MENU

މައުމޫނާ އާބިދާގެ ސިއްރު ލޯބި

އެއީ ރައީސެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ހަމަ މާލޭގައި އުޅުނު ސޮރެކެވެ. ކާމިނީގޭ މައުމޫނެވެ. ފުދުންތެރި އާއިލާޔަކުން އައި ސޮރަކަށްވާތީ އޭރުގެ އާމުންނާއި ހިލާފަށް އުޅެމުން އައި ވައްޓަފާޅިވެސް ތަފާތެވެ. އުޅެމުންއައީ ކުޑަކޮން " ގައްޑާ " ވެލާފައެވެ. މިދެންނެވީ ނުބައި އަރުވަން އުޅުނު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއްފުރާގެ ކުދިންތަކުގެ ތެރޭގައާއި މަދަރުސާގައިވެސް މައުމޫނުގެ ބަސް ގަދަވަން ޖެހޭނެ އުސޫލު ގެންގުޅުނީއެވެ. މިސްރުން ކިޔަވާގެން 1970 ވަނަ އަހަރު މާލެ އައިރު މައުމޫނަކީ އޭރުގެ ދިވެހިންނާ ހިލާފަށް އެޒަމާނުގައި ޒަމާނީ ބޭފުޅެކެވެ. މާލޭގެ ކޮންމެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހޮވުމަކަށް ވެފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން މައުމޫނަކީ ޒުވާން ފުރާގައި ވަރަށް ބިޓިން މީހެކެވެ. ސިއްރުން ގިނަ ލޯބިވެރިން ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރީން ޓްރާންޕޯޓް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރެއްވި އިރުވެސް މާލޭގައި ނަންހިނގާ ރީތި ޒުވާން އެތަކެއް އަންހެން ކުދިން " ޗިކުން " ގެ  ގޮތުގައި ގެންގުޅުނު މީހެކެވެ. އާބިދާ އަކީ އެޒަމާނުގައި ރީތި ޒުވާން ކުއްޖެކެވެ. މާލޭގެ ޒުވާން ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ހިތަތަށް ފަތަހަ ކުރަމުން އައި ޗިކެކެވެ. އޭރު އާބިދާ އުޅުނީ މާލޭގެ ބާރުގަދަ ނަންހިނގާ ކެރަފާގޭ ސައްތާރާ ހިތާވެގެންނެވެ. މައުމޫނު ރާއްޖެ އައުމާއެކު އާބިދާގެ ލޮލުގައިވެސް މައުމޫނު އަޅައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ސައްތާރަކީ އޭރު މާލޭގެ ބޭފުޅު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވެފައި މައުމޫނަކީވެސް ބޭފުޅު އާއިލާޔަށް ނިސްބައިވާ މީހެއްކަމުން މައުމޫނަށް އާބިދާކައިޔަށް ޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭރުވެސް އެންދެރިމާގޭ އައްބާސްއާއި އާބިދާގެ ލޯބީގެ ސިއްރު ކުޅިގަނޑު އޮތީ މާލެތެރެޔަށް ފަލީހަތްވެފައެވެ. ނަސްރީނާގެ ބޭބެ ޖެއްސި ޗިކެއް ކައިރިޔަށް ޖައްސާން ނުކެރި ހުރެ ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން މައުމޫނު މަސައްކަތަށް ނިޔަތްގަތެވެ. މައުމޫނަށް ކަނދުކަނބައިދޭ ރައްޓެހިންގެ އެހީގައި އާބިދާ ސެޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުވަގައް ފެށިއެވެ. އޭރު މައުމޫނަށް ނަސްރީނާފެނި އުޅުނީ ހިތާވެގެންނެވެ. ދެއާއިލާގެ ރުހުމާއި އެކުއެވެ.  މައުމޫނުގެ […]
Read More ›

މިއޮތް ކުޑަ ރާއްޖެ އަރާ އެއޮތް ބޮޑު އިންޑިއާ ތިނެއް ސުމަކުން ބަލިކޮއްފި

ކުޑަ ގައުމެކެވެ.  އަމިއްލަ އަށް ފުދިގެން އުޅޭ ގައުމެކެވެ. މީސްކޮޅު މަދު ގައުމެކެވެ. ބޮޑު ހިތްތަކެއްގެ ވެރި ބައެކެވެ.  ބިމާ ވަސީލަތްތައްވެސް މަދު ނަމަވެސް ނިއުމަތްތަކުން ފުރިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ މިކަންކަމާއިއެކު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އެބައި މީހުންގެ ފެއްސާ ރަތާ ހުދުގެ ދިދަ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ވިހުރާ ބައެކެވެ. ވަކި ވަކި 1200 ރައްށުގެ މައްޗައް އެކުލެވިގެންވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުންސުރެ މިނިވަން ޖައްވަކަށް ނޭވާލާ ފަހުރުވެރި ދިވެހިންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އައި ގައުމެއްކެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތަކުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދި ކަމާއި ރީތި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށާ ހިތްގައިމު ރައްތަކުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދުޝްމަނުން ކަޅި އަޅަމުން އައި ގައުމެކެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އައި މި ހިތްގައިމު " ސުވަރުގެއަކީ " މާތް ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފު ވަރަށް ތަނަވަސް ގައުމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ޒުވާން " ޅަނދޮޅު" ފުރިހަމަ ބަނިޔާދަން ގައުމެއްކަމުން ކަޅިއަޅާނެ ކިތަންމެ " ސޮރެއް " ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަވައްޓެރިންގެ " ހޮރުއްޕާން " ބޮޑުވާނޭ ބުނާހެން ރާއްޖެއަށް މި " ބަލާ " މިޔޮތީ ޖެހިފައެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ގެ " ބަލާ " އެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު މިނިވަން ޖައްވަކަށް ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ދިވެހިންގެ ހަސަދައާއި ސުންޕާކަމުން ދިވެހި މި ވަތަނުގެ މިނިވަންކަން އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ގެއްލިފައި ވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް ލައިގަތީ މިފަދަ ހަސަދަވެރި ދިވެހިންކޮޅެއްގެ ސުންޕާ ކަމަކާއެވެ. ދިވެހިން އެ އާއިލާއެއް ދަންނަ ޙާއިނުންގެ އާއިލާއިން އައި ޙާއިނެއްގެ ބަލާވެރިކަމެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ބަލާ ރާއްޖެ އަށް ޖެއްސީއެވެ. އެއް ބަލާވެރިކަމުން މިންޖުވާއިރަށް އަނެއް ބަލާއެއް ކުރިމަތި ކުރުވަނީ އެވެ. ގެރިގުއިން ތަތްތެޅިފައި ތިބި ހިންދޫއިންއާއި ބާޣީން ފުރަތަމަ ވިސްނީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ސަފީރު ގައުމަށް ގައްދާރުވާން […]
Read More ›

އިދިކޮޅު ސައިޒަކީ 4 އިންޗި

މަހެއްކުރީން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ. ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި މެކުހައްޖަހާ ވައިރަލްވެސް ކޮއްފިއެވެ. ތައްޔާރުވުމަށް ހާއްސަކޮށް އެއްވުންތައް ބާއްވާ ރަނގަޅަށް މަސްތަށްވެސް ދަމާލި އެވެ. އިގުރު ސައިބޯ ކަރުތެރެ ރަނގަޅުކޮއް "ފެލެން" ވެސް ރެޑީވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭން މާލެއަށް މީހުން އެރުމަށް ގޮވާވެސް ލިއެވެ. ޤަރާރަކަށްފަހު ޤަރާރެއް ފާސްކޮއް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ މީޑިއާތަށް މެދުވެރިކޮއް ޕްރޮމޯޓްވެސް ކުރިއެވެ. ކޮންކަމަކަށް ވީ ތައްޔާރީ އެއްތޯއެވެ؟  ހީފުޅު ތިޔަ ކުރެއްވީ ރަނގަޅަށެވެ. މާރިޗު މަހު ބާއްވަން ނިންމި " ބޮޑު " މުޒާހަރާއަށެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު މެދެއްހާހިސާބު ބާއްވަން ނިންމި ބޮޑުމުޒާހަރާއަށް އަތޮޅުތެރެއިން މީހުންނެއް މާލެ އެއް ނޭރިއެވެ. މާލެއިން އެއްވީ ހައެއްކަ މީހުނެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގަތް ލަދަކުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ބޮޑުމުޒާހަރާ ވަގުތުން ނަން ބަދަލުކޮއް ކޮއްލި ކުޑަ ކަސްރަތަކަށް ބަދަލު ކޮއްލީ އެވެ. ބޮޑުމުޒާހަރާޔަށް މަސްތައް ދަމާލަނީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަޅެފަހެ ހިންޏެއް ނާންނާނެތޯއެވެ؟ އެއަށްފަހު ފަހުގެ ތާރީހުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނެކަމަށް ބުނެ އެރޭ މުޒާހަރާ ނިންމާލީ ބޭނުންވި ފޮޓޯވެސް ނުނެގިއެވެ. ދެން ފެށީ މާރިޗް މަހު ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށެވެ. " ހެސްކިޔާފައި " ޖެއްސި ޕްރޮމޯޝަންތަކާ އެކު މަގުތަކަށް މީހުން ނެރެފިއެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް މުޒާހަރާ ބަލާލަން މަޖީދީ މަގަށް ބޯކޮއްޕާލީމެވެ. އައި ހިނނިގަނޑު ބަނޑަށް ހިންދާލާ އެތަނުން އެއްކާރި ވެލީމެވެ. ނުހޭންވީ ކީއްވެތޯއެވެ. ކާޅު ލޭ އަޅާގެން ކެއްކި ބޮނޑިބަތް ކައިގެން ހަޔާތްކެނޑިފައި ތިބި މީސްކޮޅަކާ  ރަށުތެރެޔަށް ގިނަވެ " ރަނޑު " އަނގަ ތަޅަންތިބި އަންހެން ވެރިން ކޮޅެއް މަޖީދީމަގު ކޮންމެ 4 އަނގޯޅިއެއްގެ ކަންމަތީ ތިއްބެވެ. ބައެއް ކަންކަން މަތީ 20 މީހުން ތިބި އިރު އަނެއްބައި ކަންކަންމަތީ ތިބީ 7 ވަރަކަށް މީހުންނެވެ. އަދި ބައެއް ކަންކަންމަތީ 50 ހަކަށް މީހުންތިއްބެވެ. އެންމެ މީހުންގިނަ ކަންމަތީ 100 އެއްހާމީހުންވެސް ނެތެވެ. ދެން ނުހެވޭނެތޯއެވެ. މީގެ އިތުރުންފެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އިސްރައްވެހިން ނެރެ ލަވަޖައްސުވާގެން އެވެރިން ލައްވާ […]
Read More ›

 ބަޑި ނިއުމާ

ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ އޮޕަރޭޓަރަކަށް އިން މަންޖެއެކެވެ. ކުރީގެ ޓީވީއެމްގެ ޑްރާމާ ތަކަށް ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޖާގަލިބި ހުނަރުވެރިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ދައްކާލި މަންޖެއެކެވެ. ކުޅަދާނައީ އެކްޓުކުރުމަށެވެ. ފިލްމުތަކުން މީހުން ރޮއްވާލާ ހެއްވާލާ ލޯބީގެ ކަނޑުތަކަށް ޣަރަޤު ކޮއްލުމަށް މި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކަނބަލެކެވެ. އާއެކެވެ. އެއީ ނިއުމާ މުހަންމަދެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދެވިފައިވާ ގަދަރާ ލޯބި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެއްޔާ މޮޑެލި ތަރިއަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރައް ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ތަރިއަކު ކުލީ ކޮޓަރިއެއްގެތެރެއިން ގައިގޯޅިވެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮން ހައްޔަރު ކުރީއެވެ. އޭރުގެ އަރަމުން އައި ތަރި އަދި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކުރަމުން އައި އަލީ ސީޒަން އާއި އެކު ކޮޑަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަހެރި ގުޅުންތަކެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ. ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީން މޮޅުކަމާ ހުނަރުވެރިކަމުން ޖާގަ ހޯދަމުން އައި ނިއުމާ މިފަހަރު ދިވެހި ފިލްމީ އޯޑިއަންސް ލަދުގަންނަވާލީއެވެ. މިފަހަރު ނިއުމާ ފަލަސުރުހީން ޖާގަހޯދީ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނިއުމާދިއައީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ހަރު މީހުން ހިފަހައްޓަމުންއައި އަހުލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރުވަމުންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓަރީ ލަދުގަންނަވާލާ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ އިތުބާރު އިންޑަސްޓްރީއާއިމެދު ނަގާލަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމީ އިންޓަސްޓްރީ ބައިބައިކޮއް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ޖެއްސުވި މީހަކަށް ނިއުމާ މުހަންމަދު ވާނެއެވެ. ކެމެރާގެ ކުރިމަތީ އަބުއިކަމާ އަހުލާގު ދެއްކުމާ މަތިއޮމާންކުރުމަކީ ނިއުމާގެ އާދައެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ ދިޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސެގްމެންޓްއެއް ކަމުގައިވާ " ބިހައިންޑް ދި ސީން " ސެގްމެންޓް އިން އެވެ. ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުން ހޯދި މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ އާއި ހަނގާކޮށް އެންމެ ފަހުން ނިއުމާ ވަނީ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ލޮލަށް ހަރާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ނަންބަރ ވަން ފިލްމީތަރި ކަމަށް ދައުވާކުރާ ނިއުމާ މުހަންމަދު އެއްކައިރި ކޮއްލުމަށްފަހު […]
Read More ›

ބަޣާވާތްފުޅު

މާތްބޭފުޅުންނާ މުހާތަބުކުރަންވާނީ މާތްކޮންތާއެވެ. 30 އަހަރު ރަން ފާހާނާ ތައްޓަށް " ގުއިރެއްވެވި " މާތް މައުމޫނަކީ މިފަދަ އެއްބޭފުޅެކެވެ. 30 އަހަރު ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރުވާ ނިޝާން އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ހޯއްދެވިއެވެ. 65 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނާއި އެކު ވެރިކަން ކުރެއްވުމުގެ ހިޔާލު އެ މާތް މަނިކުފާނަށް ދޫކޮއްލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތު އަރަކުން ނުފިލިއެވެ. ވެރިކަމުގެ އާރާ ބާރާ ހަރުބަސް ބުނާހިތްވާލެއް ބޮޑުކަމުން ކޮއްކޯފުޅު އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީން އަށް ގޮތްކިޔާދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތަށްވީ މައުމޫނު ހީކުރި ގޮތާއި މުޅިންތަފާތަށެވެ. 30 އަހަރު ހަކިޖަހާފައި އޮތް ސިކުނޑިން ދޭންފެށި ހިޔާލުތަކަކީ 21 ވަނަ ގަރުނަށް ހޭލާފައި ހުންނެވި ޔާމީން އަކަށް މާ ކަމުދާ ހިޔާލަކަށް ނުވިއެވެ. ހިތްތާނުވީ މިހާހަމައިންނެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރާވަން ފެށުން: ދެން ވަޑައިގެންނެވީ އަވައްޓެރި ސިލޯނަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރީގެ ހަތުރުންނާ ބައިވެ މަޝްވަރާތަށް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން އިސްތިއުފާދެއްވާ ފިލި ނަޝީދު އާއި ފައިސާއެއްނެތި މަހުޖަނަކަށްވީ ޤާސިމް އިބްރާހިމްއާއިއެކު މަސްވަރާތަށް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދުއާއި ހަވާލުވި މަސަތްކަތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭފުގެ ފަރާތްތަށް މެދުވެރިކޮއް ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅާ ރާއްޖެއާއިމެދު ބޭރުދުނިޔެއިން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމެވެ. އެއާއެކު ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ހަވާލުކުރެވުނީ މާލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން ވިލާ ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުންފުނިތަށް ގާއިމުކޮށް ފައިސާޔާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ކުރަން ނިންމިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބަޣާވާތް ރާވާ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް މައުމޫނު އެއްބަސްވެ ރާއްޖެ އައެވެ. މައުމޫނުގެ މަސައްކަތްތަށް : ރާއްޖެ އާދެވުމާއެކު މައުމޫނު ކުރަންފެށި މަސަތްކަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ފާރިސް މައުމޫނު ލައްވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިސްވަތު ދީ ސަރުކާރާ މެންބަރުން ޖެއްސުވިއެވެ. އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ލައްކާއަށް ގެންގޮސް ވެރިކަން އަޒުލުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ގެ ހުތުރު ފައިސާއިން […]
Read More ›

ހުދަންބަރަށްވުރެ އަގުބޮޑު ހުކުމްފުޅު

މާވަހަރަކީ ތަދު އެއްޗެކެވެ. މީރުވަސް ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަތަރާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސެންޓު އުފެއްދުމަށާ ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ މާވަހަރަކީ މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ އެއްޗެކެވެ. މާވަހަރުގެ ތެރެއިންވެސް ހުދަންބަރު މާވަހަރަކީ އެންމެ އަގުބޮޑު މާވަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހެނޭ އެއް ބާވަތެވެ. ތަދު އެއްޗެއްކަމުން މާކެޓްގައި ހުދަންބަރު މާވަހަރުގެ އަގަކީ ގްރާމެއް 25 ޑޮލަރާ 80 ޑޮލަރާ ދެމެދެވެ. ނަމަވެސް ހުދަންބަރަށްވުރެ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. އެ އެއްޗަކީ ހުކުމްފުޅެކެވެ. ސްޕްރީމްކޯޓުން " ވިއްކާ " ހުކުމްފުޅެވެ.  ކޯޓުތަކުން އިއްވާ ހުކުމްތަކަކީ އާމު އެއްޗެއް ނަމަވެސް ސްޕްރީމްކޯޓުން ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭގޮތަށް ނެރޭ ފުކުމްފުޅުތަކަކީ މާވަހަރާ ވާތު ސަންގައްވުރެއް އަގުހުރި އެއްޗަކަށް މިފަހަރު މިވަނީ ވެފައެވެ. ފައިސާ " ބޯކޮން " ހުރެއްޖެ ނަމަ ގަނެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަން މިއަދު މިވަނީ "ނަޒާހާތްތެރި"  4 ފަނޑިޔާރަކު ސާބިތު ކޮއްދީފައެވެ. 4 ފަނޑިޔާރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލަށް 15 " ކަނޑާލާގެން " 1 ފެބްރުއަރީވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ފަނޑިޔާރުގެއިން ގެންނަން އުޅުނީ "ހަރާން" ބަޣާވާތެކެވެ. ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަންކޮއް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯއްދަވާ ނިޝާން އިއްޒަތުގެ ޝަރަފު ހޯއްދަވާ ދީނީ އެތަކެއް ފޯރަމްތަށް ބޭއްވެވުމަށްފަހު މާތް ﷲ ގެ ހުކުމްފުޅުތަށް ތަންފީޒު ކޮއް ނިޔާކަނޑައަޅަންތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން މިވަނީ ރާއްޖެއަށް ބަޣާގާތެއް ގެންނަން ހުކުމެއް ކޮއްފައެވެ. ބައެއްދެއްކި އަވާމެންދުރެއްގައި ޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިޔާކަނޑައަޅަން ތިބި ފަނޑިޔާރުން ގެ 4 މީހަކު މިވަނީ ކުއްކޮއްފައެއްވެ. ނިޔާކަނޑައަޅާނީ މިފަހަރު ރައްޔިތުންނެވެ. މީއީ ރައްޔިތުންގެ ފަހަރެވެ. ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅާ ހުކުމަކީ " ޕްރައިޒް ލެސް " އެއްޗެކެވެ.    
Read More ›

މާތް މައުމޫނެވެ.

އެއީ މާތް މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޔިތުން ހަނޑަސް ބުރިއަށް ބޮޑުކަމުދިޔައިރު ރަންފާހާނާ ތައްޓައް "ގުއި ރެއްވެވި " މައުމޫނެވެ. ކޮންފަދަ މާތްކަމެއް ތޯއެވެ. ރައްޔިތުން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވިއިރު ދުވާލެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަކުރެއްވި މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތު މީހާ ދަރިންނަށް ފީފަންސޫރު ދީގެން ކިޔަވަން ފޮނުވިއިރު ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން ހަރަދުކުރައްވާގެން މޫނުމަތިން " ރޫކޮޅުތަށް " އިސްތިރިކުރެއްވުމާއި ރަން ދަރިންނަށް އަގުބޮޑެތި ހަދިޔާތަށް ބައްލަވާ ގެންނެވި މާތް މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތުމީހާ ފަރުވާއެއްނުލިބި ފަހުނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިއިރު ނިޔަރޮދި ނައްޓާލާ ބޭސްމަލަންކޮޅު އަޅަން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި މާތް މައުމޫނެވެ. ރައްޔިތުން ކުރުފަލިޖަހާފައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރިއިރު ހަވީރަށް ފިނިފެންމާ މެންދުރަށް އަސުރުމާ ރޭގަނޑަށް ހުވަނދުމަލުގައި ދަތުރުކުރި މާތް މައުމޫނެވެ. ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މުނިއަވަސް ފިލުވުމަށް ރަތްދަކަ އަވީގައި މަދަރުސާތަކުގެ ކުދިން ނައްޓުވާ ސަޖިދަޔަށް ތިރިކުރުވި މާތް މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ރައްޔިތުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ގަނަތެޅުވި މާތް ބޭފުޅެކެވެ. ތަރައްޤީގެ ތަހުޒީބީ ވިސްނުންތަކުން އެއްކިބާކޮއް ރައްޔިތުން ކަސްދޮޅު އެޅުވި މާތް މައުމޫނެވެ. މިފަދަ މާތް ބޭފުޅަކު ބީހުނު ކޮންމެ ތަނެއް ކިހާބަރަކާތްތެރި ވާނެ ނޫންތޯއެވެ. ބޭނުންކުރެއްވި ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިހާ މާތްވާނެނޫންތޯއެވެ. ކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ކިހާ ބަރަކާތްތެރިވާނެ ނޫންތޯއެވެ. ނޫނެކެވެ. އެއީ ހަމަ މައުމޫނެވެ. 30 އަހަރު ވެރިކަމެއް ކުރި ހަމަ ދިވެއްސެކެވެ. މައުމޫނުގެ މާތްކަމެއް ހުރިނަމަ ހަމަ އެ މާތްކަން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ. މަތިވެރިކަމަކީ މީހާ ވެރިކަންކުރާ މުއްދަތުން "ގުއި ރެއްވެވި " ފާހާނާ ތައްޓެއްގެ މޮޅުކަމުން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ހިތުގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަމުން ވާއެއްޗެކެވެ.
Read More ›

ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

ޖެހޭ ވައި ބާރުކަމުން ހީވަނީ ރުއްގަސް ވެއްޓިދާނެހެނެވެ. ވެހެމުންދިޔަ ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ކަނރަންޓުގެ އަލިކަމެއް ފެއްނަން ނެތެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވާންނެތް އިތު މުޅިތަން އޮތީ ކަކޫތާ ހަމަޔަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ ޓްރަކް ކުރިމައްޗަށް ކުއްލިޔަކަށް ވެއްޓުނީ ބޮޑު ފުރާޅު ފަޅިއެކެވެ. ގަތް ބިރުން ކުއްލިޔަކަށް ބުރެކި ޖެއްސިއްޖެ އެވެ. ދާހިއްލާ ތަތްތެޅިފައި އިން ބައްޕަ ޓްރަކުން ނުކުމެ މީހުން އުޅޭ ހިސާބަށް އޮބިއަޅާ ދުއްވައިގެންފީމެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ދަތިއަޅުވާލާ ވައްޓާލައިފިއެވެ. ހަމަ ވެއްޓުމާއެކު އުއްޑުންޖެހި ފަހަތަށް ފިރުކިގެންފީމެވެ. އެއްޗެއްގައި ލާގަތުމުން މީހާ ތުރުތުރު އަޅާ ގަތެވެ. ކުރަކި ބޮޑު ފައެކެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. ބައްޕަ ދެން ހޭއެރީ ބަޔަކު ބައްޕަ މޫނަށް ފެންޖަހާ ގޮވާ ހަދާތީއެވެ. ހޭއެރި އިރު ބައްޕަ އޮތީ އައިޖީއެމް އެޗް ގައެވެ. ކައިރީގައި ދަރިފުޅުގެ މާމައާއި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ހުއްޓެވެ. ދަރިފުޅުވެސް މަންމަގެ ބަނޑުގައި ބަސްއަހާގެން ނިދާލާފައި އޮތެވެ. ދެން ބައްޕަމެން އައީ ގެއަށެވެ. " ބައްޕާ ވާހަކަ ނިމުނީތޯ؟ " ދަރިރުޅުގެ މިސުވާލާއި އެކު އަހަރެން ހަމަހޭވެރިކަން ވިއެވެ. " އާދަރިފުޅާ އަވަހަށް ނިދާލާ" އަވަހަށް ލޯމަރާށޭ ބުނެ އަހަރެން ގެ އަތްދަނޑިމަތީ އޮތް ދަރިފުޅުނަގާ ބާލީސްމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު  ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮއްލާ ދަރިފުޅުކައިރީ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ލާނެތް ހިންޏެއް އަހަރެންގެ ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވިއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ ފެނުނީކީ ނޫނެވެ. ފުރާ ޅު އަޅާފައިހުރިލެއް ދެރަކަމުން ވިސްސާރަޔާ ވެއްޓުނީއެވެ. ދުވެފައި ދަނިކޮން އަޅައިގަތީ ޓަރމިނަލްތެރެޔަށް ފެންފައިބާތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ބާލިދީއެއްގައެވެ. ފަހަތުން ލައިގަތީ ދަބަރު ޖަހާ ފީވެ ފަހަސްނެތުނު އިރުވެސް އައު ނުކޮއްހުރި ދަނގަނޑު ތަބެއްގައެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. ހުޅުލެއަށް އޭރު އެރީ ހަޤީޤީ ހުޅުޅޭ ބޮޑު މީހާއެވެ. އެންމެފަހުން އެސޮރުގެ " ބަލާ " ބޮޑުވެގެން ދިވެހިން ކިޔެވެލި ކިޔަވާ ހެންވޭރުކޮޅުގައި މުޖުމަރާފެތުރައިގެން " ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ " ފައްސާ ނަގާލީއެވެ. އެވަރުންވެސް ދަމުން ދިއައީ ދިވެހިންގެ ކަންފަތްމަތީ […]
Read More ›

އަސްމާއްތަގެ ފިނިބުރު!

ކުރިމަތީހުރި ލޯގަނޑަށް ބަލާލުމަށްފަހު ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދެކޮލުގައި ހަމަޔަށް ފުއްމާ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހާކާލިއެވެ. މޭޒުމަތީއޮތް ފުނާނަގާ އިސްތަށިގަނޑު ހުރިދިގުމިނަށް ދަމާލިއެވެ. ކޮޅުން ކުޑަކޮން އަޅާގަތް ނަމަވެސް ދެތިން ލަތްކަކުން ހުރިހާ ގޮށެއް ފިލުވާލައިފިއެވެ. ކޮން ނޯޖަވާނެއްތޯއެވެ. ތަންކޮޅެއްކައިރިން ބަލާލަމާ އަންނާށެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. އަސްމާއްތައެވެ. ލައިގެންހުރި ފަރި ފާސްކުރިހެދުމާ ޖަރީވެލާފައި ހުރި ނަލަކަމުން އަސްމާއްތަކަން ވަކިކުރަން ނޭގުނީއެވެ. ހެދުމާގުޅުވާގެން ހޮވާލަން ބޮލުފޮތި ކޮޅުތަށް ފަހަރަކު ފޮތިކޮޅެއް ބޮލުގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ދުން އަނބުރާލާފައި އެހެރަ ބާއްވަނީއެވެ. އެންމެފަހުން އަސުރުމާކުލާގެ ފޮތިކޮޅު ބޮލަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލައި ތުންފަތަށް ގެނުވި ހިނިތުންވުމުން ކަމުދިޔައީކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އަތްދަބަސް ވާތުން އަނެއް އަތުން ހެދުމުގައި ހިފާލާގެން އެހެރަ ނިކުންނަނީއެވެ. މަގުގެ ދެކޮޅު ބަލާލުމަށްފަހު މަގުގެ އެއްފާރާތަކުން މަޑުހިނގުމެއްގައި ކުރިޔަށް ނައްޓާލާފިއެވެ. ދެވުނީ ތަންކޮޅަކަށެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ލޮލުގައި އަޅާގަތީ ހިސާބުގަނޑު ލާނެތް ފިރިހެނުން ނުބައިއަރުވަން އެއްވެތިބޭ ކަންމައްޗެވެ. ގަބޫލުނުކުރެވިގެން ކުޑަކޮން ކައިރިޔަށް ޖެހިލާ ކައިރިން ބަލައިލިއެވެ. މިއަދު އެކަންމަތީގައި ކުޅެނަގަނީ ޅަ ކުދިންތަކެވެ. ޖޯލިތަށް ފުރިފައި ތިބީ އަސްމާއްތަ އުމުރުގެ ނޯޖަވާނުން ތަކެވެ. ކުޑަކޮން ތުއިވެލާފައި ފަރިހިނގުމެއްގައި ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތީ ޖޯލިތަކުގައި އަސްމާއްތަގެ ފަރިކަން ބަލަންތިބި މީހުން ގިނަކަމުންނެވެ. ހިނގާމީހުންކައިރިން ރެކެމުން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު އުނގުޅާފައި ހުރި އަތަރުން ވައިމަތި އެއްވަސްކުރަމުން އެހެރަ ގެންދަނީ ކުރިޔަށެވެ. ހިސާބަކަށް ހިނގާލެވުނުތަނާ ކުރިމަތިވީ ބޮޑު އުސް އިމާރާތެކެވެ. ނިކަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހުސްސަރިބައި ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ބަލާލާހެން " ބޮޑުވާއިނގިލި ކޮޅުން ފެށިގެން އިސްތަށިގަނޑު ކޮޅާ ހަމައަށް " ބަލާލައިފިއެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. މިހިރަ ރީތިކަމެކޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ބިއްލޫރިން ޖަރީކޮށް ވިލާތަކުގެ ހިޔަނިން އިމާރާތަށް ގެނެސްދީގައިވާ ފުރިހަމަކަން ފެނިފައި އަނގަ މައްޗަށް ޖަހައިގެން ގުނާލަ ގުނާލަ ހުރެވުނީއެވެ. އެކެއް ! ދޭއް ! ތިނެއް ! ......... ސައުވީސް ! ފަންސަވީސް ! ކުއްލި ސިހުމަކާއެކު އަސްމާއްތަޔަށް ހަމަހޭވެރިކަން ވެރިވީ ސައިކަލެއްގައި މަތިހަށިނަގާފައި ދިޔަ ސޮރަކު " ދައިތާ ބޮލުފޮތިކޮޅޭ " ގޮވާލި […]
Read More ›

ރަލުގެ ވަބާގައި ދިވެހިން ޖެއްސި އިދިކޮޅު "ކޮކްޓެއިލް"

ހަޤީގަތެއް މިއަދަކު އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން މަސްތުވުމުގެ ވަބާގައި ޖެއްސުވީ ކޮން ބައެއް ތޯއެވެ؟ މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކޮން ބައެއް ތޯއެވެ؟ ރާއްޖެއަށް ދުންފަތާއި ބަނގުރާ އާމުކުރީ ކޮން ވެރިކަމެއް ގައި ތޯއެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރު ރާޢްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ރާއްޖެ ދުންފަތުގެ ވަބައިގައި ޖެއްސުވީ މަނިކުފާނެވެ. ގައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން މަޑުމަޑުން ވީދަމުން ދެން ދިވެހިންނަށް ތައާރަފް ކޮއްދިނީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗެވެ. ބަނގުރަލެވެ. އޫރުމަހެވެ. ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ އިތުރުން ދުންފަތާއި މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރި ރައީސަކަށް ރައީސް މައުމޫނު ވާނެއެވެ. ދެން ވެރިކަމުގެ މުގުލުގައި ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮއްދިނުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ހިއްޕެވީ ގ.ކެނެރީގޭ ނަޝީދެވެ.  އެއާއެކު އަވަސް ވެ ވަޑައިގެންނެވީ މައުމޫނު ކުޅުއްވަމުން ގެންދެވި " ދައުރު " ފުރިހަމަ ކޮއްދެއް ވުމަށެވެ. އާމުކޮން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތަކަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެން ދިޔައެވެ. ބިރަކާއިނުލާ މާލޭގެ " ރައްޓެހި ޕާޓީ ކުދިންނަށް " ފުޅި ޑެލިވާރ ކޮއްދޭން ފެށިއެވެ. އާމުވެގެންވާ ގޮތެއްގައި މާލެ އާއި ރައްތަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް ތައާރަފް ކޮއްދެއްވި ރައީސަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ވާނެއެވެ. ރިސޯޓުތަކަށް އަރާފިއެވެ. އެތަށް ދިވެހިން ތަކެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައި ވިލާއެއާގެ ރިސޯޓުތަކު " މުދާތަށް " ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ފޭރި ގަނެފިއެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ޖަރީމާއެއް ތޯއެވެ؟ ކޮންފަދަ އަނިޔާވެރި ކަމެއްތޯއެވެ؟ ކިތަށް ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ހިގައިދާނެ ތޯއެވެ؟ ކޮން އަނިޔާވެރިކަމެއްތޯއެވެ؟ ކޮން ޖަރީމާއެއް ތޯއެވެ؟ ކޮން މުދަލެއް ތޯއެވެ؟ މުދާތަށް ފޭރިގަނެފި ކަމަށް އިދިކޮޅަށް ވާގި ވެރިވެދޭ  މީޑިއާތަކުން ހަބަރު ފަތުރާއިރު ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ބަނގުރަލާއި އޫރު މަހޭ ބުނަން ނުކެރުނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އުޅެނީ ބޮޑުމަންޒަރު ބަދަލުކޮށް ހަޤީގަތް އޮޅުވާލުމަށް ނޫންތޯއެވެ؟ ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ޓީޖީއެސްޓީ ނުދައްކައިގެން މީރާއިން ވަނީ ވިލާގެ […]
Read More ›