MENU

އިބޫ ކުޑަކުދިންނާ ބެހެނީތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. ރިސާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފޯރި ގަދަވަމުންނެވެ. ދިދަތަށް ދެމުމުން ފެށިގެން ޖަލްސާތަކާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުންވެސް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. މީސް މީޑިޔާގައި ރިޔާސީ ކުލަވަރު ގަދަވަންފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޓްވިޓާ ހާވަމުން ދަނިކޮން ދިމާމިވީ ވަރުގަދަ ކޮންވަޒޭޝަނަކާއެވެ. ވާނުވާ ބަލާލަން ހާވާލިއިރު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޑް އިބޫ ސޯލިހް ގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގި ހަރަކާތެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑު ވަނީއެވެ. ޓްވީޓް ކޮށްފައި އިންނެވި ބޭފުޅާޔާއި އެއްކޮޅަށް އަރަނީނީ ނޫން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށްވެސް އެ ފޮޓޯއަކީ އާދައިގެ ފޮޓޯއެއް ކަމަކަށް ނުފެނުނެވެ.

އިދިކޮޅު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޓް އިބޫ ދޮރުން ދޮރަށް ގެތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް، ތިރީސް އަހަރުން މައްޗައް ގޮސްފައި އިބޫގެ ދެފައި ދޭތެރެއަށް ލައްވައި އިބޫގެ ފިރިހެން ހައްޓާއި ހަމާގައި އެކުއްޖާގެ މޫނު ޖައްސުވާ "ހަގް" ކޮއްލާ ފޮޓޯއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިއީ ނޯމަލް ފޮޓޮއަކަށް ނުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް މައްސަލަޔަކަށްވީ އިބޫއަކީ ނުކިޔަވައި ހުރި "ޖާހިލެއް" ކަމަކު "އޮށް ކަޅު" ބޮޑު ފިރިހެނެއް. ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖު ދެފައި ދޭތެރެޔަށްލައި "ހަގް" ކޮއްލުމުންއެވެ. ރީތިގޮތަކީ ކުއްޖާއާއި އެއްހަމަޔަށްތިރިވެ ތިޔަބުނާ "ހަގެއް" ކޮށްލުމެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖެއް އިބޫފަދަ ގަދަރުވެރި "ބޭފުޅެއްގެ" އައުރަވާ ހިސާބުގައި ޖައްސުވާ ބޮޑިކޮއްލުމަށްފަހު އެޔަށް "ހަގް" ކޮއްލީއޭ ބުނާތީއެވެ. އިބޫ ރައްޔިތުންދެކެ ވެވަޑައިގަންނަވާ ލޯތްބޭ ބުނުއްވާތީއެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އެބުނާ "ޖަޒީރާ ވަންތަކަން" ކަމުގައި ވެދާނެވެ.

މިހާހިސާބުން އުފެދެނީ އަނެއް ސުވާލެވެ. އެއީ އިބޫގެ ނިޔަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ރަނގަޅެވެ. މަށަށްވެސް ކަލެޔަށްވެސް އިބޫގެ އެވަގުތުގެ ނިޔަތެއް ނޭގޭނެއެވެ. އެހެނަސް އިބޫފަދަ ނުކިޔަވާހުރި "ޖާހިލެއް" ގެ ނިއަތް ހެޔޮވެދާނެ ކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑަށް ޝައްކެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިބޫއަކީ "ފިނދު ބައްލަވާ ރައީސް" ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އެހެންވީއިރު އިބޫގެ އަހިވައް އޮންނާނީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް "ފިނދުބައްލަވާ ރައީސް"ގެ އަހިވަކާޖެހި ފާވެފައެވެ. މާޒީގައި ޒުވާން ކަނބަކުންނާއިއެކު އިބޫއާއި "ފިނދުބައްލަވާ ރައީސް" ނަންގަވާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކުންވެސް ޝައްކެތް ނެތްމިންވަރަށް މިކަން ސާބިތުވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާތަކާއިގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެކި އެކި ދިރާސާތަކުގައި ވާގޮތުން، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާތަށް ލިބިފައި ހުންނަނީ އެކުދިންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުނާއި، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، ދަންނަ ނުވަތަ ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ. އާއިލާއަށް އޮންނަ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ގެޔަށް ވަދެވާ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މިފަދަ ދިރާސާތަކުގައި ވާގޮތުން ފުރަތަމަކޮޅު ލޯބިވާކަން ނުވަތަ ރަހުމަތްތެރިކަން ދައްކައިގެން އެކުދިންގެ ރުހުން ހޯދަނީއެވެ. އޭގެފަހުން ކުދިންނާއިގާތްވެ ގައިގޯޅިވަނީއެވެ. އަދި އެކުދިންގެ ލަދުވެތި ގުނަވަނުގައި އަތްލާ ނުވަތަ އެފަދަ މީސްމީހުންގެ ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކުގައި އެކުދިންލައްވާ ބީހުވަނީއެވެ.

މިއީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން މިފަދަ އަމަލުތަށް ކުރިންވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ "ޖަޒީރާ ވަންތަކަން" ކަމުގައިވާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ތާއީދުކުރާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ގިނައެވެ. އިސްލާމްދީންފިޔަވާ ޣައިރު ދީންތަކަށް އުޅޭ ފަރާތްތަށްވެސް އިތުރެވެ. އަމިއްލަ ފިރިންނާއި އަނބިނާއި، ދަރިން ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ދަނީ " ބޭނުން " ހިފަމުންނެވެ. ބަނގުރަލާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަންގެ މަތިފަޑީގައި އެބަތިއްބެވެ. މިކަންކަން އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީއަށް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަޔަކަށް ނުވާއިރު އިބޫ އަދި ފުރާވަރަށްއަޅަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖެއް މިފަދަ ގޮތަކަށް "ބެހެލުމުން" އެއީ މައްސަލަޔަކަށް ވާނޭތޯއެވެ؟

 

 

COMMENTS: 11
 1. August 05, 2018 by ލިޕޭ Reply

  އަޅުގަޑު ހަނުހުރީމެ

 2. August 05, 2018 by ާަައޭނަ Reply

  ކަލޭ އަމާފުޔޭ ލިޔެބަލަ ހަރާން ބަކަށްޓާ

 3. August 06, 2018 by ޢަލީ Reply

  މީވަރަށް ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް. ރަލާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެއްޖިންުސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި އެހެންދީންތަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ.

 4. August 07, 2018 by ރީނދޫ މޫސަ Reply

  މީ ޖިންސީ ގޯނާ އެއް. މީނާގެ މައްސަލަ މިހާރުން މިހާރައް ބަލާފަ ޖަލައް ލާންވީ

 5. August 08, 2018 by މުހައްމަދު Reply

  އެމްޑީޕީ މި ގައުމުގެ ހަލާކު. އެބައިމީހުންނައް ތެދުމަގު ދައްކަވަން ނެތްނަމަ އެބައިމީހުން ނެތިކުރައްވާށި.. އާމީން

 6. August 09, 2018 by ރަދީފް Reply

  ތައް ފަސް ފަހެތިން ފަަޑައި ބިތެފަންގި.

 7. August 10, 2018 by 😘 Reply

  މި ސައިޓު ޑަވން ކޮއލަނ 10 ދުވަސ ދީ

 8. August 11, 2018 by ފަޅުވެރިން Reply

  އިބޫ ޞޯލިޙްގެ ޢުމުރު ޖެއްސެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން! އިބޫގެ މިހާރުގެ ޢުމުރަކީ 53! އުފަންއަހަރު 1965! ރަނގަޅުކޮށްލެއްވުން އެދެން!!

 9. August 11, 2018 by ޖައުފަރު ދ Reply

  ފަޑަބޮއޭ ނަގޫބަޅުތަކާ. ޢަމާ ފުޔޭކިޔާބަަ ޔަމީންގެ

 10. August 14, 2018 by މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟ Reply

  ފަޑަބޯޝޭ

 11. August 24, 2018 by ކަޑަ Reply

  މީތި ކަޑަ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.