MENU

 ބަޑި ނިއުމާ

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ އޮޕަރޭޓަރަކަށް އިން މަންޖެއެކެވެ. ކުރީގެ ޓީވީއެމްގެ ޑްރާމާ ތަކަށް ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޖާގަލިބި ހުނަރުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ދައްކާލި މަންޖެއެކެވެ. ކުޅަދާނައީ އެކްޓުކުރުމަށެވެ. ފިލްމުތަކުން މީހުން ރޮއްވާލާ ހެއްވާލާ ލޯބީގެ ކަނޑުތަކަށް ޣަރަޤު ކޮއްލުމަށް މި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކަނބަލެކެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ ނިއުމާ މުހަންމަދެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދެވިފައިވާ ގަދަރާ ލޯބި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެއްޔާ މޮޑެލި ތަރިއަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރައް ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ތަރިއަކު ކުލީ ކޮޓަރިއެއްގެތެރެއިން ގައިގޯޅިވެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮން ހައްޔަރު ކުރީއެވެ. އޭރުގެ އަރަމުން އައި ތަރި އަދި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކުރަމުން އައި އަލީ ސީޒަން އާއި އެކު ކޮޑަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަހެރި ގުޅުންތަކެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ. ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން މޮޅުކަމާ ހުނަރުވެރިކަމުން ޖާގަ ހޯދަމުން އައި ނިއުމާ މިފަހަރު ދިވެހި ފިލްމީ އޯޑިއަންސް ލަދުގަންނަވާލީއެވެ. މިފަހަރު ނިއުމާ ފަލަސުރުހީން ޖާގަހޯދީ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައެވެ.

ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނިއުމާދިއައީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ހަރު މީހުން ހިފަހައްޓަމުންއައި އަހުލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވަމުންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓަރީ ލަދުގަންނަވާލާ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިތުބާރު އިންޑަސްޓްރީއާއިމެދު ނަގާލަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމީ އިންޓަސްޓްރީ ބައިބައިކޮއް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ޖެއްސުވި މީހަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ.

ކެމެރާގެ ކުރިމަތީ އަބުއިކަމާ އަހުލާގު ދެއްކުމާ މަތިއޮމާންކުރުމަކީ ނިއުމާގެ އާދައެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ ދިޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސެގްމެންޓްއެއް ކަމުގައިވާ " ބިހައިންޑް ދި ސީން " ސެގްމެންޓް އިން އެވެ. ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުން ހޯދި މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ އާއި ހަނގާކޮށް އެންމެ ފަހުން ނިއުމާ ވަނީ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ލޮލަށް ހަރާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނަންބަރ ވަން ފިލްމީތަރި ކަމަށް ދައުވާކުރާ ނިއުމާ މުހަންމަދު އެއްކައިރި ކޮއްލުމަށްފަހު ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑުގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ މިސް ވޯލްޑް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ނިއުމާ ބުނާ " ކަޓު " މީހަކާއި ބައްދަލުކޮއް ނިއުމާ ލަދުގަންނަވާލާފައެވެ. އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ މަލާމާތް ނިއުމާއަށް އަމާޒުވީ އެވެ.

އެއާއިއެކު ދެން އިވިގެންދިޔައީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިންގެ ދޮންތި ކަމުގައިވާ ނިއުމާ މުހަންމަދު، ދޮންތި ހެދިގެން ބޮޑަކަށް ހުރެ ފިލްމީ ތަރިންނާއިއެކު ގޮވާފައި ހުރި " އަވަގުރާނަ" ތަކެއްގެ އަޑެވެ. ދުރޫސުލް އަހުލާގުން ބޭރުން އޭޗެއް މީޗެއް އެ ލަދުވެތި ގުނަވަނެއް މި ލަދުވެތި ގުނަވަންތަކުގެ ނަންތަށް ކިޔަމުން ގޮވާފައި ހުރި ހުތުރު އެއްޗެއްސެވެ. އަނެއްކާވެސް ނިއުމާގެ އުޅުމެއް ނެތް އަހުލާގަށް އިތުރުވި ބޮޅެކެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ފިލްމުކުޅެން ފެށިޒަމާނުގައި ރީތި ނިއުމާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއްކަން މީ މާލެއަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. ތެޔޮބޮޑިއާއި ބަނގުރަލާ ހަކުރުގެ އަވާގައި ނިއުމާ މުހަންމަދަށް މިއަދު ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ނިއުމާ މުހަންމަދަކީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ މީހުންނާ ގުޅުންތަށް ބާއްވާ، ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދާންމަތިކޮޅު ފަޅުފިލުވާދޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކަކީ ދިވެހިންނަށް އައު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

މަގުބޫލުކަން ކުޑަވުމުން ފިލްމީ ދާއިރާއިން ރިޓަޔަރ ވުމަށްފަހު ގާނޫނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނިއުމާ މިވަނީ އަޑު އުފުލަން ފަށަފައެވެ. ވެބްކެމް ކުރިމަތީ ބަރަހަނާވެ ބޮލަށް އަރާފައި ތިބި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނިއުމާ އަށް ކިޔާނޭ މަރުހަބާ ދެން ވިސްނަވާށެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ތެރެއިން ނިއުމާ ނެރޭތަން ނުފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އިދިކޮޅު ޕޯޑޮއަމްތަކަކީ އަބަދުވެސް ފޯރިގަދަކޮއް ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކައެއް ނޭގޭ ޕޯޑިއަމް ތަކެކެވެ. ނިއުމާ މުހަންމަދު ފަދަ އަނގަ ހުތުރު މީހަކު އެފަދަ ޕޯޑިއަމަކަށް އަރާފިނަމަ ގޮވާނޭ ހުތުރު ބަސްތަކާމެދު ވިސްނަވާސެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަހުލާގެއް ނެތްކަމަށް މަސްހޫރު މީހަކު ގަދަރުވެރި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުން ފެނުމުން ރައްޔިތުން ނިއުމާ އަށް ގަދަރެއް ކުރާނޭ ތޯއެވެ. ނިއުމާއަކީ އަނެއްކާވެސް ސިޔާސީ ރަންޑީންގެ ތެރެޔަށް އިތުރުވި ބޮޅެކެވެ. ބަޑިއެކެވެ.

COMMENTS: 28
 1. March 01, 2018 by ލޮލް Reply

  ހަމަ ތެދު

 2. March 01, 2018 by ކުރޮޅި Reply

  މީހުންގެ ޒާތީ ކަންތަކާ ބެހޭއިރު ތިމާގެ ހާލަކީ ކޮބާ ކަމެއް ކިހިނެއް އިނގެނީ...؟؟

 3. March 01, 2018 by Anonymous Reply

  މާމަދު ތީނަ ހަށި ވެސް ވއކ

 4. March 01, 2018 by ސުލްތާން Reply

  ހެހެހެ... ބަޅު މަސްތުވާ އެއްޗެހިން ތަތްތެޅިފަ ... ދެން ގޮރުހެންޑިއްޔާ ތާހިރެެއްނު

 5. March 01, 2018 by Anonymous Reply

  ހަޖަމު ނުވިދޮ

 6. March 01, 2018 by ާަަަފާތުމަ Reply

  ފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ ހާލަތަށް ވިސްނާފަ އެހެން މީހުނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަން އަނގަ ހުޅުވަ ބަލަ...އެއިރުން މާ ތާހިރު ވާނެ...

 7. March 01, 2018 by ނިއުމާ ދެރަނުވޭ Reply

  ކޮއްމެމީހަކީވެސް ގޯސްކައްތަކުވިފަހުނާނެއް މީހެއް ތައުބާ ވެވުނީމަ ރަގަނޅުވާނެއް

 8. March 01, 2018 by ޜެޑް Reply

  ދަޅު ފިތްތާ ރަގީބާ އެންމެފަހުން ސިޔާސީ ތުންފުއްސަކައް

 9. March 01, 2018 by ޙހހހ Reply

  މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާގެ ހާލަކީ ކޮބާ...ނިއުމާ އެކަނިތަ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަނީ...ކަލޭމެންނަށް ހަޖަމް ނުވަނީ..

 10. March 01, 2018 by ޒާހިދު ކްރިއޭޓަރ Reply

  އަހަ ތިކިޔާ ޒާހިދު ކްރިއޭޓަރ ގެ ލަދުކުޑަ ޓުވިޓަރ ޕޯސްޓަށް ނިއުމާ ސަޅި ރައްދެއް ދިނީމަ ޒާހިދަށް ހަޖަމުނުވީދޯ؟؟؟ ހަހަހަ

 11. March 02, 2018 by ނުހާ Reply

  ނޫސްތަކުގަ ލިޔާނެ އެއްތަ މި.

 12. March 02, 2018 by Anonymous Reply

  މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާގެ ހާލަކީ ކޮބާ...ނިއުމާ އެކަނިތަ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަނީ...ކަލޭމެންނަށް ހަޖަމް ނުވަނީ..

 13. March 02, 2018 by ޜެޑް Reply Reply

  މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާގެ ހާލަކީ ކޮބާ...ނިއުމާ އެކަނިތަ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަނީ...ކަލޭމެންނަށް ހަޖަމް ނުވަނީ..

 14. March 02, 2018 by Anonymous Reply

  ވަރައް ލަދުވެތި ލިއުމެއް މިހެއްގެ ފިކުރަހެދި ދަށުދަރަޖައިގެ ލިއުމެއް

 15. March 02, 2018 by ޢަދޭ Reply

  ތިއުޅެނީ ހަމަރަގަޅަށް ވެސް ހަޖަމްނުވެގެން

 16. March 02, 2018 by ޢަންނި Reply

  ޙަޖަމްނުވެގެން ތި އުޅެނީ..ނިއުމާ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއަށް ދާނަމޭ ބުނީމަ

 17. March 02, 2018 by ސޮއްޕެ Reply

  މި އާޓިކަލް ލިޔުނު މީހާގެ އަޚުލާގު ހުރިގޮތް މި އޮތީ ލިޔެފަ.

 18. March 02, 2018 by ހަމޮރަަަ Reply

  ނި ުަަޗވބބބވޗޗފޔގވގގގގޗޗގގފފފގފފޗޗޗ

 19. March 02, 2018 by Anonymous Reply

  މާތްﷲ މި އާރޓިކަލް ލިޔުއްވި ބޭފުޅާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުންދެއްވާށި. އާމީން

 20. March 02, 2018 by ކުލަ ޔެލޯ Reply

  ހަޖަމް ނުވިޔަސް ތީބޮޑުވަރު...

 21. March 02, 2018 by Anonymous Reply

  ކީކޭބުނާނީ ހަޖަމުނުވިުަސް ބޮޑުވަރު މީހަކު Hamamatsu ޕޯސްޓެއްކޮއްލީމާ ތިވަރު އަރުވާލަން ހަމަޖެހޭބާ!

 22. March 02, 2018 by ހަޖަމް Reply

  މިއޮއްހާ ދުުުުުުުުުވަހު ތިހުރިހާުވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަތިބެފަ މިއަދު ތިޔަހެން ތިކިޔަނީ ނިއުމާ އިދިކޮޅާ ގުޅުނީމަތަ؟

 23. March 03, 2018 by ނައި Reply

  މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގިގެންދަނީ ތިމާގެ މޮޅުކަމެއް ނޫން. ފެންވަރެއް ނެތްކަން. މީހުންގެ އަގު ވައްޓާލުމަކީ މޮޅުކަމެއް ނޫން. ޢަޚްލާޤެއް ނެތްކަން. ޢެމީހެއްގެ ސިއްރުތައ ﷲތަޢާލާ ޤިޔާމަތްދުވަހު ހާމަކުރައްވާނެ.

 24. March 04, 2018 by ޔާމީން Reply

  ޕިންކު ޕާޓީ އާ ގުޅުނު ނަމަ ނިއުމާ އަކީ ޖަވާހިރެއްް...ހަޖަމް ނުވިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރު

 25. March 04, 2018 by Anonymous Reply

  ހެޑްލައިންގަ ނިއުމާގެ ނަމާއެކު ސީޒަންގެ ނަންވެސް ޖެހިނަމަ. މީގަ ނިއުމާ ގެ ނަން އެކަނި ޖަހާފަ އެއިނީ އޭނަ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީމަތި. ނޫނީ ބަޑި ވީ އެ އަންހެނަކަށް ވީމަތަ؟

 26. March 04, 2018 by ޢަހަންމާ Reply

  މީނަ މީ ހަށިވިއްކާ މީހެއް.. އޮލިންޕަސް ގަ އޮތް ޝޯއަކަށް ދާންވެގެން ހެދުން ނުފެހިގެން މީނަ އަހަރެންގެ ރައްޓިސް އަކަށް 1200 ރުފިޔާ ދީފަ ބުޓިކު އިން ގެސްޓް ހައުސް އަށް ދިޔަ. މީ

 27. March 04, 2018 by ޢަކީ Reply

  މީިގެކުރިން ތިކަން ހާމަނުކުރީ ކީއްވެޔޯ؟؟؟؟މިހާރު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަޖަމް ނުވެގެންދޯ ތިއުަަލެނީ.
  ޜަނގަޅު ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިގެންވެސް ތިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭއެބަ
  ޢެހެންނޫނީ ހަޖަމްގެ ބައި މާބޮޑަށް ގޯސްވެދާނެ 😡😡😡😡

 28. March 04, 2018 by Anonymous Reply

  ޙަޖަމ ޕލޒ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.