MENU

ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟

މީ ސިޔާސީ ފޯރި ނިކަން ގަދަ ދުވަސްކޮޅަކާއިމެދު ދެބަސްވާނެ ބޭފުޅަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އެއްބަޔަކު ވެރިކަމުގެ ދަހިވެހިކަމުގައި ފަސާދަކޮއް ނަގަނީއެވެ. ރާއްޖެއާ ރާޢްޖެއިން ބޭރުގައެވެ. އެބަޔަކު ގިއްކިޔާފައި ގައުމަށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެވެރިން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީ ގައުމު ބަދުނާމުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސަތްކަތެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ގައުމަށް ދެވެންއޮތް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ދަނީ އަތްފުނާ އަޅާ ބަލަމުންނެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުގެ މަދަދަށް އެދި ދަނީ "އާދޭސް" ކުރަމުންނެވެ. ލަދެއް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟   ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިވެރިންގެ ނިކަން ހެއްވާ އެއްކަމެއް އޮވެއެވެ. ކަމެއްވާއިރަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާޔާ އަޅާ ކިޔުމެވެ. އިންޑިޔާ މިހެން އިންޑިއާ އެހެންނެވެ. ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ އަޅެފަހެ އިންޑިއާޔާ އަޅާކިޔާއިރު ވިސްނާލެއްވީމުތޯއެވެ؟ ތިޔަ ކުޅޭ ފަސާދާގެ ކުޅިގަނޑު އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެގައުމާ ދެކޮޅަށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކުޅެނިކޮން ދެކުނިން ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެތާކު ކޮން މެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް ހަމަ ބުނާއަޑުއިވޭނީ " ޕިރްބީ ދިލްހޭ ހިންދުސްތާނީ " އެވެ. ގައުމިއްޔަތެއް ގައުމެއް ނެތަވާހަކަ ދައްކަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީއެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް ގައުމު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ވެރިން ގޮވިއަޑު އިވުނުތޯއެވެ؟ އެހެނަސް މި ކުޑަކުޑަ ގައުމުގައި ތިޔަތިއްބެވި ސިޔާސީވެރިން ދުވާލު ދެދަޅައަށް ނޭވާޔަކު ދެފަހަރު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާއިރު ރާއްޖެއާއާއި އިންޑިއާ އަޅާ ކިޔަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ހިންދީ ހިލްމުތަށް ނިކަން ބަލަމުނޫންތޯއެވެ؟ ލަވަތަށް އަހަމުނޫންތޯއެވެ.؟ ގައުމިއްޔަތުގެ ކުލަ ޖައްސާނުލާ ނިއްމައެއް ނުލާ ނޫންތޯއެވެ. ނަމަވެސް މިގައުމުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީފަރާތްތަކުން އެހެންތޯއެވެ. ކުރަނީ ހަމައެންމެ ކަމެކެވެ. އަބުރުކަތިލުމާ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމެވެ. އަޅެފަހެ ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟
Read More ›

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ މިގައުމަށް!

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ މިގައުމަށް! މިއުންމަތުގެ މާޒީންނޭ އަޒުމް އާކުރާނީ! މި ހަށިގަނޑުތެރޭގައި ޖަހާވިންދު ބުނެއޭ! މަގޭ  ފަސްގަނޑޭމީ  ހިމާޔަތްކުރާށޭ! ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު ރީތި ލަވައެއް ނޫންނތޯއެވެ؟ ގައުމީލޯތްބާ ކުލުނު އެލަވައެއް އަޑުއިވުމުން ކެކި އުތުރި އަރާ ނޫންތޯއެވެ. " ހިނގާ ހޯދަމާހޭ " މި ލަވަޔަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ހައްދަވާފައިވާ ލަވައެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މި ލަވަ ހެއްދެވިއިރު ހިތުގައި ޤައުމީލޯތްބާ ތަރައްޤީއަށް ދިވެހިން ފެންބޮވައިގަނެފައި ވާމިންވަރު ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. ނަމަވެސް "އެދުވަސް" ފަސްދީފިއެވެ. ޒަމާން ފަސްދީފިއެވެ. މީ އޭގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހެވެ. ޒާމާނާއެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ލަވައިގެ ޅެން ހެއްދެވިއިރު ހިތުގައި ކެކި އުތުރިއެރި ހުއްބުލް ވަތަނުގެ ލޯބި މިއަދު ވަޅުޖެހިއްޖެއެވެ. ދިވެހިންނަށްޓަކައި " ނިއަތް" ގަނެ އަރުވާޖެއްސެވި މުންޑު، ޒަމާނުގެ ފަޓުލޫނަށް ބަދަލުވެ އޮޅާލައްވާގެން ހުންނެވި ފައިކުރިން "އަމިއްލަ އެދުމުގެ" ކުލަ ނޫނީ ނުފެނެއެވެ. މިދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮއް، ސިކުނޑީގެ "ހަފޮޅުން" އެތެރެ ކޮއްލަދޭނަމެވެ.   ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ މިގައުމަށް، މިއުންމަތުގެ މާޒީންނޭ އަޒުމް އާކުރާނީ! މި ހަށިގަނޑުތެރޭގައި ޖަހާވިންދު ބުނެއޭ، މަގޭ  ފަސްގަނޑޭމީ  ހިމާޔަތްކުރާށޭ! އާއެކެވެ. ރަށުގެ ބަނދަރުތަށް ހެދިއްޖެއެވެ. އޮޑިދޯނިފަހަރަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މަތިންދުއްވާ ބޯއްޓުފަރައްވެސް މެއެވެ. ފުރާޅުގެ ދަބަރާ ވާލާ ގޮރާ އެކު، ބޯންރައްކާކުރި ފެންފޮދުގެ ބަދަލުގައި ސާފުކޮއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަށްޓަށް އެޅެން ފަށައިފިއެވެ. ހަނޑަސްބުރީގެ ބަދަލުގައި ރައްކާތެރި ނަރުދަމާ ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. " ތައުލީމީ ކައުނުގައި " ރާއްޖޭގެ ތަރިން އެހެރަ ބަބުޅަނީއެވެ. އަސާބުރީގެ އެހީގައި ހިނގި ސިއްހީނިޒާމު މިހާރު އެހެރަ ދުވެ ނަގަނީއެވެ. މީ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިން ދެކެން ބޭނުންވި ތަރައްޤީއެވެ. " މައުމޫނު ހޯދައިދޭން "ނިއަތްގަތް ތަރައްޤީއެވެ". ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރަށްވަން ލިބިވަޑައިގަތްނަމަވެސް މި ތަރަށްޤީ ގެނެސްނުދެއްވިކަމެވެ. ހޯދަން ނިކުތް ތަރަށްޤީ ކޮއްދެއްވީ ގައުމުދެކެ ލޯބި  އެހެން […]
Read More ›

މައުމޫނެވެ. ދިވެހިންނަށް ހުރި ލަދަކީ ކަލެޔެވެ.

  އޮޅުވާލެއްވިޔަސް ބޮޑުވަރެވެ. ހީފުޅުކުރެއްވީ ދިވެހިންގެ ސިކުނޑިތަކުގައި 30 އަހަރު އެޅުވި ކަސްދޮޅުތަށް އަދިވެސް ހުރިކަމަށް ހެއްޔެވެ. ވެރިކަން ދަމަހަށްޓަން ވަޅުލިހާ ފަންޑިތާގެ ބާރު އަދިވެސް ހުރީކަމަށް ތޯއެވެ. މިޔަދު ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްނެތިގެން ޓުވީޓް ކުރެއްވީ އެހެންވެތޯއެވެ؟ މިއަންމާގައި ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު ގަތުލު އާންމެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓަކީ މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން ހިނގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތަކާއި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަން ނެގި ވޯޓެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އުސްތާޒް އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ސުވާލުކޮއްލަބަލާށެވެ. އދ. ގެ 72 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމާ މެދު އިއްޔެ ނެގި ވޯޓަކީ ތިޔަ އުސްތާޒައްވެސް އެނގޭނެހެން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނާ ބެހޭވެސް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކުޑަމިނުން އެމީހުންގެ ވާހަކަވެސް އައިސްފައި ނެތް އެއްޗަކަށް ވޯޓު ދިނުމުން ރޮހިންޔާ މުންލިމުންގެ ހަށްޤުތަށް ހިމާޔަތް ކުރެވުނީތޯއެވެ؟ އުސްތާޒުގެ ލަޤަބާގައިއެކު ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާލެއްވީތޯއެވެ؟ މައުމޫނެވެ. މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިންނަށް ހުރި ލަދެކެވެ. ނިކަމެތިކަމާއެކު ބިކަވެ އަނިޔާލިބެމުންދިޔަ ފަލަސްތީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގައި ބަލައިގަތުމަށް ނެގިނު ވޯޓުގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ޝިފާ ދެކަމު ހާޖަތަށް ދާންޖެހިގެން ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަތުމުން އެކަމާ ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތުނބުޅީގައި ޗިލީ ސޯސް އުނގުޅާ ތުބުޅިތަށް ބޭލުނީތީ ލަދެއް ނުގަންނަމުތޯއެވެ؟ ތިޔަ އުސްތާޒުގެ ވެރިކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ދިން އަނިޔާތަށް ލަދުވެތި ނުވަމުތޯއެވެ؟ ލާދީނީ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ކޮއް ދިޔަ ބާޣީއަކާ ބައިއަތުހިފަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ މައުމޫނެވެ. ކަލެޔަކީ ދިވެހިންނަށް ހުރި ލަދެކެވެ. މައުމޫނެވެ ކަލެޔަކީ ދިވެހިންނަށް ހުރި ލަދެކެވެ. ވެރިކަން ކުރި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ހިންގި ގަތުލު އާމުތަކާއިމެދު ލަދު ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ޖައްވައް ފަޒާޔަށް ހަވާޔަށް ޖެހި ވަޒަނުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރި މީހުންނާ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާއި މެދު ލަދެއް ނުގަނޭތޯއެވެ؟ ނަސޯރާދީން ކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް އިނގިރޭސި ރާނީ ދެއްވާ ޖީސީއެމްޖީ ހިތްޕަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރައްވަން […]
Read More ›

އަންނިއަކީ ކާފަރެއް

  1967 ވަނަ އަހަރު ގ. ކެނެރީގެއަށް އުފަން މުހަންމަދު ނަޝީދަކީ ހުޅަނގުގެ ފަރާތްތަކަށް "ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަން" އެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅާއެވެ. ހުޅަނގުގެ "ރަން ދަރި" އެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް ނަޝީދު ފެންނަކީ ތަފާތު މިޒާޖެއްގެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދިވެހިންނަށް އެމަނިކުފާނު ދައްކަވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅޭ އައްޓި މަހެއްގެ މިސާލެވެ. ދިވެހި ރަށްވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ގައުމުގެ އިގްތިޞޯދު ފުނޑާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ގައްދާރެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔަށް ކަމަށް ބުނެ އާއިލާއާ ގާތް ރައްޓެހިންގެ ޖީބުތައް ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން "ކޮޅާލައިގެން " ފުރަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ވަގެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސާ އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވާވަރު ކުރި މަކަރުވެރިއެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ހުދުމުހުތާރުކަމުގެ ތާކިހާ ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އެދުރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި ލިވާތުކުޅިއާ ސިހާގުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މިސާލުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހަޖޫޖައްސަވާ ބޭފުޅެއްގެ މިސާލުގައެވެ. އަދުލުވެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެހެނަސް އިންސާފަށް ޤަދަރު ނުކުރާ ބޭފުޅެއްގެ މިސާލުގައެވެ. އިގްތިސޯދީ މާހިރެއްގެ ނަމުގައި ގައުމު ދަރުވާލި ހިޔާނާތްތެރިއެއްގެ މިސާލުގައެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކަމަކު މަސްތުވުމަށް ހިތްވަރު ދޭ "ގަންޖާ ބޮލެއް" ގެ މިސާލުގައެވެ. އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ރާއްޖެއަށް ވެރިކުރުވި "ވަބާ" އެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ޤައުމިއްޔަތު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމު ވިއްކާލަން މަސައްކަތް ކުރި ޚާއިނެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ދިވެއްސަކަށް ވެހުރެ ދިވެހިންގެ އިސްލާމީވަންތަ ސަގާފަތް ވަޅުޖެއްސި މަކަރުވެރިއެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖެހި މަލްޢޫނެއްގެ މިސާލުގައެވެ. ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ފުރަށްސާރަކުރި " އަބޫޖަހުލެއްގެ" މިސާލުގައެވެ. އިސްލާމްދީން މި ގައުމުން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ […]
Read More ›

2018 އަށް ތަރަށްޤީ މުއިޒު ކުރާނަމެވެ

2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން، ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތްފަހުން ހޮޅިއެއް ވަޅުނުލާ، މަގެއް ހަދާނުލާ ރަށެއް ހއ. ތުރާކުނުން ސ އަތޮޅު ގަމާ ހަމަޔަށް ނެތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދައުލަތުން އެތައް ބައިވަރު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން އެތައް ޒަމާނަކުން ރާއްޖެ ނުގެނެވުނު ތަރައްޤީ މިއޮއްގެން ދަނީ އަންނަމުންނެވެ. އުމްރާނީގޮތުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އިޖްތިމާއީގޮތުންނާ އިލްމީ ރޮގުންވެސްމެއެވެ. އަތު ފަތު ނުޖެހި ތަރައްޤީ މިހިރަގެން ފަތުއަޑުކިޔާފައި އަންނަނީއެވެ. ބަލަބަލާ ތިއްބާ ލޯކުރިމައްޗަށެވެ. ކަނު މީހަކަށްވެސް ދޮގުނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ މި ބަހާރު މޫސުމުގައިވެސް ވިހަގަދަ ކަށި ގަސްތަށް ދަނީ ފަޅަމުންނެވެ. އޭގެ ވިހަ ގައުމަށާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފޮނުވަމުންނެވެ. ކޮން މަޤުސަދެއްގައިތޯއެވެ؟ ފިނިފެންމާ މޯޅި ކޮށްލުމުގެ މަޤުސަދުގައިތޯއެވެ؟ ސިޔާސީ މަޤުސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހަމަޔާއި އުސޫލު އޮންނާނެއެވެ. ހަމައާއި އުސޫލުން ބޭރުވުމުން ދެން ގިނަފަހަރަށް ދެއްކޭނީ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ދައްކަމުން އައި ވާހަކައަކީ ރައީސް ގެންނަވަން ވަޢުދުވި ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ނުކުޅެދުނު ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އިސާހިތަކު ސުމަކުން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެކަމަކު އެވަރު ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކޮށް 3 އަހަރު މަސްހުނި ގަނޑަކަށް ހަދާލާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަށް ހަމައަކައް އެޅުއްވުމަށްފަހު ދެން ފެއްޓެވީ ރައްޔިތުން ގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކޮށްދީ އިޖްތިމާއީގޮތުން ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދީ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަކުން އާއިލާތައް ހެއްވާލިއެވެ. އެއް ގޮތަކުން ނޫނެވެ. އެތަށް ގޮތަކުންނެވެ. ކުރިން ނުލިބުނު ފަސޭހަތައް މިހާރު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ތަރައްޤީގެ ރޭހުގައި ސްޕީޑް އެހެރަ ގެންދަނީ ބާރުވަމުންނެވެ. މިވަރުންވެސް މިވެރިން ހިތެއް ނުފުރުނެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކަސްފުވެފައިވާ ލޯތައް ހުޅުވޭ ވަރެއް ނުވިއެވެ. ވެރިކަމަށް ދެބައި ހަމަވަން ވީއިރު ސްޕީޑް މިހިރަގެން 100 އަށް އަރަނީ އެވެ. މަޑުމަޑުން ބާރުވަމުން […]
Read More ›

ތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންމަޔާ ބައްޕައެވެ!

  ކޮންމެ މަޔަކާ ބަފަޔަކު ދަރިއެއް އުފަންކުރުވާއިރު ހާދަފޮނި އުންމީދުތަކެއް ދެކޭނެއެވެ! އެއްވެސް އިންސާނަކީ ފުރިހަމަ އިންސާނަކަށް ނުވާނެއެވެ! ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާ ލޮލުގެ ފެނުމާ ވާހަކަ ދެއްކުމާ ކަންފަތަށް އަޑު އިވުމަކީ ކިހާބޮޑު ނިއުމަތެއްކަން ފަހަރުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ނޭނގިދާނެއެވެ! ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެ ހިއްސުތަށް ހަމައަށް ހުރީމައެވެ. އަދާއި ހަމައަށް އަހަރެން ވަރަށް ކެތްކޮށްފީމެވެ. އާއިލާއާ ގާތްތިމާގެ މީހުން އުފުލާ ބުރަ އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. ނިކަމެތިކޮށް ބާކީކޮށް އެކަނިކޮށްލުމުން ވޭތުވެދިޔަ 18 އަހަރު ރުއި ރުއިމާ އިހުސާސް ކުރަންޖެހުނު އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސްކުރަން ފަހަރުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އިހުސާސް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު މަންމައާ ބައްޕަ ކުރާ ދުޢާތަކުން ހިތް ފަޅައިގެންގޮސް ކުދިކުދި ވާހާވެއެވެ. އެމީހުން ރޯ ރުއިމާއި، ގިސްލާ ގިސްލުން އަހަރެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ އިތުރު މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިހުރިހާ ތަކުލީފަކާ ހިތާމައެއް އުފުލަން ޖެހުނީ ކޮން ކުށަކުން ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކަށްޓަކައިހެއްޔެވެ؟ އުފެދުމުގައިވެސް ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކަށް ވީމަހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް އެކުވެރިންނާއެކު ބޯޅަކުޅެން ކިތަންމެހާވެސް ދާހިތްވެއެވެ. ރައްޓެހިންނާއެކު ހިނގާލަން ގޮސް މަޖާކޮށްލާ ހީ ސަމާސަކޮށްލާ ހިތުން ހިތް ފަޅައިގެންދާ ވަރުވިޔަސް ބަލި އެނދުން ތެދުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް ނެތެވެ. މީ މިއަދު ތަޤުދީރެވެ. އަބަދަކު މައިންބަފައިންނަކަށްވެސް އަހަރެން އަތުލަފިކޮއްގެން ނުގެންގުޅެވޭނެކަން ދަންނަމެވެ. އަހަރެންގެ ބަލި ފަސޭހަކުރުމަށް އެމީހުން މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ. މަދުމަދުން ސަރުކާރުންނާ ބައެއް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީދިނެއްކަމަކު އެވަރުން އޮންނަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހިފައެވެ. ޝުކުރު ނުކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. 18 އަހަރު މިގޮތުގައި ކެއްކުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވީމައި ނޫންތޯއެވެ؟ ވަރަށް ދުއާކުރަމެވެ. ހިތާހިތުން އަބަދުމެ ރޮއެ ﷲ ހަޒްރަތުން އެދި ދަންނަވަމެވެ. މިއަށްވުރެ އުޖާލާ ދުވަހެއް ދައްކަވާތޯއެވެ. އަހަރެންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންފަދަ ހުރިހާ ކުދިންނަށެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިއަދު މިއިނދެވުނީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ނުހިނގެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް މިއަދު ތަންތަނަށް ގޮސް ހަދަމެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެލާ މީހުންނާ ފެނިދެނިވެ ހެދެއެވެ. ކުރިން އަހަރެން ފެނުމުން މޫނު ހަދާފައި […]
Read More ›

ދެ މަހާރެހެންދިންގެ ތަފާތު !

އަރިމަތިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ލައިލާ އަލީ އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމެވެ. އިއްޒަތާ ޝަރަފުވެރި ދެ ކަނބަލުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި މި ދެ ކަނބަލުންނަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު ތަފާތެވެ. މިޒާޖު ތަފާތު ދެރެހެންދިންގެ، އުޅުއްވުންވެސް ކިތަންމެހާވެސް ތަފާތެވެ. ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އިއްޒަތާ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކުވެސް އެއް ކަމަނާއަކީ ރައްޔިތުންނާ ނިކަން ގާތް ބޭކަނބަލެކެވެ. އިއްޒަތުގެ ދާނުން ތެދުވެ އަބުއިކަމުގެ ފަރުދާ ކައްސަވާ ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން އެކެއްގެ ހާލު ބައްލަވަމުން އަނެކެއްގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމުގައި އެކަމަނާގެ އޯގާތެރިކަމުގެ މުއް ހުޅުވާލައްވައިގެން ހުންނެވިއެވެ. އެއް ބޭކަނބަލެއްގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފަރުޖެހޭކަށް ނެތެވެ. ދެވަނަ މަހާރެހެންދީގެ ނަސީބު ދެރަކަމުން އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ވެރިކަން ކުރެއްވީ ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ. އެއަށްފަހު އިސްތިއުފާދެއްވާ ވަޑައިގަތީ ހުޅަގަށެވެ. މަހާރެހެންދިޔަކަށް ހުންނެވިއިރުވެސް އޭގެކުރިންވެސް ޖަލްސާއެއް ފަޅުފިލުވާލަން ނުވަތަ ފޮޓޮއެއް ނަގާލަން ނޫނީ މެޑަމް ލައިލާ ނުފެނެއެވެ. އަވައްޓެރިއެއް، ރައްޔިތެއްގެ ހާލުބައްލަވާލަން ވަޑައިގަތް ތަނެއް ނުދެކެމެވެ. ފެނިގެންދިޔައީ މުއްބާރުކަމާ އަބުއިކަމެވެ. އެކަމަނާ ފެނިގެންދިޔައީ ލޮލު ބޭހަކަށް ވުރެ ތަދުކޮށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ހިޖާބުން ހެދުން ތުރުކުރެއްވި މަހާރެހެންދީގެ ޝަރަފާއެކު މެޑަމް ފާތުން ފެނިގެން ދަނީ ޒާހިދުކަމާއެކު ދީނީ ކަންތަކަށް ލޯބިކުރާ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ލޯހުޅުވައިދިނުމަށް އެކަމަނާގެ އަމިއްލަފުޅު ޖީބުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ދީނީ ދަރުސްތައް ގެންދަވަނީ ބާއްވަވަމުންނެވެ. ފިރިކަލުންނެކޭ އެއްބީދައިން ހުޅަނގަށްވުރެ އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދީނީ އަޅުކަންތަކަށް ލޯބިކުރައްވާ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް މެޑަމް ލައިލާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެކަމަނާ ފެނިގެންދަނީ އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުންނެކޭ އެއްބީދައިން އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށްވުރެ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވާ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހުޅަނގުގެ ފަރާތްތަކާ ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބަށް ލޯބިކުރައްވާ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މެޑަމް ލައިލާ ހައްޖަށް ވަޑައިގަތްތަނެއް ދީނީ ކަމަކާއިގެން އުޅުނުތަނެއް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެމެވެ. އެނގިވަޑައިގެން މީހަކު ހުންނެވިނަމަ އަނގާލަދެއްވުން […]
Read More ›

ދައިގަންނަން އުޅޭ ކުއްތާއެއް ވައްވަކެއް ނުކަޖާނެއެވެ

ފަށައިގަންނަން ގަސްތުކުރަނީ މަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖީދީމަގާ އަލިކިލޭގެފާނު މަގާ ގުޅުނު ކަންމަތީ ކުރި ނިކަން "ފޯރިގަދަ" ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމަކާ ހަމައިންނެވެ. މުޒާހަރާގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފުލުހުން ބަންދުކޮއްފައިވާ ހިސާބައް ކަޅުތެލާ މަސްބާނާ ބެރި އުކަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެސްއޯފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ސައިރެން އަޅާފައި އަންނަ އަޑު މާދުރުން އިވެން ފަށައިފިއެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން މިވާހަކާގެ ބަތަލު ނޫނެކެވެ، "ބަތަލާ " މަހުލޫފު މަތިހަށި ނަގާފައި މިއޮތްގެން ހަޅޭއްލަވަނީއެވެ. ކިޔަނީ ކީއްކަން އެނގިލައްވާތޯއެވެ. "އަހަރެމެން ފުލުހުންދެކެ ބިރެއް ނުގަނޭ، މިތިބީ ބިރު ފަހަނަ އަޅާ ގޮސް" މިހެންނެވެ. މި ހަޅޭކުގެ ތެރޭން މަހުލޫފުގެ ކަންފަތުގައި އެސްއޯ ވެހިކަލުގެ ސައިރެންގެ އަޑު ޖެހުނީ ވެހިކަން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިވިފަހުންނެވެ. ދެންތޯއެވެ. އެއްކަލަ މަތިހަށިނަގާ އުޅުނު މަހުލޫފެވެ. ނަގޫޖެހިތާ ބޯޖަހާފައި އެހެރަގެން ދުއްވާގަތީއެވެ. އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދުވެގޮސް ލިލީމަގުން އަޅިތަނުން އެހެން ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި އިން ސޮރަކު އޮބިއަޅާގެން އެސޮރު ފަހަތަށް އަރާގެން އެހެރަގެން ދިޔައީތާއެވެ. ދެން އެރެޔަކު ދައްކައެއް ނުލައެވެ. މަހިތަށް އެރިއެވެ. ކަލޯ ހާދަ ގަޓުހުރި މީހެކެވެ. ބިރެއް ނުގައްނާނޭ ބުނެ އަނގައިގައި އެއްބައި އޮއްވާ،  ބުޅަލެއްގެ ބުޑުގައި އުނބުންޖެހުމުން ދުވެ ފިލާހެން އެހަރަގެން ދުވެގޮސް ފިލީއެވެ. ވަރަށް ހިނި އައެވެ. އަނެއްކާވެސް އެހެން ދުވަހެކެވެ. ވަރަށް ބާރުލައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެއްކަލަ މަހުލޫފު އަޑު އުފުލަނީއެވެ. ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަންށޯލައެވެ. ޖަލައްދާންޖެހުނަސް ވަރިހަމަޔޯލައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގުރުބާންވާން ތައްޔާރަޔޯލައެވެ. އެހެރަ ބޮޑު ފިރިހެންނާ ބަނޑުންވައިޖަހާ ކަރުބުޑުން ހުރެ " ފެލި " ނަގަނީއެވެ. ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ނުކެނޑެނީސް ޖަލަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ. ކިހާވަރަކުން ދާނެބާއެޔޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ގެޔަށްވަދެ ހަބަރު ބަލަން އިށީނދެލީމެވެ. އަނެއްކާވެސް ދިޔައީ ހިނިގަނޑު ފަޅާގެންނެވެ. އެއްކަލަ މަހުލޫފު ރޮއެ ނަގަނީއެވެ. ބަނޑެއްގައި ރި ބޮލެއްގައިރިހި 2 އޯވަރީވެސް ފެއިލް ވެއްޖެޔޯލައެވެ. މަ އަވަހަށް މިނިވަން ކޮއްދޭށެޔޯލައެވެ. " ވޭންވަރު" އަރާފައި އޮތް އަންހެނަކަށްވުރެ މަހުލޫފު ކަންތަށް […]
Read More ›