MENU

ޕޯރން ސްޓަރ އައްސިވަނީޔޯ !

ފަށައިގަންނަން ގަސްތުކުރަނީ މާދުރަކުން ނޫނެވެ. ސީދާ " ޕޮއިންޓް " އިން އެވެ. ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ސަރީއަތުގެ މަޖީލީހުގައި ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ވަނީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާފައެވެ. އެއީ އުނަގަނޑުން ތިރި އައްސި ވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. ހިންގައި ބިނގައިވެ އުޅެން އުނދަގޫ ކަމަށްވެސް ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޔަދުގެ ސަރީއަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮއް ކޯޓުގައި އިށީނދެ އިނދެގެންއެވެ.

މިއަދުގެ ސަރީއަތުގައި ޕޯން ސްޓަރ އަލީ ހަމީދު ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އުނަގަނޑުން ތިރި ވަރަށް ބޮޑަށް އައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ހިނގައި ނޫޅެވޭކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ދިމާވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ސުޕްރީމް ކޯޓު ތެރޭ ދެ ފަނޑިޔާރަކާއި އެކު އެކަހެރިކޮއް ތިއްބާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  ތާނިޔާއާއިއެކު ގުޅުންހިނގި އިރުވެސް އެއް ފައިގެ ކަކުލުގައި މައްސަލަ ހުންނަ ކަމަށް އަލީ ހަމީދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދަންނަވަންތޯއެވެ. ތިޔަ ވައްތަރަށް ތެޅޭނަމަ ތަދުވާނީ ފަޔަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދެ ކިޑްނީއާއި " އޯވަރީ " ވެސް ފެއިލްވާކަށް މާގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާއެއެވެ. ކޮފީތަށި ބަންޑުންވެ ހިތުގައި އެޅޭނީ ލޯވަޅެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މާތް ރަސްކަލާންގެ އެ އަމަލަކާއި ކައިރިނުވުމަށް އެންގެވި ޒިނޭ ކުރުމުން އެކަމުގެ އަޒާބު ދުނިޔެ މަތީގައިވެސް ދައްކަވަނީއެވެ. ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ފަރުދާގެ ނިވަލުގައި ހުރެ ބޭރުކަރަކަރައަށް ވަޑައިގެން ތާނިޔާ ކަހަލަ ކުދިން  އަރި އަރިއަށާއި ގުދަށް ބާއްވާގެން ތަޅާލިއިރު އައްސިވާނޭ ދުވަހެއް އަންނާނޭކަން ނޭގުނުތޯއެވެ.

ރައްޔިތުން އިސްލާހުކޮއް ހަމަމަގަށް އެޅުވުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ އެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުވާ މަތީހުރެ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމްކުރައްވާފައިވާ ޒިނޭ ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ތާނިޔާ އާއި އެކު ހުދުޖަންގިޔަލުގައި ހުންނަވައި ، ކުރެއްވުމަށްފަހު ތިމަންނާއާއި ވަރަށް ވައްތަރު ދޯއޭ! މިހާރުގެ ކުދިން ހަމަ މޮޅީއޭ ބުނަން ލަދު ނުގަނޭތޯއެވެ؟ އެދުވަހު ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ގެ ޖައްބާރުވަންތަކަން ހަނދުމަ ނައްތާލީ ކީއްވެތޯއެވެ؟

 

 

 

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.