MENU

ޔާމިނު ވެރިކަމުގަ ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަމާޒުވާ ސުވާލެކެވެ. ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަހާލާ " ބޮޑު " އެއްޗެވެ. ތެދުފުޅެކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއެކު  ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަށައިގަންނާނީ އިގްތިޞޯދާއި ހަމައިން ދެއްތޯއެވެ؟ ޖީޑީޕީ ގެ މިންވަރު 2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 9671 ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. އޭރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ބޮލަކަށް 586.2 ޑޮލަރު ހުރިއިރު މި ހިނގާ 2018 ވަނަ އަހަރު 600 ޑޮލަރަށް މިއަދަދު ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 22.4 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރަކީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި އިޤްތިޞޯދީގޮތުން ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވާ ސަރުކާރެކެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާއާއި އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްގައި ސޮއިކޮއްފައެވެ. އެގޮތުން ދެގައުމުން، އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްވެސް ޑިއުޓީ އަކާއި ނުލާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިންޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް މުދަލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވެފައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞޯދު ކުރިއަރައިގެންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅީފަޅުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ ފައްޓަފައެވެ. ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ވަކިން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުން 240 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރާ " ހިޔާ " މަޝްރުޢުގެ ފްލެޓްތައް 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 160000 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮއްދެވިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިން ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް 14 ރަށެއްގައި، 493 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. މަސްވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުގެ […]
Read More ›

ހައްދުންމަތީ ފަޚުރު

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން 26 އަތޮޅު ކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން 20 އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުތައް ބައްސަވާލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 3 ދާއިރާއަކަށް ވަނީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ ހައްދުންމަތީ ގަމެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 11 ރަށުގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ ހައްދުންމައްޗަކީ އާބާދީގައި 11841 މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. ޒަމާނުންސުރެ މި އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްތަށް ކައިރި ކައިރީ ހުރެމެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށައް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކެވެ. ފުރާދުއްވާ ދޯނިފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާވަރަށްވުރެ އެއްރަށް އަނެއްރަށް ކައިރިއެވެ. އަދި ދެރަށް ދެމެދު އެހާމެ ތިލައެވެ. ތާރީހުން އެނގޭ ގޮތުގައި އިހުގެ ޒަމާންތަކުގައި މި ރައްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ހިކިދިޔައިގައި އަރުވާޖަހާލާގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށައް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ގޮސްއުޅުނެވެ. ހައްދުންމަތީ ރައްޔިތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށައް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކޮއްލާ އުޅުމުގެ ހުވަފެނަކީ މާދުރު ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ. ކޮންމެ ރިޔާސީ ވެރިކަމެއްގައިވެސް ހައްދުންމަތި ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސިޔާސީ " ފޮޑި " އެންމެ ބާރަށް ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުން ޖައްސަވާ އަތޮޅުގެ ގޮތުގައެވެ. އެފަދަ ވެރިން ގެންދިޔައީ ހައްދުންމަތީ ދަރިންގެ ޖަޒުބާތުތަކާ ކުޅެ ވޯޓު ހޯދަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހައްދުންމަތީ ދަރިންގެ އަޑު އައްސަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ގަމާ ގަމުގެ ކައިރީގައިވާ އެހެން ރަށްތަކާ ދެމެދު ކޯޒްވޭތައް ހަދައި ގުޅުވައިލައި، ފަސޭހައިގައި އަވަހަށް ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ހެދި ދިގު މަގުގެ މަޝްރޫޢަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ހަދާފައިވާ ލިންކު ރޯޑަކީ […]
Read More ›

އިދިކޮޅު ކުދިން ރޯދަތަ؟

މިއަދު 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުލަ ރޯދަ ހިފައިފީމެވެ. އާދައިގެ މަތިން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަ " ބަރާބަރެވެ". ރޯދަ ވީއްލަން ހުރީ ތަފާތު ހެދިކާއެވެ. އަދި “ފިޔާތޮށި" ކިރު ޝަރުބަތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވެރިކަމުގައި ހުރީ ހަމަ ކާމިނީގޭ އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހު އިދިކޮޅަށް ތާއީދުކުރާ ކުދިންކޮޅު ތިބީ ރޯދައަށްތޯ މިއީ ކޮއްލަންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ. ފަހަރުގައި ހުޅަނގަށް ހަނދު ނުފެނުނީތީ އެއްބަޔަކު ރޯދަ ނުހިފަންވެސް ތިބެދާނެއެވެ. ރާއްޖެއަސް ގައިމުވެސް ހަނދު ފެނުނު ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއޮތް ހުރިހާދުވަހު އިރު ހަނދާ ތަރިތަކާ ބެހެން އުޅުނު މަނިއްޕުޅު އަލް ފަލަކު ކުރެވުނު މޮޅުކަމެއްގެ ސަބަބުން އޮންނެވީ ހަނދުބަލަން ވީއިރު ތޭރިތަކު ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވެރިކަމުގައި ޔާމީން ހުރީތީ ރޯދަ ނުހިފައިވެސް ތިބޭނެ ބަޔަކު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ތިބެދާނެއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަނދުމަ އެބަ ހުރިތޯއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ހއ. އިހައްވަންދޫ ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަނީ 1439 ވަނަ  އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޔާމީން ބަދަލުކޮއްފައި ކަމުގައި ގަދަބަސް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަސް ހަނދުމަކޮއްލާށެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ، ސޯސަންމަގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ވަނީ މި ރޯދަ މަހު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޯދަ ހިފާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުގައި ބުނެފައެވެ. މިހިސާބުން ނިންމާ ލީކީ ނޫނެވެ. މި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު ވެސް ވަނީ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ހިފާނީ "މި ވެރިކަމާ ނުލައި" ކަމަށް ބުނެ ގޮންޖަހާލާފައެވެ. […]
Read More ›

ހީވެސް ނުވޭ

ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަނީ އެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ގެނެސް ދިނުމަށެވެ. ތަރައްޤީގެ އިތުން އުފާވެރި ވެއްޓެއް ގާއިމް ކޮއްދިނުމަށެވެ. ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި އުފާވެރި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ތަންތަން މަދުކަމުން މިފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި ހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގެ އަތިރިމަތިން ލިބިދޭނެ ހިތްގައިމުކަން އިހްސާސްވާނޭހެން މާލޭގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި، މާފަންނުގައި ހަދާފައިވާ [ރަސްފަންނު] އަކީ، ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގޮނޑުދޮށްތަކާ އެއްސިފައަކަށް، އެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކޮއްފައިވާ  ގޮނޑުދޮށުގައި އޮތް މޫދަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށްވެސް ކަމުދާގޮތަށް ހަދާފައިވާ މޫދެކެވެ. މޫދަށް އެރޭ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ލައިފް ގާޑުން އަބަދުވެސް ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބެއެވެ. އަދި މޫދުން އެއްގަމަށް އެރުމަށްފަހު ސާފު ފެނުން ފެންވެރޭނެ ތަންތަންވެސް ވަނީ ޤާއިމް ކޮއްފައެވެ. ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ މާހައުލުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ހޮޅުއަށިތަކާއި، ޖޯލިފަތިތަކާއި، ދިގު އަށިތަކާއި ގެއެއްވެސް ހުރެއެވެ. ކަސްރަތު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަސްރަތުކުރާނެ ސާމާނު ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ހިނގާ މީހުންނަށް ޓްރެކެއް އޮވެއެވެ. ކުޑަކުދިން މަޖާކޮށް ވެއްޔާ ކުޅެ ހަދާނެ ސަރަޙައްދެއްވެސް އޮވެއެވެ. މަސްފިހެގެން ކައިބޮއި ހެދޭނެ ތަންތަންވެސް ހުރެއެވެ. މޫދުގައި  ހަދާފައިވާ ޕެވީލިއަންގައި ހުރި ރެސްޓޯރެންޓުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ކެއިންބުއިން ލިބެއެވެ. މިއީ، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިތްގައިމު އުފާވެރި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ރަޙްމަތްތެރިނާއެކު އެއްތަންވެ ތިބެން ކަމުދާނެ، ހިތްތަކަށް ހާއުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ޝައުޤުވެރި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. މި ގޮނޑުދޮށުގެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކޮށް މުޅިން ނިމޭއިރު،  25 ބުރީގެ 4 ޓަވަރު ހުންނާނެއެވެ. މި ހަތަރު ޓަވަރުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓާއި، އެންމެ ޒަމާނީ […]
Read More ›

އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯޓް

ބޭރު ދުނިޔެއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުވައިދޭ މައި ދޮރާށްޓަކީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވީ.އައި.އޭ އެވެ. ދިވެހިންނަށް ހުވަފެންދައްކާ އަދި އެހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖައްސުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރައައްޓަށް ގެނެސްދެއްވާ އިންގިލާބީ ތަރައްޤީ  ވެގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ލިބިގެންދާނޭ އިމެއް ނެތް ކުރިއެރުމަކަށެއެވެ. މިއީ ފަހުން އަންނާނޭ ޖީލުތަކުންވެސް އެކަމަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިކާނެ ފަދަ ވަރަށް ބިޔަ މަޝްރޫޢެކެވެ. ވީ.އައި.އޭ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމޭއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ޒަމާނީ ފަސޭހަތައް ލިބޭ އެންމެ ޒަމާނީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށެވެ. އޭ 380 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެއްސޭނެ ފެންވަރު ހުރި ވައިގެ ބަނދަރަކަށެވެ. އޭ 380 އޭ ދެންނެވުމުން ދެނެލައްވަމުތޯއެވެ؟ އެއީ އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް މީހުންގެ ޖާގާގެ ދެ ފަންގި ފިލާގެ އެއާރ ކްރާފްޓް ތައެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް މީހުން އުފުލާ މަރުކާގެ އެންމެ ބޮޑެ މަތިންދާ ބޯއްޓުފަހަރެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވަމުންގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ މި ބިޔަ ބޮޑު މަސްރުއޫ ނިމިގެން ދާއިރު ވީ އައި އޭ ގައި މުޅިން އައު ރަންވޭއެއް އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން އެއަރޕޯޓުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  3200 މީޓަރު ދިގު، 45 މީޓަރުގެ ފުޅާ ރަންވޭ ގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އަލަށް 3400 މީޓަރު ދިގު އަދި 65 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭ އެއް އެޅިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ރަންވޭ ޓެކްސީ ވޭ އަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ. މި ބަދަލާއިއެކު ވީ އައި އޭ ގެ އެއާ ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި އެއާރ ކްރާފްޓްތަށް ނުޖެއްސި " ހޯލްޑް " ގައި މަޑު ކުރާ ކުރުމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާޔަށް ބޮޑުވެފައިވާ މިހާރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މި ބަދަލުތަކާއިއެކު ޒަމާނީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް […]
Read More ›

ބޮޑު ހިތެއްގެ ވެރިއެއް!

ކޮޓަރީގައި އުޅެނިކޮށް ފިރިމީހާ ދުވެފައި އައިއިރު ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ދިއްކޮށްލީ އޭނާގެ ފޯނެވެ. ކިހިނެއްވީހޭ އެހުމުން ފިރިމހާއަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރު އެހުމުންވެސް ޖަވާބަކަށްވީ އޭނާގެ ފޯނެވެ. އެހެންވެ ފޯނު އަތުލާފައި ހަލޯއޭ ގޮވާލީމެވެ. މިއީ އޭދަފުށީ މަގޫމާގޭ ޝެރޯޒާ އަބްދުލްމާޖިދުގެ ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ފޯންކޯލެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ޗާންސް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިނީއެވެ. ޒަކާތު ފަންޑުން އެކަން އެންގުމަށް ފޯނުން ގުޅީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ސައީދުއަށެވެ. އެފޯން ކޯލާއެކު އުފަލުންގޮސް ޝެރޯގެ މުޅި ހަށިގަނޑުފެށީ ތުރުތުރު އަޅާށެވެ. ފިރިމީހާ ސައީދުވެސް ހުރީ ލިބުނު އުފަލުގައި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ. ބަސްހުއްޓިފައެވެ. މިއީ ޝެރޯގެ ހަޔާތަށް އައި އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މިއީ މިފަދަ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ އިހްސާސްތަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ދަރިފުޅަކީ ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްކަން އެނގުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެދެމަފިރިންގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދަރިފުޅާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދާއި ބަލި ހާލާމެދު ކުރެވޭ ފިކުރުތަކާ މިކަމުގެ ހައްލަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭ އާގޮތް ތަކެއް ވިސްނުމުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެންމެ ފަހުން އެކަމަށް ނިމުން އައީއެވެ. މާޔޫސްކަމުގެ ހިތި ކަރުނަ ނޭނގި ތިއްބާ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނި ކަރުނައަށް ބަދަލުކޮއްލަ ދިނީއެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތެލެސީމިޔާ ދުވަހު ދައްކާލަން މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވާހަކަ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއްކަލަ މަހާރެހެންދި  " ފަޔަށް ހިނި " އެރީއެވެ. ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އުޅެމުން އަންނަ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން ބަލަން ކެތް ނުވީއެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ހިތްދަތިކަމެއް އެކަމަނާގެ ހިތްފުޅަށްވެސް ކުރައްވާ ކަހަލައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާގެ ޟަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިސްވެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ހިތްދަތިކަމުގެ އުދަރެހުން ވަށާލާފައިވީ އެތަކެއް އާއިލާތަކެއް އުފާވެރިކަމުގެ ޖައްވެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމެވެ. 7 ލައްކައާއި 9 ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮއްދިނީއެވެ. މިގޮތުން 34 […]
Read More ›

ނަސްރީނާއަށް ނަސޭހަތެއް!

ކަމަނާއެވެ. ދަންނާށެވެ. އަހަން އަމާ ބުނާ ވަރަށްބޮޑު ތެދެއް އޮވެއެވެ. ދުނިޔެމަތީ ކުޅަ ނުބައި ކަމެއްގެ ރަހަ ނުދައްކަވާ މަރުނުގައްނަވާނޭ ވާހަކައެވެ. އެދުވަހު ކަމަނާ ބޮޑުގަނޑުވަރުގެ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅުގައި އިންނެވިއިރު މި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ރުއި ރުއިމުގެ އަޑު ނީވުނީތީ ހިތާމަ ކުރަމެވެ. އާރާ ބާރަކީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނެތިފިލާ ދާނޭ އެއްޗެއްކަމާ އިންސާފު ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  ގާއިމުވާނޭކަން ނުވިސްނުނީ ދެރަވަމެވެ. ކަމަނާ ދަންނަންވީ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ފިރިކަލުން ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް ކަމެވެ. އެކަމަށް މެދުވެރިވީ އެ ގާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރަންތިބި ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ކިތަންމެ ސިޓީއެއް ފޮނުވިޔެއްކަމަކު ގާނޫނުން އެކަމަށް ޖާގައެއް ނެތްނަމަ ތިޔަ ފޮނުވާ ކޮންމެ ސިޓީއަކަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ ކުނިވަށިން ކަމެވެ. ކަމަނާއެވެ. ގަބޫލުކުރައްވާށެވެ. މީ ފިރިކަލުންގެ ވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. މިއަދު މިދެކޭ ގާނޫނީ ވެރިކަން ހިނގާނީ ގާނޫނުގެ ތަރަހާގެ ތެރެއިން އެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވީތީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެއެވެ. މިއީ އިގިރޭސިވިލާތެއް ނޫނެވެ.  ކަމަނާގެ ފިރިކަލުންނަށް ޖަލުގައި ގަނޑުވަރެއް ދެންތިބި ގައިދީންނަށް ކުޑަގޮޅިން ޖާގަ ދެވިއްޖެނަމަ އިންސާފެއް ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކަމަނާއަށް މައުމޫނާއެކު ޖަލުގައި އުޅެވެން ވެއްޖެނަމަ ދެންތިބި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ އާއިލާއާއިއެކު އުޅެވެން ވާނޭ ނޫންތޯއެވެ؟ ކަމަނާއަށް މައުމޫނާއިއެކު ޖަލުގައި ރޭކުރެވޭނަމަ ޖަލުގައިދެންތިބި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެފުރުސަތު ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯއެވެ؟ ގަބޫލުކުރަންވަންޖެހޭ ހަޤީގަތަކީ މައުމޫނު އެހުރީ ހައްޔަރުގައި ކަމެވެ. ކުރެވުނު މޮޅުކަމަކުން ޕިކުނިކު ފޮނުވާފައި ނޫންކަމެވެ.  
Read More ›

ހުޅަގަށް ނަށާ ކުއްޖާ

އެއީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިއެވެ. މާދުރު ހަނދާނެއް ނޫނެވެ. އޭރުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަންނަން ދަތިވެ އޭރުހުންނެވި ރައީސް މައުމޫނާމެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޔިތުން އައު ބަދަލަކަށް އެދި ހޯބޯލަވައިގަތް އަދި ރާއްޖެ ހުޅަނގުގެ ދިމާކުރާތީ އޭ މިކިޔާ ވަބާގައި ޖެހުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާހުކޮއް މުޅިން އައު ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މުގުލުގައި ހުންނެވީ ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ވާތަވެރި އިންތިހާބަށްފަރު ރައްޔިތުން ނަށީދަށް އާއެކޭ ބުނީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞޯދު ކުރިއަރުވާ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމުގެ މާތް މަގުސަދުގައެވެ. އަނގަޔާއި އަތާ ދިމާނުވެ ބިކަވި ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލާ އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށެވެ. ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮއް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މާތް މަގުސަދުގައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މުހަންމަދު ނަޝީދު ހުވާ ކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަޓްތެރިކޮން ހިތުމަށާއި، ދިވެރި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރިކޮއް ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އިހްލާސްތެރިވުމަށާއި ގާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ވެރިކަން ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ތަހުތުގައި ވެޑުވުމާއެކު ތޮށިފަޅައި ބޭރަށް ނިކުތީއެވެ. ނަޝީދުގެ ހަޤީގަތް ދިވެހިންނަށް ފެންނަންފެށީއެވެ. ހުޅަގުގެ ދެތިން މަހުޖަނެއްގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވާ ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ އާދޭސްތަކުގެ އަޑު ބަންދުވިއެވެ. އިވެންފެށީ ހުޅަގުގެ މިދެއްނެވި ދެތިން ޔަހޫދީންގެ އަޑެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް  ކުރެއްވި ހުވާ އޮޅާލައްވާ ޖެއްސެވީ ދިވެރިންގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވުމެވެ. އެއާއެކު ދެން ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވައްޓާލާ ދިވެހި ދައުވަތް ދަރުވާލަން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކެވެ. ގައުމު ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާ ހުސްކުރަންފެށި މަންޒަރެވެ. ފެންކުންފުންޏާ ދިރާގާ މަންމަގެ ފައްޓަރުބައިވެސް ވިއްކާ ހުސްކޮއްލިތަނެވެ. ބޭރުފައިސާ ހޯދުމަށް ދިގުކިއުތަށް ހަދުވަން މަޖުބޫރުކޮއް […]
Read More ›

މަގޭ ހުޅުމާލެ މާ ފަރިވެފަ ރީއްޗޭ

ހުޅުމާލެއަކީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 245 ހެކްޓަރުގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރަށެކެވެ. މި ރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ހިއްކައި، ހިއްކި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑުހިލަ ޖަހައި މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ދުރު ރާސްތާއަކަށް ވިސްނާގެން ތަރަށްޤީ ކޮއް މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 މަސައްކަތް މުޅިން ނިމޭއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެތައް ބައިވަރު ފްލެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އުސް ޓަވަރުތައް މިރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަޔަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވުމަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަސްރޫގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ހިނގަމުން އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުގެ އިތުރުން ފޭސް 2 ގައި މާތީފެންވަރުގެ ވިލާތަކުން އެންމެ އާދާގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ތަނަވަސް ވެގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިޔާ މަސްރޫ ފާހަގަ ކޮއްލަން ޖެހެއެވެ. ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އަށްޑިހަ ހާހެއްހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހިޔާ މަޝްރޫޢު ނިމިގެން ދާއިރު ޖުމްލަ 36 ޓަވަރުގައި 10,080 ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރެވޭނެއެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި 1 ކޮޓަރިއާއި، 2 ކޮޓަރިއާއި އަދި 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ތަށް ހިމެނިގެން ދާނެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރައްވަމުންއެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހައިން އެއްތާކުން ގިނަ މުދާ ލިބޭނޭ މޯލްތައް ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދަކާއި، ޔޮޓް މެރީނާއަކާއި، ނޮލެޖް ޕާކެއް އޮންނާނެއެވެ. މިއާއިއެކު […]
Read More ›

އެންމެ ރަނިކަނބާ

އެއީ އެކަހެރިކޮއް ބާކީކޮއްލި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަކަށް ބޭނުންވެފައިތިބި އެތަކެއް ކުދިންގެ " މަންމަ " އެވެ. އެތަކެއް ދޮށީ އުމުރުގެ އެކަނިވެރިންގެ އެކުވެރިއެކެވެ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެތަކެއް ބައެއްގެ އެހީތެރިޔާއެވެ. އެއީ އެތަކެއް ރައްތިތުންގެ ލޯތްބާ އިހްތިރާމް އެ ކަނބަލަކަށް ދެވިގެންވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އެވެ. ލޯތްބާއި އިހްތިރާމަކީ ގަދަބާރުން ހޯދައި ނުގަނެވޭނެ އެއްޗެއްކަން މިއަދު ވަނީ އެކަމަނާ ސާބިތުކޮއްދެއްވާފައެވެ. މާޔޫސްކަމާއި މޮޅިވެތިކަމުގައި ރަށުބަންދުގައި ތިބި އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަޑުތަށް ރާއްޖޭގެ އައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ކަންފަތްޕުޅަށް ވާސިލްކޮށްދެއްވާ އެ ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދުތަށް ފިއްލެވުމުގައި އެކަމަނާޔަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެގެންދަވަނީ ކުރަށްވަމުންއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް އެ އިވެންޖެހޭ ކަންފަތްތަކަށް ވާސިލްކޮއްދެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެ އަޑުތަށް އެފަރާތްތަކަށް އެގެންދަވަނީ އިއްވަމުންނެވެ. އަންހެނަކަށްވީތީ ބާކީވެ އެއްކިބާވެފައި ތިބެންޖެހުނު ނިމުމަކަށް ދެނެސްދެއްވުމަށް އެކަމަނާ އެކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އަދު ޝުކުރު ހައްޤު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ކަނބަލުންނަށް މުޖްތަމައުގައި ލިބެންޖެހޭ ޤަދަރާއި އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި ދުއްވަމުން އެގެންދަވާ އޮޑީގެ ނިޔަމިކަން އެ ކުރަށްވަނީ ފިސާރި ކެރިހުރެއެވެ. ނަގާ ބޮޑެތި ރާޅާ ކޯޅި ގަނޑުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ޖެހިލިމެއްނެތި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރަމުންއެވެ. އެކަހެރިކަމާ އެއްކިބާ ކުރުމުން ހިތްތަކަށް ލިބިދޭ އެކަނިވެރިކަން ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ލޯބާ އަޅާލުން ދުރުހިލޭ މީހެއް ބެއްލެވުމެއްނެތި ދެއްވަމުން އެގެންދަވަނީ އެކަމަނާގެ " ހުސްނުވާނެ " އޯގާތެރިކަމުގެ މުއް އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނަށް ހުޅުއްވާލައްވާގެނެވެ. ކޮޅެއް އިމެއް ނެތިއެވެ. ދީލަތިކަމާ ޒާހިދުކަމުގެ ފިޔައިން ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހިޔާ އަޅުއްވައި ދެއްވަމުންއެވެ. އެކަމަނާ އެގެންދަވަނީ ކުއް ހީތަށް ބަދަލުކޮއް ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ ޒާތުގައި މުޖްތަމައުއަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ބަޔެއްކަން ސާބިތުކޮއްދެއްވަމުންނެވެ. ފަރަހުގައި ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މެޑަމް ފާތުން ގެ ދީލަތިކަން " ފަޅާއެރީ " އެކަމަނާ ފަސްޓް ލޭޑިއަކަށް ވުމާއި ހަމައިން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަނާ ދަންނަ މީހުންނަށް މިއީ އައު […]
Read More ›