MENU

އަދީބުގެ ގުލްކޮމާ؟؟!!

ގައުމުގެ ވަލީއުލްއަމުރު އަވަހާރަކޮއްލަން އުޅުނުކަމުގެ ކުއްސާބިތުވެ ޖަލައްލެވިފައިވާ ކުރީގެ ނައީބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލަށް ލުމާއެކު ނުޖެހޭކަށް ބައްޔެއްނެތެވެ. ދެކިޑުނީޔާ އޯވަރީވެސް ފެއިލްނުވާކަން ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ބަލިކަމުން ލޮލުހާލު ލޮލަށް ނޭގޭ ވަރަށްގޮސް ނުރައްކާތެރި ގުލްކޮމާވެސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ނުޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އާރާ ބާރު އޮތްދުވަހު ބަނިޔާދަން އަންހެންކުދިންގެ "ފޭވަރިޓް" އަކީ އަދީބެވެ. އެދުވަސްވަރު ތަންތަނުން ޕްރައިވެޓް ކަންކަމުގައި ނަންގަވާފައި ހުންނެވި އެޕާޓްމަންޓުތަކަށްވެސް ނިކަން އެފަދަ ކުދިން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮރިޔާމުން ނައްޓަވަން ގެންގުޅުއްވި ބާންދީންތަށް ލޮލަށް ނުފެނުމުން ގުލްކޮމާ ނުޖެހުނީޔާ ދެރަނޫންތޯއެވެ؟

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.