MENU

ކަނބަލުންތަ ؟ ރަނޑިންތަ ؟

އަންހެން ވެރީންއަށް ހާއްސަކޮން ދުވަހެއް ފާހަގަކޮއް ނިމި ދިޔައިރުވެސް ބިތުފަންގި އޮތީ ހިއްލާ ނުލެވިއެވެ. ނަސީބެކެވެ. ނޫންނަމަ ބައެއް ކަނބަލުން ކެޔޮ ކައިފައި ހުރި ވަރު ފެނުމުން އެވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުރި ދުވަހު މި ނިކަމެތި ފުޅަށް ގަނޑުގައި ހުޅުވެސް ޖެހީސްތޯއްޗެކެވެ.
އަންހެނުން އަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި އިއްޒަތާ ޤަދަރު ދެވިގެންވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކަނބަލުންގެ ފައިދާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ ކަމެވެ. ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. މަގުތަކުގައި ހަޔާތް ގޮއްވުމުން ފެށިގެން ސިޔާސީ އައްޑަނައަކަށް މިއަދު ކަނބަލުން ހަދާފައިވާކަމެވެ. ހިތާމައަކީ މަތި ފަޑި މަތީ އެއް ކަރައިން އަނެއް ކަރައިން ދުވާ " ސިޔާސީ ޝައިތޯ ނުން " ގެ ދަލުގައި ކަނބަލުން އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ޖެހޭ ކަމެވެ. އެވެރިން ޖަހާހަ ބެރަކަށް ނަށާކަމެވެ. އެވެރިން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ވެގެން ތިބޭކަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓި ވެއްޔާ މޮޑެވިގެންދަނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގުކަން ރޭކާ ނުލާތިއެވެ.
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގެ ވަރަށް އިސް ސަފުގައި ކުޅުއްވާ ކަނބަލެކެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ކަނބަލެކެވެ. ނަހަލާލަށް ބަނޑުބޮޑުވެ ވިހޭ ކުއްޖާ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލާގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިކަނބުލޭގެ ރަށުން ބޭރުކުރީއެވެ. އޭގެފަހުން މާލޭގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ފަނޑިތަ ހަދާގެން ހަލާކުކޮއް އެމީހާއާއި ކައިވެނި ކުރިއެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލައި މަރާލި ކުއްޖާގެ ފަހުންވެސް 2007 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ނަހަލާލަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާފައެވެ. މިފަހަރުވެސް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށުން ބޭރުކުރުމުން މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުންނަން ފެށީއެވެ. މަގުމަތީ ހަޔާއިގޮވަން ފެށީ އެވެ. ދަރީންނާ އެއް އުމުރުގެ ފުލުހުން ކުރިމަތީ ހަޔާއިކުޑަ ވައްތަރު ޖައްސަން ވެސް ފެށީއެވެ.
ދެނަކާއި ދެނެއް ނެތެވެ. މިހާހިސާބުން ތޯއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ރަން ތޮށީން ތޮށިލެވުނީއެވެ. މެރިހާ މައުސޫމު ދަރީންނާއި ކުރިހާ ފާފައެއް ޑިމޮކްރަސީގެ ރަބަރުން ފޮހެ ލީއެވެ. މީހާ ހުދުކާފޫރާށް ވެ ނިމުނީއެވެ. ތައުބާ ނުވިއެއް ކަމަކު އެ ކަނބުލޭގެ އަށްވުރެ މާތް ގަދަރު ވެރި އަކު ނެތީއެވެ. ކަނޑުގައި އެޅި ރޮނގެއް ފަދައެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކުރީސަފުގައި ހަޔާތްގޮވަން އުޅުމުން އެ ތައުބާ ވެވުނީތޯއެވެ؟
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކުރީ ސަފުގައި މުޅިންވެސް ތިބީ މިފަދަ ކަނބަލުންނެވެ. މަދު މީހަކު ސަލާމަތުން ތިއްބެއް ކަމަކު މުޅީންވެސް އެކަނިވެރި މައިން ނެވެ. ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަހުލާގު ގޯސްވުމާއި ފިރިހެނުންކައިރިޔަށް ވަންނާތީ އެވެރީންގެ ފިރީން ވަރިކޮއްފައި ތިބި މީހުން ނެވެ. ނޫނީ އެގަހު ކޭލެއް މިގަހު ކޭލެއް ނޭގޭވަރަށް ވިހާ ޖަޕާނު މަހާއި ވެބްކެމް ކުރިމަތީ ބަރަހަނާވާ ސްޓާރުންނެވެ. އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފޯނެއްގެ ޕްރިޕެއީޑް ޕެކޭޖުތަކެވެ. އެކްޓިވިސްޓުން އަތްފޮހޭ ފޮތިކޮޅުތަކެވެ. ނޫނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންތެރެއިން ބޭނުން މާބޫރެއް ފޮނިބޯން ކަރުގަނޑު ދިއްކޮއްގެން ތިބި މައު ތަކެވެ. މީ އަންހެން ވެރީންނަސްވެސް ހުރި ހުތުރެކެވެ.
އުޅެންވީ ގޮތަކަށް އުޅެންވީއެވެ. މަށަކާވާ ބެހޭކަމެއް ނޫނެވެ، ނަމަވެސް މަށައްވެސް ފެންނަ އެއްޗެއްސާ އިވޭ އަޑު އަޑުވެސް ހުންނާނޭ ތާއެވެ. އެހެންވީރު ބިތުފަނގި ހިއްލާނުލާ މަށަކަސް ނުހުރެވޭނެ އެވެ. މިވާހަކަ ދެއްކުމުން ގޯސްވާނީވެސް ދެއްކިމީހާއެވެ. ތައުބާވުމުގެ ހިޔާލެއް ނެތް ސިސާސީ ރަންޑިން ވާނީ ހަމަ ހުދު ކާފޫރަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ މިވާހަކަތަށް ދައްކާ ބިތުފަނގި ހިއްލާ ނުލާ މަށަކަށްނުހުރެވޭނެ ކަމެވެ.

COMMENTS: 3
  1. March 10, 2018 by ޢިސްކުބެ Reply

    ޣޮތްކުޑަކަން ތިހުރީ އިންތިހާއަށް ގޮސްފަ ދޯ.؟

  2. March 10, 2018 by ޙައިރާނެއްނުވާނެ Reply

    ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެމްޑީޕީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 85 ޕަސެންޓް އެބައޮތޭ ޕީޕީއެމް ގެ އެކްޓިވވިސްޓުން ތިއުޅެނީ ލިބިފައިވާ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން ގެއްލިދާނެތީ ތޯ

  3. March 11, 2018 by ހިހި Reply

    ކޫޑިން

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.