MENU

ބަނގުރަލުގެ ވަސް ބޮޑަށް އެނގޭނީ ރޮޒޭ މެންނަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޭރުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ނަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވެ އޭރުގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާގައި ވެރިކަން ވެއްޓުމާގުޅިގެން އެމްޑީޕީއާ ނަޝީދުގެ އައުވާނުން ފުލުހުންނާ ސިފައިންދެކެ އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. ހެއްދެވިހާ ހުތުރު އެއްޗަކުން ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ނިސްބަތްކޮއް ގޮވަމުން ދިޔައީ އޭގެން މީހަކަށް އަނބިދަރިންގޮވާގެން މަގުމަށްޗަށް ނިކުމެ އުޅެވޭވަރަކަށް ނޫނެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ އަނބިދަރީންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ސަޕޯޓަރުން ދިޔައީ ގޮވަމުންނެވެ. މަރުގެ އިންޒާރުދީ އެތަށް ފުލުހަކަށް ގޯނާކުރި ދުވަސްވަރެއްވެސް ދިޔައެވެ. ޖެހިފައިވާ ޖަޒުބާތު ފިލާ ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު ވެރިކަން ފުރޮޅާލުމަށް މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ފެށުމާއެކު ފުލުހުންނާ ސިފައިންއަށް ސަނާކިޔަންފަށައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ވިސްނާދެމުން ގެންދިޔައެވެ. ފުލުހުންނާ ސިފައިން ތިބީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމުގައި ވިސްނައިދީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނުކުމެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާ ގުޅުމަށްވެސް ދިޔައީ ވިސްނައި ދެމުންނެވެ. އެންމެފަހުން މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީސްދޮށައް އެއްވެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންއާއިއެކު އާމުންގެ ދެތިންބަޔަކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާޔަށް ވަދެގަތުމުން ފުލުހުން މަޖިލީހަށް ވަދެ އެފަރާތްތަކުން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮން އެމްޕީ ރޮޒޭނާޔަށް ފުލުހެއްގެ އަނގައިން މިޔޮއް އޮތްހާދުވަހު ދޮވަމުންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ވަސް މިޔަދު ފުލުހުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ނުވާނެކަން އެނގުމުން ބަނގުރަލުގެ ވަހަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އާއެކެވެ! ބޮޑަށް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނީ ރޮޒޭނާ އަށެވެ. ބޯންވާނެ ބޮވެންވާނެ ރައީސްއާއި  އެއްސުފުރާއިން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ފަރީއްކުޅުއްވާ ޒޮރޭނާ މެންނަށް ވުރެއް ބޮޑަށް ބަނގުރަލުގެ ވަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެއެވެ.
Read More ›

ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫނަކީ އަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ތިރީސް އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭން އެރުވޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޢިއްޒަތް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅެއްވެސް މެއެވެ. މިސަބަބުތަކާހުރެ ރައީސް މައުމޫންގެ ކިބައިން ދިވެހިން އުންމީދުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެކަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ ފުށުން ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށްޓަކައި ރައީސް މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ! މިސްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުއްވިއިރުވެސް ރައީސް މައުމޫން ގެންދެވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެކަމާގުޅިގެން މިސްރުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. އެއީ ކިޔެވުމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އޭރުވެސް ސިޔާސަ ބޭފުޅަކު މިހާރު މާބޮޑަށް ސިޔާސަ ވާނެތާއެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިހާރު ފެންނަމުން އެދަނީ "ސިޔާސީ ފެންކުރާ" ކައްކާ މަންޒަރެވެ. އެ ކުރާ ކެކެމުންދާ ވަރަކަށް ބޮކިތައް އަރަމުންދާނެއެވެ. ބޮކިތައް އެރުން ހުއްޓޭނީ ފެންކުރާގެ ކެކުން ހުއްޓުނީމައެވެ. މިސްރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް މައުމޫން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފުރަތަމަ ފެއްޓެވީވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، އިސާހިތަކު މަރުހޫމް އިބުރާހީމް ނާޞިރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑު ވިފާޅުވެ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ނާޞިރުގެ ވެރިކަމާމެދު ވަސްވާސް އުފައްދައި، އިތުބާރު ނަގައިލުމަށް މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ބޮނޑިބަތް ފަރިވަޅުތަކާއި ބިންމި މާފުއް ދޮލަނގުތައް ދަންވަރު ބަހަން ފެށިއެވެ. ކިޔެވެލިތައް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ސަވާރުވުމަށްޓަކައި ދީނީ ވައުޒު ވިދާޅުވަމުންގެންދެވިއެވެ. ހަތިޔާރެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރީ އިސްލާމް ދީނެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންމިދާ ދީނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދިއުމަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި އެޅި ބިންގަލުގެ ސަބަބުން އަށަގެނެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިސްރުން މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސް މައުމޫން ކުޅުއްވަން ފެއްޓެވި ސިޔާސީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ސަބަބުން މަރުހޫމް ރައީސް ނާޞިރު ވެރިކަމުގެ މަތިން ފޫހިވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވައި، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ޒިންމާދާރު ވެރިކަމެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު ރައީސް މައުމޫން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނެވެ. އަދި އޭރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު […]
Read More ›

އަދީބުގެ ގުލްކޮމާ؟؟!!

ގައުމުގެ ވަލީއުލްއަމުރު އަވަހާރަކޮއްލަން އުޅުނުކަމުގެ ކުއްސާބިތުވެ ޖަލައްލެވިފައިވާ ކުރީގެ ނައީބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލަށް ލުމާއެކު ނުޖެހޭކަށް ބައްޔެއްނެތެވެ. ދެކިޑުނީޔާ އޯވަރީވެސް ފެއިލްނުވާކަން ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ބަލިކަމުން ލޮލުހާލު ލޮލަށް ނޭގޭ ވަރަށްގޮސް ނުރައްކާތެރި ގުލްކޮމާވެސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ނުޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އާރާ ބާރު އޮތްދުވަހު ބަނިޔާދަން އަންހެންކުދިންގެ "ފޭވަރިޓް" އަކީ އަދީބެވެ. އެދުވަސްވަރު ތަންތަނުން ޕްރައިވެޓް ކަންކަމުގައި ނަންގަވާފައި ހުންނެވި އެޕާޓްމަންޓުތަކަށްވެސް ނިކަން އެފަދަ ކުދިން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮރިޔާމުން ނައްޓަވަން ގެންގުޅުއްވި ބާންދީންތަށް ލޮލަށް ނުފެނުމުން ގުލްކޮމާ ނުޖެހުނީޔާ ދެރަނޫންތޯއެވެ؟
Read More ›

އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް

  އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާބޮލަށް ވެދުމާ ސަލާމެވެ. ބޭފުޅާއެވެ! 30 އަހަރު ގުނބޯ ހެއްދުވީތީ ޅޮސްއުނދޯލީގައި ތިބެ ނިކަން ސަނާ ކިޔާފީމުއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ފުރޮޅި ދިއުމާއެކު ތޮށިގަނޑު ފަޅާ ތިޔަ ނިކުންނެވީތޯއެވެ؟ އަސްލު ސިފަޔާ މިޒާޖު ފެނިއްޖެއެވެ. ހުރި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތްކަމާ ވެރިކަން ބޭނުމުގައި ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ރައްޔިތުން ހެއްލަން އުޅެފާނެކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އިޔެ ތިޔަ އިއްޔަތްތެރި ބޭފުޅާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހާހެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި ގޮޅާލަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމް މާކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އަނބުރާ ގެނެސްފައެވެ. ދެން ވަރަށް ވެދުމެވެ.
Read More ›

އިއްޒަތްތެރި މައުމޫނެވެ!

  އިއްޔެ ބުނީ އެއީ ބާޢީން ކަމުގައެވެ. މިޔަދު ތިޔަ ވިދާޅުވީ އެއީ ގާޒީން ކަމުގައެވެ. އިއްޔެ ދިވެހިންނަ ވިސްނައިދެއްވީ އެއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ކީރިތި ރަސޫލާޔަށް ހަޖޫޖަހާ އުޅޭ ލާދީނީ ބައިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް މިޔަދު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ދީން ހިމާޔަތްކުރަން ތިމަންމަނިކުފާނު މިހުންނެވީ ނިކުމެ އެބައިގަނޑާ އެކުގައޭތޯއެވެ. އެއީ ގައުމުގެ ގައްދާރުންނޭ ޙާއިނުންގެ މަތިފުށުން އައިސް ހުރި ގައްދާރެކޭ އިއްޔެ ވިދާޅުވި ހަނދާން ނެތީތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް މިޔަދު މުންޑު އަރުވާ ޖަހާލާގެން ހަށިފޮޅާލާފައި ނުކުމެ ތިޔަވިދާޅުވީ ތިމަން މިހުރީ އެބައިމީހުންނާއެކު ގައުމު ހިމާޔަތްކުރަން ނިކުމެއޭތޯއެވެ.؟؟ އިތްޒަތްތެރި މައުމޫނެވެ. މިހާރު ޝައްކެވެ. ތީ ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބޭފުޅެއްތޯއެވެ ނުވަތަ ގައްދާރުންނާ ގުޅުންއޮތް ޚާއިނެއް ތޯއެވެ؟
Read More ›

ހަށިވިއްކަމުން ދުވާތީ ތިޔަތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ.

  ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރުވުމުން ގޮނޑިގެއްލި މަގުމަތިވުމުން މޭފުއްޕާފައި ބަޔަކު ރައްޔިތުންކުރާގެޔަށް ވަދެގަނެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ އަޅެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީމާ ނޫންތޯއެވެ. ޖަލްސާއެއް ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެންގުމުން އަމީތު އަދި ވަހީދު ކިޔާ ނިކަން ލަދުހަޔާތްކުޑަ އާމުންގެ ދެމީހަކު މަޖިލިހުގެ ޗެންބަރަށް ވަދުމުން ފުލުހުންނާ ސިފައިން ވަދެ މިމީހުން ނެރެންޖެހުމީ އެކަމާ ދިވެހިން ލަދުވެތިވާކަމެކެވެ. އިރެއްގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރިޔަސް އަދު ތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް ނޫނެވެ. ހަށިވިއްކަމުން ދުވާތީ ތިޔަތިބީ މަގުމަތިވެފައެވެ.
Read More ›

ހޯހޯ އެވެ. ދެން މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ނޭރުވޭނެއެވެ.

  ސަރުކާރުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްތަކަށް ކޮއްދޭ ތަރައްގީގެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ފެނި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކެތެއް ނުލެއްވިއެވެ. ދޮހޮއްކޮބޭ ބުނާހެން މިވަރައް މި އޮޑި ދުވާނަމަ ނިވަލަށް ނުދެވެނީސް ކިޔަމަން ކުރަންޖެހިއްޖެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކުރާނެ ކަމެއްމެތި ކަންމަށްޗައް އެއްވެ ދެބައި އުމުރުގެ ރަނޑާލި އަނގަތަޅަން ޖެހޭ ހިސާބައް ހިނގައްޖެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންތޯއެވެ. ރަށުގައި ބަނދަރުހަދާ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރަމުން ދާއިރު އާދަނާ ހައްވަ މާލެ އަންނާކީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.؟؟!! މުސްކުޅި އަމަޔަށް 5000 ރުފިޔާލިބި ރަށުގައި ބޮޑުހޮސްޕިޓަލު އަޅާ އެއާރޕޯޓް އަޅާއިރު ކުޅުދޫފުށީ ޒުލޭހަޔާ މަރިޔަނބަށް މާލެ އަންނަން ވަގުތެއް ނެތެވެ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ހަމަޔަށް ރައްޔިތުން ގޮވާލި އަޑު އިވުނީ ހޯހޯ އެވެ. މައުމޫނެއްކަމަކު ޅޮސްއުނދޯއްޔަކަށް ދެން ނޭރުވޭނެއެވެ
Read More ›