MENU

ނަސްރީނާއަށް ނަސޭހަތެއް!

ކަމަނާއެވެ. ދަންނާށެވެ. އަހަން އަމާ ބުނާ ވަރަށްބޮޑު ތެދެއް އޮވެއެވެ. ދުނިޔެމަތީ ކުޅަ ނުބައި ކަމެއްގެ ރަހަ ނުދައްކަވާ މަރުނުގައްނަވާނޭ ވާހަކައެވެ. އެދުވަހު ކަމަނާ ބޮޑުގަނޑުވަރުގެ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅުގައި އިންނެވިއިރު މި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ރުއި ރުއިމުގެ އަޑު ނީވުނީތީ ހިތާމަ ކުރަމެވެ. އާރާ ބާރަކީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނެތިފިލާ ދާނޭ އެއްޗެއްކަމާ އިންސާފު ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  ގާއިމުވާނޭކަން ނުވިސްނުނީ ދެރަވަމެވެ. ކަމަނާ ދަންނަންވީ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ފިރިކަލުން ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް ކަމެވެ. އެކަމަށް މެދުވެރިވީ އެ ގާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރަންތިބި ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ކިތަންމެ ސިޓީއެއް ފޮނުވިޔެއްކަމަކު ގާނޫނުން އެކަމަށް ޖާގައެއް ނެތްނަމަ ތިޔަ ފޮނުވާ ކޮންމެ ސިޓީއަކަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ ކުނިވަށިން ކަމެވެ. ކަމަނާއެވެ. ގަބޫލުކުރައްވާށެވެ. މީ ފިރިކަލުންގެ ވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. މިއަދު މިދެކޭ ގާނޫނީ ވެރިކަން ހިނގާނީ ގާނޫނުގެ ތަރަހާގެ ތެރެއިން އެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވީތީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ނުހުރެވޭނެއެވެ. މިއީ އިގިރޭސިވިލާތެއް ނޫނެވެ.  ކަމަނާގެ ފިރިކަލުންނަށް ޖަލުގައި ގަނޑުވަރެއް ދެންތިބި ގައިދީންނަށް ކުޑަގޮޅިން ޖާގަ ދެވިއްޖެނަމަ އިންސާފެއް ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކަމަނާއަށް މައުމޫނާއެކު ޖަލުގައި އުޅެވެން ވެއްޖެނަމަ ދެންތިބި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ އާއިލާއާއިއެކު އުޅެވެން ވާނޭ ނޫންތޯއެވެ؟ ކަމަނާއަށް މައުމޫނާއިއެކު ޖަލުގައި ރޭކުރެވޭނަމަ ޖަލުގައިދެންތިބި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެފުރުސަތު ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯއެވެ؟ ގަބޫލުކުރަންވަންޖެހޭ ހަޤީގަތަކީ މައުމޫނު އެހުރީ ހައްޔަރުގައި ކަމެވެ. ކުރެވުނު މޮޅުކަމަކުން ޕިކުނިކު ފޮނުވާފައި ނޫންކަމެވެ.  
Read More ›

ހުޅަގަށް ނަށާ ކުއްޖާ

އެއީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިއެވެ. މާދުރު ހަނދާނެއް ނޫނެވެ. އޭރުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަންނަން ދަތިވެ އޭރުހުންނެވި ރައީސް މައުމޫނާމެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޔިތުން އައު ބަދަލަކަށް އެދި ހޯބޯލަވައިގަތް އަދި ރާއްޖެ ހުޅަނގުގެ ދިމާކުރާތީ އޭ މިކިޔާ ވަބާގައި ޖެހުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާހުކޮއް މުޅިން އައު ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މުގުލުގައި ހުންނެވީ ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ވާތަވެރި އިންތިހާބަށްފަރު ރައްޔިތުން ނަށީދަށް އާއެކޭ ބުނީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞޯދު ކުރިއަރުވާ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމުގެ މާތް މަގުސަދުގައެވެ. އަނގަޔާއި އަތާ ދިމާނުވެ ބިކަވި ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލާ އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށެވެ. ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮއް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މާތް މަގުސަދުގައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު މުހަންމަދު ނަޝީދު ހުވާ ކުރެއްވީ އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަޓްތެރިކޮން ހިތުމަށާއި، ދިވެރި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރިކޮއް ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އިހްލާސްތެރިވުމަށާއި ގާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ވެރިކަން ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ތަހުތުގައި ވެޑުވުމާއެކު ތޮށިފަޅައި ބޭރަށް ނިކުތީއެވެ. ނަޝީދުގެ ހަޤީގަތް ދިވެހިންނަށް ފެންނަންފެށީއެވެ. ހުޅަގުގެ ދެތިން މަހުޖަނެއްގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވާ ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ އާދޭސްތަކުގެ އަޑު ބަންދުވިއެވެ. އިވެންފެށީ ހުޅަގުގެ މިދެއްނެވި ދެތިން ޔަހޫދީންގެ އަޑެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް  ކުރެއްވި ހުވާ އޮޅާލައްވާ ޖެއްސެވީ ދިވެރިންގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވުމެވެ. އެއާއެކު ދެން ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވައްޓާލާ ދިވެހި ދައުވަތް ދަރުވާލަން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކެވެ. ގައުމު ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާ ހުސްކުރަންފެށި މަންޒަރެވެ. ފެންކުންފުންޏާ ދިރާގާ މަންމަގެ ފައްޓަރުބައިވެސް ވިއްކާ ހުސްކޮއްލިތަނެވެ. ބޭރުފައިސާ ހޯދުމަށް ދިގުކިއުތަށް ހަދުވަން މަޖުބޫރުކޮއް […]
Read More ›

މަގޭ ހުޅުމާލެ މާ ފަރިވެފަ ރީއްޗޭ

ހުޅުމާލެއަކީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން 245 ހެކްޓަރުގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ރަށެކެވެ. މި ރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ހިއްކައި، ހިއްކި ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑުހިލަ ޖަހައި މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ދުރު ރާސްތާއަކަށް ވިސްނާގެން ތަރަށްޤީ ކޮއް މިވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 މަސައްކަތް މުޅިން ނިމޭއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެތައް ބައިވަރު ފްލެޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އުސް ޓަވަރުތައް މިރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަޔަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވުމަށް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަސްރޫގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ހިނގަމުން އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުގެ އިތުރުން ފޭސް 2 ގައި މާތީފެންވަރުގެ ވިލާތަކުން އެންމެ އާދާގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ތަނަވަސް ވެގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހިޔާ މަސްރޫ ފާހަގަ ކޮއްލަން ޖެހެއެވެ. ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އަށްޑިހަ ހާހެއްހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ހިޔާ މަޝްރޫޢު ނިމިގެން ދާއިރު ޖުމްލަ 36 ޓަވަރުގައި 10,080 ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރެވޭނެއެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި 1 ކޮޓަރިއާއި، 2 ކޮޓަރިއާއި އަދި 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ތަށް ހިމެނިގެން ދާނެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރައްވަމުންއެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހައިން އެއްތާކުން ގިނަ މުދާ ލިބޭނޭ މޯލްތައް ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދަކާއި، ޔޮޓް މެރީނާއަކާއި، ނޮލެޖް ޕާކެއް އޮންނާނެއެވެ. މިއާއިއެކު […]
Read More ›

އެންމެ ރަނިކަނބާ

އެއީ އެކަހެރިކޮއް ބާކީކޮއްލި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަކަށް ބޭނުންވެފައިތިބި އެތަކެއް ކުދިންގެ " މަންމަ " އެވެ. އެތަކެއް ދޮށީ އުމުރުގެ އެކަނިވެރިންގެ އެކުވެރިއެކެވެ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެތަކެއް ބައެއްގެ އެހީތެރިޔާއެވެ. އެއީ އެތަކެއް ރައްތިތުންގެ ލޯތްބާ އިހްތިރާމް އެ ކަނބަލަކަށް ދެވިގެންވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އެވެ. ލޯތްބާއި އިހްތިރާމަކީ ގަދަބާރުން ހޯދައި ނުގަނެވޭނެ އެއްޗެއްކަން މިއަދު ވަނީ އެކަމަނާ ސާބިތުކޮއްދެއްވާފައެވެ. މާޔޫސްކަމާއި މޮޅިވެތިކަމުގައި ރަށުބަންދުގައި ތިބި އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަޑުތަށް ރާއްޖޭގެ އައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ކަންފަތްޕުޅަށް ވާސިލްކޮށްދެއްވާ އެ ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދުތަށް ފިއްލެވުމުގައި އެކަމަނާޔަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެގެންދަވަނީ ކުރަށްވަމުންއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަށް އެ އިވެންޖެހޭ ކަންފަތްތަކަށް ވާސިލްކޮއްދެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެ އަޑުތަށް އެފަރާތްތަކަށް އެގެންދަވަނީ އިއްވަމުންނެވެ. އަންހެނަކަށްވީތީ ބާކީވެ އެއްކިބާވެފައި ތިބެންޖެހުނު ނިމުމަކަށް ދެނެސްދެއްވުމަށް އެކަމަނާ އެކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އަދު ޝުކުރު ހައްޤު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ކަނބަލުންނަށް މުޖްތަމައުގައި ލިބެންޖެހޭ ޤަދަރާއި އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި ދުއްވަމުން އެގެންދަވާ އޮޑީގެ ނިޔަމިކަން އެ ކުރަށްވަނީ ފިސާރި ކެރިހުރެއެވެ. ނަގާ ބޮޑެތި ރާޅާ ކޯޅި ގަނޑުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ޖެހިލިމެއްނެތި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރަމުންއެވެ. އެކަހެރިކަމާ އެއްކިބާ ކުރުމުން ހިތްތަކަށް ލިބިދޭ އެކަނިވެރިކަން ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ލޯބާ އަޅާލުން ދުރުހިލޭ މީހެއް ބެއްލެވުމެއްނެތި ދެއްވަމުން އެގެންދަވަނީ އެކަމަނާގެ " ހުސްނުވާނެ " އޯގާތެރިކަމުގެ މުއް އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނަށް ހުޅުއްވާލައްވާގެނެވެ. ކޮޅެއް އިމެއް ނެތިއެވެ. ދީލަތިކަމާ ޒާހިދުކަމުގެ ފިޔައިން ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހިޔާ އަޅުއްވައި ދެއްވަމުންއެވެ. އެކަމަނާ އެގެންދަވަނީ ކުއް ހީތަށް ބަދަލުކޮއް ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ ޒާތުގައި މުޖްތަމައުއަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ބަޔެއްކަން ސާބިތުކޮއްދެއްވަމުންނެވެ. ފަރަހުގައި ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މެޑަމް ފާތުން ގެ ދީލަތިކަން " ފަޅާއެރީ " އެކަމަނާ ފަސްޓް ލޭޑިއަކަށް ވުމާއި ހަމައިން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަނާ ދަންނަ މީހުންނަށް މިއީ އައު […]
Read More ›

ޕޯރން ސްޓަރ އައްސިވަނީޔޯ !

ފަށައިގަންނަން ގަސްތުކުރަނީ މާދުރަކުން ނޫނެވެ. ސީދާ " ޕޮއިންޓް " އިން އެވެ. ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ސަރީއަތުގެ މަޖީލީހުގައި ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ވަނީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާފައެވެ. އެއީ އުނަގަނޑުން ތިރި އައްސި ވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. ހިންގައި ބިނގައިވެ އުޅެން އުނދަގޫ ކަމަށްވެސް ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޔަދުގެ ސަރީއަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮއް ކޯޓުގައި އިށީނދެ އިނދެގެންއެވެ. މިއަދުގެ ސަރީއަތުގައި ޕޯން ސްޓަރ އަލީ ހަމީދު ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އުނަގަނޑުން ތިރި ވަރަށް ބޮޑަށް އައްސިވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ހިނގައި ނޫޅެވޭކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ދިމާވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ސުޕްރީމް ކޯޓު ތެރޭ ދެ ފަނޑިޔާރަކާއި އެކު އެކަހެރިކޮއް ތިއްބާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  ތާނިޔާއާއިއެކު ގުޅުންހިނގި އިރުވެސް އެއް ފައިގެ ކަކުލުގައި މައްސަލަ ހުންނަ ކަމަށް އަލީ ހަމީދު ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ. ތިޔަ ވައްތަރަށް ތެޅޭނަމަ ތަދުވާނީ ފަޔަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ދެ ކިޑްނީއާއި " އޯވަރީ " ވެސް ފެއިލްވާކަށް މާގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާއެއެވެ. ކޮފީތަށި ބަންޑުންވެ ހިތުގައި އެޅޭނީ ލޯވަޅެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މާތް ރަސްކަލާންގެ އެ އަމަލަކާއި ކައިރިނުވުމަށް އެންގެވި ޒިނޭ ކުރުމުން އެކަމުގެ އަޒާބު ދުނިޔެ މަތީގައިވެސް ދައްކަވަނީއެވެ. ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ފަރުދާގެ ނިވަލުގައި ހުރެ ބޭރުކަރަކަރައަށް ވަޑައިގެން ތާނިޔާ ކަހަލަ ކުދިން  އަރި އަރިއަށާއި ގުދަށް ބާއްވާގެން ތަޅާލިއިރު އައްސިވާނޭ ދުވަހެއް އަންނާނޭކަން ނޭގުނުތޯއެވެ. ރައްޔިތުން އިސްލާހުކޮއް ހަމަމަގަށް އެޅުވުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ އެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުވާ މަތީހުރެ އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމްކުރައްވާފައިވާ ޒިނޭ ޕޯރން ސްޓްރ އަލީ ހަމީދު ތާނިޔާ އާއި އެކު ހުދުޖަންގިޔަލުގައި ހުންނަވައި ، ކުރެއްވުމަށްފަހު ތިމަންނާއާއި ވަރަށް ވައްތަރު ދޯއޭ! […]
Read More ›

ޔާނުގެ "ރަސްރަނި ބަޤީޗާ"

އެއީ މީގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ އަހަރެއްކުރިން ރާއްޖޭގައި ރަސްކަމާއި ރަނިކަންކުރެއްވި ބޭބޭ ފުޅުންނާއި ރަނިންގެ ރަސްކަމުގެ ކޮލިލާއުޅުނު ފަސްގަނޑެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރުގެ ގޮތުގައި 1919 ވަނަ އަހަރު މުހަންމަދު ޝަމްސުއްދީން 3 ގެ ރަސްކަމުގައި ގާއިމުކުރެވުނު މުލީ އާގެއާއި އިންވެގެން ގޮތަކަށް އޭރުއޮތް ކޮލިލާއުޅުނު ބިމެވެ. މިހާރުގެ ރަސްރަނި ބަގީޗާ އޮތް ސަރަހައްދު 17 ވަނަ ގަރުނުގައި ބެލެވިފައިއޮތީ މުލީ އާގޭގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ބިމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ވަރަށް ގިނަ ރަސްކަލުން، ރަސްކަން ކުރެއްވި ޒަމާންތަކުގައި ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރު ހިންގާ އުޅުނެވެ. އޭރުގެ ކޮއިލު ހުރި ބިމުގައި ހަދާފައިވާ “ސަލްޓަން ޕާކް" ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްނެންގެވުމުގެމަތިން ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ބޭނުންހިފޭނެ ޝައުޤުވެރިތަނަކަށް އެތަން ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގި މަޝްރޫޢެކެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާ ރަސްރަނި ބަޤީޗާ، ސަލްޓަން ޕާކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވައި ހިތްގައިމުގޮތަކަށް އެތަން ބަދަލުކޮއްދެއްވީ ރަށުތެރޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުން އެކަހެރިވެލައި ހިތްހަމަޖައްސައިލުމަށް ތިބޭނެ ތަންތަން މާލޭގައި މަދުކަމުން އެފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުންނެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު މުޅިން އައު ބަޤީޗާއެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވާފައި ވަނީ [ރަސްރަނި ބަގީޗާ] މި ނަމުގައެވެ. ރަސްރަނި ބަޤީޗާ ސަލްޓަން ޕާކަށް ކިޔުނު ވަކި ސަބަބެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފާމަ ކޮއްފައި ނުވި ނަމަވެސް މި ބަޤީޗާ ހުރި ސަރަހަށްދަކީ ރަސްރަސްކަލުން އާއި އެބޭބޭފުޅުންގެ އަންބިކަނބަލުން ވަރަށް ގިނައިން ވަޑައިގެން އުޅުއްވި ސަރަހަށްދަކަށް ވުމުން އެސަރަހަށްދު ބަޤީޗާ އަކަށް ބަދަލުކޮއް ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިކަނބަލުންގެ ބަޤީޗާގެ ނުވަތަ ރަސްރަނި ބަޤީޗާ ކިނުނީކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ތަނަކީ، 12 ވަރަކަށް ފޫޓު އުހުގައި ހަދާފައިވާ [ރަސްރަނި ވިއު] އެވެ. ބިމުން ފެށިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ، ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ބައިތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް […]
Read More ›

ފަތިހުފެނޭ! ކަނބުލޮފެނޭ!

ދައްކަން މިއުޅެނީ އިސްޤީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ރީތި ބަނިޔާދަން ކަނބަލެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފަތިހަށް ފެނުނު ކަނބަލެއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ކޮންތާކުން އައި ކާކުކަމެއްވެސް ނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތްދަމައިގަނެފިއެވެ. ހާއްސަ ލޯތްބަކާ ގަދަރެއް އެކަނބުލޭގެއަށް ދެވުނު ކަނބަލެއް ގެވާހަކައެވެ. އެއީ މީގެ ދެރެއެއް ކުރިއެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން މާރުކޭޓާ އަރާ ހަމަވީއެވެ. ދަންވަރުގެ ހިމޭންކަމުގެ ސާލެއްވަނީ މުޅި އެސަރަހައްދަށް ފަތުރާފައެވެ. ދުއްވަމުން ދިޔަ ސައިކަލުގެ އަޑު ފިޔަވާ އަޑެއް ބަޑެއް އެސަރަހައްދަކުން އިވެމުން ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިޔަކަށް ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ ދެބައި އުމުރުގެ މިބުނާ ކަނބަލުގެ ހިތުގެ ގޮވުމުގެ އަޑެވެ. ދޮގެއްހަދާކަށް މަށަކުވާ ނެތީމެވެ. އެ އަޑުގައި އެއްވެސް ރީތިކަމެއް ނެތެވެ. ކުރަކި ބޮލަށް އުނދަގޫ އަޑެކެވެ. ރާގަކަށް ނޫނަސް ފައްޗަކަށް އަމުނާލި ޅެމެއްގެ އަޑެވެ. " ގައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ ...... ދައުރުން މި ހަނދާންތަށް އާކުރަނީ ......... މާޒީގެ އުޖާލާ މަންޒަރުތަށް.... މާރީތި އުފާވެރި ކުރެހުންތަށް........ ދާތީ އަދު ހާމަވަނުން ކުލަތަށް......" އިވުނީ މިހިސާބަށެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލުގެ އަޑު އިވުނީ ތޯއްޗެކެވެ. އެކަނި މާއެކަނި އަރުވާޖަހާލާގެން އެއްއަތުން ފިހިގަނޑެއް އަނެއްއަތުން ކުނިނަގާ އެއްޗެއް ހިފާގެން ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އިރު އުތުރު ކަނަށް ވާގޮތަށް މަގު ކަހަން ހުރި އެ ކަނބުލޭގެ ލަވަ ހުއްޓާލާފިއެވެ. އަހަރެމެންވެސް ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އޮބާލާފީމުއެވެ. 1602 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޕިރާޑު ކިޔާ ސައްޔާހެއް ދަތުރެއް ކުރެއްކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ލިޔުއްވި ދަތުރުނާމާއެއްގައި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ދިވެހި އަންހެނުން ފަތިހު އެއް ވާނަކަށް ނިކުމެ އެމީހެއްގެ ގެއާއި ވީ މަގުތަށް ކަހާ ސާފުކުރާކަމެވެ. މިހެން ގޮސް އެމީހެއްގެ ގެއާއި އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްބިން ކަހާ ނިމޭއިރު މުޅި ރައް ސާފުވެފައި އޮންނަ ވާހަކަ އެވެ. އަދި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ އޭނާވެސް އަލަށް ދުއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހައިރާން ކުރެއްވި ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ […]
Read More ›

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިއުމާ މުހަންމަދު

އެކަމަނާއަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެކުލެވިގެން ދާނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެކެވެ. އަނގަ ހުތުރުކަމާއެކު މަލާމާތާ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އިތުރުން ހަނގާ ކުރުމުގައި އިތްޒަތްތެރިކަން ހޯއްދަވާފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. އާދެ އެއީ މާލޭގެ މުއްސަނދިންގެ ދާންމަތިކޮޅުތަށް ފަޅުފިލުވައިދިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިއުމާ މުހަންމަދެވެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޢުމާ މުޙައްމަދު އަކީ ގދ. ވާދޫ އަށް އުފަން ކަނބަލެކެވެ. ނިޢުމާ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރީ މާފަންނު މަދަރުސާ އިންނާއި، އީޕީއެސް އިންއެވެ. އޭނާގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާ ނިންމީ އީޕީއެސްގެ ގްރޭޑް 8 ން ހާސިލްކުރި ޕީ އެޗް ޑީ އިންއެވެ. ނިއުމާވަނީ މިހާތަނަށް 3 ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ ރ.އަލިފުށީ އިބްރާހީމް ޙަބީބް އާއެވެ. ޙަބީބު އާއި ނިޢުމާ ކައިވެނިކުރީ 2002 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރުގެ މަސްހޫރު ފިލްމީ ބަލަލެއްކަމުން ނިއުމާގެ ނުފޫޒުގަދަކަމުން ނަފްސާނީގޮތުން ހަބީބަށް ކުރި ގެވެށި އަނިޔާ ގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޙަބީބް ވަނީ އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. ދެވަނަ ކައިވެނީ ކުރީ ފިލްމީ ބަތަލު ޢަލީ ސީޒަން އާއެވެ. ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބަރަހަނާ ހާލުގައި އެކަހެރި ގުޅުންތަކެއް ހިންގަންތިއްބާ ރެޑް ހޭންޑްކޮއް އަތުލައިގަތުމާއެކު އެކަން އޮއްބާލުމަށް 2004 ގައެވެ. ނިއުމާ ކުރިން ކުރި ދެކައިވެނި ވެސް ވަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރޫޅިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިއުމާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ ލ.ކަޅައިދޫ ޙަސަން ކިޔާ މީހަކާއެވެ. ނިޢުމާ އާއި ޙަސަންގެ ކައިވެނި ކުރެވުނީ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ގޮސްތިބި ތިބުމުގައި ހިނގި ގުޅުންތަކެއްގައި އިހަވަންދޫގައި 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮންނަ ހަސަންއާއި ނިއުމާގެ ކައިވެނިވެސް ރޫޅިގެން ދިޔައީ ނިއުމާ " ބަޑި " ވިއްކާކަމަށް ކުރެވިގެންދިޔަ ތުހުމަތުތަކާއިއެކުއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަނގަ ހަޑިކަމާއި ، އަހުލާގެއް ނެތްކަމަށް މަސްހޫރު ނިއުމާގެ ބިތުފަންގި މީގެ ކުރިންވެސް ބަޑި ނިއުމާގެ ނަމުގައި ތިޔަ ކިތުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ހިއްލާލަ ދީފައެވެ. […]
Read More ›

" ފިނދު ބައްލަވާ ރައީސް "

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބޭފުޅާ ސިފަކުރަނީ ޔަހޫދީން ތަމްރީނުކޮށް، ރާއްޖެއިން އިސްލާމީ ވަހުދަތު ފޮހެލުމަށް ފޮނުވި އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން އެބޭފުޅާއަކީ ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހި ތަބާވެގެން ތިބި އިސްލާމްދީނުގެ ވަހުދަތު ފޮހެލާ ހުޅަނގުގެ ގޮތްތަށް ފަތުރަން އުޅޭ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަކުރެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބޭފުޅާއަކީ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް ތަރުހީބުދޭ ދީނުގެ އަދުއްވެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އާދެ އެއީ ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ. ގ. ކެނެރީގޭ މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހި ގައުމުދުން، ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަށް އެންމެ ގިނައިން ދެއްކެވާ އެފަދަ ކަންކަމާ ފާޅުގައި ތާއީދުކުރަށްވާ، ދީނަށް ހަޖޫޖެއްސެވި ވެރިޔެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީހުގައިވެސް ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 98 ވަނަ އަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކީ އިސްލާމަކަށްވާން ނުޖެހޭކަމަށް ދައުވާ ކުރެއްވި ވެރިޔާ މެއެވެ. ބަނގުރަލާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ލޯބިކުރާ އަދި އޭގެ އަވައިގައި ޖެހިވަޑައިގެންފައި ހުންނެވި މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 99 ވެރިންގެ ތެރެއިންވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެތަކެތީގެ ވަބާގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ހަމައެކަނި ވެރިޔާއެވެ. އަބަދަކު އެންމެނަކު ހަނމައިގައި ތިބެން ނުޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރަށްވާ ނަޝީދަކީ މަސްތުވުމަށް ހަކުރާ އަދި އެހެނިހެންވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފާޅުގައި ގޮވާ އެކަމަށް ދައުވަތު ދެއްވި ހަމައެކަނިވެރިޔާއެވެ. ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެގެން ނޫނީ ސަލާމަތުގެ މަގު ލިބެން ނެތްކަމަށާއި ސަލާމަތުގެ މަގު ބޭނުންނަމަ އުޅެންވީ ދޮންމީހުން އުޅޭހެންކަމަށް ގަބޫލުކުރަށްވާ މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ޤުރުއާނާ ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔޭގެ މީޑީއާގައި ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކެވި ފުރަތަމަ ވެރިޔާއަށް ވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ރަސޫލާ އަށް ފާޅުގައި ހަޖޫޖައްސާ މަލާމާތް ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ވެރިޔާއެވެ. ޔަހޫދީ ދީން ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަރާތްތަކާ ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަން ބާއްވާ މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ ގާއިމްކުރުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ބޭފުޅޭކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނާއި ޚިލާފު އެދި ކަންކަމަށް […]
Read More ›

ކާޑޭޝަން އާއިލާ ރާއްޖެ އަންނަނީ ؟؟

މިއީ އިދިކޮޅު "ކޮކްޓެއިލް  އިއްތިހާދު " އަށް ހަޖަމް ކުރަން ފަސޭހަވާނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދިވެހިންނާ މި ފަސްގަނޑު ބަނޑަށް ޖެއްސުމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞޯދު ހަލާކު ކޮއް ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވާކަމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަންފަށައިފިއެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ވެރިކަމާއި ނިއުމަތަކީ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ. ދުވާލަކު ދެފަހަރު އެކެއް ފެބުރުއަރީ ގެނަ ނަމަވެސް ވެރިކަން ގެންދަވާނީ ހަމަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ އެވެ. ދުނިޔެމަތީގައި ސުވަރުގެ ކަމަށް މަސްހޫރު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހަޤީގަތުގައިވެސް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ ރީތި މަންޒިލެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަށް ހާއްސަ ވެގެންދާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކަނޑާ ފަރުތަކުގެ ރީތިކަމާ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮއްތަކުގެ ރީތި ވާހަކަތަކާއި ދެވަނަ އެއް ނެތްފަދަ މެހުމާންދާރީ ގެ ވާހަކައާއި ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮ ކަމުގެ ވާހަކަޔަކީ ރާއްޖެ ޒިޔާރާތްކުރާ ހަމަ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ދުލުން ތައުރީފު އިވޭ ކަންކަމެވެ. ސާފު ވަޔާ " ދުނިޔެވީ ހަލަބޮލިކަމުން " އެއްކިބާވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމުކަމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ހިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާ ހިތްގައިމުކަން ފޮހެލަން އުނދަގޫ ކަންކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާމެދު އިތުރަށް ލިޔާކަށް ނެތީމެވެ. މާރިޗް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިކަމުގެ ދަލީލަކަށް ފުދެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިނާއި އަޅާ ބަލާއިރު މާރިޗް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ، އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސް ނިމިގެންދިޔައިރު 17 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.  އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރާއްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވަނީ އޭގެ ކުރީއަހަރު މާރިޗު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 18.5 އިންސައްތާގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. ނިމިދިޔަ މާރިޗް މަހު އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް 133466 ފަތުރުވެރިންވަނީ ޒިޔާރާތްކޮއްފައިވާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ […]
Read More ›