MENU

އަޅުގަނޑުމެން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަނީ ނަޝީދުގެ ކިބައިން – މައުމޫން

30 އަހަރު ތޮށިގަނޑު ނިވަލުގައި ފިލާއޮވެ ހިޔަޅު ވެރިކަން ކޮއްފިޔެވެ. ދޮންކަޅު އަންގާނުލާ ދައުލަތް އެތަށް ފަހަރަކު ދަވާލާފިއެވެ. އެވަރުން ނުފުދިގެން އަނެއްކާވެސް ތޮށިގަނޑު ފަޅާ "ގޮޅާ" ނުކުމެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވައްވައް ޖަހާގަނެފިއެވެ. ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ދެއްކޭ ނުދެއްކޭ ވާހަކައެއް ނޭނގޭ ހިސާބައް ހިގައްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ވާގިވެރިކަން އެދި ހިތްވަރު ލިބިގަންނަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކެނެރީގޭ ގައްދާރެއްގެ ކިބައިންކަންވެސް ހާމަކޮއްފިއެވެ. މި އެނގުނީ އަދިތާއެވެ! ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ސާކް ސަމިޓައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުދު ބެހެއްޓި ހަނދާން ވޭހެއްޔެވެ؟ ދެން ފިކުރު ހިންގާލަންވީ ގިރާވަރުގައި މައުމޫނު ބެހެއްޓި ބުއްދާ ތަކުގެ މަތިންނެވެ. ރޯ އޮރިޔާމުން ގިރާވަރުގައި ބެހެއްޓި ބުދުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ބުދުދީނުގެ އީދެއް ފާހަގަ ކުރިއިރު މައުމޫނު އެ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ވާހަކަ އެއްސެވީމުތޯއެވެ؟ ދުންފަތާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި މަނާކޮއްފައި ވަނިކޮން ރާއްޖެއަށް ދުންފަތް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ދުންފަތުގެ ވަބާގައި ދިވެހިން ޖެއްސުވީ 30 އަހަރު ވެރިކަންކުރި މައުމޫނެވެ. ދުންފަތާ ދިވެހިން ތަތްތެޅުވުމަށްފަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ދިވެހިން ޖެއްސީ ވެސް މައުމޫނެވެ. ހަނދުމަފުޅު އެބަހުންނެވިތޯއެވެ؟ ކުރު ވެރިކަމެއްކޮއް އިސްތިއުފާދީ ގެޔަށްދިޔަ ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކީވެސް ބަނގުރަލާ މަސްތުވާތަކެތި ބޯންވާނެކަމާ ބޮވެންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިވެހިން އަބަދަކު ހަމައިގައި ހުންނަން ނުޖެހޭނެކަން ވިސްނައިދިން ބާޣީ އެވެ. އެވަރަކުން ނަޝީދު ނިންމައެއް ނުލައެވެ. ގުރުއާނާ ސުންނަތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝޭހުންނަށް ހަޖޫޖެހި އެވެ. ރަސޫލާއަށް މަލާމާތާ ފުރައްސާރަ ކުރިއެވެ. އަމަ މި ބީދައިން މައުމޫނު ވަނީ ހިޖާބު އެޅުމާ އަންހެނުންގެ އައުރަ ނިވާކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެ ސުންނަތަށް ފުރަށްސާރަ ކޮއްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ދީނީ އިލްމު އުގަންނައިދިނުމުން މަހުރޫމުކޮއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ޖަލަށްލާ އަނިޔާ ކުރިއެވެ. މައުމޫނު މިވަރަކުން ފުއްދާލީކީނޫނެވެ. ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮއްފައިތިބި އެތަށްބައެއްގެ ތެރެޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލީ ވެރިކަމަށް ބޫތަކައިގެންފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެތަކެއް ދިވެހި ދަރިންތަކެއްގެ ފުރާނަ ޖައްވަށް ފަޒާޔަށް ވައިގެތެރެޔަށް ފޮނުވާލި ވަޒަންތަކުން […]
Read More ›

ނޫސްވެރިންތަ؟ އެކްޓިވިސްޓުންތަ؟

ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ހަތަރުވަނަ ބާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ ހަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަކީ ރަތްޔިތުންނަށް ބޮޑުމަންޒަރު ތިލަކޮއްދޭ ވަސީލަތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިކަން ތަފާތެވެ. އުޅެނީ ނޫސް ވެރިންނެވެ. ނިކަން ހައްގުތަށް ބޮޑެވެ. މުޅިންވެސް ދައްކަނީ އެބައިމީހުންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިން އެހައްގުތައް ނިގުޅާގަންނަ ވާހަކައެކެވެ. ނޫނީ މަޖިލީހާ ސަރުކާރުން ކޮއްމެސް ކަމެއް ކޮއްގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ނަމަސް ހަޤީގަތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ނޫސްވެރިން ނިގުޅާގަތީ ކޮން ހައްގެއްތޯއެވެ؟ ނިކަން ގަޓުހުރި ނޫސްވެރިޔަކު ލިޔެލަބަލަށެވެ! ވަކިބައެއްގެ ހައްޤުތަށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފޫގަޅާގެން ތިބި އެކްޓީވިސްޓުންނެވެ. ފުލުހުން ބަންދުކޮއްފައިވާ ސަރަހައްދެއްވިއްޔާ އެތަނަކަށް ބޯކޮއްބާނުލާ ނޫސްވެރިންނެއް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މުޅިންވެސް ސަރުކާރާ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ބެވުން ނޫން ކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ކުރި ރަނގަޅުކަމެއް ދުވަހަކު ނެތެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުން ޖަރީވެތިވެ ތިބެ ނޫސްވެރިންގެ ޓެގް އަޅުވާފައިވާ ބައިގަނޑެކެވެ. އާމުރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއްދޭ މައުލޫންމާތަކީ މުޅިންވެސް އެއްފަރާތަކަށް ބުރަވެތިބެ ދައްކާ ވާހަކައެވެ. ގައުމުގައި ފިތުނަޔާ ފަސާދަ ފެތުރުންނޫން ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. ގައުމުގައި އެކަނިތޯއެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ބޭރުދުނިޔޭގައިވެސް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ނަން ކިލަނބު ކުރަމުންނެވެ. ބޭރުދުނިޔެއަށް ވިސްނައި ދެމުން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކަޅުފަރާތުގެ ނަމުގައި މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ބަދުނާމު ތިޔަކުރެވެނީ ރައީސްކަމަށް ހީކުރިޔަށް ބަދުނާމު ވާނީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނެވެ. މިކަމުގައި ވެސް އަރާހުރު ކުދިންކޮޅެއް އުޅެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އިތުރުން މިނިވަން ނޫސްގެ ނޫސްވެރިންނާ އަދިވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަށް މި ބޮޅުގައި ހިމަނާ ނުލާ ދޫކޮއްލެވެން ނެތެވެ. އަޑު އުފުލެނީ ވަކި ބަޔަކު ގެއްލުނީމައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލައެވެ. މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހިނުލާ ކެއްކޮއްނުލެވުނުތާ ލާރިދިނީޔާ ކޮންމެ ހަބަރެއްވެސް ޖަހާލަން ވީއެވެ. އަމިއްލަ ޑިގު އަރުވަން ކެމެރާގެ ފުރަގަހުން ފުލުހުންނާތޮޅި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރުމުން ނިކަން ނިޔަނެތި ބަޔަކަށްވެގަނެވެ. ސައުދީން އެންބަސީން ބައެއް ނޫންވެރިންނަށް ލާރި ދިނުމުން އަނެއް ބަޔަކު ކަންބޮޑުވިއިރު ކޮންމެ […]
Read More ›

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް މައުމޫން ބޭނުން މީހަކަށް!

ގާނޫނު އަސާސީގައިވާގޮތުން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހަމަހަމަ މީހެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާވުމެއްނެތެވެ. ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް، ނަޝީދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމުން، އެކަމާ ކޯފާ އިސްކުރައްވައި، ނަޝީދަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދީގެން ނުވާނެކަމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށާއި ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް ޔާމީނަށް މައުމޫން އެންގިއެވެ. ބޭސްފަރުވާކުރަން ކަމަށްބުނެ ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށްގޮސް އެތަނުގައި ފިލުމުން، އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށުމުން، އެކަމަކީ ބޭކާރު ކަމެއްކަމުގައި ވިސްނައިދޭން މައުމޫން އުޅުނެވެ. މައުމޫންގެ ޕްލޭނަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ލީޑަރުން އެއްކޮށްގެން މައުމޫން މިހާރު ކުރާކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އެޅުމެވެ. ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމެވެ. ބަޣާވާތް ކުރުމެވެ. މަގުމައްޗަށް މީހުން ނެރެގެން އަމަންއަމާންކަން ނަގައިލުމެވެ. ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ޢާންމުވަމުންދަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައެވެ. ރިޝްވަތު ދީގެން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އަގު ވައްޓާލައިފިއެވެ. ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންތައް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފިއްލުވައިގެން ގެންގުޅެން ފަށައިފިއެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ މައުމޫންގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަޙުމަދު ސޮފްވާނެވެ. އެއީ މަސީޙު މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވި ރޭވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގައިގެންއުޅޭ ކަމަކަށެވެ. މައުމޫނާއި ފާރިސްގެ އެންމެ ގާތް މީހެއްގެގޮތުގައިހުރި ސޮފްވާން މައުމޫނާއެކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް، ފުލުހުންނަށް އިޖާބަ ނުދީ، ފިލައިގެން އުޅޭތީވެ، އޭނާ ހޯދަން އިންޓަޕޯލްގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ސޮފުވާން ފިއްލުވައިގެން މިހާރު އެ ގެންގުޅުއްވަނީ ސީދާ މައުމޫނެވެ. މައުމޫންފަދަ ސިޔާސީ މީހުން ގިނަ ފަހަރު ނޭއްގާނީ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ސީދާ އޭނާ އެކަމުގައި ޝާމިލުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހުން ލައްވައެވެ. އެންމެނަށް އެއްހަމައަކުން ގާނޫނު ހިނގަންވާނެ ކަމަށް މައުމޫން އަޑުހަރުކޮށް ބުނާއިރު، މައުމޫނުގެ މިހާ ގާތް މީހަކު ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަކީ މައުމޫންގެ ހީލަތްތެރިކަމާއި ދެފުއްދެގޮތްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމެކެވެ. ސޮފްވާންފަދަ މީހަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށްވެސް ފިލައިގެން، އަރާމުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެއުޅެނީ މައުމޫނާއި ގާސިމުގެ މަދަދާއެކުގައެވެ. އެހެންނޫންނަމަ، ސޮފްވާންފަދަ އާދައިގެ މީހަކަށް އެއްވެސް […]
Read More ›

ރަން ތިރީސް އަހަރު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓެވި ރަންބުއްދި

މި ފަހަކަށް އައިސް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ލީޑަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ރަންތިރީސް އަހަރުގެ ބާނީއޭ ވިދާޅުވާތީ އަޑުއިވެމުން އެބަދެއެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް މިފަދަ ތާރީފެއް ކޮންމެ ސަބަބަކާހުރެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ލީޑަރުން ކުރެއްވިޔަސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ރައީސް މައުމޫނަކީ ޚުދުމުޚްތާރުވެރިކަމެއް ތިރީސް އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަވާ، ވެރިކަމުގައި ގަދަބާރުން ބަގުޑި ބެއްދެވި ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މުޅިދުނިޔެއަށް ދަސްކޮށްދިނީވެސް އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރުންކަމެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުން 11 ވިލޭރޭ މެންދަންވުމާ ގާތްވަމުން އައިއިރު މާފަންނު އެންދެރިމާގޭގައި ދިޔައީ ގަދަޔަށް މާލޫދު ކިޔަމުންނެވެ. މާލޫދު ދެބައިކުރަން އެންމެން ތެދުވެތިބެ "ޠަލަޢަލް ބަދުރު ޢަލައިނާ" ކިޔަންފެށި ހިސާބުން، މާލޫދު ގުރޫޕާ ސަލާންކުރައްވައި، ކޯޓު ފަޓުލޫނާއި ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި އެގޯތި ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ފިރިކަލުން މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިސްރާބު ޖެއްސެވީ، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެރޭ މެންދަމު 12 ޖަހާއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން އޭރު އެގަޑީގައިވެސް މައުމޫނު ހުންނެވީ ވަޒަންލައްވައި ޙަމަލާއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިސްތޯލައެއް ހިއްޕަވައިގެންނެވެ. ބޭނުމަކީ، މައުމޫނަށް އެރޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވަން އޮތް ވެރިކަން ފިރުކައިލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ކުޑަވެސް ނުސިޔާނު ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުހެން ހީވިޔަސް އެބަޔަކަށް ހަމަލާދީ، ލޭއޮހޮރުވައިލުމެވެ. ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޖާނުން ޤުރުބާންވުމެވެ. މައުމޫނު ވެރިކަންކުރެއްވި 30 އަހަރުވެސް ހޭދަކުރެއްވީ ހަމަ މިގޮތުގައެވެ. ވެރިކަން ދިފާޢުކުރެއްވުމާ، ބާރުތައް ބައްކުރައްވައި ބޮނޑިކުރެއްވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯއްދެވުމަށް "ރަންބުއްދި" ކުރެއްވުމުގައެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާ، ތިންބާރު ވަކިކުރާ ވާހަކަޔާ، ވެރިމީހާގެ މުށުތެރަށް އަމުރު މަޢުރޫފުގެ ހުރިހާކަމެއް ޖަމާކުރާ ވާހަކަ މިއަދު މުސްކުޅި ޢުމުރުފުޅުގައި މައުމޫނު ވަރަށް ރީތި އަޑުމަޚްރަޖުން ވިދާޅުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް 30 އަހަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަށްޓަކައި ޢަމަލީގޮތުން ދެއްކެވީ އެ ނަމޫނާއެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. މައުމޫން ވެރިކަން ކުރެއްވިއިރު އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ރައީސަކަށް އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކާނުލައި […]
Read More ›

މައުމޫން ދެއްކި ރަންބުއްދި ޑިމޮކްރަސީ

އެމްޑީޕީ މީހުންނަކީ ރީނދޫ ހުން ޖެހުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވާކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބައެކެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ އިނގިލި ދިއްކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ އާ ގުޅުމުން، އެއްވެސް ކުށެއް ނުކުރާ، މައުސޫމު މީހަކަށް ބަދަލުވެދެއެވެ. މި ފަހަރަކަށް އައިސް އެމްޑީޕީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދަށްވުރެ އެޕާޓީގެ މީހުންނަށް ކަމުގޮސްގެން އުޅޭ މީހަކީ ރައީސް މައުމޫނެވެ. ހުދު އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ލީޑަރުންނަށް ވެސް މިހާރު މައުމޫނަކީ ރަންތިރީސް އަހަރުގެ ބާނީކަމުގައިވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު މުޅި ދުނިޔެއަށް މައުމޫނަކީ އަނިޔާވެރި ޑިކްޓޭޓަރެއްކަމުގައި ދައްކައި، މައުމޫނުގެ އަބުރު ވެއްޔާ މޮޑެލައި ގަންހިންގުވަން އުޅުނުބަޔަކީ ވެސް އެމްޑީޕީއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ މަސްތުގައި މައުމޫން ވެސް ރީނދުލަށް ދީދާލީ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ހަދައިގެންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިހުގެ ވާހަކަތަކަށް ޖެހިލަމާ ހެއްޔެވެ. މަޝްހޫރު ޑީއޯގެ ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ލިޔުންތެރިއަކު މައުމޫން ސިފަކުރެއްވިގޮތް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. " 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުން 11 ވިލޭރޭ މެންދަންވުމާ ގާތްވަމުން އައިއިރު މާފަންނު އެންދެރިމާގޭގައި ދިޔައީ ގަދަޔަށް މާލޫދު ކިޔަމުންނެވެ. މާލޫދު ދެބައިކުރަން އެންމެން ތެދުވެތިބެ "ޠަލަޢަލް ބަދުރު ޢަލައިނާ" ކިޔަންފެށި ހިސާބުން، މާލޫދު ގުރޫޕާ ސަލާންކުރައްވައި، ކޯޓު ފަޓުލޫނާއި ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި އެގޯތި ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ފިރިކަލުން މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިސްރާބު ޖެއްސެވީ، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެރޭ މެންދަމު 12 ޖަހާއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން އޭރު އެގަޑީގައިވެސް މައުމޫނު ހުންނެވީ ވަޒަންލައްވައި ޙަމަލާއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިސްތޯލައެއް ހިއްޕަވައިގެންނެވެ. ބޭނުމަކީ، މައުމޫނަށް އެރޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވަން އޮތް ވެރިކަން ފިރުކައިލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ކުޑަވެސް ނުސިޔާނު ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުހެން ހީވިޔަސް އެބަޔަކަށް ހަމަލާދީ، ލޭއޮހޮރުވައިލުމެވެ. ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޖާނުން ޤުރުބާންވުމެވެ." އެމްޑީޕީން ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދީފައިވާފަދައިން މައުމޫން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ގޮށްމުށުގެ ބާރުގައެވެ. ވެރިކަމުގައި ތާއަބަދު ހުންނެވުމަށް، ރަންބުއްދި ކުރެއްވިއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ތިންބާރު ވަކިކުރާ ވަކިވެފައި […]
Read More ›

ކެނެރީގޭ ޙާއިނުން!

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭވެ. މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލަކީ ގައުމެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލެވެ. ގައުމެއްގެ ފުރާނައެވެ. 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކޮއްފީމުއެވެ. މިނިވަންކަން ލިބުނީތީ އުފާކޮއް ޝުކުރުވެރިވާ ހާލު ގައުމީ ކުލަތަކުން ޖަރީވެތިބެއެވެ. ނަމަވެސް މިޔަދުގެ މިދެކޭ އުފާ ފާގަތިކަމާ މިނިވަންކަމުގެ ސާފު ޖައްވަކަށް ދިވެހިން ލަމުން މިގެންދާ ނޭވާ އަޅުވެތިކަމުން ތަގައްޔަރު ވެފައިވާ ޖައްވަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭން މަދު ހާއިނުންތަކެއް ދަނީ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންއެވެ. އޭރުވެސް ހޯދީ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތާ މަދަދުވެރިކަމެވެ. މިޔަދުވެސް ހޯދަނީ ހަމަ އެ އިނގިރޭސީންގެ މަދަދުވެރިކަމާ ހިމާޔަތެވެ. ބޮޑުބޭބެއިން ފެށިގެން ބައްފަޔަށް އެއަށްފަހު ދަރިންއަށް ވާރުތަވަމުން އައީ އެއްކަމެކެވެ. ވެރިކަމާ ތޮޅުމާ ޣައްދާރުކަމުގެ ސިފައެވެ. ފަށަމާ ބަހީއެވެ. ފުރަތަމަ ކެރަފާ ދޮންމަނިކެވެ. ޑިމޮކުރަސީގެ ބަފައޭ ތިކިޔާ އަންނިގެ ކާފައެވެ. 1952 އަހަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަމީން އަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ގަތުލިކޮއްލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު 1976 ވަނަ އަހަރު އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި އަންނިގެ ބައްޕަ ކެރަފާ އަބްދުއްސައްތާރު ފިސްތޯލައެއް ބޭނުންކޮއްގެން އިބްރާހިމް ނާސިރު އަވަހާރަ ކޮއްލަން މަސައްކަތް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. އޭގެފަހުން އަންނިގެ ބޮޑުބޭބެ ކެރަފާ ނަސީމް 1980 ވަނައަހަރު އަދި 1988 ވަނަ އަހަރު އަންނިގެ ތުއްތު ދޮންބެ ބޮޑު ސިއްކަ ވަނީ އޭރުގެ ރައީސް މިހާރުގެ އަންނިގެ އެކުވެރިޔާ މައުމޫނު މަރާލަން މަސައްކަތްކޮއް ކުށެއްނެތް އެތަކެއް ދިވެހިންނެއް ޝަހީދުކޮއްލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 2008 ވަނަ އަހަރު ކެނެރީގޭ ނަޝީދެވެ. ގައުމަށް ގައްދާރުވެ ވެރިކަންދޫކޮއްލުމަށްފަހު ހުޅަގުގެ ކާފަރު ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާގެން ހުރެ ގައުމު ބަދުނާމުކޮއް ގައުމުގެ އަގުވައްޓާލާ ގައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް އެދަނީ ގޮވަމުންނެވެ. އެއް ލެޔެކެވެ.
Read More ›

ބަނގުރަލުގެ ވަސް ބޮޑަށް އެނގޭނީ ރޮޒޭ މެންނަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޭރުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ނަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވެ އޭރުގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާގައި ވެރިކަން ވެއްޓުމާގުޅިގެން އެމްޑީޕީއާ ނަޝީދުގެ އައުވާނުން ފުލުހުންނާ ސިފައިންދެކެ އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. ހެއްދެވިހާ ހުތުރު އެއްޗަކުން ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ނިސްބަތްކޮއް ގޮވަމުން ދިޔައީ އޭގެން މީހަކަށް އަނބިދަރިންގޮވާގެން މަގުމަށްޗަށް ނިކުމެ އުޅެވޭވަރަކަށް ނޫނެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ އަނބިދަރީންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ސަޕޯޓަރުން ދިޔައީ ގޮވަމުންނެވެ. މަރުގެ އިންޒާރުދީ އެތަށް ފުލުހަކަށް ގޯނާކުރި ދުވަސްވަރެއްވެސް ދިޔައެވެ. ޖެހިފައިވާ ޖަޒުބާތު ފިލާ ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު ވެރިކަން ފުރޮޅާލުމަށް މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފެށުމާއެކު ފުލުހުންނާ ސިފައިންއަށް ސަނާކިޔަންފަށައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ވިސްނާދެމުން ގެންދިޔައެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިން ތިބީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމުގައި ވިސްނައިދީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނުކުމެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާ ގުޅުމަށްވެސް ދިޔައީ ވިސްނައި ދެމުންނެވެ. އެންމެފަހުން މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީސްދޮށައް އެއްވެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންއާއިއެކު އާމުންގެ ދެތިންބަޔަކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާޔަށް ވަދެގަތުމުން ފުލުހުން މަޖިލީހަށް ވަދެ އެފަރާތްތަކުން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮން އެމްޕީ ރޮޒޭނާޔަށް ފުލުހެއްގެ އަނގައިން މިޔޮއް އޮތްހާދުވަހު ދޮވަމުންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ވަސް މިޔަދު ފުލުހުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ނުވާނެކަން އެނގުމުން ބަނގުރަލުގެ ވަހަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާއެކެވެ! ބޮޑަށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނީ ރޮޒޭނާ އަށެވެ. ބޯންވާނެ ބޮވެންވާނެ ރައީސްއާއި  އެއްސުފުރާއިން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ފަރީއްކުޅުއްވާ ޒޮރޭނާ މެންނަށް ވުރެއް ބޮޑަށް ބަނގުރަލުގެ ވަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެއެވެ.
Read More ›

ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫނަކީ އަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ތިރީސް އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭން އެރުވޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޢިއްޒަތް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅެއްވެސް މެއެވެ. މިސަބަބުތަކާހުރެ ރައީސް މައުމޫންގެ ކިބައިން ދިވެހިން އުންމީދުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެކަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ ފުށުން ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށްޓަކައި ރައީސް މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ! މިސްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުއްވިއިރުވެސް ރައީސް މައުމޫން ގެންދެވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެކަމާގުޅިގެން މިސްރުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެއީ ކިޔެވުމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އޭރުވެސް ސިޔާސަ ބޭފުޅަކު މިހާރު މާބޮޑަށް ސިޔާސަ ވާނެތާއެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިހާރު ފެންނަމުން އެދަނީ "ސިޔާސީ ފެންކުރާ" ކައްކާ މަންޒަރެވެ. އެ ކުރާ ކެކެމުންދާ ވަރަކަށް ބޮކިތައް އަރަމުންދާނެއެވެ. ބޮކިތައް އެރުން ހުއްޓޭނީ ފެންކުރާގެ ކެކުން ހުއްޓުނީމައެވެ. މިސްރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް މައުމޫން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފުރަތަމަ ފެއްޓެވީވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، އިސާހިތަކު މަރުހޫމް އިބުރާހީމް ނާޞިރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިފާޅުވެ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ނާޞިރުގެ ވެރިކަމާމެދު ވަސްވާސް އުފައްދައި، އިތުބާރު ނަގައިލުމަށް މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ބޮނޑިބަތް ފަރިވަޅުތަކާއި ބިންމި މާފުއް ދޮލަނގުތައް ދަންވަރު ބަހަން ފެށިއެވެ. ކިޔެވެލިތައް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ސަވާރުވުމަށްޓަކައި ދީނީ ވައުޒު ވިދާޅުވަމުންގެންދެވިއެވެ. ހަތިޔާރެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރީ އިސްލާމް ދީނެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންމިދާ ދީނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދިއުމަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އެޅި ބިންގަލުގެ ސަބަބުން އަށަގެނެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިސްރުން މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސް މައުމޫން ކުޅުއްވަން ފެއްޓެވި ސިޔާސީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން މަރުހޫމް ރައީސް ނާޞިރު ވެރިކަމުގެ މަތިން ފޫހިވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވައި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު ރައީސް މައުމޫން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނެވެ. އަދި އޭރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު […]
Read More ›

އަދީބުގެ ގުލްކޮމާ؟؟!!

ގައުމުގެ ވަލީއުލްއަމުރު އަވަހާރަކޮއްލަން އުޅުނުކަމުގެ ކުއްސާބިތުވެ ޖަލައްލެވިފައިވާ ކުރީގެ ނައީބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލަށް ލުމާއެކު ނުޖެހޭކަށް ބައްޔެއްނެތެވެ. ދެކިޑުނީޔާ އޯވަރީވެސް ފެއިލްނުވާކަން ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ބަލިކަމުން ލޮލުހާލު ލޮލަށް ނޭގޭ ވަރަށްގޮސް ނުރައްކާތެރި ގުލްކޮމާވެސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ނުޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އާރާ ބާރު އޮތްދުވަހު ބަނިޔާދަން އަންހެންކުދިންގެ "ފޭވަރިޓް" އަކީ އަދީބެވެ. އެދުވަސްވަރު ތަންތަނުން ޕްރައިވެޓް ކަންކަމުގައި ނަންގަވާފައި ހުންނެވި އެޕާޓްމަންޓުތަކަށްވެސް ނިކަން އެފަދަ ކުދިން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮރިޔާމުން ނައްޓަވަން ގެންގުޅުއްވި ބާންދީންތަށް ލޮލަށް ނުފެނުމުން ގުލްކޮމާ ނުޖެހުނީޔާ ދެރަނޫންތޯއެވެ؟
Read More ›

އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް

  އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް ވެދުމާ ސަލާމެވެ. ބޭފުޅާއެވެ! 30 އަހަރު ގުނބޯ ހެއްދުވީތީ ޅޮސްއުނދޯލީގައި ތިބެ ނިކަން ސަނާ ކިޔާފީމުއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ފުރޮޅި ދިއުމާއެކު ތޮށިގަނޑު ފަޅާ ތިޔަ ނިކުންނެވީތޯއެވެ؟ އަސްލު ސިފަޔާ މިޒާޖު ފެނިއްޖެއެވެ. ހުރި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަމާ ވެރިކަން ބޭނުމުގައި ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ރައްޔިތުން ހެއްލަން އުޅެފާނެކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އިޔެ ތިޔަ އިއްޔަތްތެރި ބޭފުޅާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހާހެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާލަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމް މާކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައެވެ. ދެން ވަރަށް ވެދުމެވެ.
Read More ›