MENU

ކުޑަކުދިން " ފަޅާ " އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

2009 ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރަކީ އޭރު އެންމެ 17 އަހަރެވެ. ސްކޫލު ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮން ރައްޓެއްސަކު " އޮފާރ " ކުރި ވަޒީފާއެކެވެ. މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ޕާރސަނަލް ބޮޑީގާޑެއްގެ ވަޒީފާއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްހޫރު ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ހަށިފާރަ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަތިހަށިނަގާ " ފުއްޕާލާފައި “ އުޅެންވީމައި ކިހާ ފޮންޏެއްވާނެކަން ވިސްނާލާށެވެ. މިދެންނެވީ އޭރުގެ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ވާހަކައެވެ. މާލޭގެ ބޭފުޅު އާއިލާއެއްގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ގަދަރުވެރިކަމާ ޝަރަފްވެރި ކަންބަލެކެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތް ހާމަވެއްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ.

ހަޤީގަތޭ ތޯއެވެ؟ އަޑު އައްސަވާށެވެ! ފެންވަރާލާ ނިކަން " ބޮޑީ ގާޑު " ހެދިލާގެން ނިކުތީ ޑިއުޓީއަށެވެ. އަހަރެންނަށް ގުޅާލެއްވުމަށްފަހު ތާކަށް ދާން ޖެހިގެން އައިސްދިނުމަށް އެދުމުނުންނެވެ. ޖަނަވަރީމަގު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ހުންނަ އެކަމަނާގެ  ފިރިކަލުން ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް އެރުމަށްފަހު އަހަރެން ނިކަން އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެކަމަނާ އަރިހު ވަޑައިގަންނަވަން އެދުމުން އަދި ތައްޔާރު ވެ ނުނިމޭކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ގެޔަށް ވަދެ އިށީންދެލުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކަނާތުން އިނގިލިތަށް ވާތު އިނގިލިތަކުގެ ތެރެޔަށް ވައްދާލާގެން ސޯފާގައި އަހަރެން އިންނަތާ ވިއްސަކަށް މިނެޓްފަހުން ސާހިބު ކަމަނާ ކޮޓަރިކޮޅުން ނިކުމެއްޖެއެވެ. ތައްޔާރޭތޯއެވެ؟ "ހަރާން ބަޅުމަސް " ފެންވެސް އޭރު ނުވާރާކަން ބަލާލުމުން ކަށަވަރުވާވަރު ވެއެވެ. އެއައި ގޮތަށް އައިސް ސޯފާގައި އިށީންދެ މިހާރު ދެން އެކަންތަށް ކެންސަލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެން ބުނުމުން އަހަރެންވެސް ގެޔަށް ދިއުމުގެ އިޒުނަޔަކަށް އެދިލީމެވެ. އެއާއިއެކު ފިރިމީހާ އާއި ދަރީން ރަށުގައި ނެތްކަމަށާ އެކަނި ގޭގައި އިންނަން ޖެހުމުން ފޫހިވާކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ފަހަރެއްގައި އިރުކޮޅަކުން " އެމީހުން " ގުޅާފިނަމަ ދާންޖެހިދާނެކަމަށް މަޑުކޮއްލަ ދިނުމަށް އެދުނެވެ.

ދެން މަޑުކޮއްލާނީ އޭ ހިތާ އިށީނދެލީމެވެ. ޓީވީ އަޅުވާލައިގެން ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ވާހަކަތަށް ސާހިބު ކަމަނާ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. ސިޔާސީ މަޖާ ވާހަކަތަކުގައި ތިއްބާ ކުއްލިޔަކަށް ރޮޒޭނާ އަހަރެންގެ ލަދުވެތި ގުނަވަނުގައި ހިފިއެވެ. ގަތް ލަދަކުން އަވަހަށް އަތްފޮޅާލުމުން އެ " އޯކޭ " ވާނެކަމަށް ބުނެ މިފަހަރު ފުންމާގެން އައީ ގަޔާ ދިމާލަށެވެ. ވަހުޝީކަން ބޮލަށް އަރާފައި އިން އެ ކަމަނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ " އަހަރެން ފަޅާލުމަށެވެ. " ބިރުން އަހަރެންގެ ގަޔަށް " ގޮރު " ނުހެނޑުނީ ކިރިޔާއެވެ. ވާހަކަ ކިޔައިދޭން އިންއިރު ކަކުލުގައި ޖަހާލާ ބުރަކަށީ ޖަހާލާ ފިރުމާލާ ހެދީ މި ނުބައި ނިޔަތުގައިކަން ރޭކާލީ ދެންތާއެވެ. އަޅާ އިތިކޮއް އެގެއިން ނުކުމެ ދުއްވައިގަތީމެވެ. ފޭބިލެއް ބާރުކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. ސިޑިގޮޅިން ނުވެއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. މަގުމަށްޗަށް ނިކުމެ ވަރަށް ބާރަ ހިގާފައި ދިޔައީ ގެޔަށެވެ.

މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރު އަހަރެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ބޮޑީގާޑަކަށް އުޅުނުއިރު އެކަމަނާގެ ފަރާތުން ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މިވާހަކަ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެނގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަލުން ބަލުން މިވާހަކަ ހިރަފުސް ފޮޅާލަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ " ބާރުވެރިކުރުވުން " ކަމަށް ބުނެ މިޔަދު އެކަމަނާ އެކުރަށްވާ މަސައްކަތުގައި އަނެއްކާވެސް ކުޑަކުއްޖަކު " ފަލާލަފާނެތީ " އެވެ.

 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް " އަޑުއަރާފައި " އޮންނަ އެ ސާހިބު ކަމަނާގެ ހަޤީޤީ ކުލަ ފެނުނީ މިއަދުތާއެވެ. އަދި އެންމެ 17 އަހަރުގެ އަހަރެން ގަޔަށް އަރަން އުޅުނު އިރު އެކަމަނާ ހުންނެވީ ހަމަ ބުއްދީގައިތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށްތޯ ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މިއީ އެކަމަނާ ކުޑަކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވާ ގޮތްނަމަ އަންހެނުން ވާރުވެރި ކުރުވާނީ " ތަގަރި " ތަޅާގެން ކަމާއިމެދު ކުޑަނަމަވެސް ސައްކެއް ނެތެވެ.

 

COMMENTS: 4
 1. March 17, 2018 by ޞިރަ Reply

  ތެދެއްނުނެއްނު

 2. March 17, 2018 by ވައިސޫރި Reply

  ނާަހަމަ ތެދެޢް.....

 3. March 18, 2018 by ޭިއިސްކުރު Reply

  ޚަލޯ ތިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާރޫޙުން ޤަބޫލުކުރަން ނިކަމެތި އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ތީގެ 2 ޙާދިސާއެއް އެބައޮތް އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޙާދިސާ އެއީހަމަ މުޖައްރިބު ޙާދިސާއެއް އަނެއް ޙާދިސާ އާއި މެދުގަ އެހާޔަގީން ކަމެއް ނެތިފަމިހުރޭ އެކަމު މިހާރު ކަށަ ވަރުވެއްގެ މި ޢާޓިކަލް ކިޔާލޫމާ އެއީވެސް ހަމަކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް. މީހަމަ ހަޤީގަތް

 4. March 19, 2018 by ސިލޭހަ Reply

  މައުމޫނު އުޅޭގޭ ޓެރަސްމަތިން ތަރިބަލަން ޓެލެސްކޯޕް އަޅުވައިގެން އުޅުނު ރެޔަކު މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގިޔޯ ކިޔާ! އެރޭ އެތާަތީ އުޅުނީ ކާފަ ގޮވައިގެން އީވާ އަދި ރޮޒޭނާޔޯ.

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.