MENU

ހޯހޯ އެވެ. ދެން މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ނޭރުވޭނެއެވެ.

 

ސަރުކާރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްތަކަށް ކޮއްދޭ ތަރައްގީގެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ފެނި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކެތެއް ނުލެއްވިއެވެ. ދޮހޮއްކޮބޭ ބުނާހެން މިވަރައް މި އޮޑި ދުވާނަމަ ނިވަލަށް ނުދެވެނީސް ކިޔަމަން ކުރަންޖެހިއްޖެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކުރާނެ ކަމެއްމެތި ކަންމަށްޗައް އެއްވެ ދެބައި އުމުރުގެ ރަނޑާލި އަނގަތަޅަން ޖެހޭ ހިސާބައް ހިނގައްޖެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންތޯއެވެ. ރަށުގައި ބަނދަރުހަދާ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރަމުން ދާއިރު އާދަނާ ހައްވަ މާލެ އަންނާކީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.؟؟!! މުސްކުޅި އަމަޔަށް 5000 ރުފިޔާލިބި ރަށުގައި ބޮޑުހޮސްޕިޓަލު އަޅާ އެއާރޕޯޓް އަޅާއިރު ކުޅުދޫފުށީ ޒުލޭހަޔާ މަރިޔަނބަށް މާލެ އަންނަން ވަގުތެއް ނެތެވެ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ހަމަޔަށް ރައްޔިތުން ގޮވާލި އަޑު އިވުނީ ހޯހޯ އެވެ. މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ދެން ނޭރުވޭނެއެވެ

މިކަމާ ކީކޭ ބުނެލާނީ؟

Your email address will not be published.