MENU

2 ފިރިން ހުއްދަކުރި ރަންޑި އައިޝާ

ރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުންސުރެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނުގެ އިސްތިއުމާރުގައިޖެހި ދިވެހިންވެސް ވިޔާނުދާވާން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބިތުފަންގި ހިއްލިގެން މިދަނީ މި މުޅި ދިވެރި ރާއްޖޭގައިވެސް ހުރި ހަމައެކަނި " 2 ފިރިން ހުއްދަކުރި " އައިޝާގެއެވެ. އަޑު އަހާފައި އޮވެދާނެއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިޝާ، ނުވަތަ ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަނގު އަނބީގެ ވާހަކައެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ކަނމަނާގެ ވާހަކައެވެ.  ލޯތްބަކީ ކަނު އެއްޗެކެވެ. ލޯބި ވެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ލޯބީގެ ފަންޑިތަވެރިކަމެއް އިސްތިރިއެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ވަނީ ކަނު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކޮރުވެސް ވެއެވެ.

އައިޝާ އާއި ޤާސިމާ ކައިވެނީގެ ގޮއްޖެހީ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ދަހިވެތިކަމުގައިކަން މިއީ ދިވެހިން ދަންނަ ބޮޑު ހަޤީގަތެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި އައިޝާގެ ކައިވެނީގެ ގޮއް ޖެހިގެން ދިޔައިރު އައިޝާ އަކީ ކިރިޔާ ފޮޅެން ފަށާފައި އިން މަލެކެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ޤާސިމް އިބުރާހިމަކީ ގައިބާރުދެރަވެ އުދުހި ނުގަނެވެފައި އިން މާބޫރެކެވެ. އިސްސާނުންގެ ތަބީއަތަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. ފަހަރުގައި އައިޝާއަށް ބަފާ އުމުރުގެ ފިރިހެނުން އެކަމަނާއަށް ކަމުދަނީވެސް ތޯއްޗެކެވެ. މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އައިޝާ މުސްކުޅިއެއްގައިގައި "ޓައިޓް ހަގް" އެއް ކޮއްލާ ވޯޑިއޯއިންވެސް މިކަން ހާމަވާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ބޮޑު ވާހަކައިން ފަށާމާ ހިނގާށެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އައިޝާ އިނދެގެން އުޅޭތާ ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން އައިޝާ ހިލޭފިރިހެނަކާ ނަހަމަ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަން ފެށިއެވެ. އަދި އެގުޅުން ލޯބީގެ ގުޅުމަށް ބަދަލުވެ 2 އަހަރު ފަހުން ވަނީ ލަންކާގައި ޖަމާއަތެއްގައި ކައިވެނި ކޮއްފައެވެ. އޭރު ޤާސިމް އިބްރަހިމް އައިޝާ ވަރިއެއް ނުކުރެއެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ކަމެއްތޯއެވެ. ވަހުޝީވިޔަސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެވެ. ތިޔަވަރު ވާނަމަ ކަމަނާ ފުރަތަމަވެސް އިއްދައިން ކެންޑިފައިފުރި ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޒުވާން ގައިގައި ޖޯރުހުރި ފިރިހެނަކާ އިންނަމަތާއެވެ. މިވާހަކަ އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އައިޝާ އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރި  "ހަގު ފިރި " ސޮރުގެ އާއިލާއިން އައިޝާއަށް ދޮންބެ ދައްތަ ކިޔަންފެށިތާ މިހާރު އަހަރު ދުވަހައްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެސޮރުގެ ބައްޕަޔަށް އައިޝާ ބަފައިބެވެސް ކިޔައިގެން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމަކަށް ނިމުމެއް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

މީގެ 3 މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން މިހުރިހާކަމެއް ހަގު ފިރި ސޮރާއި އެ އެއިލާއަށްވެސް ވަނީ ފަޅާ އަރާފައެވެ. މި ވާހަކައަކީ ޤާސިމް އިންރާހިމަށްވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހުންފެށިގެން އެނގޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހުރިހާ ހަރުމުދަލެއް ވަނީ އައިޝާގެ މަކަރާ ހީލަތުން އައިޝާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ނަން މައްޗަށް ބަދަލުކޮއްފައެވެ. އަދި އައިޝާގެ " ހޮޓް" ކަމުން މި ވާހަކަތަށް ނުދައްކާ ހުރީއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ގެ ޝިޔާދު ޤާސިމާއި އައިޝާގެ ވާހަކަތަކެއް ބިތުފަންގިއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ސިޔާދު ޤާސިމް ގެ ކޮޓަރިން އައިޝާ ނިކުތްތަން ފެނުނު މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އެހެންކަމުން ދެކުޅި ކުޅޭ ޝިޔާދަކީ މަޔާހޮތްކެއްތާއެވެ.

އައިޝާ އާއި އައިޝާގެ ބާންދީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންގެ ކޮޓަރިކޮޅުތަކުން އޮރިޔާމުން ތިއްބާ ދާމާ ކޫއްތާފައި ނެރެންޖެހޭ ބައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އައިޝާ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި "މަ* ކޮށި" އަރާފައިތިބޭ ލާދީނީ އެމްޑީޕީ ވެރިންނާއިއެކު ނުފޮނުވުމަށް ޤާސިމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. 2 ފިރިން ގާތު އެއްދާންކުރި މުޑުޑާރު ރަނޑިއަކު އަނެއްކާވެސް "ތިރީ ސަމް" އެއް ޖައްސަފާނެއެވެ.

 

COMMENTS: 18
 1. August 14, 2018 by ސޮއްޓި Reply

  އައިޝާ ނަންބަރު ދީބަލަ. ޕްލީޒް.

 2. August 14, 2018 by Anonymous Reply

  ކައެ މެނާ ދެން ބެހޭ ކަމެއްތަ މިއީ

 3. August 15, 2018 by ޓުއިން ޓުއިން Reply

  ހާއްތެރި!!! ނޫނޭވާ އައިޝާ ތީ ގަދަ ފޯވާޑެއް ނުން ތި އޮތީ ދުނިއޭގެ ރެކޯޑް ވެސް ބިންދާލާފަ ޒުވާން ކަމުގެ ފާއިދާ ހެޔޮގޮތުގަ ލިބިގަންނާތި މަންޖޭ ބީ ލައިކް އައިޝާ.

 4. August 15, 2018 by Anonymous Reply

  ިިެތިކަހަލަ ވަހުުސީީ އަންހެނުންނާ ކައިރި ނުވުމައް ތި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ނައް އަޅުގަޑު ނަސޭ ހަތް ތެރިވަން

 5. August 15, 2018 by ހިއާޒު Reply

  ކަލޭ ފޯކޭ ލިއެބަލަ!

 6. August 15, 2018 by ކައެގެ މާމަ Reply

  ކައެ އަމާ ފުއި

 7. August 15, 2018 by ާޖަލީލު Reply

  ތީހަމަ ފަށްކާ ރަޑިއެއް"ހަމަ މިހާރު ރަޖަމު ކުރާންވީ ތިކަހަލަ ކާޅުންނޭ ތިމޮޅުވަނީ ރަށްރަށަށް ގޮސްގެން އަނގައަރުވަ އަރުވާފަ" މަހިތައްއަރާ ލަދުނުގަންނީ ބާއޭ؛

 8. August 15, 2018 by ސަކީބު Reply

  ތީހަމަރަންޑިޔެއް

 9. August 15, 2018 by މިފްތާހް Reply

  ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭ މިގޮތައަ މިީހުނގެ އަބުރު ކަތިލެވޭ ގޮތަށް ތިލިޔަނީ ކޮން ދީނެއް ގަބޫލު ކޮށްގެން ހުރެގެންހޭ

 10. August 15, 2018 by ޢައިންތު Reply

  ސުއްބުނާ. ކަމަނާ ހަމަ ގަދަ🙀

 11. August 16, 2018 by ބަައުކަލޯ Reply

  މި އެތި ލިޔުނު ނަގޫބަޅުގެ އަމާގެ ބުރީ ބާ

 12. August 17, 2018 by Anonymous Reply

  މަ ނުބުނާނަން އެކައްޗެއްވެސް. އެއީ މިއޮއް ކަހަލަ ޒަމާނެއްގައި ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއްވެސް ޙަޤީގަތެކޭ ކިޔައިގެން ލިޔެލަފާނެ.

 13. August 23, 2018 by ޜުންޑި Reply

  ޙުސް ފެަަކު

 14. September 16, 2018 by ޑދސ Reply

  އިސްލާމް ދީނޭ ކިޔާފަ ނުފަށާ.. މީހުންގެ އަބުރަށް އަރާއިރު މި ނޫން ދުވަހެއް ވާ ކަން ހަނދާން ނެތުނީބާ

 15. September 16, 2018 by ޢެސޮރު Reply

  ޥަރަށްވެސް ޒާތީކަން އެކުލެވޭ އާޓިކަލް އެއް

 16. September 17, 2018 by ާަަބްރޯ Reply

  ވަރަށް ހަބޭސް

 17. September 19, 2018 by އަބޫ Reply

  އައިސާ ތައުބާވެބަލަ އެކަން ވާނީ ގާސިމް މާފަ އެދި ބަލަ

 18. September 19, 2018 by Anonymous Reply

  ގާސިމް ބައްދު ސަލާ ނުކުރާނެ ކަން ކަސަވަރު ކަމެ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.