MENU

ރީނދޫ ފިކުރު ފޮހެވިއްޖެ

މިއީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ނަސްރެކެވެ. އެތަކެއް ބައެއްގެ ދުވަސްވީ ޖިހާދެކެވެ. އެ ވަބާއަކުން ދިވެހިން މިންޖު ނުވެވިގެން އުޅުނު ރީނދޫ ފިކުރުން މިގައުމު އަދު ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އަސުރުމަލުގެ ރީތި ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ސާލެއް ފަތުރާލާފިއެވެ. ތަރައްޤީގެ އައު ބާބެއް ދިވެހިން ލިޔަންފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީއާއި ދިވެހިން ދެކޮޅުވީ ކީއްވެ ؟ ރީނދޫ ފިކުރަކީ ލާދީނީ ފިކުރެއް ކަމަށް ދިވެހިން މިއަދު ކަނޑައަޅާފިއެވެ. ރަނގަޅެވެ. ދިވެހި ބަހުގައި "ލާދީނީ" މިއީ އޮތް ބަހެއް ނޫން ނަމަވެސް "ލާދީނީ" އޭ ބުނުމުން ކޯންޗެއްކަން ދިވެހިންނަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެއީ "އެމް ޑީ ޕީ" އެވެ. އެމްޑީޕީ އަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ފާޅުގައި ގޮންޖަހާ އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި ރީނދޫ ފިކުރެވެ. އެއީ ބަނގުރަލާ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބައިގައި ދިވެހިން ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ލާދީނީ އެމްޑީޕީއެވެ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ހިއްވަރުދިން އެމްޑީޕީއެވެ. އަރަބި އިސްލާމީ ތައުލީމު މި ފަސްގަނޑުން ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރި އެމްޑީޕީ އެވެ. މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުންގެ ބޭނުން ކަނޑުވާލައި ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމަށް ފޫގަޅާލި އެމްޑީޕީ އެވެ. ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާ ރާއްޖޭގައި ބުދު ބަހައްޓާ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީޕީއެވެ. މި ކަންކަމާއި ހުރެ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ރީނދޫ ފިކުރު ފޮހެވިއްޖެއެވެ. ދިވެހިން ބަނޑަށް ޖައްސާލުން ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުންސުރެ ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ ސާދާ ދިރިއުޅުން އެފުއް މިފުށައް ޖަހައިލީ ރީނދޫ ފިކުރެވެ. ވެރިކަމަށް ފާވުމަށްފަހު ފުރަތަމަވެސް ޑޮލަރުގެ އަގު ކޮއްލީ ބޮޑެވެ. އެއާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން އަރައިގެން ދިޔައީ ފަތު އަޑު ކިޔާފައެވެ. ދިވެހިން އުޅެން ޖެހުނީ އަނގަޔާއި އަތާ ދިމާ ނުވެގެނެވެ. ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮއްލިތަނެވެ. ރީތިކޮން ބުނާނަމަ ދިވެހިން ބަނޑަށް ޖައްސާލިތަނެވެ. އެވަރުން ފުއްދާލީ އެއް ނޫނެވެ. ގައުމު ދަރުވާލާ ދިވެހިންގެ ލޭ " ޓެކްސް " ގެ ނަމުގައި ބޯންފެށީއެވެ. މިއާއިއެކު ދިވެހިންގެ […]
Read More ›

 މަދަދުވެރިޔާގެ "ހުސްނުވާ އާސަންދަ"

އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބަލި މީހެކެވެ. އުތުރުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އަހަރެމެންގެ އާއިލާއާކީ ވަރަށް ފަގީރު އާއިލާއެކެވެ. ބައްޕަގެ ބަލި ބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާޔަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ކުއްލިޔަކަށެވެ. އާއިލާގެ ފެންވަރުން މިފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. މާޔޫސް ކަމާއިއެކު ރަށު ހަސްފަތާލުން ނުކުމެ އާއިލާގެ ފޯރުންތެރި މީހުން ކައިރިޔަށް "ސަލާން ޖަހަން" ނުކުތީ ކަރު އެލުވާލައިގެންނެވެ. ބައްޕަކައިރީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ދަރިފުޅު ބައިންދާފައެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ކުއްލިޔަކަށް އަހަރެންގެ "އައިފޯން" ރިންގުވާން ފެށުމާއިއެކު ނަގާ ބަލާލީމެވެ. ގުޅަނީ ހޮސްޕިޓަލުންއެވެ. ސީ އެންބިއުލާސް ހަމަޖެހުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު އަހަރެން ކޯލް އަށް ޖަވާބު ދިނީމެވެ. ދަތުރަށް ފުރަން ލޯންޗް އޮތީ ރެޑީގައި. ފުރަންދާން ތައްޔާރުވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް އައުމަށް އެދުނެވެ. ޖަވާބުގައި އަހަރެން ލޯންޗަށާއި ޓިކެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނީމެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ވާހަކަ ދެއްކި ކުއްޖާ ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއިއެކު އެކަންތައްތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ބުންޏެވެ. ކޮންމެސް "އާސަންދަ" ކިޔާ މީހެއްގެ ވާހަކަވެސް ބުންޏެވެ. ގައިމުވެސް ރަށު މީހެއް ނޫންކަން ކަށަވަރެވެ. މަދަދުވެރިއެއްގެ ދީލަތި އެހިއެއް ހަމަޖެހުނީކަމަށް ޝުކުރުކުރާ ހާލު ދަބަސްގަނޑަށް ދެ މުންޑާއި ގަމީހެއްލައިގެން ކުޑަސޮރު ހިތާނަކުރަން ވާއިރަށް އެއްކުރި ލާރިކޮޅު މުންޑަށް ޖަހާގެން އަޅާ "އިތިކޮށް" ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީމެވެ. އެއާއިއެކު ހަސްފަތާލުގެ އެމްބިއުލާންސްގައި އަހަރެމެން ބަނދަރުގައި އޮތް ލޯންޗަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އަހަރެން އަކީ މާމޮޅަކަށް ކިޔަވާގެން ހުރި މީހެއް ނޫންކަމުން ލޯންޗުގައި ހަނިމާދޫއަށް ދާންވާއިރު ބައްޕަޔަށް ކަމެއް ވެދާނެތީ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މާޔޫސްކަމަށް ލުޔެއް ލިބިދިނީ ހޮސްޕިޓަލުން "ސޮރެއް" އަހަރެމެންނާއިއެކު ދާކަން އެނގުމުން އެވެ. ވަދާއުގެ ސަލާމަށްފަހު އަހަރެމެންގެ ދަތުރު ހަނިމާދޫއަށް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތް ބާރުދުވެލީގައި އަހަރެމެން ގޮސް ހަނިމާދޫއަށް ބަނދަރު ކުރުމާއިއެކު އެންބިއުލާންސްގައި އެއާރޕޯޓަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭރު މަތިންދާބޯޓު އޮތީ ރެޑީގައެވެ. މިއީ އަހަރެން ވައިގެމަގުން ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރަށް […]
Read More ›

ތިނަދޫއާއި ރައީސް ޔާމީން

ޒަމާނުންސުރެ އެއީ ފެންމީރު ރީތި ރަށެކެވެ. ރީތި ގޮނޑުގޮށަކާއި ފުން ރީތި ވިލެއް އޮތް ރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރާ އިހްތިރާމަކާ އޮންނަ އެކުވެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުން އެއީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި އެއީ ކުރީސަފުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރާ ހަވަރުބޭކުލުން އުޅުއްވި ތިނަދޫއެވެ. މިއީ ތިނަދޫގެ ދުލުން ތިނަދޫ ސިފަކުރާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނުންސުރެ އެރަށަކަށް ހާއްސަ ގަދަރެއް ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމު ދެއްވާ ތިނަދޫ އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރަން ބޭނުންފުޅުވަނީ މިއާއި ހިލާފަށެވެ. އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އެމަނިކުފާނު ތިނަދޫއަށް ކުރާ ތަސައްވަރު އެޔަށްވުރެ އުހެވެ. މިކަން ރަނގަޅަށްވެސް އޮތީ ހާމަޔަށް ފެންނާށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ރަށަކަށް އެންމެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވި ތަނަކީ ތިނަދޫ ކަމަށް ވާތީއެވެ. އާބާދީގައި 12000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ތިނަދޫ ބިމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ. ތިނަދޫގެ ހާލުގެދުލުން މިކަމަށް އެދި ކުރީގެ ހަތަރުވެރިންގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި އާދޭސް ދެއްނެވެމުންވެސް ކަހާތަން ހިރުވާނުލިތާ އިސްއުފުލާ އެއިން ވެރިޔަކު ތިނަދޫއަށް ބަލާވެސް ނުލިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވީ ތިނަދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސްރޫއަށެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ފަރާތުން 4 ހެކްޓަރު އަދި އުތުރު ފަރާތުން 51 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއި އެކު މުޅި އެކު 55 ހެކްޓަރުގެ ބިންވަނީ ހިއްކާ ނިންމާފައެވެ. ބިންހިއްކުމުން އަދި ތިނަދޫފަދަ އާބާދީ ބޮޑު އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށަކަށް ނުފުދެއެވެ. ގެދޮރުނެތް އެތަކެއް އާއިލާތަކަކަށް ފަސޭހައިން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ހަނދުމަފުޅު ނައްތަވައެއް ނުލައްވައެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫގައި ވަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 120 ފްލެޓް އިމާރާތް ކޮއްދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި 120 ފްލެޓާއި މުޅި ރަށުގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމް އެންމެ ޒަމާނީފެންވަރަށް ވަނީ ތަރައްޤީކޮއްދެއްވާފައެވެ. ތިނަދޫ އަކީ ޒަމާނުންސުރެ ފަރިވެލާގެން ފިނިބުރުޖަހަން ދިއުމުގެ ސަޤާފަތެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންއަށް މިއީ ވަންހަނާވެފައި އޮތްކަމެއް ނޫންކަމުން […]
Read More ›

ޔާމިނު މިރަށައް ކޮއްދިނީ ކޮންކަމެއް؟

މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ހިތަށްއަރާނޭ ސުވާލެކެވެ. މަށާ މަގޭ ރަށައް މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުރި ކާމިނީގޭ ޔާމީން އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކޮއްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ ޝައުޤުވެރި ސުވާލެކެވެ. އެހެންކަމުން ޝައުޤުވެރި މި ޖަވާބުވެސް އަހާލާށެވެ. ތިޔަ ދުއްވާލާ ހިތްގައިމު މަގު ތަކުގެ މަތިން ފުރަތަމަ ހިޔާލުކޮއްލައްވާށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ 9  ރަށެއްގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ވަނީ ހަދައި ނިންމައިފައެވެ. ހިތްގައިމު ތޯއެވެ؟ 13 ރަށެއްގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެގެންދަވަނީ ކުރަށްވަމުންއެވެ. މިކަމަށް އެކަނިވެސް ސަރުކާރުން 760 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިއަހަރު އެކަނިވެސް 13 ރަށެއްގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެއެވެ. މިއީ މޫސުން ގޯސްދުވަސްވަރެކެވެ. އެހެނަސް އޮޑިދީނިފަހަރު " ވާ " ކަނޑާގެން ގޮސްދާނެތީ ހާސްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 50 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދައި ދެއްވާފައިވާއިރު، މިހިނގާ 2018 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް އިތުރު 30 ބަނދަރެއް ނިމިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 88 ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެވާފައި ވާއިރު މިއަހަރު 118 ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެވިގެން ދާނެއެވެ. އަދި 8 ރަށެއްގެ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާއިރު 1 ރަށުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. މިކަމައް އެކަނިވެސް 64 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެގެން ދާނެއެވެ. ރަށުގައި ބިންނެތިގެން ގެވަޅު ނުލިބިފައިތިބި މީހުން އަވަހަށް އިންނަން ފޯމުލާށެވެ.  މިހާރު މީހުންނާ ނީދެވެގެން މަޑުކުރަން އެއްވެސް އުޒުރެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން މިވަނީ 14 ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމަށް 103 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަށްވާފައެވެ. އަދި 11 ރަށެއްގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުހިލަ ޖެހުމަށް 422 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރަށްވާފައެވެ. އެހެންވީއިރު ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތްތާއެވެ. ނަރުދަމާ އަކީ ޒަމާނުންސުރެ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިކަމަށްވެސް ގެންދަވަނީ ފުރިހަމަ ހައްލެއް ހޯއްދަވާ ދެއްވަމުން އެވެ. އެގޮތުން 21 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮއްދިނުމުގެ […]
Read More ›

ޔާމިނު ވެރިކަމުގަ ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަމާޒުވާ ސުވާލެކެވެ. ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަހާލާ " ބޮޑު " އެއްޗެވެ. ތެދުފުޅެކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއެކު  ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަށައިގަންނާނީ އިގްތިޞޯދާއި ހަމައިން ދެއްތޯއެވެ؟ ޖީޑީޕީ ގެ މިންވަރު 2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 9671 ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. އޭރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ބޮލަކަށް 586.2 ޑޮލަރު ހުރިއިރު މި ހިނގާ 2018 ވަނަ އަހަރު 600 ޑޮލަރަށް މިއަދަދު ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 22.4 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރަކީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި އިޤްތިޞޯދީގޮތުން ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވާ ސަރުކާރެކެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާއާއި އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްގައި ސޮއިކޮއްފައެވެ. އެގޮތުން ދެގައުމުން، އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްވެސް ޑިއުޓީ އަކާއި ނުލާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިންޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް މުދަލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވެފައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞޯދު ކުރިއަރައިގެންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅީފަޅުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ ފައްޓަފައެވެ. ދިވެހިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ވަކިން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުން 240 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރާ " ހިޔާ " މަޝްރުޢުގެ ފްލެޓްތައް 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 160000 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮއްދެވިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިން ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް 14 ރަށެއްގައި، 493 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. މަސްވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުގެ […]
Read More ›

ހައްދުންމަތީ ފަޚުރު

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން 26 އަތޮޅު ކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން 20 އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުތައް ބައްސަވާލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 3 ދާއިރާއަކަށް ވަނީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ ހައްދުންމަތީ ގަމެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 11 ރަށުގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ ހައްދުންމައްޗަކީ އާބާދީގައި 11841 މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. ޒަމާނުންސުރެ މި އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްތަށް ކައިރި ކައިރީ ހުރެމެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށައް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކެވެ. ފުރާދުއްވާ ދޯނިފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާވަރަށްވުރެ އެއްރަށް އަނެއްރަށް ކައިރިއެވެ. އަދި ދެރަށް ދެމެދު އެހާމެ ތިލައެވެ. ތާރީހުން އެނގޭ ގޮތުގައި އިހުގެ ޒަމާންތަކުގައި މި ރައްތަކުގެ އަހުލުވެރިން ހިކިދިޔައިގައި އަރުވާޖަހާލާގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށައް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ގޮސްއުޅުނެވެ. ހައްދުންމަތީ ރައްޔިތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށައް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކޮއްލާ އުޅުމުގެ ހުވަފެނަކީ މާދުރު ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ. ކޮންމެ ރިޔާސީ ވެރިކަމެއްގައިވެސް ހައްދުންމަތި ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސިޔާސީ " ފޮޑި " އެންމެ ބާރަށް ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުން ޖައްސަވާ އަތޮޅުގެ ގޮތުގައެވެ. އެފަދަ ވެރިން ގެންދިޔައީ ހައްދުންމަތީ ދަރިންގެ ޖަޒުބާތުތަކާ ކުޅެ ވޯޓު ހޯދަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހައްދުންމަތީ ދަރިންގެ އަޑު އައްސަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ގަމާ ގަމުގެ ކައިރީގައިވާ އެހެން ރަށްތަކާ ދެމެދު ކޯޒްވޭތައް ހަދައި ގުޅުވައިލައި، ފަސޭހައިގައި އަވަހަށް ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ހެދި ދިގު މަގުގެ މަޝްރޫޢަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ހަދާފައިވާ ލިންކު ރޯޑަކީ […]
Read More ›

އިދިކޮޅު ކުދިން ރޯދަތަ؟

މިއަދު 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުލަ ރޯދަ ހިފައިފީމެވެ. އާދައިގެ މަތިން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަ " ބަރާބަރެވެ". ރޯދަ ވީއްލަން ހުރީ ތަފާތު ހެދިކާއެވެ. އަދި “ފިޔާތޮށި" ކިރު ޝަރުބަތެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވެރިކަމުގައި ހުރީ ހަމަ ކާމިނީގޭ އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހު އިދިކޮޅަށް ތާއީދުކުރާ ކުދިންކޮޅު ތިބީ ރޯދައަށްތޯ މިއީ ކޮއްލަންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ. ފަހަރުގައި ހުޅަނގަށް ހަނދު ނުފެނުނީތީ އެއްބަޔަކު ރޯދަ ނުހިފަންވެސް ތިބެދާނެއެވެ. ރާއްޖެއަސް ގައިމުވެސް ހަނދު ފެނުނު ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއޮތް ހުރިހާދުވަހު އިރު ހަނދާ ތަރިތަކާ ބެހެން އުޅުނު މަނިއްޕުޅު އަލް ފަލަކު ކުރެވުނު މޮޅުކަމެއްގެ ސަބަބުން އޮންނެވީ ހަނދުބަލަން ވީއިރު ތޭރިތަކު ތެރޭގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވެރިކަމުގައި ޔާމީން ހުރީތީ ރޯދަ ނުހިފައިވެސް ތިބޭނެ ބަޔަކު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ތިބެދާނެއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަނދުމަ އެބަ ހުރިތޯއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ހއ. އިހައްވަންދޫ ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަނީ 1439 ވަނަ  އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ހިފާނީ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޔާމީން ބަދަލުކޮއްފައި ކަމުގައި ގަދަބަސް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަސް ހަނދުމަކޮއްލާށެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ، ސޯސަންމަގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ވަނީ މި ރޯދަ މަހު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޯދަ ހިފާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުގައި ބުނެފައެވެ. މިހިސާބުން ނިންމާ ލީކީ ނޫނެވެ. މި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު ވެސް ވަނީ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ހިފާނީ "މި ވެރިކަމާ ނުލައި" ކަމަށް ބުނެ ގޮންޖަހާލާފައެވެ. […]
Read More ›

ހީވެސް ނުވޭ

ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަނީ އެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ގެނެސް ދިނުމަށެވެ. ތަރައްޤީގެ އިތުން އުފާވެރި ވެއްޓެއް ގާއިމް ކޮއްދިނުމަށެވެ. ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި އުފާވެރި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ތަންތަން މަދުކަމުން މިފަދަ ތަންތަން މާލޭގައި ހަދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގެ އަތިރިމަތިން ލިބިދޭނެ ހިތްގައިމުކަން އިހްސާސްވާނޭހެން މާލޭގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި، މާފަންނުގައި ހަދާފައިވާ [ރަސްފަންނު] އަކީ، ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގޮނޑުދޮށްތަކާ އެއްސިފައަކަށް، އެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކޮއްފައިވާ  ގޮނޑުދޮށުގައި އޮތް މޫދަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށްވެސް ކަމުދާގޮތަށް ހަދާފައިވާ މޫދެކެވެ. މޫދަށް އެރޭ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ލައިފް ގާޑުން އަބަދުވެސް ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބެއެވެ. އަދި މޫދުން އެއްގަމަށް އެރުމަށްފަހު ސާފު ފެނުން ފެންވެރޭނެ ތަންތަންވެސް ވަނީ ޤާއިމް ކޮއްފައެވެ. ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ މާހައުލުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ހޮޅުއަށިތަކާއި، ޖޯލިފަތިތަކާއި، ދިގު އަށިތަކާއި ގެއެއްވެސް ހުރެއެވެ. ކަސްރަތު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކަސްރަތުކުރާނެ ސާމާނު ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ހިނގާ މީހުންނަށް ޓްރެކެއް އޮވެއެވެ. ކުޑަކުދިން މަޖާކޮށް ވެއްޔާ ކުޅެ ހަދާނެ ސަރަޙައްދެއްވެސް އޮވެއެވެ. މަސްފިހެގެން ކައިބޮއި ހެދޭނެ ތަންތަންވެސް ހުރެއެވެ. މޫދުގައި  ހަދާފައިވާ ޕެވީލިއަންގައި ހުރި ރެސްޓޯރެންޓުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ކެއިންބުއިން ލިބެއެވެ. މިއީ، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހިތްގައިމު އުފާވެރި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި ރަޙްމަތްތެރިނާއެކު އެއްތަންވެ ތިބެން ކަމުދާނެ، ހިތްތަކަށް ހާއުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ޝައުޤުވެރި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. މި ގޮނޑުދޮށުގެ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކޮށް މުޅިން ނިމޭއިރު،  25 ބުރީގެ 4 ޓަވަރު ހުންނާނެއެވެ. މި ހަތަރު ޓަވަރުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓާއި، އެންމެ ޒަމާނީ […]
Read More ›

އަބްދުލްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯޓް

ބޭރު ދުނިޔެއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުވައިދޭ މައި ދޮރާށްޓަކީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވީ.އައި.އޭ އެވެ. ދިވެހިންނަށް ހުވަފެންދައްކާ އަދި އެހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖައްސުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރައައްޓަށް ގެނެސްދެއްވާ އިންގިލާބީ ތަރައްޤީ  ވެގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ލިބިގެންދާނޭ އިމެއް ނެތް ކުރިއެރުމަކަށެއެވެ. މިއީ ފަހުން އަންނާނޭ ޖީލުތަކުންވެސް އެކަމަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިކާނެ ފަދަ ވަރަށް ބިޔަ މަޝްރޫޢެކެވެ. ވީ.އައި.އޭ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމޭއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ޒަމާނީ ފަސޭހަތައް ލިބޭ އެންމެ ޒަމާނީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށެވެ. އޭ 380 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެއްސޭނެ ފެންވަރު ހުރި ވައިގެ ބަނދަރަކަށެވެ. އޭ 380 އޭ ދެންނެވުމުން ދެނެލައްވަމުތޯއެވެ؟ އެއީ އައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް މީހުންގެ ޖާގާގެ ދެ ފަންގި ފިލާގެ އެއާރ ކްރާފްޓް ތައެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް މީހުން އުފުލާ މަރުކާގެ އެންމެ ބޮޑެ މަތިންދާ ބޯއްޓުފަހަރެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވަމުންގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ މި ބިޔަ ބޮޑު މަސްރުއޫ ނިމިގެން ދާއިރު ވީ އައި އޭ ގައި މުޅިން އައު ރަންވޭއެއް އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން އެއަރޕޯޓުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  3200 މީޓަރު ދިގު، 45 މީޓަރުގެ ފުޅާ ރަންވޭ ގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އަލަށް 3400 މީޓަރު ދިގު އަދި 65 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭ އެއް އެޅިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ރަންވޭ ޓެކްސީ ވޭ އަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ. މި ބަދަލާއިއެކު ވީ އައި އޭ ގެ އެއާ ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި އެއާރ ކްރާފްޓްތަށް ނުޖެއްސި " ހޯލްޑް " ގައި މަޑު ކުރާ ކުރުމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާޔަށް ބޮޑުވެފައިވާ މިހާރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މި ބަދަލުތަކާއިއެކު ޒަމާނީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް […]
Read More ›

ބޮޑު ހިތެއްގެ ވެރިއެއް!

ކޮޓަރީގައި އުޅެނިކޮށް ފިރިމީހާ ދުވެފައި އައިއިރު ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ދިއްކޮށްލީ އޭނާގެ ފޯނެވެ. ކިހިނެއްވީހޭ އެހުމުން ފިރިމހާއަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރު އެހުމުންވެސް ޖަވާބަކަށްވީ އޭނާގެ ފޯނެވެ. އެހެންވެ ފޯނު އަތުލާފައި ހަލޯއޭ ގޮވާލީމެވެ. މިއީ އޭދަފުށީ މަގޫމާގޭ ޝެރޯޒާ އަބްދުލްމާޖިދުގެ ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ފޯންކޯލެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ޗާންސް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިނީއެވެ. ޒަކާތު ފަންޑުން އެކަން އެންގުމަށް ފޯނުން ގުޅީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ސައީދުއަށެވެ. އެފޯން ކޯލާއެކު އުފަލުންގޮސް ޝެރޯގެ މުޅި ހަށިގަނޑުފެށީ ތުރުތުރު އަޅާށެވެ. ފިރިމީހާ ސައީދުވެސް ހުރީ ލިބުނު އުފަލުގައި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ. ބަސްހުއްޓިފައެވެ. މިއީ ޝެރޯގެ ހަޔާތަށް އައި އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހެވެ. މިއީ މިފަދަ ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ އިހްސާސްތަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ދަރިފުޅަކީ ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްކަން އެނގުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެދެމަފިރިންގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދަރިފުޅާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދާއި ބަލި ހާލާމެދު ކުރެވޭ ފިކުރުތަކާ މިކަމުގެ ހައްލަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭ އާގޮތް ތަކެއް ވިސްނުމުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެންމެ ފަހުން އެކަމަށް ނިމުން އައީއެވެ. މާޔޫސްކަމުގެ ހިތި ކަރުނަ ނޭނގި ތިއްބާ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނި ކަރުނައަށް ބަދަލުކޮއްލަ ދިނީއެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތެލެސީމިޔާ ދުވަހު ދައްކާލަން މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވާހަކަ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއްކަލަ މަހާރެހެންދި  " ފަޔަށް ހިނި " އެރީއެވެ. ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އުޅެމުން އަންނަ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން ބަލަން ކެތް ނުވީއެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ހިތްދަތިކަމެއް އެކަމަނާގެ ހިތްފުޅަށްވެސް ކުރައްވާ ކަހަލައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާގެ ޟަދަޤާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިސްވެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ހިތްދަތިކަމުގެ އުދަރެހުން ވަށާލާފައިވީ އެތަކެއް އާއިލާތަކެއް އުފާވެރިކަމުގެ ޖައްވެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމެވެ. 7 ލައްކައާއި 9 ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ނޫނީ ނުކުރެވޭ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮއްދިނީއެވެ. މިގޮތުން 34 […]
Read More ›