވެއްޖެއެވެ. އިބޫގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ރަހުމަތްތެރިޔާ މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާ ބަންދަށް އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ދާކަމަށް ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.
ބޮޑު ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ފުރަތަމަ ކިޔައިދިނީ އިބޫގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މީހުންތަކެއް އެކި ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ " އަންބަރާ " ގެ ވާހަކައިންނެވެ. އަބަދުވެސް އެމީހުންނަށް ހާއްސަކޮއްފައި ހުންނަ ވިލާއެއްގައި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރާ ހަރާން ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައިންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަކީ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެ ރޫމަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.
ހަފްތާ ބަންދުގައި އިބޫ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާ އަންހެން ކުދިން ގޮވައިގެން ސްޓޭ ހަދާކަމަށް ރަހުމަތްތެރިޔާ ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ރޫމްގައި ޕާޓީ ކުރާކަމަށްވެސް ޔަގީންކޮއްދިނެވެ. މި ރޫމް ސާފުކުރާއިރު ކޮންޑަމް އަދި މިނޫންވެސް ފާހިސް އަމަލު ހިންގަން ބޭނުންކުރާ އެތަކެއް އެއްޗެއް ހަމަލޮލުން ދެކުނުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އިބޫއާއި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ( މިހާރު އެމްޑީޕީ ޔޫތު ވިންގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ) އައި ދަތުރެއްގައިވެސް އެ ރޫމުން ބޭނުންކޮއްފައި ހުރި ކޮންޑަމްތަކެއް ގެ އިތުރުން ބޭނުން ނުކޮއްހުރި ކޮންޑަމްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. ރާ ބޮއެގެން މަސްތުވެ އެމްޑީޕީގެ ހަރު އެތަށް ބަޔަކު ދުނިޔޭގައި ލެއްވިނަމަ ލެއްވިހާ ފާފައެއް އެފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާކަމަށް 100 އިންސައްތަ ޔަގީންކަމާއިއެކު އެކުވެރިޔާ ވަނީ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދީފައެވެ.
ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ވާހަކަތަށް ނުދެއްކުމަށް އަދި ދައްކައިފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމަށް މުވައްޒަފުނަށް ވަނީ އިންޒާރުދީފައިކަމަށް ރަހުމަތްތެރިޔާ ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. އިތުރަށް ކޮނުމުގެ ބޭނުމުގައި "ކަލެޔަށް ހީވި ގޮތްކަމަށް ވެދާނެއޭ " އަހަރެން ބުނީމެވެ. އެހިސާބުން ދެން ފެށީ ބޮޑު ވާހަކައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހަންމަދު ސިފާޒު އެކަނި އެރިސޯޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި ރޫމަށް ބޯއީ އެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުން އަހަރެންނަށް ދާން ޖެހުނެވެ. ނޮކް ކޮއްލުމުން ދޮރުހުޅުވީ އޮރިޔާން ހާލުގައި ހުރި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއް އަތުގައި އޭރުވެސް ރާ ތައްޓެއް އޮތެވެ. ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުންވަނީ އަހާލުމުން ލައުންޑަރީ ބޭގް ދައްކާލާފައި ހެންދުނު ގެނެސް ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ އެ ބޭގް ނަގެން ދާން އެބުރިލި ވަގުތު ބޮއެގެން ރޯ އޮރިޔާމާ އުއްޑުން ދެމިފައި އޮތް ސިފާޒް ފެނުފައި ހައިރާންވި ނަމަވެސް އަވަހަށް ނިކުންނަން ހިގައިގަތެވެ. އެވަގުތު އެ ކުއްޖާ މަޖާކޮއްލަން އައުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް ދައުވަތު ދިނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ޝައްކެއް ނުކުރާ ފަދައިން އެސޮރު ބަހަނާއެއް ދައްކާފައި ނައްޓާލީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަކީ އެބައި ވަރަށް ކުޑަ މީހެކެވެ.
ވެރިކަމަކީ އަމާ ބަފާގެ ހަރު މުދަލެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަހުމަތްތެރިންނާ ގާތްމީހުންނާ ޅިޔަނުންނާ ދަރިންނަށް ވާރުތަ ކުރާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި ވެރިކަން ލިބޭނީ ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރާ މީހަކަށެވެ. އެޔަށްވުރެ ﷲ އިހުތިޔާރުކުރައްވާ ފަރާތަކަށެވެ. ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ތިމާގެ ލަޔާގަތާ ގާބިލިއްޔަތުކަން މުހިންމެވެ. ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާ ނަގާ މީހާއަކީ މިފަދައިން ލިވާތުކުޅިއެއްނަމަ ދެން ގައުމުގައި ކަންތަށްތަށް ވާނޭގޮތް ވިސްނަވާށެވެ. ސަމޫދަށް ވީހެން ގަންބަވައިނުގަތިއްޔާ ރަނގަޅެވެ.

 

COMMENTS: 18
 1. August 18, 2018 by ބިރަކާނުލާ Reply

  އަމާފޫޅު. އެޅާމެން އެހެން އުޅޭތީދޯ އެހާ އަޑުގަދަކޮށް ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރަން އެގޮވަނީ.

 2. August 19, 2018 by ނުހާ Reply

  ކޮބާ ހީވޭ އަހަރުންނަށް އަބަދުވެސް ތިކަން އިނގޭބޮޑު ގަންޖާބޯ

 3. August 22, 2018 by ތަގަރި ފާތުމަ Reply

  މި ލިޔުނު ޅާ އެއްގެ އަމާ ގެ ކަޅު ފުއި

 4. August 22, 2018 by ޒަނީނު Reply

  ދެން އެހެން ވީމާ ސަދޫމު ގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ފަނާ ކޮއްލާނެ

 5. August 22, 2018 by ރާޖު Reply

  ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ޕީޕީއެމްއާއި ދޭތެރޭ މީހުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުވޭ

 6. August 22, 2018 by ރުމާލު2 Reply

  ފިރިހެން ކުޅިއެއްކަން އަދީބު ޔަގީން ކޮށްދޭ

 7. August 22, 2018 by ރުބެލް Reply

  އިބޫ އެޅެނީ ކަލޭގެ އަމަޔާ. ކަލޭ ބަފާ އެޅެނީ ކަލެޔާ

 8. August 22, 2018 by Anonymous Reply

  އިބޫ އަކީ ފިރިހެންކުޅިއެއް

 9. August 22, 2018 by ާައައްޓާ Reply

  ވަރަށް ސަލާމް ބުނި އިމްމަޑޭ އަށް

 10. August 22, 2018 by ޚަޅެ Reply

  އަމާފުޔޭ ލިޔެބަލަ.

 11. August 23, 2018 by ޔަސް Reply

  ޕީޕީއެމް ގެ އަގު ވެއްޓެނީ ތިކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަ ލިޔާތީ.... ތީ އެމްޑީޕީ ޅާއަކު ލިޔެފަ އޮތް އެއްޗެއް. ޕީޕީއެމް ކުދުން މި މަޅީގަ ނުޖެހޭތި. ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައިގެން އަހަރެމެން އަތަށް ގޮވާނީ. ދެއްކޭނެ ސަޅި ވާހަކަ އެބަ ހުރި. މިސާލަކަށް ނުކިޔަވާ އިބޫ.

 12. August 23, 2018 by އަޒީ Reply

  ފުޔޭ ލިޔެބަލަ
  ފިރިހެންކުޅި ކަލޭ ވެސް ކުޅޭ ޔަގީން
  ފިރިހެންކުޅި ކުޅުނަސް މިފަހަރު ވޯޓު އިބޫއަށް

 13. August 23, 2018 by ޝިދާތާ Reply

  ކުޑަ ކޮށް ރަނޑު ގޮތެއް ހުރޭ ދޯ އިބޫ ގައިގަ

 14. August 26, 2018 by Anonymous Reply

  ރިސޯޓުތަކުގަ ތިކަހަލަ ކަންކަން ހިންގާތީ މައްސަލަ އަކީ

 15. August 27, 2018 by މޯޑް Reply

  ތިޅާ އަމާ ފުޔޭ ލިޔެބަލަ.. ބަކައްޓާ...

 16. September 06, 2018 by ޢަދުރޭ Reply

  ނަގޫބަޅާ!! ޚަލޭ ބިހުތާން ދޮގުން ހަބަރު ލިޔެފަ ﷲ ގެ ނަންފުޅު ތިލިޔުމުގައި ބޭނުން ކުރަން ކެރުނު ކަމާ މެދުވެސް އަހަރެން ހިތާމަ ކުރަން.

 17. September 15, 2018 by ޟުރައަކު Reply

  ޠިކަހަލަ ވަަހަކަ ލިޔުމަކި މަަރަނގަލު ކަމެނުން ތިދޮގެކަމެ އަދި ތެދެއް ކަމެވެސް ނެންގެެތިވަހަކަ ލިޔުނު ޕަަތިގެއަގު ހަމަ ވެއްތެނި

 18. September 15, 2018 by ޟ Reply

  ޜުލިނަދެ ތައިދު ދަނިކުރިޔަ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.