MENU

ބަޣާވާތްފުޅު

މާތްބޭފުޅުންނާ މުހާތަބުކުރަންވާނީ މާތްކޮންތާއެވެ. 30 އަހަރު ރަން ފާހާނާ ތައްޓަށް " ގުއިރެއްވެވި " މާތް މައުމޫނަކީ މިފަދަ އެއްބޭފުޅެކެވެ. 30 އަހަރު ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރުވާ ނިޝާން އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ހޯއްދެވިއެވެ. 65 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނާއި އެކު ވެރިކަން ކުރެއްވުމުގެ ހިޔާލު އެ މާތް މަނިކުފާނަށް ދޫކޮއްލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތު އަރަކުން ނުފިލިއެވެ. ވެރިކަމުގެ އާރާ ބާރާ ހަރުބަސް ބުނާހިތްވާލެއް ބޮޑުކަމުން ކޮއްކޯފުޅު އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީން އަށް ގޮތްކިޔާދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތަށްވީ މައުމޫނު ހީކުރި ގޮތާއި މުޅިންތަފާތަށެވެ. 30 އަހަރު ހަކިޖަހާފައި އޮތް ސިކުނޑިން ދޭންފެށި ހިޔާލުތަކަކީ 21 ވަނަ ގަރުނަށް ހޭލާފައި ހުންނެވި ޔާމީން އަކަށް މާ ކަމުދާ ހިޔާލަކަށް ނުވިއެވެ. ހިތްތާނުވީ މިހާހަމައިންނެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރާވަން ފެށުން: ދެން ވަޑައިގެންނެވީ އަވައްޓެރި ސިލޯނަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރީގެ ހަތުރުންނާ ބައިވެ މަޝްވަރާތަށް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން އިސްތިއުފާދެއްވާ ފިލި ނަޝީދު އާއި ފައިސާއެއްނެތި މަހުޖަނަކަށްވީ ޤާސިމް އިބްރާހިމްއާއިއެކު މަސްވަރާތަށް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދުއާއި ހަވާލުވި މަސަތްކަތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭފުގެ ފަރާތްތަށް މެދުވެރިކޮއް ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅާ ރާއްޖެއާއިމެދު ބޭރުދުނިޔެއިން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމެވެ. އެއާއެކު ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ހަވާލުކުރެވުނީ މާލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން ވިލާ ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުންފުނިތަށް ގާއިމުކޮށް ފައިސާޔާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކުރަން ނިންމިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބަޣާވާތް ރާވާ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް މައުމޫނު އެއްބަސްވެ ރާއްޖެ އައެވެ. މައުމޫނުގެ މަސައްކަތްތަށް : ރާއްޖެ އާދެވުމާއެކު މައުމޫނު ކުރަންފެށި މަސަތްކަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ފާރިސް މައުމޫނު ލައްވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިސްވަތު ދީ ސަރުކާރާ މެންބަރުން ޖެއްސުވިއެވެ. އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ލައްކާއަށް ގެންގޮސް ވެރިކަން އަޒުލުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ގެ ހުތުރު ފައިސާއިން […]
Read More ›

ހުދަންބަރަށްވުރެ އަގުބޮޑު ހުކުމްފުޅު

މާވަހަރަކީ ތަދު އެއްޗެކެވެ. މީރުވަސް ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަތަރާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސެންޓު އުފެއްދުމަށާ ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ މާވަހަރަކީ މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ އެއްޗެކެވެ. މާވަހަރުގެ ތެރެއިންވެސް ހުދަންބަރު މާވަހަރަކީ އެންމެ އަގުބޮޑު މާވަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހެނޭ އެއް ބާވަތެވެ. ތަދު އެއްޗެއްކަމުން މާކެޓްގައި ހުދަންބަރު މާވަހަރުގެ އަގަކީ ގްރާމެއް 25 ޑޮލަރާ 80 ޑޮލަރާ ދެމެދެވެ. ނަމަވެސް ހުދަންބަރަށްވުރެ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. އެ އެއްޗަކީ ހުކުމްފުޅެކެވެ. ސްޕްރީމްކޯޓުން " ވިއްކާ " ހުކުމްފުޅެވެ.  ކޯޓުތަކުން އިއްވާ ހުކުމްތަކަކީ އާމު އެއްޗެއް ނަމަވެސް ސްޕްރީމްކޯޓުން ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭގޮތަށް ނެރޭ ފުކުމްފުޅުތަކަކީ މާވަހަރާ ވާތު ސަންގައްވުރެއް އަގުހުރި އެއްޗަކަށް މިފަހަރު މިވަނީ ވެފައެވެ. ފައިސާ " ބޯކޮން " ހުރެއްޖެ ނަމަ ގަނެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަން މިއަދު މިވަނީ "ނަޒާހާތްތެރި"  4 ފަނޑިޔާރަކު ސާބިތު ކޮއްދީފައެވެ. 4 ފަނޑިޔާރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލަށް 15 " ކަނޑާލާގެން " 1 ފެބްރުއަރީވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ފަނޑިޔާރުގެއިން ގެންނަން އުޅުނީ "ހަރާން" ބަޣާވާތެކެވެ. ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަންކޮއް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯއްދަވާ ނިޝާން އިއްޒަތުގެ ޝަރަފު ހޯއްދަވާ ދީނީ އެތަކެއް ފޯރަމްތަށް ބޭއްވެވުމަށްފަހު މާތް ﷲ ގެ ހުކުމްފުޅުތަށް ތަންފީޒު ކޮއް ނިޔާކަނޑައަޅަންތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން މިވަނީ ރާއްޖެއަށް ބަޣާގާތެއް ގެންނަން ހުކުމެއް ކޮއްފައެވެ. ބައެއްދެއްކި އަވާމެންދުރެއްގައި ޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިޔާކަނޑައަޅަން ތިބި ފަނޑިޔާރުން ގެ 4 މީހަކު މިވަނީ ކުއްކޮއްފައެއްވެ. ނިޔާކަނޑައަޅާނީ މިފަހަރު ރައްޔިތުންނެވެ. މީއީ ރައްޔިތުންގެ ފަހަރެވެ. ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅާ ހުކުމަކީ " ޕްރައިޒް ލެސް " އެއްޗެކެވެ.    
Read More ›

މާތް މައުމޫނެވެ.

އެއީ މާތް މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޔިތުން ހަނޑަސް ބުރިއަށް ބޮޑުކަމުދިޔައިރު ރަންފާހާނާ ތައްޓައް "ގުއި ރެއްވެވި " މައުމޫނެވެ. ކޮންފަދަ މާތްކަމެއް ތޯއެވެ. ރައްޔިތުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވިއިރު ދުވާލެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަކުރެއްވި މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތު މީހާ ދަރިންނަށް ފީފަންސޫރު ދީގެން ކިޔަވަން ފޮނުވިއިރު ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން ހަރަދުކުރައްވާގެން މޫނުމަތިން " ރޫކޮޅުތަށް " އިސްތިރިކުރެއްވުމާއި ރަން ދަރިންނަށް އަގުބޮޑެތި ހަދިޔާތަށް ބައްލަވާ ގެންނެވި މާތް މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތުމީހާ ފަރުވާއެއްނުލިބި ފަހުނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިއިރު ނިޔަރޮދި ނައްޓާލާ ބޭސްމަލަންކޮޅު އަޅަން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި މާތް މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތުން ކުރުފަލިޖަހާފައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރިއިރު ހަވީރަށް ފިނިފެންމާ މެންދުރަށް އަސުރުމާ ރޭގަނޑަށް ހުވަނދުމަލުގައި ދަތުރުކުރި މާތް މައުމޫނެވެ. ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މުނިއަވަސް ފިލުވުމަށް ރަތްދަކަ އަވީގައި މަދަރުސާތަކުގެ ކުދިން ނައްޓުވާ ސަޖިދަޔަށް ތިރިކުރުވި މާތް މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ރައްޔިތުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ގަނަތެޅުވި މާތް ބޭފުޅެކެވެ. ތަރައްޤީގެ ތަހުޒީބީ ވިސްނުންތަކުން އެއްކިބާކޮއް ރައްޔިތުން ކަސްދޮޅު އެޅުވި މާތް މައުމޫނެވެ. މިފަދަ މާތް ބޭފުޅަކު ބީހުނު ކޮންމެ ތަނެއް ކިހާބަރަކާތްތެރި ވާނެ ނޫންތޯއެވެ. ބޭނުންކުރެއްވި ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިހާ މާތްވާނެނޫންތޯއެވެ. ކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ކިހާ ބަރަކާތްތެރިވާނެ ނޫންތޯއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ހަމަ މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަމެއް ކުރި ހަމަ ދިވެއްސެކެވެ. މައުމޫނުގެ މާތްކަމެއް ހުރިނަމަ ހަމަ އެ މާތްކަން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ. މަތިވެރިކަމަކީ މީހާ ވެރިކަންކުރާ މުއްދަތުން "ގުއި ރެއްވެވި " ފާހާނާ ތައްޓެއްގެ މޮޅުކަމުން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ހިތުގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަމުން ވާއެއްޗެކެވެ.
Read More ›

ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

ޖެހޭ ވައި ބާރުކަމުން ހީވަނީ ރުއްގަސް ވެއްޓިދާނެހެނެވެ. ވެހެމުންދިޔަ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ކަނރަންޓުގެ އަލިކަމެއް ފެއްނަން ނެތެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާންނެތް އިތު މުޅިތަން އޮތީ ކަކޫތާ ހަމަޔަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ ޓްރަކް ކުރިމައްޗަށް ކުއްލިޔަކަށް ވެއްޓުނީ ބޮޑު ފުރާޅު ފަޅިއެކެވެ. ގަތް ބިރުން ކުއްލިޔަކަށް ބުރެކި ޖެއްސިއްޖެ އެވެ. ދާހިއްލާ ތަތްތެޅިފައި އިން ބައްޕަ ޓްރަކުން ނުކުމެ މީހުން އުޅޭ ހިސާބަށް އޮބިއަޅާ ދުއްވައިގެންފީމެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ދަތިއަޅުވާލާ ވައްޓާލައިފިއެވެ. ހަމަ ވެއްޓުމާއެކު އުއްޑުންޖެހި ފަހަތަށް ފިރުކިގެންފީމެވެ. އެއްޗެއްގައި ލާގަތުމުން މީހާ ތުރުތުރު އަޅާ ގަތެވެ. ކުރަކި ބޮޑު ފައެކެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. ބައްޕަ ދެން ހޭއެރީ ބަޔަކު ބައްޕަ މޫނަށް ފެންޖަހާ ގޮވާ ހަދާތީއެވެ. ހޭއެރި އިރު ބައްޕަ އޮތީ އައިޖީއެމް އެޗް ގައެވެ. ކައިރީގައި ދަރިފުޅުގެ މާމައާއި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ހުއްޓެވެ. ދަރިފުޅުވެސް މަންމަގެ ބަނޑުގައި ބަސްއަހާގެން ނިދާލާފައި އޮތެވެ. ދެން ބައްޕަމެން އައީ ގެއަށެވެ. " ބައްޕާ ވާހަކަ ނިމުނީތޯ؟ " ދަރިރުޅުގެ މިސުވާލާއި އެކު އަހަރެން ހަމަހޭވެރިކަން ވިއެވެ. " އާދަރިފުޅާ އަވަހަށް ނިދާލާ" އަވަހަށް ލޯމަރާށޭ ބުނެ އަހަރެން ގެ އަތްދަނޑިމަތީ އޮތް ދަރިފުޅުނަގާ ބާލީސްމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު  ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮއްލާ ދަރިފުޅުކައިރީ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ލާނެތް ހިންޏެއް އަހަރެންގެ ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވިއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ ފެނުނީކީ ނޫނެވެ. ފުރާ ޅު އަޅާފައިހުރިލެއް ދެރަކަމުން ވިސްސާރަޔާ ވެއްޓުނީއެވެ. ދުވެފައި ދަނިކޮން އަޅައިގަތީ ޓަރމިނަލްތެރެޔަށް ފެންފައިބާތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ބާލިދީއެއްގައެވެ. ފަހަތުން ލައިގަތީ ދަބަރު ޖަހާ ފީވެ ފަހަސްނެތުނު އިރުވެސް އައު ނުކޮއްހުރި ދަނގަނޑު ތަބެއްގައެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. ހުޅުލެއަށް އޭރު އެރީ ހަޤީޤީ ހުޅުޅޭ ބޮޑު މީހާއެވެ. އެންމެފަހުން އެސޮރުގެ " ބަލާ " ބޮޑުވެގެން ދިވެހިން ކިޔެވެލި ކިޔަވާ ހެންވޭރުކޮޅުގައި މުޖުމަރާފެތުރައިގެން " ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ " ފައްސާ ނަގާލީއެވެ. އެވަރުންވެސް ދަމުން ދިއައީ ދިވެހިންގެ ކަންފަތްމަތީ […]
Read More ›

އަސްމާއްތަގެ ފިނިބުރު!

ކުރިމަތީހުރި ލޯގަނޑަށް ބަލާލުމަށްފަހު ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދެކޮލުގައި ހަމަޔަށް ފުއްމާ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހާކާލިއެވެ. މޭޒުމަތީއޮތް ފުނާނަގާ އިސްތަށިގަނޑު ހުރިދިގުމިނަށް ދަމާލިއެވެ. ކޮޅުން ކުޑަކޮން އަޅާގަތް ނަމަވެސް ދެތިން ލަތްކަކުން ހުރިހާ ގޮށެއް ފިލުވާލައިފިއެވެ. ކޮން ނޯޖަވާނެއްތޯއެވެ. ތަންކޮޅެއްކައިރިން ބަލާލަމާ އަންނާށެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. އަސްމާއްތައެވެ. ލައިގެންހުރި ފަރި ފާސްކުރިހެދުމާ ޖަރީވެލާފައި ހުރި ނަލަކަމުން އަސްމާއްތަކަން ވަކިކުރަން ނޭގުނީއެވެ. ހެދުމާގުޅުވާގެން ހޮވާލަން ބޮލުފޮތި ކޮޅުތަށް ފަހަރަކު ފޮތިކޮޅެއް ބޮލުގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ދުން އަނބުރާލާފައި އެހެރަ ބާއްވަނީއެވެ. އެންމެފަހުން އަސުރުމާކުލާގެ ފޮތިކޮޅު ބޮލަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލައި ތުންފަތަށް ގެނުވި ހިނިތުންވުމުން ކަމުދިޔައީކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އަތްދަބަސް ވާތުން އަނެއް އަތުން ހެދުމުގައި ހިފާލާގެން އެހެރަ ނިކުންނަނީއެވެ. މަގުގެ ދެކޮޅު ބަލާލުމަށްފަހު މަގުގެ އެއްފާރާތަކުން މަޑުހިނގުމެއްގައި ކުރިޔަށް ނައްޓާލާފިއެވެ. ދެވުނީ ތަންކޮޅަކަށެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ލޮލުގައި އަޅާގަތީ ހިސާބުގަނޑު ލާނެތް ފިރިހެނުން ނުބައިއަރުވަން އެއްވެތިބޭ ކަންމައްޗެވެ. ގަބޫލުނުކުރެވިގެން ކުޑަކޮން ކައިރިޔަށް ޖެހިލާ ކައިރިން ބަލައިލިއެވެ. މިއަދު އެކަންމަތީގައި ކުޅެނަގަނީ ޅަ ކުދިންތަކެވެ. ޖޯލިތަށް ފުރިފައި ތިބީ އަސްމާއްތަ އުމުރުގެ ނޯޖަވާނުން ތަކެވެ. ކުޑަކޮން ތުއިވެލާފައި ފަރިހިނގުމެއްގައި ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތީ ޖޯލިތަކުގައި އަސްމާއްތަގެ ފަރިކަން ބަލަންތިބި މީހުން ގިނަކަމުންނެވެ. ހިނގާމީހުންކައިރިން ރެކެމުން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު އުނގުޅާފައި ހުރި އަތަރުން ވައިމަތި އެއްވަސްކުރަމުން އެހެރަ ގެންދަނީ ކުރިޔަށެވެ. ހިސާބަކަށް ހިނގާލެވުނުތަނާ ކުރިމަތިވީ ބޮޑު އުސް އިމާރާތެކެވެ. ނިކަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހުސްސަރިބައި ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ބަލާލާހެން " ބޮޑުވާއިނގިލި ކޮޅުން ފެށިގެން އިސްތަށިގަނޑު ކޮޅާ ހަމައަށް " ބަލާލައިފިއެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. މިހިރަ ރީތިކަމެކޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ބިއްލޫރިން ޖަރީކޮށް ވިލާތަކުގެ ހިޔަނިން އިމާރާތަށް ގެނެސްދީގައިވާ ފުރިހަމަކަން ފެނިފައި އަނގަ މައްޗަށް ޖަހައިގެން ގުނާލަ ގުނާލަ ހުރެވުނީއެވެ. އެކެއް ! ދޭއް ! ތިނެއް ! ......... ސައުވީސް ! ފަންސަވީސް ! ކުއްލި ސިހުމަކާއެކު އަސްމާއްތަޔަށް ހަމަހޭވެރިކަން ވެރިވީ ސައިކަލެއްގައި މަތިހަށިނަގާފައި ދިޔަ ސޮރަކު " ދައިތާ ބޮލުފޮތިކޮޅޭ " ގޮވާލި […]
Read More ›

ރަލުގެ ވަބާގައި ދިވެހިން ޖެއްސި އިދިކޮޅު "ކޮކްޓެއިލް"

ހަޤީގަތެއް މިއަދަކު އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން މަސްތުވުމުގެ ވަބާގައި ޖެއްސުވީ ކޮން ބައެއް ތޯއެވެ؟ މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކޮން ބައެއް ތޯއެވެ؟ ރާއްޖެއަށް ދުންފަތާއި ބަނގުރާ އާމުކުރީ ކޮން ވެރިކަމެއް ގައި ތޯއެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ރާޢްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ރާއްޖެ ދުންފަތުގެ ވަބައިގައި ޖެއްސުވީ މަނިކުފާނެވެ. ގައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން މަޑުމަޑުން ވީދަމުން ދެން ދިވެހިންނަށް ތައާރަފް ކޮއްދިނީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗެވެ. ބަނގުރަލެވެ. އޫރުމަހެވެ. ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ އިތުރުން ދުންފަތާއި މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރި ރައީސަކަށް ރައީސް މައުމޫނު ވާނެއެވެ. ދެން ވެރިކަމުގެ މުގުލުގައި ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮއްދިނުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ހިއްޕެވީ ގ.ކެނެރީގޭ ނަޝީދެވެ.  އެއާއެކު އަވަސް ވެ ވަޑައިގެންނެވީ މައުމޫނު ކުޅުއްވަމުން ގެންދެވި " ދައުރު " ފުރިހަމަ ކޮއްދެއް ވުމަށެވެ. އާމުކޮން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތަކަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެން ދިޔައެވެ. ބިރަކާއިނުލާ މާލޭގެ " ރައްޓެހި ޕާޓީ ކުދިންނަށް " ފުޅި ޑެލިވާރ ކޮއްދޭން ފެށިއެވެ. އާމުވެގެންވާ ގޮތެއްގައި މާލެ އާއި ރައްތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް ތައާރަފް ކޮއްދެއްވި ރައީސަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ވާނެއެވެ. ރިސޯޓުތަކަށް އަރާފިއެވެ. އެތަށް ދިވެހިން ތަކެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ވިލާއެއާގެ ރިސޯޓުތަކު " މުދާތަށް " ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ފޭރި ގަނެފިއެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ޖަރީމާއެއް ތޯއެވެ؟ ކޮންފަދަ އަނިޔާވެރި ކަމެއްތޯއެވެ؟ ކިތަށް ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ހިގައިދާނެ ތޯއެވެ؟ ކޮން އަނިޔާވެރިކަމެއްތޯއެވެ؟ ކޮން ޖަރީމާއެއް ތޯއެވެ؟ ކޮން މުދަލެއް ތޯއެވެ؟ މުދާތަށް ފޭރިގަނެފި ކަމަށް އިދިކޮޅަށް ވާގި ވެރިވެދޭ  މީޑިއާތަކުން ހަބަރު ފަތުރާއިރު ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ބަނގުރަލާއި އޫރު މަހޭ ބުނަން ނުކެރުނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އުޅެނީ ބޮޑުމަންޒަރު ބަދަލުކޮށް ހަޤީގަތް އޮޅުވާލުމަށް ނޫންތޯއެވެ؟ ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ޓީޖީއެސްޓީ ނުދައްކައިގެން މީރާއިން ވަނީ ވިލާގެ […]
Read More ›

" ފައިނަލީ ގެޓިން ސަމް ވޯކް ޑަން "

ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޓްވިޓަރ ކިންގެވެ. " ފޭކް " ފޮލޯވާސް ގަނެގެން ނަޝީދުގެ ފޮލޯކުރާ "181 ކޭ " (އެއްލައްކަ އައްޑިހަ އެއްހާސް) މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކޮންމެ ޓްވިޓަކުން ޓްވިޓަރ ގައި ބޮޑެތި ބަހުސްތަކެއް ކުރެވިގެން ދެއެވެ. މިއީވެސް އެފަދަ އެއް ޓްވިޓެވެ. މިމަހުގެ ބާރަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯޔާރ އަދި ނަޝީދުގެ އެކުވެރި ޖެރަޑް ގެންސާ، ނަޝީދުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެޑްވައިސާ ޕޯލް ރޮބާޓްސް، ސަބްރާ ނޫރުއްދީން އަދި ޝައުނާ އައިމިނަތު ޓެގް ކޮށް ޖޫލިއާ ޕިކެޓީ، ރައީސް ނަޝީދާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ޓްވިޓާއަށް އަޕްލޯޑުކުރައްވާފައެވެ. ކޮން މަސައްކަތަކެއްކަން ހާމަނުކޮއް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން ފަށައިފައިވާކަމަށް ބުނެ ޖޫލިއާ ޕެކެޓީ އާމުކުރައްވާފައިވަނީ ނަޝީދުއާއިއެކު ނަގާފައިފައިވާ ސެލްފީއެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް އާދައިގެ ސެލްފީއެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންތަށް ވީ އެހެނަކުން ނޫނެވެ. އަބަދަކު އެންމެން ހަމައިގައި ތިބެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ނަޝީދާއި ޖޫލިއާގެ މެދުން ފެންނަން ހުރީ " ވައިން " ފުޅިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ މައުނަފުން މެސެޖަކާއި އެކުއެވެ. " ފައިނަލީ ގެޓިން ސަމް ވޯކް ޑަން " ކަމަށެވެ. މިހާހިސާބުން އުފެދެނީ ސުވާލެކެވެ. ކޮން މަސައްކަތެއް ތޯއެވެ؟ ހުޅަނގުގެ ދޮން އަންހެނަކާއި، ރަލާއެކު މަސްތުވެގެން ކުރާ މަސައްކަތެއް ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު އަޅުގަނޑަކަށްވެސް ނޭގެ އެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަ ކޮއްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ނަޝީދުގެ އެކުވެރި އާމާލް ކްލޫނީ އަށް " ކޮންމެވެސް މީހަކު " ޖިންސީ ޖޯނާ ކޮއްފައިވާކަމަށް ބުނެ އިވިގެން ދިޔަ ހަބަރުތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާމާލް ކްލޫނީއާއި ނަޝީދު " ހަގް " ކޮއްލައްވާ ފޮޓޯތަކެއް އާމުވެގެން ދިޔަ ތަނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާ ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވި  މުލީ އާގެ އިން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅަކަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައި ހުންނެވި […]
Read More ›

ވަގުންނަކީ ކޮބާ ؟

ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި އަދި ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖެއަށް ދޮމޮކްރަސީ ގެންނެވެ ބޭފުޅާކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ވަޒީރުންނެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނުލިބުމުން  7 ފެބްރުވަރީ 2011 ގައި އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާދެއްވައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ވަޒީރުން ކޮޅެކެވެ. މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކެއް ވަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިކުވުމެ އަމަލުތަކެއް ވަނީފެންމަތިވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަކަށް މުހަންމަދު ނަސީމް ހުންނެވިއިރު ވީނުވީއެއް ހަރަދުކުރި ގޮތެއް ހަރަދުކުރި މީހެއް ނޭގި ވަނީ 16 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކޮއްފައެވެ. މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އެމަކުފާނު ފެނިގެން ދިއައީ ނަސީމުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި ހިމާޔަތް ކުރެއްވި މަންޒަރެވެ. ދަތުގެ ފަރުވާއަށް ކިތަންމެ ފުންނާބު އުސް ނަމަވެސް ވަޒީރުކަމަކީ ޑރ ޑީޑީ އަށް އައު ކަމެކެވެ. މުހަންމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބޭފުޅަކީ ޑރ. ޑީޑީ އެވެ. ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރަކަށް ޑީޑީ ވަނީ ހަމަ ޖައްސަވައިފައެވެ. މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރަކަށް ޑީޑީ ހުންނެވި އިރު ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 550 މިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާއައް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ. މި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ހަރަދުކުރިގޮތެއް ޑީޑީ އަށް ބުނެދެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް ނަޝީދު ވަނީ ޑީޑީ ދިފާއުކުރައްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ނަޝީދު ގެ ދިފާއުގައި ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަން ޖެހުނަސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ދައްކަވާ އެއްބޭފުޅަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ހަސަން ލަތީފެވެ. ނަމަވެސް ހަސަން ލަތީފުގެ ދުލުގައި ކިތަންމެ ކުޅަދާނަކަމެއް ހުރި ނަމަވެސް ދައުލަތެއްގެ ވަޒީރުކަން ކުރެވިދާނެކަމާއިމެދު ސައްކެވެ. ހަސަން ލަތީފް ޒުވާނުންގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވިއިރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން 210 މިލިއަން ރުފިއާއަށް ވަނީ ހިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ. ހަސަން […]
Read More ›

" ނަފްސީ" އަކީ ފައިސާއިން ނެގޭނެ އެއްޗަކަށްވުރެ، ލޯތްބާއި އަޅާލުމުން ނެގޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އޯގާތެރިކަމާއި ލޯތްބަކީ ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ މަހާރެހެންދި މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ދީދީ ގެ އޯގާތެރިކަމާ  ހިތްތިރިކަމަކީ އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އޯގާތެރިކަމާ އިސްލާމްދީނުގައި އަހުވަންތަކަމުގެ މާތްކަން  ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ސާބިތުވެއެވެ. ކިރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ تَبَسُّمُكَ فى وجُهِ أَخِيْكَ صَدَقةٌ وَأَمْرُكَ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقةٌ وَإِمَا طَتُكَ لأَذَى وَالشَّوكَ وَالعَظْمَ عِنِ الطَّريقِ للكَ صَدَقةٌ وَإِفْراغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فى دَلْوِ أَخِيْكَ لَك صَدَقةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِى ءِالبَصَرِلَكَ صَدَقةٌ (البخارى) މާނައީ : ތިބާގެ އަޚާގެ ކުރިމަތީ ހިނިތުންވެލާ ހިނތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. ތިބާ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންތައް މަނާ ކުރާކުރުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. މަގުމަތިން އުދަގުލާއި ކަށި އެއްފަރާތަކަށްލާ ލުމަކީ އިބައަށް ލިބިގެންވާ ޞަދަޤާތެކެވެ.އިބަގެ އަޚާގެ ދާންޏަށް ފެންފުރާދޭ ދިނުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. ލޯކޮށިމީހަކަށް އިބަގެ ލޮލުން އެހީވެދޭ އެހީދިނުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.   .ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާ އެފަދަ މީހުންނަށް އަޅާލުމުގެ މާތްކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކިރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ [ داووا مرضاكم باالصدقة ] މާނައީ: " ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަލިމީހުންނަށް ޞަދަޤާތުން ފަރުވާކުރާށެވެ" ( الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) رواه الترمذي މާނައީ: ރަޙުމުކުރާ މީހުންނަށް ރަޙްމާންވަންތަ އިލާހު ރަޙުމު ކުރައްވަވައެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައިވާ މީހުންނަށް ރަޙުމުކުރާށެވެ. (އޭރުން) އުޑުގައިވާ އިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙުމު ކުރައްވާނެއެވެ. لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ"[4] މީސަތަކުންނަށް އޯގާވެރިނުވާ މީހަކަށް ﷲ އޯގާތެރިވެ ވޮޑި ނުގަންނަވާ ހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ލޯތްބާއި އަޅާލުން ރައްޔިތުންނަށް ދީ އެލޯތްބާއި އަޅާލުން ރައްޔިތުން ދޭން ފެށުމުން އެކަމަށް ހަސަދަވެރިވުމަށްވުރެ ހަޤީގަތް ޤަބޫލުކުރުން އައުލާކަން ބޮޑެވެ. ހަސަވެރިކަމަކީ މީހާ ހަލާކުކޮަށް ނަރަކަޔަށް ކޮށާލެވޭ ދޮރެކެވެ. ހަސަދައިގެ ނުބައިކަން ސިފަކޮއްދެއްވާފައިވަނީ އަލިފާން ދަރު އަންދާލާ ފަދައިން މީހާގެ ހެޔޮކަންތައް […]
Read More ›

ކުޅެދޭ މީހުން ނެކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހެއްދެވި ރާނީ

2018 ވަނަ އަހަރު ސައިންސުވެރިން ސިފަކުރަނީ " ތޫފާންތަކުގެ އަހަރު " ގެ ގޮތުގައެވެ. ކުޑަނަމަވެސް ފުދުންތެރި މި ރާއްޖެއަށް މާތް ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފުޅުން 2018 އަކީ "އުންމީދީ އަހަރެއް" ގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދާނެއެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައީ 500 އެތަށް އާއިލާއަކަށް ފަސޭހަޔާއި ލިއްބައިދިން އުފާވެރިކަމަކުންނެވެ. " ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް " ގެ ނަމުގައި ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި ހަރާކާތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމައިގެންނެވެ. މި ހަރާކުތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނަކަށް ހުންނެވީ ދިވެހިން އެބޭފުޅަކަށް އިހްތިރާމާ ގަދަރު ދެވިގެންވީ " ސަން ޝިޔާމް " އެވެ. ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ރާއްޖޭގެ ފަސްޓްލޭޑީ މެޑަމް ފާތުންއަށް ކުރެއްވި ހުށާމަދެއްގައި ދެއްކެވުނު ވާހަކައެއް މީސް މީޑިއާގައި ނިކަން " ވައިރަލް " ވެއްޖެއެވެ. ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް އިޝާރާތްކުރަށްވާ މި ޖީލަށް ﷲ ދެއްވި ރަހުމަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ "މި އިންނެވި ރާނީ އެކުރާ ކަމަކީ ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހެދުން، އަންހެނުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ކުރުވުން، އަދި މީހުންނަށް އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބިއެއީ ކޯއްޗެއްކަން އެރާނީ އެބަ ދަސްކޮށްދެއްވާ" ކަމަށެވެ. ވާހަކަފުޅު ނިމެވުމަށްފަހު އަލުންވަނީ އެ ކުށައް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެއާއިއެކު ހަފްލާގެ ބައިވެރިންގެ ތުންފަތްތަކަށް ވެރިކުރުވީ " ލާނެތް " ހިންޏެކެވެ. ފެނިގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ މަހާރެހެންދިވެސް ތައުހީދުގެ ކަލިމަ ވިދާޅުވެ ހިނނިފުޅު ވެޑުއްވިތަނެވެ. ޝިޔާމަށް ދޫއޮޅުނީއެވެ. ކުންހީއެކެވެ. ޝިޔާމަށް ވިދާޅު ވެވުނީ ގޯސްކޮން ކަމަށް މީހުނަށް ހީފުޅުވެލެއްވި ނަމަވެސް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެކެވެ. ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދިފައި ތިބުމަށް ވުރެ ބޮޑު ނުކުޅެދުން ތެރިކަމެއް އޮންނާނެތޯއެވެ؟ ކުޅެދުންތެރި ކަމާއި އެކު ދެއަތް އުރާގެން ތިއްބެވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭއްނުންވާނެކަމެއް އޮންނާނެތޯއެވެ؟ ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށެވެ. ކަމަނާއަކީ ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހެއްދެވި ރާނީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ކޮންމެ […]
Read More ›