MENU

ކެނެރީގޭ ޙާއިނުން!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ. މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލަކީ ގައުމެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލެވެ. ގައުމެއްގެ ފުރާނައެވެ. 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކޮއްފީމުއެވެ. މިނިވަންކަން ލިބުނީތީ އުފާކޮއް ޝުކުރުވެރިވާ ހާލު ގައުމީ ކުލަތަކުން ޖަރީވެތިބެއެވެ. ނަމަވެސް މިޔަދުގެ މިދެކޭ އުފާ ފާގަތިކަމާ މިނިވަންކަމުގެ ސާފު ޖައްވަކަށް ދިވެހިން ލަމުން މިގެންދާ ނޭވާ އަޅުވެތިކަމުން ތަގައްޔަރު ވެފައިވާ ޖައްވަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭން މަދު ހާއިނުންތަކެއް ދަނީ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންއެވެ. އޭރުވެސް ހޯދީ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތާ މަދަދުވެރިކަމެވެ. މިޔަދުވެސް ހޯދަނީ ހަމަ އެ އިނގިރޭސީންގެ މަދަދުވެރިކަމާ ހިމާޔަތެވެ. ބޮޑުބޭބެއިން ފެށިގެން ބައްފަޔަށް އެއަށްފަހު ދަރިންއަށް ވާރުތަވަމުން އައީ އެއްކަމެކެވެ. ވެރިކަމާ ތޮޅުމާ ޣައްދާރުކަމުގެ ސިފައެވެ. ފަށަމާ ބަހީއެވެ. ފުރަތަމަ ކެރަފާ ދޮންމަނިކެވެ. ޑިމޮކުރަސީގެ ބަފައޭ ތިކިޔާ އަންނިގެ ކާފައެވެ. 1952 އަހަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަމީން އަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ގަތުލިކޮއްލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު 1976 ވަނަ އަހަރު އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި އަންނިގެ ބައްޕަ ކެރަފާ އަބްދުއްސައްތާރު ފިސްތޯލައެއް ބޭނުންކޮއްގެން އިބްރާހިމް ނާސިރު އަވަހާރަ ކޮއްލަން މަސައްކަތް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. އޭގެފަހުން އަންނިގެ ބޮޑުބޭބެ ކެރަފާ ނަސީމް 1980 ވަނައަހަރު އަދި 1988 ވަނަ އަހަރު އަންނިގެ ތުއްތު ދޮންބެ ބޮޑު ސިއްކަ ވަނީ އޭރުގެ ރައީސް މިހާރުގެ އަންނިގެ އެކުވެރިޔާ މައުމޫނު މަރާލަން މަސައްކަތްކޮއް ކުށެއްނެތް އެތަކެއް ދިވެހިންނެއް ޝަހީދުކޮއްލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 2008 ވަނަ އަހަރު ކެނެރީގޭ ނަޝީދެވެ. ގައުމަށް ގައްދާރުވެ ވެރިކަންދޫކޮއްލުމަށްފަހު ހުޅަގުގެ ކާފަރު ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާގެން ހުރެ ގައުމު ބަދުނާމުކޮއް ގައުމުގެ އަގުވައްޓާލާ ގައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް އެދަނީ ގޮވަމުންނެވެ. އެއް ލެޔެކެވެ.

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.