MENU

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިއުމާ މުހަންމަދު

އެކަމަނާއަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެކުލެވިގެން ދާނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެކެވެ. އަނގަ ހުތުރުކަމާއެކު މަލާމާތާ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އިތުރުން ހަނގާ ކުރުމުގައި އިތްޒަތްތެރިކަން ހޯއްދަވާފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. އާދެ އެއީ މާލޭގެ މުއްސަނދިންގެ ދާންމަތިކޮޅުތަށް ފަޅުފިލުވައިދިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިއުމާ މުހަންމަދެވެ.

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޢުމާ މުޙައްމަދު އަކީ ގދ.

ވާދޫ އަށް އުފަން ކަނބަލެކެވެ. ނިޢުމާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރީ މާފަންނު މަދަރުސާ އިންނާއި، އީޕީއެސް އިންއެވެ. އޭނާގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާ ނިންމީ އީޕީއެސްގެ ގްރޭޑް 8 ން ހާސިލްކުރި ޕީ އެޗް ޑީ އިންއެވެ. ނިއުމާވަނީ މިހާތަނަށް 3 ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ ރ.އަލިފުށީ އިބްރާހީމް ޙަބީބް އާއެވެ. ޙަބީބު އާއި ނިޢުމާ ކައިވެނިކުރީ 2002 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރުގެ މަސްހޫރު ފިލްމީ ބަލަލެއްކަމުން ނިއުމާގެ ނުފޫޒުގަދަކަމުން ނަފްސާނީގޮތުން ހަބީބަށް ކުރި ގެވެށި އަނިޔާ ގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޙަބީބް ވަނީ އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. ދެވަނަ ކައިވެނީ ކުރީ ފިލްމީ ބަތަލު ޢަލީ ސީޒަން އާއެވެ. ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަރަހަނާ ހާލުގައި އެކަހެރި ގުޅުންތަކެއް ހިންގަންތިއްބާ ރެޑް ހޭންޑްކޮއް އަތުލައިގަތުމާއެކު އެކަން އޮއްބާލުމަށް 2004 ގައެވެ. ނިއުމާ ކުރިން ކުރި ދެކައިވެނި ވެސް ވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރޫޅިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ނިއުމާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ ލ.ކަޅައިދޫ ޙަސަން ކިޔާ މީހަކާއެވެ. ނިޢުމާ އާއި ޙަސަންގެ ކައިވެނި ކުރެވުނީ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ގޮސްތިބި ތިބުމުގައި ހިނގި ގުޅުންތަކެއްގައި އިހަވަންދޫގައި 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮންނަ ހަސަންއާއި ނިއުމާގެ ކައިވެނިވެސް ރޫޅިގެން ދިޔައީ ނިއުމާ " ބަޑި " ވިއްކާކަމަށް ކުރެވިގެންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާއިއެކުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަނގަ ހަޑިކަމާއި ، އަހުލާގެއް ނެތްކަމަށް މަސްހޫރު ނިއުމާގެ ބިތުފަންގި މީގެ ކުރިންވެސް ބަޑި ނިއުމާގެ ނަމުގައި ތިޔަ ކިތުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ހިއްލާލަ ދީފައެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް ގެންގުޅޭ ނިއުމާއަކީ، ނިއުމާގެ އައުވާނުން ލައްވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއުމާވަނީ ކްލާސްތަށް ނަންގަވަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ގޭގެއަށް ލޭޓް ނައިޓް ކްލާސްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވާފައެވެ.

ތެލާ ހަކުރާ ބަނގުރަލަށް ދެވިހިފައިފައިވާ ނިއުމާ އަނެއްކާވެސް އައު ފިލްމެއް ކުޅުއްވަން މިވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މަގުބޫލުކަން ކުޑަވުމުން ކޮއްލާ ޓްވިޓަކުން ފަލަސުރުހީން ޖާގަހޯދަމުންދާ ނިއުމާ 2019 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލިމަށް ވަނީ ނިންމާ އެކަން އިއުލާންކޮއްފައެވެ. އެއާއެކު ރައޔިތުން ނިއުމާއަށް ކުރާ ތާއީދު ފެނިގެން ދިޔައީއެވެ. ރީތިކޮން ބުނާނަމަ އެ ހަބަރު ޖެހި ނޫސްތަކާއި ޝެއާރ ކުރި ކޮންމެ ޕޭޖަކަށް ބަލާލިޔަސް ފެނިގެން ދިޔައީ ނިއުމާއަށް " ބަވާފައި " ހުރި ތަނެވެ. ކިހާލޯތްބަކާ ތާއީގެއް ނިއުމާއަށް އޮތީމާއި ނޫންތޯއެވެ.

ނިއުމާއެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ. މިހާރު ތިޔަ ވަނީ ކަނބަލުންނަށްވެސް ހުރި ހުތުރަކަށެވެ. އެއްކޮޓަރިން އަނެއް ކޮޓަރިއަށް ދުވުމަށް ވުރެ ފަރުހިލަން ފަރަށް ދިއުންވެސް ބުއްދިވެރިއެވެ. ނުވަތަ ފަތިހަށް ވެމްކޯ ފަހުލަވާނުންނާއެކު މަގު ކަހާލަން ނިކުންނަމާ ތޯއެވެ؟ އެކަންވެސް ނުވަންޏާ މަށާއެކު ދޮލަނގަކަށް ހަނޑޫއަޅާގެން ރަސްފަންނަށް އެފޮޅަން ބަހީއެވެ.

 

COMMENTS: 5
 1. April 25, 2018 by Anonymous Reply

  ކެސް ބަޅު.. ފިނދުވިއްކާ ނިއުމާ😂

 2. April 25, 2018 by ޚޮބްސަން Reply

  ވެމްކޯ ހާދަ ދަށްކޮއްލީތި؟

 3. April 25, 2018 by ޙހހހހ Reply

  ޙަހަހަ

 4. April 26, 2018 by ޟިރާ Reply

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިކަން އަޅުގަނޑުގެ ފިނދައްބައްލަވާލައްވާ ނުދެވޭނީ އުފަލެއްތޯ

 5. April 26, 2018 by ޝަހީދު Reply

  ސަޅިީ އާޓިކަލް އެއް! "ޢިއްޒަތެއް ނެތް މެމްބަރު" މިގޮތަށް ސުރުހީީ ޖެހިނަމަ ފައްކާވީސް

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.