MENU

ނަސްރީނާ އިބްރާހިމަށް

  ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖެ   މެޑަމް ނަސްރީނާ އިބްރާހީމެވެ. ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ލޯބިން އުޅެ މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވި ދުވަހު ފިރިކަލުން ގެންދެވުމުން ވަރަށް އުނދަގޫފުޅު ދެއްތޯއެވެ؟ ކެއްކުރަށްވާށެވެ. މި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންވެސް ކެތް ކުރީމެވެ. ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ކުށެއްނެތް އެތަށް ބަޔަކު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދުގައި ޖަލަށްލާ އަނިޔާކޮއް މަރެމުން، މި ހިތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ވަރަށް ރުއީމެވެ. އެދުވަހު އުޅުނު ނިޔަމެތި ހާލުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ދުއާ އަދު އިޖާބަ ކުރެއްވީއެވެ. އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާނޭ ކަން އަލް އުސްތާޒް ފިރިކަލުން ކަމަނާއަށް ބުނެ ނުދެއްވާތޯއެވެ؟ އެ ހިތްދަތިކަން މިއަދު ކަމަނާ އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން އުނދަގޫފުޅު ދެއްތޯއެވެ؟ ކަމަނާއެވެ. ވިސްނާލަ ބައްލަވާށެވެ. ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން " އަލް އުސްތާޒް " ކިތަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އެއްވެސް ހައްޤަކާއި ނުލާ އަނިޔާ ކުރި ނޫންތޯއެވެ؟ އިލްމު އުގެނުނީތީ އެކަމާ ކޯފާ އިސްކުރައްވާ އެ ބޭބޭ ފުޅުން އާއިލާތަކާ އެކަހެރި ކުރުމުން އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއިން މިއަދު ކަމަނާގެ ލޮލުން ތިޔަ އޮހޮރޭ ކަރުނަ އޮހޮރިއެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެން އިތުރަށްވެސް އޮހޮރިއެވެ. ތިޔަ އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަތް އެކަނިވެރިކަން އޭގެ އިންތިހާޔަށް އެ ބޭބޭ ފުޅުންގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުންނާއި ދަރިން އުފުލިއެވެ. ހާދަ ހިތްދައްޗެވެ. ހާދަ ޖަޒްބާތު ތަކެއް އެދުވަހު ހިތުގައި ހިނގިއެވެ. ހިޔާލުފުޅު ކުރައްވާށެވެ. އެބޭބޭފުޅުން ލޯބިވާ އަނބިން އާއި ދަރިން ރޮއެ ރޮއެ ތިއްބާ ދަމާ ކޫއްތާފައި ގެންދިޔައިރު އެ ހިތްތައް އެތަށް ފަހަރަކު ފޮތިފޮތިވެ ކުދިކުދި ވިއެވެ. އަޅާލާނެ ޔާރެއް އިޔާރެއް ނެތި އަނބިދަރިން ކައިރިން ވަކިކުރުމުން އުޅޭނެ ނިކަމެތި ހާލު ފަހަރުގައި ގަނޑުވަރުގައި އުޅުއްވި އަބިންނާއި ދަރިންނަށް ނޭގި ހިނގައި ދާނެއެވެ. އެހެންވީރު އިހްސާސް ކުރައްވާށެވެ. މިއަދު ތިޔަ އުފުލާ ހިތާމާތަކާ ހިތްދަތިކަން ތީގެ ދެގުނަޔަށް އެދުވަހު ރައްޔިތުން އުފުލިއެވެ. ކަމަނާއެވެ ވަރަށް އުނދަގޫފުޅު ދެއްތޯއެވެ؟ ކަމަނާއެވެ. […]
Read More ›

ކޮންމެ ޒުވާނެއްގެ އުންމީދެއް

ރަށު އިސްކޫލުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު މާލެ އައީ އިތުރަށް ކިޔެވުމަކަށް ނޫނެވެ. އިސްކޫލުންވެސް ފާސްނުވީމައި ކިޔެވުން މަތިން " ވައި " ވުމުން ރަނގަޅު ވަޒީފާގަނޑެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. " ލިޓްރަލީ " ގައިންބޮލުން ތާހިރުވެލާނެ އުނު އޮރޮޔާން ކޮއްލާނެ ފަދަ ނެތި މާލޭގައި ގަނަ ތެޅުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން ވަޒީފާއެއްވެސް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މާލޭގައި އާއިލާތަށް އުޅެމުން އަންނަ ނިކަމެތި ހާލު މަވެސް އަޑުއަހަމުއެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި އެކަކު ބޯމަތީ އަނެކަކު ނިދުމާއި ޑިއުޓީ ބަހައިގެން ނިދާ ވާހަކަ އަކީވެސް އަޑުއަހާ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތަށް ތަޖުރިބާ ކޮއްލަން ލިބުނީ އަދި ކިރިއާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މާލެ އާދެވުނީތީ ރަށުގައި ތިބި ރައްޓެހިންނަށް " ބޮޑު ކަނޑާލާފައި " މޫނު އަނބުރާލިއިރު ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތެވެ. މާލޭގައި ގާތްތިމާގެ އަދި އާއިލާގެ މީހަކު ނެތުމުން އުޅެން ޖެހުނީ " ކުދިން ބަހައްޓައިދޭ " ހާއްޔެއްގައެވެ. އޭރުގެ މުސާރައިން ކުލި ދައްކާލެވޭކަން ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އުޅެން ޖެހުނީ އަނގައާއި އަތާއި ދިމާ ނުވެގެންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އަގުބޮޑެތި ސިޓީ ތަކުގެ ވާހަކަ އަހަމެވެ. އެފަދަ ސިތީތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްނުފޯރާފަށުގައި އުޅޭ ވާހަކަ އަޑުއަހަމަވެ. ތައުލީމީ ނިޒާމުން ފެށިގެން ސިއްހީ ނިޒާމަށް ދަންދެއް އެތަންތާ ސަތޭކަ ދެވެއެވެ. ބޭނުން ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އެފަދަ ސިޓީތަކުން ލިބެން ހުރެއެވެ. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު " ހެޔޮވަރު " ވުން ވެސް ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްތަކުގެ " އަމާ " މާލެ އެހެން ތޯއެވެ. ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާން ޖެހެނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށެވެ. ތައުލީމީ ނިޒާމު ވަށާޖައްސަން އުޅެއުޅެ ދެކޮޅު ނުޖެހުނެވެ. ހިދުމައްތަށް " ލިމިޓެޑް" ވެފައެވެ. ގޭ ކުލި " އަން ލިމިޑެޓް " ވެފައެވެ. މާލޭގައި ގެޔެއް ހުރީތީ އެ ގެ ހަދަން ލޯނު ނަގަނީ ބޮޑު އިންޓްރެސްޓަކާ އެކު ކަމީ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްގެ ޖަވާބެވެ. ކުލި އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބު […]
Read More ›

ކުޑަކުދިން " ފަޅާ " އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

2009 ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރަކީ އޭރު އެންމެ 17 އަހަރެވެ. ސްކޫލު ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮން ރައްޓެއްސަކު " އޮފާރ " ކުރި ވަޒީފާއެކެވެ. މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ޕާރސަނަލް ބޮޑީގާޑެއްގެ ވަޒީފާއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްހޫރު ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ހަށިފާރަ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަތިހަށިނަގާ " ފުއްޕާލާފައި “ އުޅެންވީމައި ކިހާ ފޮންޏެއްވާނެކަން ވިސްނާލާށެވެ. މިދެންނެވީ އޭރުގެ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ވާހަކައެވެ. މާލޭގެ ބޭފުޅު އާއިލާއެއްގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ގަދަރުވެރިކަމާ ޝަރަފްވެރި ކަންބަލެކެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތް ހާމަވެއްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ. ހަޤީގަތޭ ތޯއެވެ؟ އަޑު އައްސަވާށެވެ! ފެންވަރާލާ ނިކަން " ބޮޑީ ގާޑު " ހެދިލާގެން ނިކުތީ ޑިއުޓީއަށެވެ. އަހަރެންނަށް ގުޅާލެއްވުމަށްފަހު ތާކަށް ދާން ޖެހިގެން އައިސްދިނުމަށް އެދުމުނުންނެވެ. ޖަނަވަރީމަގު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ހުންނަ އެކަމަނާގެ  ފިރިކަލުން ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް އެރުމަށްފަހު އަހަރެން ނިކަން އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެކަމަނާ އަރިހު ވަޑައިގަންނަވަން އެދުމުން އަދި ތައްޔާރު ވެ ނުނިމޭކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ގެޔަށް ވަދެ އިށީންދެލުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކަނާތުން އިނގިލިތަށް ވާތު އިނގިލިތަކުގެ ތެރެޔަށް ވައްދާލާގެން ސޯފާގައި އަހަރެން އިންނަތާ ވިއްސަކަށް މިނެޓްފަހުން ސާހިބު ކަމަނާ ކޮޓަރިކޮޅުން ނިކުމެއްޖެއެވެ. ތައްޔާރޭތޯއެވެ؟ "ހަރާން ބަޅުމަސް " ފެންވެސް އޭރު ނުވާރާކަން ބަލާލުމުން ކަށަވަރުވާވަރު ވެއެވެ. އެއައި ގޮތަށް އައިސް ސޯފާގައި އިށީންދެ މިހާރު ދެން އެކަންތަށް ކެންސަލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެން ބުނުމުން އަހަރެންވެސް ގެޔަށް ދިއުމުގެ އިޒުނަޔަކަށް އެދިލީމެވެ. އެއާއިއެކު ފިރިމީހާ އާއި ދަރީން ރަށުގައި ނެތްކަމަށާ އެކަނި ގޭގައި އިންނަން ޖެހުމުން ފޫހިވާކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ފަހަރެއްގައި އިރުކޮޅަކުން " އެމީހުން " ގުޅާފިނަމަ ދާންޖެހިދާނެކަމަށް މަޑުކޮއްލަ ދިނުމަށް އެދުނެވެ. ދެން މަޑުކޮއްލާނީ އޭ ހިތާ އިށީނދެލީމެވެ. ޓީވީ އަޅުވާލައިގެން ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ވާހަކަތަށް ސާހިބު ކަމަނާ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. ސިޔާސީ މަޖާ ވާހަކަތަކުގައި ތިއްބާ […]
Read More ›

ތަރައްޤީ ކޮޅުވެއްޖެ

މިއީ ފިސާރި ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ތަރައްޤީ މެކުހަށް ޖަހާ އަޅާ އިތިކޮއް ދުއްވާގަތްގަތީނުން އަތަކު ނުޖެހުނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ފެތުރިގެންފިއެވެ. އަސުރުމަލުގެ ހިތްގައިމުކަމާއެކު އަސުރަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަށް އުތުރި އަރާގެންފިއެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލާގެ ހިތްގައިމުކަން ދިއްގާ މަލުގެ ރީނދޫ ކުލައިގެ މަށްޗަށް ވެރިވެގެންފިއެވެ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ ދިއްގާ ވައު ކޮށާ ސާފުކޮއް އަސުރުމަލުގެ ބަގީޗާއިން މުޅިތަން ފުރާލާފިއެވެ. ކަލޯ މިރަށު ފާލަން!....... އަހަ. ކޮން ފާލަމެއްތޯއެވެ. މީ މައުމޫނުގެ 30 އަހަރެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ ކެނެރީ 3 އަހަރެއް ވެސް ނޫނެވެ. ބަލަގަ މިއީ ކާމިނީ 5 އަހަރެވެ. ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ 5 އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބަނދަރެއް ނެތިގެން ލޯންޗުން ފުންމާލާ މީހާ އަނގަވަތަށް ގޮނޑުދޮށައް ޖެހޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކޮނޑުގައި ދާންކޮޅު ބަހައްޓައިގެން ރަށައް ފައިބާކަށް ވެސް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެއެވެ. މިހާރު ހަސަނުގެ ބޮއްކުރާވެސް ކަތީބުގެ މަސްއޮޑިވެސް ބަނދަރު ކޮއްލަނީ ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބު " ޝާހިލް " ތަކަށެވެ. ކަތްދާ ކަރަންޓެއް ނެތް ؟ .......... ގާދިރާ ތިޔަ ސުވިޗު އޮން ކޮއްބަލަ.... އެދުވަސް ފަސްދީފިއެވެ. ކަރަނޓު ނެތިގެން މުހަންމަދުބޭގެ ފިހާރާގައި ހުރި ކުކުޅު ކޮށާ ސޮސެޖްކޮޅު ކުނިވެ އުކާލަން ޖެހުނު ދުވަހެވެ. ކުޑަސޮރު ފައްޖެހި ގޮނޑީގައި އަތިރިމަތީ ނިންދެވި 30 އަހަރެވެ. ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުކަމުން ފަންކާ ނުޖަހަން ހަނޑޫކޮޅު ހޮވަން އަތިރިމަށްޗައް ނުކުތް 3 އަހަރު އޮބައިފިއެވެ. 30 އަހަރު ހޮޅިބުރީގައި ޖެހި ޕަރުވާނާ މަރުނުވާވަރަށް މި 5 އަހަރު ޕަރުވާނާވެސް މަރުވެއްޖެކަމީ ޝައްކެތްނެތް ކަމެކެވެ. ނުވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އަސުރުމާ ކުލައިގެ ދޯދިން އެރި އިރާއެކު މިހާރު " ޓުވެންޓީ ފޯ  ސެވަން " ކަނރަންޓް ވެސް ޔަގީންވެއްޖެވެ. އޭ ޓައްޕޫ ކައެ ބޫޓު ގަތްތާ މިހާރު 5 އަހަރު؟؟ އަހަ.. ބޫޓުގަނޑުވެސް ހަލާކު ނުވާނެ ނޫންތޯއެވެ! މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ވެސް ކުޅެނީ ހަމަ ޓައްޕު ކުޅޭ ފެންވަރުގެ ދަނޑުތަކުގައެވެ. ރެޔެއް ދުވާލެއް […]
Read More ›

މަހުލޫފު ތިޔަ ހަލަނީ ކޯންޗެއް؟

އަނގައިގައި ގުއި ރަހަ ލީއިރުވެސް މީހަކު މުޒާހަރާއައް ނުނިކުތެވެ. މާޔޫސްކަމާއި މޮޅިވެރިކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ގެނުވީ މިހާހިސާބުން ނެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ހަތަރު ވެރިން އެއްވެ މިކަމާއިމެދު މަސްވަރާތަށް ކޮޅުބުގައި ކޮއްފިއެވެ. 4 ވެރިންނައަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނީ ކަހީނު މައުމޫނުގެ ހިޔާލެވެ. އެއާއިއެކު ސިލޯނުން އަސޭލާ އާއި ރާއްޖޭއިން ކަހިނު މައުމޫނު ބައްދަލުކޮއް މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަތޮޅުތެރެއިން މާލެ އައި ގަނެތީގައި 7 ކާޅު ގެނެސްފިއެވެ. އަނިޔާއެއް ނުލިބި ބޭރުފުށުން އުނިކަމެއް ނެތް 7 ކާޅެވެ. ކޮއްޓެއްގައި ބަނދުކޮއް ކާންނުދީ ތިންރޭ ތިންދުވާ ބޭންދުމަށްފަހު ކަހީނު މައުމޫނު އެންދެރިމާގޭ ގަރާޖުގައި އަކަ ކުރަހާފިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަނެއްގައި ހުޅުރޯކޮއް ކިޔެވެލި ފެށިއެވެ. ކުޑަ ކާހިނު އަސޭލާ އާއި އެކު އެވެ. ގަޑިން ބާރަ ޖެހުމާއިއެކު އެއްކަލަ ހަތް ކާޅު ގެނެސް އަކަ މެދުގައި ފައި ޖެއްސުވާ ކަތިލުމަށްފަހު ލޭ ފުޅިއަކަށް އަޅާފިއެވެ. ބޮޑު އެއްވުމުގެ ތާރީހާއިއެކު އެވެރިން އެވިދާޅުވާ " ވަރަށް ހާއްސަ ބޮނޑިބަތް " ފަރިއްކޮޅެއް އެދުވަހުގެ އެއްވުމުގެ ކުރިން އޮންނާނެކަން އިއުލާން ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ހަތަރު ވެރިން އެއްވެ ބޮޑުތެލީގައި ހަނޑޫ އުދައިފިއެވެ. މަޑުގިނީގައި ރަނގަޅަށް ހިނދެން ކައިރިވުމުން ރާނބާފަތާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަދި ފިނިފެން އަޅާ ރަނގަޅަށް ރަހަގަނޑު ހެޔޮވަރު ކޮއްލިއެވެ. ކޮންމެ ހަނޑޫ ލާއްސަކަށް ހަކުރު ލާއްސެއް އަޅާ ހަލަން ފަށައިފިއެވެ. ކަހީނު މައުމޫނުގެ އެންގުމަށް ކާޅުލޭ ކިޔެވެލިތަށް ކިޔަވަމުން ތެއްޔަށް އޮއްސަމުން ދެއެވެ. މީހުންގަނޑު އެއްވާ ވަރަކަށް ހަތަރު ވެރިންވެސް މަގުމަތިން ފެންނަން ޖެހޭތީ ކައިރީގައި ގެންގުޅޭ " ބޯއީ " އާއި ހަވާލުކޮއް ހަތަރުވެރިންވެސް މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ބާރަށް ލަވަޖަހާ އަތްޖަހާ މަގުމަތީ "ޗަރުކޭސް" ފަށައިފިއެވެ. މީހަކަށް ފަހު މީހެއް ޕޯޑިއަމަށްއަރާ ގޮވުނުހާ ހުތުރު އެއްޗެއް ގޮވާނަގަނީއެވެ. ވެއްޓެނީ ކަމުގައި ބުނެ ބައިވެރިންނަށް ދަޅަ ދައްކާ ހަދަން ފެށިއެވެ. ކާޅު ލޭ އަޅާގެން މީގެ ކުރިން ކާންދިން ބޮނޑިބަތް ތަކުގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް […]
Read More ›

ކަނބަލުންތަ ؟ ރަނޑިންތަ ؟

އަންހެން ވެރީންއަށް ހާއްސަކޮން ދުވަހެއް ފާހަގަކޮއް ނިމި ދިޔައިރުވެސް ބިތުފަންގި އޮތީ ހިއްލާ ނުލެވިއެވެ. ނަސީބެކެވެ. ނޫންނަމަ ބައެއް ކަނބަލުން ކެޔޮ ކައިފައި ހުރި ވަރު ފެނުމުން އެވެރިންނަށް ހާއްސަ ކުރި ދުވަހު މި ނިކަމެތި ފުޅަށް ގަނޑުގައި ހުޅުވެސް ޖެހީސްތޯއްޗެކެވެ. އަންހެނުން އަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި އިއްޒަތާ ޤަދަރު ދެވިގެންވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ކަނބަލުންގެ ފައިދާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ ކަމެވެ. ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. މަގުތަކުގައި ހަޔާތް ގޮއްވުމުން ފެށިގެން ސިޔާސީ އައްޑަނައަކަށް މިއަދު ކަނބަލުން ހަދާފައިވާކަމެވެ. ހިތާމައަކީ މަތި ފަޑި މަތީ އެއް ކަރައިން އަނެއް ކަރައިން ދުވާ " ސިޔާސީ ޝައިތޯ ނުން " ގެ ދަލުގައި ކަނބަލުން އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ޖެހޭ ކަމެވެ. އެވެރިން ޖަހާހަ ބެރަކަށް ނަށާކަމެވެ. އެވެރިން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ވެގެން ތިބޭކަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓި ވެއްޔާ މޮޑެވިގެންދަނީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގުކަން ރޭކާ ނުލާތިއެވެ. އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގެ ވަރަށް އިސް ސަފުގައި ކުޅުއްވާ ކަނބަލެކެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ކަނބަލެކެވެ. ނަހަލާލަށް ބަނޑުބޮޑުވެ ވިހޭ ކުއްޖާ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލާގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިކަނބުލޭގެ ރަށުން ބޭރުކުރީއެވެ. އޭގެފަހުން މާލޭގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދިރިއުޅުން ފަނޑިތަ ހަދާގެން ހަލާކުކޮއް އެމީހާއާއި ކައިވެނި ކުރިއެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލައި މަރާލި ކުއްޖާގެ ފަހުންވެސް 2007 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ނަހަލާލަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާފައެވެ. މިފަހަރުވެސް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށުން ބޭރުކުރުމުން މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރީއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުންނަން ފެށީއެވެ. މަގުމަތީ ހަޔާއިގޮވަން ފެށީ އެވެ. ދަރީންނާ އެއް އުމުރުގެ ފުލުހުން ކުރިމަތީ ހަޔާއިކުޑަ ވައްތަރު ޖައްސަން ވެސް ފެށީއެވެ. ދެނަކާއި ދެނެއް ނެތެވެ. މިހާހިސާބުން ތޯއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ރަން ތޮށީން ތޮށިލެވުނީއެވެ. މެރިހާ މައުސޫމު ދަރީންނާއި ކުރިހާ ފާފައެއް ޑިމޮކްރަސީގެ ރަބަރުން ފޮހެ ލީއެވެ. މީހާ ހުދުކާފޫރާށް […]
Read More ›

އެލިފަ އޮތް އެތި ފެނޭތަ؟

މިއީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އެތަށް ބައެއްގެ ހައްޤުތަށް ނިގުޅައިގަނެ މަގުތަށް ހިސާރުކޮއްގެން ތިބެ އެހެން މީހުންނަށް ޖައްސާ ބަލާއެކެވެ. މިވެރިންގެ ސަބަބުން ޓްރެފިކް ޖޭމްވެ ދުއްވާމީހުންނަށް ހޮރުއްޕާނެވެ. މަގުތަށް ބައްދާގެން ތިބޭ މިވެރިންނާއި ހެދި ހިނގާ މީހުންނަށް ހުރީ ތުރާލެވެ. އަޑުގަދަކޮއް ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރާވަރުން ހިސާބުގަނޑު ގެތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބަލާ އެކެވެ. މިދައްކަނީ އެންމެ މީހެއްގެ " ވެރިކަން ކުރުމުގެ ހައްޤު " ހިމާޔަށް ކޮއްދިނުމަށް ނިކުންނަ މަދު މީސްކޮޅެއް ގެ ބަލާވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އާއެކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް އެއްވެ 100 މީހުން ހަމަނުވެ ހެދި ކޯލިޝަން ގެ ވާހަކަ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފެންވަރާ ނަލަވެގެން އެންމެ އަގުބޮޑުކޮއް ގަތް ގަމީހާ ޖިންސު ވައްޓާލާގެން ދެހާސް ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސެންޓުފުޅިން ފެންވަރާގެން މަންޖެ އަރުވާގެން ރައްޓެއްސެއްގެ ސައިކަލުގައި ނިކުތީ ލޯބިވެރިޔާއާއި އެކު ފިނިބުރެއް ޖަހާލުމަށެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން މަޖީދީމަގާ އަރާ ހަމަވީ ކިރިޔާއެވެ. މުސީބާތް ލައިގަތީއެވެ. ޕޫސް...... ޕޫސް........ އަޅާ ބަރުގޮނުގެ އަޑުފައްގަނޑު މުޅީ އެހިސާބު ގުގުމާފައެވެ. ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް މަޑުކޮއް ލުމަށްފަހު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިޔަށް ނުދެވުމުން ތެދުވެ ކުރި ބަލާލާފީމެވެ. އަރާގަތް ރުޅީއަކުން ސައިކަލު ހޫރާލަންވެސް ހިތަށް އައެވެ. އައްޑާ ޖަހާގެން ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލީގައި މަގުބަންދުކޮއްގެން ތިބެ ނަށަނީއެވެ. ދެބައި އުމުރުގެ މުސްކުޅީން ލައްވާ މަގު މެދުގައި ގުންބޯ ހައްދުވަނީއެވެ. މަގުތަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތެއްކަމަކު މިވެރީން މަގުމެދުގައި ބޭންޖަހަނީއެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖަހަމުންދިޔަ ލަވަ ނިމުމުން ނަށަން ތިބި ދެބައި އުމުރުގެ މުސްކުޅީން ކުޑަކޮން އެއްކާރި ވެލިއެވެ. އޭރު ލޯބިވެރިޔާ އަރުވާގެން ބާރަ ޖަހަންވާއިރަށް ދުއްވާލަން ނިކުތް މީހާގެ ސާޅިހަކަސް މިނެޓް މި ހޭދަނީ މި " ބަލާ " އެއް ގައެވެ. ކޮއްޓަމުން ނައްޓަމުން ހުރެ ކުރިޔަށް ދަމުން ނުހުރެވިގެން ނަށަން ހުރި ދައްތައެއްކައިރީ " ބަލަ މަގު ބްލޮކް ވާތަން ނުފެނޭހޭ" އަހާލީމެވެ.  އެއާއެކު " ޖަވާބުގައި އެލިފަ އޮތް އެތި […]
Read More ›

ހައްދަނީ " ހީރޯ" އެއް ނޫނެވެ. " ގުނބޯ " އެވެ

” ގުނބޯލޯ! ގުނބޯލޯ! ނަށަން ނަށަން ތެދުވަޅޭ! ފުއްޕިހަކުރު ބޯންތެދުވެ! އާލިބާސް ލާން ތެދުވެ!” މީ އަހަރެމެން ކުޑައިރު ވަރަށް ގިނައިން ކިޔާ އުޅުނު ބަނޖެކެވެ. ގުނބޯ ނަގާގެން އެ ހައްދަން ކިޔާ ބަންޖެކެވެ. " ގުނބޯ ހައްދުވަން " ކިޔާ ބަނޖެކެވެ. ގުބޯލަކީ ހިރަފުސް ހުންނަ ތަންތާ، ބިތުބުޑުގައި، ހަރުކޮނެގެން އުޅޭ ކުޑަ ސުއިއްޕެކެވެ. ވައްކޮން ވަށައިގެން މައްޗަށް ފަސް އަރުވާ އެތެރެޔަށް ދޯރިކޮން ހުންނަ ހޮރެއްގައި ވަޅުޖަހާ އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެކަހަލަތަނެއް ހާވައިލުމުން ގުނބޯ ފެނިދާނެއެވެ. މި ކަހަލަ ތާކުން ގުނބޯލެއް، ނުވަތަ ދެތިން ގުނބޯ ނަގާ، ދޮލަނގަކަށް ވެލި އަޅައި، އެ ވެލިކޮޅުގައި ގުނބޯ ބައިނދައިގެން، އޭގެ ވަށައިގެން އިނގިލިކުރިން ރޮނގުއަޅާން ފަށައިފިނަމަ، ވަރަށް ރީތި ނެށުމެއް، އޭތި ނަށައެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ކުރިޔަށް ޖެހިލައެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ފަހަތަށް ޖެހިލައެވެ. އަރިއަރިއަށްވެސް ޖެހެއެވެ. މިއީ ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ކުދީން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. މިކުޅިވަރަށް ގުނބޯ ނެއްޓުމޭ ނުވަތަ ގުނބޯ ހެއްދުމޭ ކިޔައެވެ. އަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ މި މަންޒަރެވެ. ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި ގުނބޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރީ ދުވަސް ވެފައިތިބި މުސްކުޅިންނާއި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިތިބި މީހުން ކަމެވެ. އަދި ގުންބޯ ހައްދުވަންތިބީ ކުޑަކުދިން ނޫން ކަމެވެ. ބާލިޣުވެ ތަސައްރަފު ފުދިފައިތިބި ބޮޑެތި މީހުންކަމެވެ. އަދި ދޮލަނގުގައި ނެއްޓުވި ނެއްޓުވުން މަގުތަށް މައްޗައް ބަދަލުވެފައި ވާކަމެވެ. މާއުނައީ ހާއްސަ އެހީޔަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އިތުރުން މުސްކުޅިވެރިން މަގުތަކަށް ނެރެ ” ކަލޯމެނޯ! ކޮޔާމެނޯ ! ނަށަން ބިރަކާ ނުލާ ތެދުވަޅޭ! ހަމައިން ނެއްޓެން ބޯންތެދުވެ! ވެރިކަމަށް މަ ލާން ތެދުވެ!”  ކިޔާ އެވެރިން ނައްޓުވާތަނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބާރުހުރި މީހުން ކުޅިބަލާ އަތްޖަހަން ތިބޭތަނެވެ. ވެރީންކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގޭގައި ހޭން ތިބޭތަނެވެ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެކެވެ. ސިޔާސީ ވިޔަސް ބޮޑުވަރެވެ. އެއްވުންތަކަށް މީހަކު ނުނިކުތުމުން ގައިބާރުދޫވެ އަޅާލުމާ އޯގާތެތިކަން އެންމެ ބޭނުންތެރިވި މުސްކުޅި ވެރީން މަގުތަކުމަތީ " […]
Read More ›

ނަށާ ކުއްޖާ އާއި ސައުދާގަރު ވާހަކަ

އެއް ޒަމާނެއްގައި ވަރަށް ރީތި ސަހަރެއްގައި އުޅުނު ސައުދާގަރެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަނބިންނާއި ދަރީން ސައުދާގަރުގެ ތިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާވެސް ސައުދާގަރުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރެއެވެ. އެސަހަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ ދީލަތި ސައުދާގަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދާގަރު ދިޔައީ ސަހަރަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮއްދެމުންނެވެ. ކެރިފޯރުންތެރިކަން ނެތް މީސްތަކުންގެ ދަރީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ބަލިމީހުން ހަކީމުންގާތަށް ފޮނުވާ ބޭސްކޮށްދެމުދިޔައެވެ. މިދެންނެވި ސައުދާގަރަކީ ވަރަށްގިނަ އަދަދަކަށް " ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް މަޑުކޮއްލާ " ރަށްތަށް ގިނަ މީހެކެވެ. ދުވާލު ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި އުޅުމަށް ފަހު ބައެއްފަހަރު ސައުދާގަރުވެސް އެފަދަ ރަށްތަކަށް ހިތްހަމަޖައްސާލާ ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ހޯދުމަށް ގޮސް ހަދައެވެ. އެއްދުވަހަކު ސައުދާގަރު ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާ އުޅެ ކުޑަކޮން ބޮލުގައި ރިއްސަން ފެށިއެވެ. އަދި ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ ބޮލަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސައުދާގަރުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެރަށުގެ ހާދިމުން ސައުދާގަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ މެހުމާންދާރިއެއް އަދާކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު ސައުދާގަރަށް ހާއްސަކޮން ޝިކާރަ ކުރެވިފައިވާ އެކި ބާވަތުގެ މަހާ މޭވާތަށް ސައުދާގަރުގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާލަދިނެވެ. ނަމަވެސް ސައުދާގަރުގެ މޫނުގެ ކުލަ ފަނޑުކަން އޭނާގެ ހާދިމުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މަޑުމަޑުން އެ ބޮޑު މާލަމުން ގުގުމަންފެށީ ފަރި ރާގަކަށް ޖަހާލި ބެރެއްގެ އަޑެކެވެ. ސައުދާގަރުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބޮޑު މާލަމަށެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި މަޑު ހަރަކާތެއް ގެންނަމުން ރާގާ އެއްހަމައެއްގައި ފައި ހަމަކުރަމުން ދިޔަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާއަށެވެ. ފުރިހަމަ ވަނާތަކެކެވެ. ސައުދާގަރުގެ މޫނުގެ ކުލަ އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު ނަށަމުންދިޔަ އަންހެންކުއްޖާ ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ސައުދާގަރަށް ދިއްކޮއްލި ތައްޓާއެކު ރަކި ގޮތަކަށް އެއްލޯ މަރާލުމަށްފަހު ބެރަށް ފައިހަމަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސައުދާގަރު ނަށާކުއްޖާ ގެނެސްދިން ތައްޓަށް ބަލާލުމަށްފަހު ތުންފަތުގެ އެއް މިޔައިން ހީލިއެވެ. އަދި އެތިކޮޅެއް ބޯލުމަށްފަހު ތަށި މޭޒުމަތީ ބެހެއްޓިއެވެ. މިހާހިސާބުން ކުޅިގަނޑު ފެށީއެވެ. ރޭ ދެބައިވިއިރުވެސް ނަށާ ކުއްޖާގެ ޖާދޫގައި ސައުދާގަރު މަސްތުވަމުންދިޔައެވެ. ފުރިހަމަ […]
Read More ›

ބަރު ހަތިޔާރާއިއެކު ދިވެހި ފުލުހުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވެރިކަމާ ހަވާލުވީންސުރެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގެންދިޔައީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގަމުންނެވެ. މަގުމަތި ހަލަބޮލިކޮއް އާމުންނަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ފޯވަހި ފޯވަހި ތަށް ދިޔައީ އަންނަމުންނެވެ. ދުވާލު ގަޑީގައި ދުއްވާ މީހުންނަށް ހުރި " ބަލާ " އެކެވެ. ރޭ ވެއްޖެއްޔާ ނިދަން " ބަލާ " އެކެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ އަޑުގަދަ ކުރާއާއި ބެރުދުންމާރި ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮއްގެން އަޑުގަދަކޮއް އަމަން ނަގާލާ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ގޯތި ގެދޮރަށް ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނާއި އެބައި މީހުންގެ މުދައު ސަލާމަތްކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ބޭނުންކުރަނީ މަދު ހަތިޔާރެކެވެ. ތެދެއް ބުނާނަމަ ހަތިޔާރަކަށް ވާކަހަލަ ހަތިޔާރެއް ފުލުހުންނެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. ބިޑިއާއި މުގުރުބުރީގެ އިތުރުން ޕެޕާރ ސްޕްރޭ އާއި ޓިއަރ ގޭސް ފިޔަވާ ފުލުހުން ކިތަންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ގާނޫނުން ލިއްބައިދީފައެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއިންބޭރުގެ މީޑިއާތަކާ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ފޮޓޮއެއް ނަގާލުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ މުޒާހަރާއަކާއި އެއްވުމެއްގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއްވެސް ބޮޑުކޮއްލައިގެން ފަރަންޖީއެއްގެ މޮޅު ޓްވިޓެއް ނޫނީ ހަބަރެއްގައި ޖަހާނުލާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ. ބޭނުމަކީވެސް އެއީއެވެ. އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުންލިބޭ ހުޅަނގުގެ ޔަހޫދީން ހިތްހަމަޖައްސައި ދިނުމެވެ. " ލެކްރިމޭޓާރ އޭޖެންޓް " އަކީ ދިވެހި ފުލުހުން އާމުގޮތެއްގައި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެވެ. ލެކްރިމޭޓާރ އޭޖެންޓް އަކީ އެއްވުންތަކާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ރައްކަލަކަށް އަތައް ހެޔޮވަރު ކުޑަ ފުޅިއެއްގައި ގޭހާއި ކެޕްސިކަމް ގެ ދިލަ އާއިއެކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުރަށް ފޮނުވާލެވޭގޮތަށް ޕްރެޝާރގައި ބަންދުކޮއްފައި ހުންނަ ކެޕްސިކަމް ދިލަ އެވެ. ލޯ ހުޅުވުމަށް އުނދަގޫވުމާއީ، ދިލަނެގުމުގެ އިތުރުން ތަންތަން ބެލުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮއްފައި ހުންނަ ޕެޕާރ ސްޕްރޭ އަކީ އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިނުވާނެހެން ތައްޔާރުކޮއްފައި ހުންނަ ސްފްރޭއެކެވެ. އޭގެ އަސަރު އަމިއްލަޔަށް ނެތިދާގޮތަށް […]
Read More ›