MENU

ނަޝީދަށް ގުރުސްފެންމަތިވުން

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފޮނި ހުވަފެންނަ ދުވަހަކީ ތިމާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް އުފާވެރިކަމާއިއެކު ހެލިފެލިވެ އުޅޭ ދުވަހެއްކަމުގައި ވެގެންދެއެވެ. ހުވަފެން ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ. އެއީ ﷲ ގެ ހަޒުރަތުން އަންނަ ހެޔޮ ހުވަފެނާއި ބިރުގެންނެވުމަށް ޓަކައި ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުން އަންނަ ނުބައި ހުވަފެނުގެ އިތުރުން ސިކުނޑީގައި ހުންނަ ޚިޔާލުތަކުގެ ސަބަބުން ފެންނަ ހުވަފެނެވެ. އަބިދާގެ ނަޝީދަށްވެސް މިފަދަ ފޮނި ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ. އެއީ ގުރުސްފެންމަތިވެގެން އުޅުނީތީއެވެ. ޝައިތާނާގެ ވަސްވާހުން ފޮނި އަވާމެންދުރެއްގެ ތެރެޔަށް ގެބިގެން ދިޔައީއެވެ. ގުރުސްފެންމަތިވުމޭ ބުނެވެނީ ނަކަތްތެރިން ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަސްކަމެއް ނުވަތަ ތިންކަމެއް އެންމެމޮޅަށް ދިމާވާ ވަގުތުއައުމެވެ. އެވަގުތު ވަޅުގެ ފެން ކެކިގެން އަރާނެއެވެ. އެ ފެނުން ފެން ވަރައިފި މީހަކަށް އެވަރަށް މުދަލާ ފައިސާއާއި ތަނަވަސްކަން ލިބޭނެކަމަށް ބުނެވެއެވެ. ކެނެރީގޭ ނަޝީދަށްވެސް ފެނުނީ މިފަދަ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެ ހުވަފެނަކީ ނިދާފައި އޮއްވާ މާމުތް އާރެއްގެ ތެރެއަށް ނަޝީދު ގެނބޭތީއެވެ. އަދި ކެނެރީގޭ ގަސްގަހުގެ ކުރިޔަށް ކަފިހިބޮލި މަސްލައި އަރާ ދުވާތީއެވެ. އިހުގެ މުސްކުޅީން ބުނެ އުޅެއެވެ. ހުވަފެނެއްގައި މާމުތާއި ކަފިހި ބޮލި ފެނުމަކީ މުއްސަނދިކަމާ ފައިސާޔާއި ނަސީބު ލިބޭނޭ ކަމެކެވެ. ފެނުނު މި ހުވަފެނުގެ ތައުބީރު ކަހީނެއްގާތު އޮޅުން ލިބިގެންދިޔަ ފޮނި އުންމީދާއިއެކު ނަޝީދުހުރީ އުފަލުން ކެކި އުތުރި އަރާފައެވެ. މިހާހިސާބުން ހުވަފެން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ދެން ފެނުނީ ބަޚުތު ޖަމާލު ހެދި ފަދަ ތަޚުތެއް މަތީގާ ނަޝީދަށް ނިދުނީތީއެވެ. އަދި ކުޑައިރު ކުޅެން އުޅުނުއިރު އަތިރިމަތީ އިން ގަލެއްގެ މަތީ އިށީންދެ ގާހަކަ ފަޅިއަކުން ތާޖެއް ބޮލުގައި އެޅުނީތީއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ކެނެރީގޭ ދޮށުން ޖަވާހިރު ކޯދުލާ ފޮޅިގެން އަރާ ރަސްދަނބު ރުކަކު އެތެއް ފޮޅޭތީ ނަޝީދަށް ފެނުނެވެ. އާމުކޮއް ނުވާ މިކަންކަން ފެނުމަކީ ވެރިކަމާ ޤަދަރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއްގެ […]
Read More ›

ބަޑި އައިޝާ

އެއީ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ރީތިކަމަށް އަރާހުރި ކަނބަލެކެވެ. ޒުވާންފުރަޔަށް އަޅަމުންއައި އިރު ރީތިކަމަށް މުޅި ހޯރަފުއްޓާއި ހއ އަތޮޅަށް މަސްހޫރު މަންޖެއެކެވެ. ހިތް ދަމައިގަންނަފަދަ ވަނާތަކެއްގެ ވެރި ކަނބަލެކެވެ. ދޮން އަނބެއްފަދަ ދޮންކަމަކާއެކު ރަށާ އަތޮޅުގެ އެތަކެއް ޒުވާނެއްގެ ހިތް ކުދިކޮއް ކޮށާ އަޅާލި މަންޖެއެކެވެ. އެއީ ހއ ހޯރަފުށީ އަނބުގޯތި އައިޝާއެވެ. މަހުޖަނު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހއ ހޯރަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ހޯރަފުށީ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަރުގައި މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އައިޝާ އާއި އިތުރު ކުދިންކޮޅެއްވަނީ ލަވައެއް ހުށައަޅާދީފައެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އައިޝާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ މި ހުށައަޅައިދިން ލަވައިނެވެ. އެއާއެކު މުސްކުޅިވި މުސްކުޅިވިހެން ވަރުއަރާފައިހުރި ޤާސިމަށް މަޑަކުން ނުހުރެވުނެވެ. ހއ އަށް ކުރާ ދަތުރުތަށް އިތުރުވާންފެށިއެވެ. މަދަރުސީ ދައުރު ނިމި އައިޝާމެންގެ ނަށާ ގުރޫޕުވެސް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ނަށައިދޭން މަނަފަރު ރިސޯޓަށްދާން ފަށައިފިއެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ޤާސިމް އިބްރާހިމުގެ ނާޗަރަންގީ ފިކްސް ކުރެވިފައިވަނީ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައެވެ. ހޯރަފުށީ މީސްމީހުންގެ ތުންތުން މަތިން އެނގުނު ގޮތުގައި އައިޝާމެންގެ ނަށާ ގްރޫޕް ރޭގަނޑުގެ ޝޯ ނިންމުމަށްފަހު ރަށައް އަންނަ އިރު އައިޝާ މަޑުކުރެއެވެ. ފަތިހު އައިޝާ ހޯރަފުއްޓަށް މަނަފަރު ލޯންޗުގައި ގެނެސްދެއެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ އަވައިގައި އަނބުގޯތިމީހުންޖެހި އައިޝާ ޤާސިމް އިބުރާހީމަށް ވިއްކާލަން މާގިނަދުވަހެއް ނުނަގައެވެ. އައިޝާ އާއި ޤާސިމް އިބްރާހީމުގެ ކައިވެނި ކުރެވުނެވެ. އެދުވަސްވަރު ހޯރަފުށީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އައިޝާ އާއި އިންނަން ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް މަޖުބޫރުވީ ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ. މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ހަފްތާ ބަންދުތަކުގައި ޖެހި ސަކަރާތްގަނޑަށްފަހު އައިޝާ ބަލިވެ އިނީއެވެ. އެކަން އޮށްބާލަން އަނބުގޯތި މީހުން ޤާސިމަށް މަޖުބޫރުކުރީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އައިޝާ އަކީ ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެންމެ ހަގު އަނބިމީހާއެވެ. އަދި ޤާސިމް އެންމެ ލޯބި ވަނީވެސް އައިޝާދެކެއެވެ. އައިޝާގެ ނަމުގައި ވަނީ މިސްކިތެއްވެސް ބިނާކޮއްފައެވެ. އަދި ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބާކީތިބި އަނބިންނާ ދަރިންގެ ނުޤަބޫލުގައި މުޅި މިލްކިއްޔާތުވަނީ އައިޝާގެ ހަގުދަރިއަށް ފަތްލިޔެ ހިބަކޮއް ދީފައެވެ. […]
Read More ›

އަޑު އަހާނަމެވެ

ކެމްޕެއިން ފޯރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިދަނީ ގަދަވަމުންއެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ދުލެއް ދިނުމެއް ނެތެވެ. އެއްބަޔަކު ވެބްކެމް ކުރިމަތީ ކެމްޕެއިންކޮށް ނަގަނީއެވެ. އަނެއްބަޔަކު ނެރޭނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ހޯދުމަށް އަތްފުނާއަޅަނީއެވެ. އުޑުން ތަރިބާލަދީ ހަނދުގައި ގަނޑުވަރު ބިނާކޮއްދިން ފާޓު ފުޅާ ކޯލީޝަން ފޭވި ފޭވީނުން ކައްގަނޑު ވަނީ ފަޅައިން ގޮސްފައެވެ. މިއާއި ހިލާފަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަށް ވަރަށް ރޭވުންތެރި ކަމާއިއެކުދަނީ ކުރިއަށެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފެށި ކެމްޕެއިން "ތަރައްޤީ" ދަނީ "ޔާނު" ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށެވެ. ރަށްތަކުގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމާއި ކެމްޕޭނަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތައްޔާރީތަށް ކުރެވެމުންދާއިރު ޕާޓީގެ ރޫހު އިތުރުކުރުމަށް ދަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް ސިއްސުވާލާފައެވެ. " ގޯއްޗަށް" ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ޑޯ ޓު ޑޯ މިވަނީ އިދިކޮޅަށް ހަޖަމަށް ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ހާއްސަ މެސެޖަކާއިއެކު ވަޒީރުން ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް މިވަނީ ޒިޔާރާތް ކޮއްފައެވެ. އެ ގެތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހާލާއި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަށް ސީދާ މިނިސްޓަރުންގެ ކަންފަތްތަކުން ވަނީ އައްސަވާފައެވެ. ސަރުކާރުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރެޔަށް ގެންނަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ ފޮނި ރަހަ ރައްޔިތުންގެ އަރުގައި ލަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ރައްޔިތުންގެ ވަޒީރުން މިވަނީ ބައްލަވާފައެވެ. މިއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކެމްޕެއިނަށް ފަތިގަނޑު ފިރުކައިނުލެވިގެން އުޅޭއިރު ކެތްވާނޭ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތްތަންބަލަން އިދިކޮޅުން ތިބީ މޭބޮޑު ކޮއްފައެވެ. މުޅި މީސް މީޑިއާ ފްލަޑް ވެފައިވަނީ "ގޮއްޗަށް" ކެމްޕެއިނުންނެވެ. އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ފާރަވެރިވަމުން އަންނަ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ އެކްޓިވް ވަޒީރު ސައީދާއި ދިމާލަށް ރައްޔިތެއްގެ ސުއޫރު ބަންޑުން ކޮއްލި ހިސާބުންނެވެ. ސާދާ ހިނިތުންވުމަކައިގެން އަތާ އަތް ޖޯޑުކޮއް ފުރަތަމަވެސް ވަޒީރުވަނީ އެފަރާތާ ސަލާންކޮށް ވާހަކަފުޅު […]
Read More ›

ގަށާލައިފި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޞާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަލްވަދާއުކީއެވެ. އަޅުކަމުގެ މި މާތް މައްސަރަށްފަހު ދެން މިއޮތީ އީދެވެ. އީދުގެ އުފަލާއި މަޖާކުރުން ޒަމާނުންސުރެ ތިން ދުވަހަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދެމިގެން ދެއެވެ. ފެންކުޅުމާއި ބޮޑުމަސް ބޭނުންފަދަ ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރުތަށް ކުޅެ އުޅެއެވެ. ސްޓޭޖް ޝޯ ތަކުގެ އިތުރުން ތަފާތު ކެއްކުންތަކަކީ ދިވެހިން އީދުފާހަގަ ކުރުމަށް ކޮއްއުޅޭ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އީދުގެ ފޯރި ތަންކޮޅެއް ކުޑަވެއްޖެއެވެ. މުޅިންވެސް އިވިގެން ދިޔައީ "ހަދާ" ވާހަކައެވެ. މަޖާކޮއްކޮއްފައި ކޮފީ މޭޒުތަކުގައިވެސް ޒުވާނުން އެއްވާނަކަށް ދެއްކީ އެއްޗެއް "ހަދާ" ވާހަކައެވެ. ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް "ގަށާލި" ވާހަކައެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ކުޑަވަރެއްގެ ބޮލުގަ ރިހުމަކަށް މި ހަދާލި ވާހަކަ އާއި ގަށާލި ވާހަކަ ވެއްޖެއެވެ. ނުހުރެވިގެން މި ކޯޑުތައް ރައްޓެއްސެގެ ފަރާތުން އޮޅުން ފިލުވައިލައިފީމެވެ. މަވެސް ހީކުރީ އެއީ ހަމަ "ހަދާ" ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ޕަކަ ޕަކަ އަޅާފައި ހޭން ފެށުނީ މިހާހިސާބުންނެވެ. ހީފުޅު ތިޔަކުރެއްވީއަދި ރަނގަޅަކަށްނޫނެވެ. ނުހޭންވީ ސަބަބެއް ނެތާއެވެ. ހަދައި ނިންމަނީ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކެވެ. ބޮޑެތި ފާލަންތަކާއި ހިއްކި ބިންތަކެވެ. މާސިންގާ ސްކޫލްތަކާއި ޕާކުތަކެވެ. ބަނދަރުތަކުންފެށިގެން ދިގު މަގުތަކެވެ. ފެނާ ނަރުދަމާއާއި ބޮޑެތި ޓަވަރުތަކެވެ. އުންމީދުތަކުން ފުރި ކުލަޖެހި ހަޤީގަތަކަށްވި ގްރެފިކްސްތަށް ތާއެވެ. ކޮފީމޭޒުގައި މުޅިންވެސް މި ދެއްކީ ހަދާލި ތަރައްޤީގެ ބިޔަ ބޮޑެތި މަސްރުޢޫތަކުގެ ވާހަކަތާކާއި ގަށާލި އުވައޮޑި ތަކުގެ ވާހަކަތައްތާއެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމާއިއެކު މި ފެށުނީ ތަރައްޤީގެ ކުޅިގަނޑެވެ. ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް ހުވަފެނުން ހިޔާލަށް ނުގެނެވޭހާ ތަރަށްޤީ މި ވެރިކަމުގައި ގެނެސްދެއްވައިފިއެވެ. ވަކި ދާއިރާއެއް އިސްތިސްނާ ކުރުމެއްނެތި ތަރައްޤީ އާމުވެގެން ދިޔައީއެވެ. 5 ކިލޯގެ ފޮތްދަބަސް ދަމަމުން ސްކޫލަށް ދިޔައިރު ޓެބްލެޓުން ކިޔަވާދޭނެ ދުވަސް ދެކޭނޭ ކަމަކަށް އުންމީދެއް ނުކުރަމެވެ. ޗޯކު ކުނޑިން ހުދުފުއް ޖެހޭއިރު ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމުތަކަކީ ކޯންޗެއްކަމެއް ނޭގެއެވެ. ފެރީއެއްގައި ބައިގަޑިއިރުން ހުޅުލެޔަށް ދެވުނުއިރު ބްރިޖް ކިޔާއެއްޗެއް ވިސްނުމަކަށް ނާދެއެވެ. ދެފޫޓު […]
Read More ›

ހުރަގޭ ބަނޑޭރީންނޭ، ބުނަމޭ މިތަޅުނައްޓާދޭށޭ!

2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގެ ހާދިސާގެކުރިންވެސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ހުރަގޭގައި މީހުން މަރާ ވާހަކައާއި އަނިޔާ ކުރާ ވާހަކައަކީވެސް ރައްޔިތުން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތަކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮތީ ފޮރުވާފައެވެ. މައުމޫނުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ޝަޒާއަކީ ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަކުތެރޭ މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ކުރިމަތިލުން ކަމަށްވާތީ މިވާހަކަތަށް ދެއްކުމަކީ ރައްޔަތުން ބިރުގަންނަ ކަމެކެވެ. އޭރު މިވާހަކަތައް ދައްކަމުންއައީ ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ. އެއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ކަޅު ދުވަހެކެވެ.  މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ދިވެހި ޖަލުތަކުގައި ވޭނީ އާހުގެ ކެކުޅުންތަށް ކެކުޅަމުން ދިޔަ ދުވަހެވެ.  މައުމޫނު އަޑީގައި ހުރެ އޭނާގެ ސަރުކާރުން ރަހުމެއްނެތި 2003 ސެޕްޓެމްބަރ 19  ވަނަ ދުވަހު މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ހުރަގޭ ބަނޑޭރީން އިވާން ނަސީމް ރަހުމެއްނެތި މަރާލާ އެހާދިސާ ސިއްރުކުރަން އުޅުމުން ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ ތަކުގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ޖައްވަށް ފަޒާޔަށް ވައިގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހާ އެތަށް ގައިދީނެއް މަރާލި ދުވަހެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިވާން ނަސީމް ޖަލުގެ ގޮޅީގައި ހުއްޓާ ބަނޑޭރީންގެ އެތައް ބައަކު ގޮޅިއަށް ވަދެ ގަދަކަމުން ގޮޅިން ނެރެގެން ގެންދިއައީ ޢާންމުކޮށް މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައްކުރާ ސަރަހައްދަށެވެ. އެ ސަރަހަށްދަށް އޭނާ ގެންދިއުމަށްފަހު  އޭނާއަށް އަނިޔާކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭނެގޮތަށް ސަތަރިގަނޑެއްގައި އޮޅާލުމަށްފަހު މައުމޫނުގެ އެންގެވުމުގެމަތިން ވަކިގޮތެއް ނުބަލައި ތަޅާ އަނިޔާކުރީއެވެ. އެއަނިޔާތަކުގައި އޭނާ މަރުވެދިއައިރުވެސް މަރުވިކަންވެސް އަނިޔާކުރި ބަނޑޭރީންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މަރުވުމުންވެސް އަނިޔާކޮށް ގައިގެ އެކިތަންތާގައި އަލިފާން ޖައްސާ ހެދިއެވެ.  މައުމޫނުގެ ސަރުކާރަކީ މިފަދަ ރަހުމެއްނެތް އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޮހޮރުނު ލެއިން ފޯވެފައިވާ ސަރުކާރެކެވެ. އީވާން ނަސީމް މަރާލި ޚަބަރު ޖަލުގެ ގައިދީންނަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގެ ގޮޅިތަށް ފަޅާލާ ނިކުމެ މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރި  ބަނޑޭރީންނާއި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބަނޑޭރީން ބަޑިޖަހާ އެތަށް ގައިދީންނެއް މަރާލާ އެތަށް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮއްލިއެވެ. މި ޒަހަމްތަކާއެކު ބައެއްމީހުން ނުކުޅަދޭ މީހުންނަށް ވިއެވެ. އީވާން ނަސީމްގެ މަރުގެ ޚަބަރާއެކު ވެރިރަށް […]
Read More ›

މައުމޫނު ޖަލަށްލުން، ޒުވާނުންގެ ހުވަފެނެށް

"ޅައިރުންސެރެ މިއީ އަހަރެން އިންތިޒާރުކުރި ވަގުތެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕަޔާއި ބޮޑުބޭބެއަށް މައުމޫނު ޖެއްސި ހާލު އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. ބައްޕަޔާއި ބޮޑުބޭބެ ޖަލުގައި އޮތްހެން މައުމޫނުވެސް ޖަލުގައި އޮންނަތަން ދެކެން އަހަރެން ބޭނުމެވެ. " މިއީ ޒުވާނެއްގެ ޝުއޫރުވެ. މިއަދު ފޭސްބުކް ވޯލް ފުރިފައިއޮތީ މިފަދަ ޝުއޫރުތަކުންނެވެ. މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ 30 އަހަރަކީ އެތަކެއް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާލިބުނު 30 އަހަރެކެވެ. ޅަދަރިނާއި އަބިން ރޮއެރޮއެ ތިއްބާ އެބައިމީހުންގެ ފިރިން ޖަހާގަނެގެން ޖަލަށްލައި އަނިޔާކުރިއެވެ. ކިރިޔާވެސް ތައުލީމީ މީހެއްވިއްޔާ މައުމޫނުގެ ޕަޕެޓަކަށް ހަދައެވެ. ބުނާގޮތެއް ނަހަދައިފިނަމަ ޝިކާރަކޮއް ލަނީ ޖަލަށެވެ. އެމީހުންނަށްވެސް ލިބެނީ މައުމޫނުގެ " އޯގާތެރި "ފިރުމުންތަކެވެ. ވެރިކަމުގެ ހިނގުމުގެ ނިޒާމަށް ކިރިޔާވެސް "އުއްފު" ބުނެފި ނަމަ ލިބިގެންދަނީ ކުޑަ ގޮޅީގެ ހިދުމަތެވެ. ފަޑިޔާރުގެ އާއި ހުރަގެއަކީ ރަން 30 އަހަރުގައި މައުމޫނުގެ ތަރިކަ މުދަލެވެ. ހިތު ހުރިގޮތަކަށް ހުކުމްތަށް ފަޑިޔާރުންނަށް މަޖުބޫރުކޮއްގެން ނެރެމުން ދިޔައީ ބާރުހުރީތީއެވެ. ކިރިޔާވެސް ނު ގޮތެއް ހަދާލާފި މީހަކަށް ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހެނީ ހުރަގޭ ބަނޑޭރީންގެ ހިދުމަތެކެވެ. އަނިޔާއެވެ. ލާ އިންސާނިޔަތުކަމެވެ. ދުނިޔެ ހިނގާނީ ތޮށަލި ދުޅައަށޭ ބުނެއެވެ. އާރާ ބާރަކީ އަބަދު ދެމިހުންނާނޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބާރުތަށް ފިލައިގޮސް ނިކަމެތިވާނޭ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނަ އުސޫލުންނެވެ. ޤާނޫނުގެ ބާރު މުށު ތެރޭގައި ގެންގުޅުނުދުވަސް ފަސްދީފިއެވެ. ޤާނޫނު އޭގެ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިލައިފިއެވެ. ތަދުބީރު ކުރިނަމަވެސް ތަޤުދީރެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދިވެހިނަށް އަޑިގަނޑަށްފަހު އުސްގަނޑު މިއޮތީއައިސްފައެވެ. ޤާނޫނުގެ ދިގުއަތް ކޮންމެ މުޖުރިމެއްގެ މައްޗަށް މިވަނީ ދަމާލެވިފައެވެ. ކަރެއް ކަނދުރާއެއް ސީދީއެއް ދީދީ އެއްގެ ދަރިއެއް ބެލުމެއްނެތެވެ. މިއަދަކީ ދިވެހި އެތަކެއް ޒުވާނުން ދެކެމުންއައި ހުވަފެނެއް ހަޤީގަތަކަށް ވީދުވަހެވެ. އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާއަށް 30 އަހަރުގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްކުރި މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ނުހައްގުން ދިން އަނިޔާގެ ބަދަލު ލިބިގެންދިޔައީއެވެ. ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް އެފަދަ ކޮންމެ ޒުވާނަކު ލާނޭކަން ކަށަވަރެވެ. " މިތުރުންގެ ހިތަށް […]
Read More ›

މާފުށީ ޖަލު އެން ސްޕާ މޯލްޑިވްސް

އަޅުގަނޑަކީވެސް ތަނެއް އޮތީޔާއި ބޯކޮއްފާލާ މީހެކެވެ. ދަތުރުފަތުރުކޮއް ތަފާތު ތަޖުރިބާތަށް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނަކީމެވެ. މިގޮތުން މާފުއްޓަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. ހެނދުނު ސަޔައްފަހު ނިކުމެ ރަށުތެރެ ބަލައިލަން ހިނގައިގަތީ ރަށުތެރޭގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ހޯދައިލާ  އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކުން ލިބެދޭ ހިތްގައިމުކަން ހޯދައިލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި އަތިރިމަށްޗަށް މިސްރާބު ހިފާލިތަނުން ދިމާވީ މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރަކާއެވެ. ޒަމާންވީ ނަމަވެސް ގެއްލިފައިހުރި ރައްޓެއްސަކާއިއެވެ. އޮލަ ވާހަކައަކަށްފަހު ޖަލުތެރެ ބަލައިލުމަށް އަހަރެން އޮފިސަރު ކައިރިން އެދުނީމެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިން އޮފިސަރު މިކަން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. އަދި މެންދުރުގެ ކެއުމަށްވެސް ޖަލު އޮފިސަރުންނާއިއެކު ޖަލަށް ދައުވަތު އެރުވިއެވެ. ބުނި ގަޑިޔަށް އަހަރެން މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފީމެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ އިސްތިގުބާލުގައި އޮފިސަރަކު މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. އެކުވެރިގާތް މީހަކަށް ދުލެއް ނުކުރެއެވެ. ރީތިކޮން ބުނާނަމަ އަނގަ ހުއްޓައި ނުލައެވެ. ޖަލުގެ އެކަމެއް ޖަލުގެ މިކަމެއް ކިޔާދެމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ބޮލަށް އުނދަގޫވާހާ ވަރަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެމެންގެ ބައްދަލުވުން އޮތީ ޖަލުގެ އިސްވެރިން ތަކަކާއިއެކު މާފުށީ ޖަލުގެ ކަމޭޒު ދޮށުގައިއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ އަމަޔަށް ބުނާ ކުޑާމިސް ބަހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޖަލުން ކޭހާ މީރު ދިވެހި ރަހަތަކެއް އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އަދި ނުކަމެވެ. އެހާމެ ފުރިހަމައެވެ. ކެއުމަށްފަހު ރަހުމަތްތެރިޔާ އާއިއެކު ޖަލުގެ ތަންތަން ބަލާލުމަށް އަހަރެން ހިނގައިގެންފީމެވެ. ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރާނަންތިބި ބައެކެވެ. މި ބަންގާޅިންގެ ކަންތަށްވެސް ބޮޑޭ ބުނެލީ ހަގީގަތުގައިވެސް ކަންބޮޑުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންނަސް ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ކިބައިން ލިބުނީ ހީކުރި ޖަވާބެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިންނެވެ. އެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލަށް ލާފައިތިބި ކުއްވެރިންގެ ތެރެއިން އަހުލާގު ރަނގަޅު މީހުންނަށް އާދައިގެ ދިރުއުޅުމެއް އިހްސާސްކޮއްދިނުމަށް މޯލްޑިސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވީސް އިންދޭ ފަސޭހައެކެވެ. އުފާވެރިކަމެއް އިހްސާސް ކުރުވީ ދެންތާއެވެ. ވަކިހިސާބަކުން އަނެއްކަވެސް ދިމާވީ މިރުސް ގަސްތަކަކަށް ފެންދޭން ތިބި ދެމީހަކާއިއެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ފަރާތުން މައުލޫންމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ޖަލުގައި ގައިދީން މިރުހާއި ކިއުކަންބާގެ އިތުރުން ކޮޕީފަތް ފަދަ ފަސޭހައިން ހެއްދޭ ތަރުކާރީގެ […]
Read More ›

ސަރުކާރުން, އީދުގޮން ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް!

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ރަށްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނު ނުހަނު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެންދަނީ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިތްފަސޭހަ ކޮއްލުމަށް ގާއިމްކޮއްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޕާކްތަކާ ފަންނު ތަކުންނެވެ. ރަސްރަނި ބަގީޗާ އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މާލެ ޒިޔާރަތްކުރާ ކުދި ބޮޑު ލޮލުގައި އެންމެ ފަސޭހައިން އަޅާގަންނާނޭ އެއްތަނެވެ. ޖައްގައްޔެއްހެން އޮތް ރަސްރަނި ބަގީޗާ މިސަރުކާރުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރަށްޤީ ކޮއްދެއްވާފައި ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއިން އުގެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެހެނެވެ. ދިވެހިންނަށް އައު އެތަށް ކަމަކާއި އެކުއެވެ. ދިވެހިން އާސޯހުކޮއްލާފަދަ ރީތި ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލާގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަދި އެއްކޮން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލީ ބަގީޗާ އައީ ކުޅިވަރާ އުނގެނުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ. ފެން އަރުވާ ވަޑާމާ، މަސް ފެންގަޑުގެ އިތުރުން ހަނދުފަޅި އުދޯލިތަކަކީ މިހާރުގެ ޒުވާނުންގެ "ސެލްފީ"ތަކުގެ ބެކްރައުންޑަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ބަލާލަން ހިތް ގައިމެވެ. ސަޅިއެވެ. ރަސްރަނި ބަގީޗާ ހުޅުވިގެން ދިއުމާއިއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވެގެން ދިޔައީ ވިންޓަރ ޕާކު ނުހުޅުވުމުންއެވެ. އެފަދަ ފަތާރްތަކުންދިޔައީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަށް މަރާލައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ދަޅަކަމުގައި ބުނަމުނެވެ. ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ. ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ކަނޑައެޅި ތާރީހަށް ވިންޓަރ ޕާކް ހުޅުވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ސަބަބު ތަކެއްވެސް ހުރުމާއިއެކުގައެވެ. ސަކް ސަމިޓަށް 3 ދުވަހުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާ ފުވައްމުލަކު އެއާރ ޕޯޓުހެން އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް ހަދާލައި ހުޅުވާލަން މިސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ދިވެހިނަކީ އަބަދުވެސް ފިނި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާހިތްވާ ބައެކެވެ. ސްނޯމަތީ މަޖާކޮއްލާ އައިސް ސްކޭޓް ކޮއްލާހިތްވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ގުދުރަތީގޮތުން ރާއްޖެ އޮންނަ ސަރަހައްދަކީ ފިނި މޫސޫން އަންނަ ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ކައިރިންވެސް މިފަދަ ތާކަށް ދާންބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދާންޖެހެނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ޝިމްލާ އަށެވެ. އެފަދަ ތަނަކަށްގޮސް ސްކޭޓް ކޮއްލަން […]
Read More ›

"ސޭޓު" ހިތްހަމަ ޖައްސާލަދީފި

ހިނގަމުން މިދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޞޯން މަހެވެ. މަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި މާތް މައްސަރެވެ. އެއްބަޔަކު އަޅުކަމައިގެން އުޅެނީ އަވަދިނެތިއެވެ. ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ހެޔޮކަމެއް ކޮއްލުމަށް ތިބީ ފެންބޮވައިގަނެފައެވެ. ކެރި ކުޅަދާނަ ކަން ލިބިގެންވާ މީސްތަކުން މިދުނިޔެ މަތީގައި އެންމެ މާތްކުރެވިފައިވާ ކައުބަތުލްﷲ ގެފުޅުގެ ކައިރީގައި ސަޖިދައެއް ޖަހާލުމަށް ވަނީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މުއްސަނދިންގެ ފައިސާގައި "ބުދު ކޮއްކޮ" ހެދިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި ކުރެވޭ ނުކުރެވޭއެއް މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައިވެސް ނޭނގޭ ކަމެވެ. މައްކާގެ ހުރުމަތްތެރި ވެގެންވާ ބިމާއި ކައުބަތުލްﷲ ގެފުޅުގެ މާތްކަން ދެނެ ނުގަނެވޭތީއެވެ. މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން، މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ލެއްވި ގެޔަކީ، މައްކާގައިވާ ގެފުޅުކަން ކަށަވަރެވެ. ބަރަކާތް ލައްވާފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި، ޢާލަމްތަކަށް ތެދުމަގެއް ކަމުގަ އެވެ." ޒަމާނުންސުރެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަކީ ދެއްކުންތެރި ބޭފުޅެކެވެ. "ދީލަތިކަމުގެ" ފަރުދާގައި ދިވެހިންގެ ހިތްތަށް އަތުލަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެބޭފުޅާގެ ހަރަދުގައި ކެރިފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކުން ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ފޮނުވައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ވީޓީވީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މިވަނީ އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މި ޖުމްހޫރޫ ޕާޓީގެ "ބުދު ކޮއްކޮ"މެނަށް މި ތިބެވުނީ ކޮންފަދަ މާތް ބިމެއްގައި ކޮންފަދަ މާތް ތަނެއްގައިކަންވެސް ދެނެގައްނަން ނޭގުމެވެ. މަތީގައިވާ ދެ ތަސްވީރަށް ވިސްނާލަ ބައްލަވާށެވެ. ކާޑު ބޯޑުގައި މާކަރަކުން " ޔާ ﷲ ! ޔާމީން ފިރުއައުނުގެ ވެރިކަން ހަލާކުކޮއްދެއްވާންދޭވެ " ލިޔެ ކައުބަތުއްﷲ ގެފުޅަށް ފުރަގަސްދީގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ " އެކްޓިވިސްޓުން ނަގާފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ. އެންމެ މާތް ބިމުގައި އަމިއްލަ އަނބިދަރިންނާ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮ ދުއާކޮއް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަން އެނގުނީ ބަދުދުއާ ހެއްޔެވެ؟ މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުދެރަވެ "އަދުތޯ މާދަންތޯ" ވި ދުވަހު އުމްރާއެއްގެ މަތިވެރި އަލުކަމަށް ދެވުމުން ފާފަފުއްސަވާ ދަރިންނަށް […]
Read More ›

ކެރަފާ އާއިލާ ދިވެހިން ލަދުގަންނަވާލައިފި

މިއީވެސް ދިވެހި މަތިފުށަކުން އައިސްތިބި ދިވެހިންތަކެކެވެ. ބަލާލަން ހަމަ "ދިވެހިން" ފަދަ ބަޔެކެވެ. ދިވެހި ލޭހިނގާ ގަރުދިޔައާއި ބަތް ކައިގެން އުޅުނު ދިވެހިން ތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ އެއީ ކެރަފާ އާއިލާއަށް ވީތީއެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބޮޑުވި ދިވެހިންތަކެއް ނަމަވެސް ޒަމާނުންސުރެ ކެރަފާ އާއިލާ އަކީ ޣައްދާރުން އުފަންވަމުން އައި އާއިލާޔަކަށް ވާތީއެވެ. ހިތުގައި ހުއްބުލް ވަތަނުގެ ލޯބި ނެތް ބަޔަކަށް ވީތީއެވެ. ޒަމާނުންސުރެ ކެރަފާ އާއިލާއަކީ ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައި ތިބި ބައެކެވެ. ގައުމާ، ދީނިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމާ ޖަހައިގެން ވެރިކަން ކާން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. ކެރަފާ ދޮންމަނިކާއި ހިސާބުން ފަށަމާއި އަންނާށެވެ. ޑިމޮކުރަސީގެ ބަފައޭ ތިޔަ ވިދާޅުވާ އަންނިގެ ކާފައެވެ. 1952 އަހަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަމީން އަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ގަތުލިކޮއްލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ކޮން މަޤުސަދެއްގައި ތޯއެވެ؟ އެއަށްފަހު 1976 ވަނަ އަހަރު އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި އަންނިގެ ބައްޕަ ކެރަފާ އަބްދުއްސައްތާރު ފިސްތޯލައެއް ބޭނުންކޮއްގެން އިބްރާހިމް ނާސިރު އަވަހާރަ ކޮއްލަން މަސައްކަތް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. ކޮން މަޤުސަދެއްގައި ތޯއެވެ؟ އޭގެފަހުން އަންނިގެ ބޮޑުބޭބެ ކެރަފާ ނަސީމް 1980 ވަނައަހަރު އަދި 1988 ވަނަ އަހަރު އަންނިގެ ތުއްތު ދޮންބެ ބޮޑު ސިއްކަ ވަނީ އޭރުގެ ރައީސް މިހާރުގެ އަންނިގެ އެކުވެރިޔާ މައުމޫނު މަރާލަން މަސައްކަތްކޮއް ބޭރުގެ ބަޔަކާއިގުޅިގެން ކުށެއްނެތް އެތަކެއް ދިވެހިންނެއް ޝަހީދުކޮއްލާފައެވެ. ކޮން މަޤުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށްތޯއެވެ؟ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައިކަން މިއީ ދިވެހިން ޝައްކުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ފަހުން 2008 ވަނަ އަހަރު ކެނެރީގޭ ނަޝީދެވެ. މިފަހުން ދިވެހި ގައުމަށް ފާވި " ބޮޑު ބާޣީ" އެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ޒަމާންކަމުން ބާޣީ ނަޝީދު ގަސްތުކުރީ ކަނޑި ބަޑިން ހަނގުރާމަ ކުރާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލަޖީގެ އެއީގައި ދިވެހި ގައުމަށް ގެއްލުންދީ އިހާނެތިކުރުމަށެވެ. ދިވެހިންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވިހަލާ މަރާލުމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ މީސްކޮޅު މަދު ކުޑަ ގައުމަކަށް ވުމުން އިރު ހުޅަގު އުތުރު ދެކުނުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި […]
Read More ›