MENU

އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް

  އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް ވެދުމާ ސަލާމެވެ. ބޭފުޅާއެވެ! 30 އަހަރު ގުނބޯ ހެއްދުވީތީ ޅޮސްއުނދޯލީގައި ތިބެ ނިކަން ސަނާ ކިޔާފީމުއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ފުރޮޅި ދިއުމާއެކު ތޮށިގަނޑު ފަޅާ ތިޔަ ނިކުންނެވީތޯއެވެ؟ އަސްލު ސިފަޔާ މިޒާޖު ފެނިއްޖެއެވެ. ހުރި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަމާ ވެރިކަން ބޭނުމުގައި ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ރައްޔިތުން ހެއްލަން އުޅެފާނެކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އިޔެ ތިޔަ އިއްޔަތްތެރި ބޭފުޅާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހާހެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާލަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމް މާކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައެވެ. ދެން ވަރަށް ވެދުމެވެ.
Read More ›

އިއްޒަތްތެރި މައުމޫނެވެ!

  އިއްޔެ ބުނީ އެއީ ބާޢީން ކަމުގައެވެ. މިޔަދު ތިޔަ ވިދާޅުވީ އެއީ ގާޒީން ކަމުގައެވެ. އިއްޔެ ދިވެހިންނަ ވިސްނައިދެއްވީ އެއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ކީރިތި ރަސޫލާޔަށް ހަޖޫޖަހާ އުޅޭ ލާދީނީ ބައިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް މިޔަދު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ދީން ހިމާޔަތްކުރަން ތިމަންމަނިކުފާނު މިހުންނެވީ ނިކުމެ އެބައިގަނޑާ އެކުގައޭތޯއެވެ. އެއީ ގައުމުގެ ގައްދާރުންނޭ ޙާއިނުންގެ މަތިފުށުން އައިސް ހުރި ގައްދާރެކޭ އިއްޔެ ވިދާޅުވި ހަނދާން ނެތީތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް މިޔަދު މުންޑު އަރުވާ ޖަހާލާގެން ހަށިފޮޅާލާފައި ނުކުމެ ތިޔަވިދާޅުވީ ތިމަން މިހުރީ އެބައިމީހުންނާއެކު ގައުމު ހިމާޔަތްކުރަން ނިކުމެއޭތޯއެވެ.؟؟ އިތްޒަތްތެރި މައުމޫނެވެ. މިހާރު ޝައްކެވެ. ތީ ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބޭފުޅެއްތޯއެވެ ނުވަތަ ގައްދާރުންނާ ގުޅުންއޮތް ޚާއިނެއް ތޯއެވެ؟
Read More ›

ހަށިވިއްކަމުން ދުވާތީ ތިޔަތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ.

  ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރުވުމުން ގޮނޑިގެއްލި މަގުމަތިވުމުން މޭފުއްޕާފައި ބަޔަކު ރައްޔިތުންކުރާގެޔަށް ވަދެގަނެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ އަޅެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީމާ ނޫންތޯއެވެ. ޖަލްސާއެއް ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެންގުމުން އަމީތު އަދި ވަހީދު ކިޔާ ނިކަން ލަދުހަޔާތްކުޑަ އާމުންގެ ދެމީހަކު މަޖިލިހުގެ ޗެންބަރަށް ވަދުމުން ފުލުހުންނާ ސިފައިން ވަދެ މިމީހުން ނެރެންޖެހުމީ އެކަމާ ދިވެހިން ލަދުވެތިވާކަމެކެވެ. އިރެއްގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރިޔަސް އަދު ތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް ނޫނެވެ. ހަށިވިއްކަމުން ދުވާތީ ތިޔަތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ.
Read More ›

ހޯހޯ އެވެ. ދެން މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ނޭރުވޭނެއެވެ.

  ސަރުކާރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްތަކަށް ކޮއްދޭ ތަރައްގީގެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ފެނި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކެތެއް ނުލެއްވިއެވެ. ދޮހޮއްކޮބޭ ބުނާހެން މިވަރައް މި އޮޑި ދުވާނަމަ ނިވަލަށް ނުދެވެނީސް ކިޔަމަން ކުރަންޖެހިއްޖެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކުރާނެ ކަމެއްމެތި ކަންމަށްޗައް އެއްވެ ދެބައި އުމުރުގެ ރަނޑާލި އަނގަތަޅަން ޖެހޭ ހިސާބައް ހިނގައްޖެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންތޯއެވެ. ރަށުގައި ބަނދަރުހަދާ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރަމުން ދާއިރު އާދަނާ ހައްވަ މާލެ އަންނާކީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.؟؟!! މުސްކުޅި އަމަޔަށް 5000 ރުފިޔާލިބި ރަށުގައި ބޮޑުހޮސްޕިޓަލު އަޅާ އެއާރޕޯޓް އަޅާއިރު ކުޅުދޫފުށީ ޒުލޭހަޔާ މަރިޔަނބަށް މާލެ އަންނަން ވަގުތެއް ނެތެވެ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ހަމަޔަށް ރައްޔިތުން ގޮވާލި އަޑު އިވުނީ ހޯހޯ އެވެ. މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ދެން ނޭރުވޭނެއެވެ
Read More ›