MENU

ރޮޒޭނާ ދަރިވައްޓާލީތަ؟

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަށް ފަށާގަނެގެން އައިރު ހުޅުމީދޫދާރިރާގެ އިއްޒަތެއްނެތް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް އިނީ ބަލިވެކަމަށް އަޑުފެތުރުނެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ނުފެނި ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރ ޕާރސަން އަލީ ވަހީދުއާ އެކު ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ކުރަކި އަޑުން އަޑުނެރެ ފެލޭ ރޮޒޭނާ ނުފެނުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފަޅުކަމެއްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.  ނަމަވެސް ހަތަރުވަރަކަށް މަސްފަހުން މަންޒަރު ތަފާތުވެއްޖެއެވެ. މުޒާހަރާތަކުގެ އިތުރުން ޕޯޑިއަމްތަކުން ފެލެންފެށީ ރޮޒޭނާއެވެ. ބަނޑެއްބޮޑެއް ނޫނެވެ. ވަރުގަދައެވެ. ފޯރިއާ ޖޯށުގައި މަތިހަށިނަގާ އުޅެންފެށީ ބަނޑުބޮޑު މީހަކު އުޅޭނެ ފާޑަކަށް ނޫނެވެ. ލަދެއް ހަޔާތެއްނެތީއެވެ. ސިޔާސީހަރަކާތަށް ނުކުންނަށްވެގެން ދަރި ވައްޓާލީއެވެ. ކުށެއްނެތް ފުރާނަޔެއް މަރާލުމަށްފަހު މީހުންގެ ހައްގުތަށް ހޯދައިދޭން ނުކުންނަން ލަދެއް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

COMMENTS: 3
  1. August 26, 2017 by ރެނދު ފާތުމަ Reply

    ކަލޭ އަމާވެސް ދަރިވެއްޓި... ފޯކޭ ލިޔެބަ... އަޅެ ގަޓެއް ހުރިއްޔާ މިކޮމެންޓް ޕަބްލިޝްކޮށްލަބަ

  2. August 26, 2017 by ފާތުން Reply

    ތިޔައީ ތެދެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ ތިއީ ވަޓާލި ދެވަނަ ދަރި ފުރަތަމަ ދަރި ވަޓާލީ ނަހަލާލައް ބަލިވެ އިދެ ލަންާގައި ކިޔަވަން އުޅެމުން.. އެތަނުގައި މިހާރުވެސް ރިކޯރޑު އެބަހުރި

  3. August 27, 2017 by Anonymous Reply

    މިއީތަ އަބުރަށް އަރައިގަންނަ ބިލް ފާސްކުރި ބޭނުމަކ~؟

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.