MENU

މަހުލޫފު ތިޔަ ހަލަނީ ކޯންޗެއް؟

އަނގައިގައި ގުއި ރަހަ ލީއިރުވެސް މީހަކު މުޒާހަރާއައް ނުނިކުތެވެ. މާޔޫސްކަމާއި މޮޅިވެރިކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ގެނުވީ މިހާހިސާބުން ނެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ހަތަރު ވެރިން އެއްވެ މިކަމާއިމެދު މަސްވަރާތަށް ކޮޅުބުގައި ކޮއްފިއެވެ. 4 ވެރިންނައަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނީ ކަހީނު މައުމޫނުގެ ހިޔާލެވެ. އެއާއިއެކު ސިލޯނުން އަސޭލާ އާއި ރާއްޖޭއިން ކަހިނު މައުމޫނު ބައްދަލުކޮއް މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަތޮޅުތެރެއިން މާލެ އައި ގަނެތީގައި 7 ކާޅު ގެނެސްފިއެވެ. އަނިޔާއެއް ނުލިބި ބޭރުފުށުން އުނިކަމެއް ނެތް 7 ކާޅެވެ. ކޮއްޓެއްގައި ބަނދުކޮއް ކާންނުދީ ތިންރޭ ތިންދުވާ ބޭންދުމަށްފަހު ކަހީނު މައުމޫނު އެންދެރިމާގޭ ގަރާޖުގައި އަކަ ކުރަހާފިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަނެއްގައި ހުޅުރޯކޮއް ކިޔެވެލި ފެށިއެވެ. ކުޑަ ކާހިނު އަސޭލާ އާއި އެކު އެވެ. ގަޑިން ބާރަ ޖެހުމާއިއެކު އެއްކަލަ ހަތް ކާޅު ގެނެސް އަކަ މެދުގައި ފައި ޖެއްސުވާ ކަތިލުމަށްފަހު ލޭ ފުޅިއަކަށް އަޅާފިއެވެ. ބޮޑު އެއްވުމުގެ ތާރީހާއިއެކު އެވެރިން އެވިދާޅުވާ " ވަރަށް ހާއްސަ ބޮނޑިބަތް " ފަރިއްކޮޅެއް އެދުވަހުގެ އެއްވުމުގެ ކުރިން އޮންނާނެކަން އިއުލާން ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ހަތަރު ވެރިން އެއްވެ ބޮޑުތެލީގައި ހަނޑޫ އުދައިފިއެވެ. މަޑުގިނީގައި ރަނގަޅަށް ހިނދެން ކައިރިވުމުން ރާނބާފަތާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަދި ފިނިފެން އަޅާ ރަނގަޅަށް ރަހަގަނޑު ހެޔޮވަރު ކޮއްލިއެވެ. ކޮންމެ ހަނޑޫ ލާއްސަކަށް ހަކުރު ލާއްސެއް އަޅާ ހަލަން ފަށައިފިއެވެ. ކަހީނު މައުމޫނުގެ އެންގުމަށް ކާޅުލޭ ކިޔެވެލިތަށް ކިޔަވަމުން ތެއްޔަށް އޮއްސަމުން ދެއެވެ. މީހުންގަނޑު އެއްވާ ވަރަކަށް ހަތަރު ވެރިންވެސް މަގުމަތިން ފެންނަން ޖެހޭތީ ކައިރީގައި ގެންގުޅޭ " ބޯއީ " އާއި ހަވާލުކޮއް ހަތަރުވެރިންވެސް މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ބާރަށް ލަވަޖަހާ އަތްޖަހާ މަގުމަތީ "ޗަރުކޭސް" ފަށައިފިއެވެ. މީހަކަށް ފަހު މީހެއް ޕޯޑިއަމަށްއަރާ ގޮވުނުހާ ހުތުރު އެއްޗެއް ގޮވާނަގަނީއެވެ. ވެއްޓެނީ ކަމުގައި ބުނެ ބައިވެރިންނަށް ދަޅަ ދައްކާ ހަދަން ފެށިއެވެ. ކާޅު ލޭ އަޅާގެން މީގެ ކުރިން ކާންދިން ބޮނޑިބަތް ތަކުގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް […]
Read More ›

ކަނބަލުންތަ ؟ ރަނޑިންތަ ؟

އަންހެން ވެރީންއަށް ހާއްސަކޮން ދުވަހެއް ފާހަގަކޮއް ނިމި ދިޔައިރުވެސް ބިތުފަންގި އޮތީ ހިއްލާ ނުލެވިއެވެ. ނަސީބެކެވެ. ނޫންނަމަ ބައެއް ކަނބަލުން ކެޔޮ ކައިފައި ހުރި ވަރު ފެނުމުން އެވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުރި ދުވަހު މި ނިކަމެތި ފުޅަށް ގަނޑުގައި ހުޅުވެސް ޖެހީސްތޯއްޗެކެވެ. އަންހެނުން އަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި އިއްޒަތާ ޤަދަރު ދެވިގެންވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކަނބަލުންގެ ފައިދާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ ކަމެވެ. ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. މަގުތަކުގައި ހަޔާތް ގޮއްވުމުން ފެށިގެން ސިޔާސީ އައްޑަނައަކަށް މިއަދު ކަނބަލުން ހަދާފައިވާކަމެވެ. ހިތާމައަކީ މަތި ފަޑި މަތީ އެއް ކަރައިން އަނެއް ކަރައިން ދުވާ " ސިޔާސީ ޝައިތޯ ނުން " ގެ ދަލުގައި ކަނބަލުން އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ޖެހޭ ކަމެވެ. އެވެރިން ޖަހާހަ ބެރަކަށް ނަށާކަމެވެ. އެވެރިން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ވެގެން ތިބޭކަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓި ވެއްޔާ މޮޑެވިގެންދަނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގުކަން ރޭކާ ނުލާތިއެވެ. އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގެ ވަރަށް އިސް ސަފުގައި ކުޅުއްވާ ކަނބަލެކެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ކަނބަލެކެވެ. ނަހަލާލަށް ބަނޑުބޮޑުވެ ވިހޭ ކުއްޖާ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލާގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިކަނބުލޭގެ ރަށުން ބޭރުކުރީއެވެ. އޭގެފަހުން މާލޭގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ފަނޑިތަ ހަދާގެން ހަލާކުކޮއް އެމީހާއާއި ކައިވެނި ކުރިއެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލައި މަރާލި ކުއްޖާގެ ފަހުންވެސް 2007 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ނަހަލާލަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާފައެވެ. މިފަހަރުވެސް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށުން ބޭރުކުރުމުން މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުންނަން ފެށީއެވެ. މަގުމަތީ ހަޔާއިގޮވަން ފެށީ އެވެ. ދަރީންނާ އެއް އުމުރުގެ ފުލުހުން ކުރިމަތީ ހަޔާއިކުޑަ ވައްތަރު ޖައްސަން ވެސް ފެށީއެވެ. ދެނަކާއި ދެނެއް ނެތެވެ. މިހާހިސާބުން ތޯއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ރަން ތޮށީން ތޮށިލެވުނީއެވެ. މެރިހާ މައުސޫމު ދަރީންނާއި ކުރިހާ ފާފައެއް ޑިމޮކްރަސީގެ ރަބަރުން ފޮހެ ލީއެވެ. މީހާ ހުދުކާފޫރާށް […]
Read More ›

އެލިފަ އޮތް އެތި ފެނޭތަ؟

މިއީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އެތަށް ބައެއްގެ ހައްޤުތަށް ނިގުޅައިގަނެ މަގުތަށް ހިސާރުކޮއްގެން ތިބެ އެހެން މީހުންނަށް ޖައްސާ ބަލާއެކެވެ. މިވެރިންގެ ސަބަބުން ޓްރެފިކް ޖޭމްވެ ދުއްވާމީހުންނަށް ހޮރުއްޕާނެވެ. މަގުތަށް ބައްދާގެން ތިބޭ މިވެރިންނާއި ހެދި ހިނގާ މީހުންނަށް ހުރީ ތުރާލެވެ. އަޑުގަދަކޮއް ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރާވަރުން ހިސާބުގަނޑު ގެތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބަލާ އެކެވެ. މިދައްކަނީ އެންމެ މީހެއްގެ " ވެރިކަން ކުރުމުގެ ހައްޤު " ހިމާޔަށް ކޮއްދިނުމަށް ނިކުންނަ މަދު މީސްކޮޅެއް ގެ ބަލާވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އާއެކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެއްވެ 100 މީހުން ހަމަނުވެ ހެދި ކޯލިޝަން ގެ ވާހަކަ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފެންވަރާ ނަލަވެގެން އެންމެ އަގުބޮޑުކޮއް ގަތް ގަމީހާ ޖިންސު ވައްޓާލާގެން ދެހާސް ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސެންޓުފުޅިން ފެންވަރާގެން މަންޖެ އަރުވާގެން ރައްޓެއްސެއްގެ ސައިކަލުގައި ނިކުތީ ލޯބިވެރިޔާއާއި އެކު ފިނިބުރެއް ޖަހާލުމަށެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން މަޖީދީމަގާ އަރާ ހަމަވީ ކިރިޔާއެވެ. މުސީބާތް ލައިގަތީއެވެ. ޕޫސް...... ޕޫސް........ އަޅާ ބަރުގޮނުގެ އަޑުފައްގަނޑު މުޅީ އެހިސާބު ގުގުމާފައެވެ. ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް މަޑުކޮއް ލުމަށްފަހު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިޔަށް ނުދެވުމުން ތެދުވެ ކުރި ބަލާލާފީމެވެ. އަރާގަތް ރުޅީއަކުން ސައިކަލު ހޫރާލަންވެސް ހިތަށް އައެވެ. އައްޑާ ޖަހާގެން ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލީގައި މަގުބަންދުކޮއްގެން ތިބެ ނަށަނީއެވެ. ދެބައި އުމުރުގެ މުސްކުޅީން ލައްވާ މަގު މެދުގައި ގުންބޯ ހައްދުވަނީއެވެ. މަގުތަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތެއްކަމަކު މިވެރީން މަގުމެދުގައި ބޭންޖަހަނީއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖަހަމުންދިޔަ ލަވަ ނިމުމުން ނަށަން ތިބި ދެބައި އުމުރުގެ މުސްކުޅީން ކުޑަކޮން އެއްކާރި ވެލިއެވެ. އޭރު ލޯބިވެރިޔާ އަރުވާގެން ބާރަ ޖަހަންވާއިރަށް ދުއްވާލަން ނިކުތް މީހާގެ ސާޅިހަކަސް މިނެޓް މި ހޭދަނީ މި " ބަލާ " އެއް ގައެވެ. ކޮއްޓަމުން ނައްޓަމުން ހުރެ ކުރިޔަށް ދަމުން ނުހުރެވިގެން ނަށަން ހުރި ދައްތައެއްކައިރީ " ބަލަ މަގު ބްލޮކް ވާތަން ނުފެނޭހޭ" އަހާލީމެވެ.  އެއާއެކު " ޖަވާބުގައި އެލިފަ އޮތް އެތި […]
Read More ›

ހައްދަނީ " ހީރޯ" އެއް ނޫނެވެ. " ގުނބޯ " އެވެ

” ގުނބޯލޯ! ގުނބޯލޯ! ނަށަން ނަށަން ތެދުވަޅޭ! ފުއްޕިހަކުރު ބޯންތެދުވެ! އާލިބާސް ލާން ތެދުވެ!” މީ އަހަރެމެން ކުޑައިރު ވަރަށް ގިނައިން ކިޔާ އުޅުނު ބަނޖެކެވެ. ގުނބޯ ނަގާގެން އެ ހައްދަން ކިޔާ ބަންޖެކެވެ. " ގުނބޯ ހައްދުވަން " ކިޔާ ބަނޖެކެވެ. ގުބޯލަކީ ހިރަފުސް ހުންނަ ތަންތާ، ބިތުބުޑުގައި، ހަރުކޮނެގެން އުޅޭ ކުޑަ ސުއިއްޕެކެވެ. ވައްކޮން ވަށައިގެން މައްޗަށް ފަސް އަރުވާ އެތެރެޔަށް ދޯރިކޮން ހުންނަ ހޮރެއްގައި ވަޅުޖަހާ އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެކަހަލަތަނެއް ހާވައިލުމުން ގުނބޯ ފެނިދާނެއެވެ. މި ކަހަލަ ތާކުން ގުނބޯލެއް، ނުވަތަ ދެތިން ގުނބޯ ނަގާ، ދޮލަނގަކަށް ވެލި އަޅައި، އެ ވެލިކޮޅުގައި ގުނބޯ ބައިނދައިގެން، އޭގެ ވަށައިގެން އިނގިލިކުރިން ރޮނގުއަޅާން ފަށައިފިނަމަ، ވަރަށް ރީތި ނެށުމެއް، އޭތި ނަށައެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލައެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ފަހަތަށް ޖެހިލައެވެ. އަރިއަރިއަށްވެސް ޖެހެއެވެ. މިއީ ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ކުދީން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. މިކުޅިވަރަށް ގުނބޯ ނެއްޓުމޭ ނުވަތަ ގުނބޯ ހެއްދުމޭ ކިޔައެވެ. އަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ މި މަންޒަރެވެ. ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި ގުނބޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރީ ދުވަސް ވެފައިތިބި މުސްކުޅިންނާއި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިތިބި މީހުން ކަމެވެ. އަދި ގުންބޯ ހައްދުވަންތިބީ ކުޑަކުދިން ނޫން ކަމެވެ. ބާލިޣުވެ ތަސައްރަފު ފުދިފައިތިބި ބޮޑެތި މީހުންކަމެވެ. އަދި ދޮލަނގުގައި ނެއްޓުވި ނެއްޓުވުން މަގުތަށް މައްޗައް ބަދަލުވެފައި ވާކަމެވެ. މާއުނައީ ހާއްސަ އެހީޔަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އިތުރުން މުސްކުޅިވެރިން މަގުތަކަށް ނެރެ ” ކަލޯމެނޯ! ކޮޔާމެނޯ ! ނަށަން ބިރަކާ ނުލާ ތެދުވަޅޭ! ހަމައިން ނެއްޓެން ބޯންތެދުވެ! ވެރިކަމަށް މަ ލާން ތެދުވެ!”  ކިޔާ އެވެރިން ނައްޓުވާތަނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބާރުހުރި މީހުން ކުޅިބަލާ އަތްޖަހަން ތިބޭތަނެވެ. ވެރީންކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގޭގައި ހޭން ތިބޭތަނެވެ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. ސިޔާސީ ވިޔަސް ބޮޑުވަރެވެ. އެއްވުންތަކަށް މީހަކު ނުނިކުތުމުން ގައިބާރުދޫވެ އަޅާލުމާ އޯގާތެތިކަން އެންމެ ބޭނުންތެރިވި މުސްކުޅި ވެރީން މަގުތަކުމަތީ " […]
Read More ›

ނަށާ ކުއްޖާ އާއި ސައުދާގަރު ވާހަކަ

އެއް ޒަމާނެއްގައި ވަރަށް ރީތި ސަހަރެއްގައި އުޅުނު ސައުދާގަރެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަނބިންނާއި ދަރީން ސައުދާގަރުގެ ތިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާވެސް ސައުދާގަރުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރެއެވެ. އެސަހަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ ދީލަތި ސައުދާގަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދާގަރު ދިޔައީ ސަހަރަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮއްދެމުންނެވެ. ކެރިފޯރުންތެރިކަން ނެތް މީސްތަކުންގެ ދަރީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބަލިމީހުން ހަކީމުންގާތަށް ފޮނުވާ ބޭސްކޮށްދެމުދިޔައެވެ. މިދެންނެވި ސައުދާގަރަކީ ވަރަށްގިނަ އަދަދަކަށް " ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް މަޑުކޮއްލާ " ރަށްތަށް ގިނަ މީހެކެވެ. ދުވާލު ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި އުޅުމަށް ފަހު ބައެއްފަހަރު ސައުދާގަރުވެސް އެފަދަ ރަށްތަކަށް ހިތްހަމަޖައްސާލާ ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ހޯދުމަށް ގޮސް ހަދައެވެ. އެއްދުވަހަކު ސައުދާގަރު ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާ އުޅެ ކުޑަކޮން ބޮލުގައި ރިއްސަން ފެށިއެވެ. އަދި ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ ބޮލަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސައުދާގަރުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެރަށުގެ ހާދިމުން ސައުދާގަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރިއެއް އަދާކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު ސައުދާގަރަށް ހާއްސަކޮން ޝިކާރަ ކުރެވިފައިވާ އެކި ބާވަތުގެ މަހާ މޭވާތަށް ސައުދާގަރުގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާލަދިނެވެ. ނަމަވެސް ސައުދާގަރުގެ މޫނުގެ ކުލަ ފަނޑުކަން އޭނާގެ ހާދިމުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަޑުމަޑުން އެ ބޮޑު މާލަމުން ގުގުމަންފެށީ ފަރި ރާގަކަށް ޖަހާލި ބެރެއްގެ އަޑެކެވެ. ސައުދާގަރުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބޮޑު މާލަމަށެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި މަޑު ހަރަކާތެއް ގެންނަމުން ރާގާ އެއްހަމައެއްގައި ފައި ހަމަކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާއަށެވެ. ފުރިހަމަ ވަނާތަކެކެވެ. ސައުދާގަރުގެ މޫނުގެ ކުލަ އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ނަށަމުންދިޔަ އަންހެންކުއްޖާ ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ސައުދާގަރަށް ދިއްކޮއްލި ތައްޓާއެކު ރަކި ގޮތަކަށް އެއްލޯ މަރާލުމަށްފަހު ބެރަށް ފައިހަމަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސައުދާގަރު ނަށާކުއްޖާ ގެނެސްދިން ތައްޓަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތުންފަތުގެ އެއް މިޔައިން ހީލިއެވެ. އަދި އެތިކޮޅެއް ބޯލުމަށްފަހު ތަށި މޭޒުމަތީ ބެހެއްޓިއެވެ. މިހާހިސާބުން ކުޅިގަނޑު ފެށީއެވެ. ރޭ ދެބައިވިއިރުވެސް ނަށާ ކުއްޖާގެ ޖާދޫގައި ސައުދާގަރު މަސްތުވަމުންދިޔައެވެ. ފުރިހަމަ […]
Read More ›

ބަރު ހަތިޔާރާއިއެކު ދިވެހި ފުލުހުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެރިކަމާ ހަވާލުވީންސުރެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގެންދިޔައީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގަމުންނެވެ. މަގުމަތި ހަލަބޮލިކޮއް އާމުންނަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ފޯވަހި ފޯވަހި ތަށް ދިޔައީ އަންނަމުންނެވެ. ދުވާލު ގަޑީގައި ދުއްވާ މީހުންނަށް ހުރި " ބަލާ " އެކެވެ. ރޭ ވެއްޖެއްޔާ ނިދަން " ބަލާ " އެކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ އަޑުގަދަ ކުރާއާއި ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮއްގެން އަޑުގަދަކޮއް އަމަން ނަގާލާ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ގޯތި ގެދޮރަށް ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނާއި އެބައި މީހުންގެ މުދައު ސަލާމަތްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ބޭނުންކުރަނީ މަދު ހަތިޔާރެކެވެ. ތެދެއް ބުނާނަމަ ހަތިޔާރަކަށް ވާކަހަލަ ހަތިޔާރެއް ފުލުހުންނެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. ބިޑިއާއި މުގުރުބުރީގެ އިތުރުން ޕެޕާރ ސްޕްރޭ އާއި ޓިއަރ ގޭސް ފިޔަވާ ފުލުހުން ކިތަންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ގާނޫނުން ލިއްބައިދީފައެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއިންބޭރުގެ މީޑިއާތަކާ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ފޮޓޮއެއް ނަގާލުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ މުޒާހަރާއަކާއި އެއްވުމެއްގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއްވެސް ބޮޑުކޮއްލައިގެން ފަރަންޖީއެއްގެ މޮޅު ޓްވިޓެއް ނޫނީ ހަބަރެއްގައި ޖަހާނުލާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. ބޭނުމަކީވެސް އެއީއެވެ. އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުންލިބޭ ހުޅަނގުގެ ޔަހޫދީން ހިތްހަމަޖައްސައި ދިނުމެވެ. " ލެކްރިމޭޓާރ އޭޖެންޓް " އަކީ ދިވެހި ފުލުހުން އާމުގޮތެއްގައި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެވެ. ލެކްރިމޭޓާރ އޭޖެންޓް އަކީ އެއްވުންތަކާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ރައްކަލަކަށް އަތައް ހެޔޮވަރު ކުޑަ ފުޅިއެއްގައި ގޭހާއި ކެޕްސިކަމް ގެ ދިލަ އާއިއެކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުރަށް ފޮނުވާލެވޭގޮތަށް ޕްރެޝާރގައި ބަންދުކޮއްފައި ހުންނަ ކެޕްސިކަމް ދިލަ އެވެ. ލޯ ހުޅުވުމަށް އުނދަގޫވުމާއީ، ދިލަނެގުމުގެ އިތުރުން ތަންތަން ބެލުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮއްފައި ހުންނަ ޕެޕާރ ސްޕްރޭ އަކީ އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިނުވާނެހެން ތައްޔާރުކޮއްފައި ހުންނަ ސްފްރޭއެކެވެ. އޭގެ އަސަރު އަމިއްލަޔަށް ނެތިދާގޮތަށް […]
Read More ›

މައުމޫނާ އާބިދާގެ ސިއްރު ލޯބި

އެއީ ރައީސެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ހަމަ މާލޭގައި އުޅުނު ސޮރެކެވެ. ކާމިނީގޭ މައުމޫނެވެ. ފުދުންތެރި އާއިލާޔަކުން އައި ސޮރަކަށްވާތީ އޭރުގެ އާމުންނާއި ހިލާފަށް އުޅެމުން އައި ވައްޓަފާޅިވެސް ތަފާތެވެ. އުޅެމުންއައީ ކުޑަކޮން " ގައްޑާ " ވެލާފައެވެ. މިދެންނެވީ ނުބައި އަރުވަން އުޅުނު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއްފުރާގެ ކުދިންތަކުގެ ތެރޭގައާއި މަދަރުސާގައިވެސް މައުމޫނުގެ ބަސް ގަދަވަން ޖެހޭނެ އުސޫލު ގެންގުޅުނީއެވެ. މިސްރުން ކިޔަވާގެން 1970 ވަނަ އަހަރު މާލެ އައިރު މައުމޫނަކީ އޭރުގެ ދިވެހިންނާ ހިލާފަށް އެޒަމާނުގައި ޒަމާނީ ބޭފުޅެކެވެ. މާލޭގެ ކޮންމެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހޮވުމަކަށް ވެފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން މައުމޫނަކީ ޒުވާން ފުރާގައި ވަރަށް ބިޓިން މީހެކެވެ. ސިއްރުން ގިނަ ލޯބިވެރިން ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރީން ޓްރާންޕޯޓް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރެއްވި އިރުވެސް މާލޭގައި ނަންހިނގާ ރީތި ޒުވާން އެތަކެއް އަންހެން ކުދިން " ޗިކުން " ގެ  ގޮތުގައި ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. އާބިދާ އަކީ އެޒަމާނުގައި ރީތި ޒުވާން ކުއްޖެކެވެ. މާލޭގެ ޒުވާން ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ހިތަތަށް ފަތަހަ ކުރަމުން އައި ޗިކެކެވެ. އޭރު އާބިދާ އުޅުނީ މާލޭގެ ބާރުގަދަ ނަންހިނގާ ކެރަފާގޭ ސައްތާރާ ހިތާވެގެންނެވެ. މައުމޫނު ރާއްޖެ އައުމާއެކު އާބިދާގެ ލޮލުގައިވެސް މައުމޫނު އަޅައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ސައްތާރަކީ އޭރު މާލޭގެ ބޭފުޅު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވެފައި މައުމޫނަކީވެސް ބޭފުޅު އާއިލާޔަށް ނިސްބައިވާ މީހެއްކަމުން މައުމޫނަށް އާބިދާކައިޔަށް ޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭރުވެސް އެންދެރިމާގޭ އައްބާސްއާއި އާބިދާގެ ލޯބީގެ ސިއްރު ކުޅިގަނޑު އޮތީ މާލެތެރެޔަށް ފަލީހަތްވެފައެވެ. ނަސްރީނާގެ ބޭބެ ޖެއްސި ޗިކެއް ކައިރިޔަށް ޖައްސާން ނުކެރި ހުރެ ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން މައުމޫނު މަސައްކަތަށް ނިޔަތްގަތެވެ. މައުމޫނަށް ކަނދުކަނބައިދޭ ރައްޓެހިންގެ އެހީގައި އާބިދާ ސެޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުވަގައް ފެށިއެވެ. އޭރު މައުމޫނަށް ނަސްރީނާފެނި އުޅުނީ ހިތާވެގެންނެވެ. ދެއާއިލާގެ ރުހުމާއި އެކުއެވެ.  މައުމޫނުގެ […]
Read More ›

މިއޮތް ކުޑަ ރާއްޖެ އަރާ އެއޮތް ބޮޑު އިންޑިއާ ތިނެއް ސުމަކުން ބަލިކޮއްފި

ކުޑަ ގައުމެކެވެ.  އަމިއްލަ އަށް ފުދިގެން އުޅޭ ގައުމެކެވެ. މީސްކޮޅު މަދު ގައުމެކެވެ. ބޮޑު ހިތްތަކެއްގެ ވެރި ބައެކެވެ.  ބިމާ ވަސީލަތްތައްވެސް މަދު ނަމަވެސް ނިއުމަތްތަކުން ފުރިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ މިކަންކަމާއިއެކު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އެބައި މީހުންގެ ފެއްސާ ރަތާ ހުދުގެ ދިދަ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ވިހުރާ ބައެކެވެ. ވަކި ވަކި 1200 ރައްށުގެ މައްޗައް އެކުލެވިގެންވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުންސުރެ މިނިވަން ޖައްވަކަށް ނޭވާލާ ފަހުރުވެރި ދިވެހިންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އައި ގައުމެއްކެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދި ކަމާއި ރީތި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށާ ހިތްގައިމު ރައްތަކުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދުޝްމަނުން ކަޅި އަޅަމުން އައި ގައުމެކެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އައި މި ހިތްގައިމު " ސުވަރުގެއަކީ " މާތް ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފު ވަރަށް ތަނަވަސް ގައުމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ޒުވާން " ޅަނދޮޅު" ފުރިހަމަ ބަނިޔާދަން ގައުމެއްކަމުން ކަޅިއަޅާނެ ކިތަންމެ " ސޮރެއް " ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަވައްޓެރިންގެ " ހޮރުއްޕާން " ބޮޑުވާނޭ ބުނާހެން ރާއްޖެއަށް މި " ބަލާ " މިޔޮތީ ޖެހިފައެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ގެ " ބަލާ " އެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު މިނިވަން ޖައްވަކަށް ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ދިވެހިންގެ ހަސަދައާއި ސުންޕާކަމުން ދިވެހި މި ވަތަނުގެ މިނިވަންކަން އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ގެއްލިފައި ވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް ލައިގަތީ މިފަދަ ހަސަދަވެރި ދިވެހިންކޮޅެއްގެ ސުންޕާ ކަމަކާއެވެ. ދިވެހިން އެ އާއިލާއެއް ދަންނަ ޙާއިނުންގެ އާއިލާއިން އައި ޙާއިނެއްގެ ބަލާވެރިކަމެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ބަލާ ރާއްޖެ އަށް ޖެއްސީއެވެ. އެއް ބަލާވެރިކަމުން މިންޖުވާއިރަށް އަނެއް ބަލާއެއް ކުރިމަތި ކުރުވަނީ އެވެ. ގެރިގުއިން ތަތްތެޅިފައި ތިބި ހިންދޫއިންއާއި ބާޣީން ފުރަތަމަ ވިސްނީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު ގައުމަށް ގައްދާރުވާން […]
Read More ›

އިދިކޮޅު ސައިޒަކީ 4 އިންޗި

މަހެއްކުރީން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ. ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި މެކުހައްޖަހާ ވައިރަލްވެސް ކޮއްފިއެވެ. ތައްޔާރުވުމަށް ހާއްސަކޮށް އެއްވުންތައް ބާއްވާ ރަނގަޅަށް މަސްތަށްވެސް ދަމާލި އެވެ. އިގުރު ސައިބޯ ކަރުތެރެ ރަނގަޅުކޮއް "ފެލެން" ވެސް ރެޑީވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭން މާލެއަށް މީހުން އެރުމަށް ގޮވާވެސް ލިއެވެ. ޤަރާރަކަށްފަހު ޤަރާރެއް ފާސްކޮއް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ މީޑިއާތަށް މެދުވެރިކޮއް ޕްރޮމޯޓްވެސް ކުރިއެވެ. ކޮންކަމަކަށް ވީ ތައްޔާރީ އެއްތޯއެވެ؟  ހީފުޅު ތިޔަ ކުރެއްވީ ރަނގަޅަށެވެ. މާރިޗު މަހު ބާއްވަން ނިންމި " ބޮޑު " މުޒާހަރާއަށެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު މެދެއްހާހިސާބު ބާއްވަން ނިންމި ބޮޑުމުޒާހަރާއަށް އަތޮޅުތެރެއިން މީހުންނެއް މާލެ އެއް ނޭރިއެވެ. މާލެއިން އެއްވީ ހައެއްކަ މީހުނެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގަތް ލަދަކުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ބޮޑުމުޒާހަރާ ވަގުތުން ނަން ބަދަލުކޮއް ކޮއްލި ކުޑަ ކަސްރަތަކަށް ބަދަލު ކޮއްލީ އެވެ. ބޮޑުމުޒާހަރާޔަށް މަސްތައް ދަމާލަނީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަޅެފަހެ ހިންޏެއް ނާންނާނެތޯއެވެ؟ އެއަށްފަހު ފަހުގެ ތާރީހުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނެކަމަށް ބުނެ އެރޭ މުޒާހަރާ ނިންމާލީ ބޭނުންވި ފޮޓޯވެސް ނުނެގިއެވެ. ދެން ފެށީ މާރިޗް މަހު ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށެވެ. " ހެސްކިޔާފައި " ޖެއްސި ޕްރޮމޯޝަންތަކާ އެކު މަގުތަކަށް މީހުން ނެރެފިއެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް މުޒާހަރާ ބަލާލަން މަޖީދީ މަގަށް ބޯކޮއްޕާލީމެވެ. އައި ހިނނިގަނޑު ބަނޑަށް ހިންދާލާ އެތަނުން އެއްކާރި ވެލީމެވެ. ނުހޭންވީ ކީއްވެތޯއެވެ. ކާޅު ލޭ އަޅާގެން ކެއްކި ބޮނޑިބަތް ކައިގެން ހަޔާތްކެނޑިފައި ތިބި މީސްކޮޅަކާ  ރަށުތެރެޔަށް ގިނަވެ " ރަނޑު " އަނގަ ތަޅަންތިބި އަންހެން ވެރިން ކޮޅެއް މަޖީދީމަގު ކޮންމެ 4 އަނގޯޅިއެއްގެ ކަންމަތީ ތިއްބެވެ. ބައެއް ކަންކަން މަތީ 20 މީހުން ތިބި އިރު އަނެއްބައި ކަންކަންމަތީ ތިބީ 7 ވަރަކަށް މީހުންނެވެ. އަދި ބައެއް ކަންކަންމަތީ 50 ހަކަށް މީހުންތިއްބެވެ. އެންމެ މީހުންގިނަ ކަންމަތީ 100 އެއްހާމީހުންވެސް ނެތެވެ. ދެން ނުހެވޭނެތޯއެވެ. މީގެ އިތުރުންފެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އިސްރައްވެހިން ނެރެ ލަވަޖައްސުވާގެން އެވެރިން ލައްވާ […]
Read More ›

 ބަޑި ނިއުމާ

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ އޮޕަރޭޓަރަކަށް އިން މަންޖެއެކެވެ. ކުރީގެ ޓީވީއެމްގެ ޑްރާމާ ތަކަށް ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޖާގަލިބި ހުނަރުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ދައްކާލި މަންޖެއެކެވެ. ކުޅަދާނައީ އެކްޓުކުރުމަށެވެ. ފިލްމުތަކުން މީހުން ރޮއްވާލާ ހެއްވާލާ ލޯބީގެ ކަނޑުތަކަށް ޣަރަޤު ކޮއްލުމަށް މި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކަނބަލެކެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ ނިއުމާ މުހަންމަދެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދެވިފައިވާ ގަދަރާ ލޯބި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެއްޔާ މޮޑެލި ތަރިއަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރައް ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ތަރިއަކު ކުލީ ކޮޓަރިއެއްގެތެރެއިން ގައިގޯޅިވެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮން ހައްޔަރު ކުރީއެވެ. އޭރުގެ އަރަމުން އައި ތަރި އަދި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކުރަމުން އައި އަލީ ސީޒަން އާއި އެކު ކޮޑަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަހެރި ގުޅުންތަކެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ. ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން މޮޅުކަމާ ހުނަރުވެރިކަމުން ޖާގަ ހޯދަމުން އައި ނިއުމާ މިފަހަރު ދިވެހި ފިލްމީ އޯޑިއަންސް ލަދުގަންނަވާލީއެވެ. މިފަހަރު ނިއުމާ ފަލަސުރުހީން ޖާގަހޯދީ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނިއުމާދިއައީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ހަރު މީހުން ހިފަހައްޓަމުންއައި އަހުލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވަމުންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓަރީ ލަދުގަންނަވާލާ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިތުބާރު އިންޑަސްޓްރީއާއިމެދު ނަގާލަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމީ އިންޓަސްޓްރީ ބައިބައިކޮއް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ޖެއްސުވި މީހަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ. ކެމެރާގެ ކުރިމަތީ އަބުއިކަމާ އަހުލާގު ދެއްކުމާ މަތިއޮމާންކުރުމަކީ ނިއުމާގެ އާދައެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ ދިޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސެގްމެންޓްއެއް ކަމުގައިވާ " ބިހައިންޑް ދި ސީން " ސެގްމެންޓް އިން އެވެ. ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުން ހޯދި މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ އާއި ހަނގާކޮށް އެންމެ ފަހުން ނިއުމާ ވަނީ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ލޮލަށް ހަރާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނަންބަރ ވަން ފިލްމީތަރި ކަމަށް ދައުވާކުރާ ނިއުމާ މުހަންމަދު އެއްކައިރި ކޮއްލުމަށްފަހު […]
Read More ›