MENU

ސައިޒުފެނި ކޮޅުވީ ކޮން ކުދިންނެއް؟

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ދިވެހި ތާރީހުގައި އެޅިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ރަންވޭ ހުޅުވިގެންދިޔައީ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދަތުރުވެރިން އުފުލާ މަތިންދާބޯއްޓު އެއާރބަސް އޭ-380 ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސައިލީވެސް ހަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައެވެ. ނުވިތާކަށް ދިވެހިން އެ ކުޅިވަރަކަށް މަރުދޭ ސަރަހައްދީ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތައްޓައިގެން ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މާލެ އައީވެސް ހަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ތާރީހުގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއްވުން ބޭއްވީވެސް ހަމަ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައެވެ. އެއީ މީގެ 11 ދުވަސް ކުރިޔެވެ. ހަމަ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހެންވޭރުކޮޅުގައި އިދިކޮޅު ފަސް ލީޑަރުން އެއްވެ މުޅި ރާއްޖެއިން މީހުން ގެނެސް 68000 ސްކޮޔާ ފީޓުގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި 12000 މީހުން އެއްކޮށްގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިއެވެ. އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓުން އެއް މަސްދުވަހު އިސްތިހާރުކޮށް އަޑުގަދަކުރާއިން ގޮވައިގެން މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްކުރެވުނީ ހަމަ އެންމެ 12000 ހެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޖަލްސާއަށް ގެނައި މީހުން މަގުމަތިކޮށް ކޭން ބުއިމާ ނިދާނެތަނެއް ނުދީ މަގުމަތި ކޮށްލިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އަތްފުނާ އަޅައިގެން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ލިބުނީ އެންމެ 12000 މީހުނެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ހިސާބުޖަހާ އައްބާސްގެ ލަފަޔާއިއެކު މީހުން ގިނަކަމަށް ދެއްކުމަށް ކޮންމެ ގޮނޑިއެއްގެ ދެމެދުގައި ބައި ފޫޓު އަދި ކޮންމެ ދެބަރި ދެމެދުގައި ދޮޅުފޫޓުން ގޮނޑިޖަހާ ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލީ އިދިކޮޅުން ސައިޒު ދައްކާލީ ކަމަށްބުނެ ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމަށް ޗެލެންޖެއް ކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެމަކީ ޗެލެންޖެއް ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ބައެއް ނޫނެވެ. ޕާޓީގެ ޖޯޝާ ފޯރިޔަގައި ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ ބަޔެކެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކުރި ޗެލެންޖާއިއެކު މީހުން އެއްކުރެވެނީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން ދައްކާލަން ޕީޕީއެމް އިން އިއުލާންކުރިއެވެ. އެއާއިއެކު މުޅި ރާއްޖެ ކެކި […]
Read More ›

ދި ގްރޭޓް "ވީ އައި އޭ"

އޭ-380 އޭ ބުނުމުން ހިތައްއަންނަކީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އާއެކެވެ. މިދައްކަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށްދެކުނު އެންމެބޮޑު ދަރުތުވެރިންއުފުލާ މަތިންދާބޯއްޓުގެ ވާހަކައެވެ. ސުޕާރ ޖަންބޯ ޖެޓް ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މި ބޯއްޓުގެ ދިގުމިނުގައި 72.7 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި އެއް ފިޔައިން އަނެއް ފިޔާގެ ކޮޅަށް 79.8 މީޓަރު ހުންނައިރު އުސްމިނުގައި 24.1 މީޓަރު ހުރެއެވެ. ކެބިންގައި އެކަނިވެސް ފުޅާމިނުގައި 6.5 މީޓަރު އަދި ދިގުމިނުގައި 50 މީޓަރު ހުންނަ މި ބޯއްޓުގެ ދެ ފަންގިފިލާގައި އެއްފަހަރާ 853 ދަތުރުވެރިން އުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެން ވެއެވެ.   ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯޓް 3 ފްލޯގެ ގެއެއްވަރު މި މަތިންދާބޯއްޓައް ކަތާނެތޯއެވެ؟ ނޫނެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯޓް ބޮޑުކޮށް ޓައިޕް އެފް ގެ އެއާރ ކްރާފްޓްތަށް ޖެއްސޭވަރަށް ތަރައްޤީކޮށްގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރައަށިން މިވަރުގެ "ގޮލައެއް" އެތެރެ ކޮއްލުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއީސް ޔާމީން ދިވެހިންގެ އެއާރ ޕޯޓް ދިވެހިންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވާ ނިއްމަވައިލެއްވީއެއް ނޫނެވެ. ވީއައިއޭ ޒަމާނީ ބޮޑު އެއާރޕޯޓަކަށް އެގެންދަވަނީ ބަދަލު ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. އައު ރަންވޭ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރ ޕޯޓުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ރަންވޭއަކީ 3200 މީޓަރު ދިގު އަދި 45 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭއެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޒަމާނަށް އައި ތަރައްޤީއާއި އޭވިއޭޝަންއަށް އައި ތަހުޒީބަށް ބަލާނަމަ ކުޑަ ރަންވޭއެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދަތުރުވެރިން އުފުލާ އޭ-380 އަށް ފައިޖައްސައިލެވޭވަރަށްވުރެ ކުޑަ ރަންވޭއެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދުރުވިސްނުންފުޅާއިއެކު ވީއައިއޭއަށް ގެންނަވަމުންގެންދަވާ ތަރައްޤީއާއިއެކު އަލަށް އަޅާ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 3400 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 65 މީޓަރު ހުރެއެވެ. މިޢި އެންމެ ބޮޑެތި ކާގޯ މަތިންދާބޯއްޓު ތަކަށްވެސް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ އެއާ ޕޯޓެކެވެ. އެއާރ ކާގޯ ވީއައިއޭ އަށް ގެންނަވަމުންގެންދަވާ ތަރައްޤީއާއިއެކު އަލަށް ހަދާ އެއާރ ކާގޯ ފެސިލިޓީސް ވެގެންދާނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓަށް އެންމެ ބޮޑު ނަފާއެއް ހޯދައިދޭނޭ އެއް […]
Read More ›

އިބޫ " ސިކު " ގޮލައެއް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ތަފާތު ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަންކަން ހަނދާންނެތިދާ ބޭފުޅެކެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ފަށާހިސާބުން ހަނދާންނެތޭ ބޭފުޅެކެވެ. ކިތެންމެ އަވަހަކަށް ވެސް މީހަކު ކޮށްދީފައިދާކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނުއްވާ، ހަނދާންތައް ކޮށި ބޭފުޅެކެވެ. ހަޤީގަތުގައި އިބޫއަކީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ ބަލި ބޭފުޅެކެވެ. އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އަދި ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާގައި 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ނަޝީދު ދަމާފައިވާ ގުއި ރޯނެކެވެ. އިބޫއާއި ނަޝީދަކީ ވަރަށް ކުރިންސުރެ ގާތް ދެރަހުމަތްތެރިންއެވެ. އެކުގައި ނުބައި އަރުވަން އުޅުނު ދެމީހުންނެވެ. އިބޫ ގެ ބޭބެމެން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އިރު އިބޫ ހުރީ ނަޝީދުގެ އަވާގައިޖެހި ހަލާކުވެފައެވެ. 3 ނޮވެންބަރުގައި 1988 ގައި ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިންގެ އެހީގައި، ކުށެއްނެތް 19 ދިވެހިން ޝަހީދުކުޅަ ބޮޑު ސިއްކަގޭ އަންހެނެއްގެ ފަހަތުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ނަޝީދެކޭ އެއްފަދައިން އިބޫއަކީވެސް ޒުވާން އަންހެންކުދިންނާއިއެކު ޕާޓީ ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެކުވެރިންގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ނުވަތަ އަވަށްޓެރި ސިލޯނުގައެވެ. ބުރަޔާ ޓީ ޖަންގިޔަލުގައި ތިބޭ ޒުވާން އަންހެންކުދިންގެ އުނގަށް ވެއްޓި ވަޑައިގެން އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ފިނދު ބައްލަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމަށް ފިއްލަވައިގެން ހުންނެވި ޓެރަރިސްޓް ނަޝީދު ޖަލުން ސަލާމަތްވާން އޮތީ ނާއިންސާފުން ވެރިކަންކުރާނޭ ވެރިއެއް ގެނެވިގެންކަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިބޫ ނެރުނީ ދިވެހިން ޖައްސާނޭ ގުއިރޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހަކީ ބަލި ކުއްޖެއްކަމެވެ. ސިކުނޑީގެ ނާރެއް ހިމަވެ ލޭ ދަރުރުވުން މަދުވުމުން ދިމާވާ ބައްޔެއްކަމުގައިވާ "ވެސްކިއުލަރ ޑިމެންޝިއާ" ގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ، "ކޮގްނިޓިވް އިމްޕެއަރމަންޓް" ހުންނަ މީހެކެވެ. "ވެސްކިއުލަރ ޑިމެންޝިއާ" އަކީ މިހާގެ ސިކުނޑީގެ ހިނގުން ލަސްކޮށްލާ އަދި ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ގޮތް ނިންމަން އުދަގޫ ކުރުވާ ބައްޔެއްކެވެ. މިބަލީގެ ސަބަބުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވެސް ބައެއް ފަހަރު ދަތި ތަކެއް […]
Read More ›

މައުމޫނުގެ ބޮޑު ކެކުރި

ދައްކަން މިއުޅެނީ އިންސާފުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ކިތަންމެ ކުޑަ ކެކުރިއެއް އޮތް މީހެއް ނަމަވެސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ކެކުރިއެއް އޮތް މީހެއް ނަމަވެސް ހަމަ ހަމަ އެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ކުރިމަތީގައި އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ބަލަނީ އަތުގައި އޮތް ކެކުރީގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަކަށް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ދިގު ވެރިކަމެއް ކުރި ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނަށް ހައްޤު ލަޤަބެކެވެ. މިއާއިއެކު ނުހައްޤުން އެންމެ ގިނައިން މީހުން ޖަލައްލީ ވެރިއަކީވެސް މައުމޫނެވެ. މިއީވެސް އެމަނިކުފާނަށް ހައްޤު ލަގަބެކެވެ. ޑަކްޓަރުންނާ މުދައްރިސުންނާ އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެތަކެއް ޝޭހުނެއްވަނީ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ހައްޤަކާއިނުލާ ޖަލައްލެވިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ މީހަކު ބަންދުކޮށް ގެންގުޅެފައިވަނީ 4ފޫޓު 4 ފޫޓުގެ ޓިނު ގޮޅިއެއްގައެވެ. ދޭހާ އަތްވެއްގައި ގަދަ ހޫނުގައެވެ. ނަޖިހުން ތަތްތެޅި ފޯވެފައެވެ. އިރުގެ އަލިކަމެއް ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިނުވާ ހާލުގައެވެ. ބޭސްފަރުވާއެއް އެހެނިހެން އިންސާނީ ހައްޤެއް ނެތެވެ. ފެންފޮދެއް ކާއެއްޗެއް ދިނަސް އެވެސް ހަދަނީ ދެވޭ އަޒާބަކަށެވެ. މަތިފަޑިމަތީ ރައްޔިތުންގެ ލާރިން ބޮޑެތިވި ދަރިންނަށް ފަހަރުގައި ހަމަބިމުގައި ކަންހިނގާ އުސޫލެއް ނޭގި ހިނގައިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ބަފާ ނޫނަސް ޖަލުގައި މީހުން އެބަތިބިކަމެވެ. ނަސްރީނާގެ ބޮޑު ކެކުރި ނޫނަސް މީސްމީހުންގެ ފިރިން ޖަލުގައި ތެޅުވިކަމެވެ. އެހެންވީއިރު މިއަދު އަޑުގެ ކޮޅަށް "ހޭރެންވީ" ކޮން ކަމަކާތޯއެވެ؟ އާއިލާއެއް އޮތީ ކަލޭމެންގެ އެކަނިތޯއެވެ؟ ހިތަކާ ވޭނާ ކެކުޅުން ދަންނަކީ ކަލޭމެން އެކަނިތޯއެވެ؟ ޖަލުގައި މައުމޫނަށް ދޭ "އިހާނެތި އަނިޔާ" ފަސްތަރީގެ ފެންވަރު އެބަހުއްޓެވެ. މައުމޫނަށް ޓަކައި ވަކިން ޖަލުގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮއްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެމަނިކުފާނު ބޭނުން އިރަކު ބަގީޗާ އިންދަންވީއެވެ. އެމަނިކުފާނު މަރުވާއިރުވެސް ކިޔާ ނުނިމޭހާ ފޮތް އެބަހުއްޓެވެ. ލިޔާނެވަރަކަށް ލިޔަން އެއްޗެހި އެބަހުއްޓެވެ. ނުވިތާކަށް ނަސްރީނާއަށް ގުޅުންހިންގަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އިރަކު އެކަންވެސް އޮންނަނީ ފަހިވެފައެވެ. ޖަލުގައި އެމަނިކުފާނަށް ހާއްސަކޮން ޝެފުން ތިބެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި […]
Read More ›

އިބޫ ކޮށްފިނަމަ ޒިނޭވެސް ހަލާލު

ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ޖީބަށް ބަރު ނުވާނަމަ ކިތަންމެ ކަހާގަނެފައި އޮތަސް ހިރުވާވެސް ނުލާ ތިބެދާނެއެވެ. ކިތަންމެ ބައިވަރެއް ކާޅުކެޔަސް ސޮއް ނުގޮވާ ތިބެދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށް ދައުވާކުރައްވާ ޑރ މުހަންމަދު އިޔާޒު އަބްދުލް ލަތީފަކީ މިފަދަ ބޭފުޅޭކެވެ. އިސްލާމިކް ނޮލެޖް އިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައި ވިނަމަވެސް ފާސިޤެކެވެ. ޑރ. އިޔާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ފާޅުގައި ދީނަށް ފާޑުކިޔާ ފުރަށްސާރަކޮއް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތްނޫން އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކަމަށް ވިދާޅުވާ އިސްތިއުފާދެއްވާ ވަޑައިގެންނެވި ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފެޅެކެވެ. ދީނީ އިލްމުވެރިން އޮރިޔާންކޮށް އެމީހުންގެ ފިރިހެން ހަށީގައި މިރުސް އުނގުޅައި އަދަބު ދެއްވި މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފައިސާ ގެ އިތުރުން އޮރިޔާން ހާލުގައި ތިއްބެވި އުރަމަތިބޮޑެތި އިދިކޮޅު ޖަޒީރާ ޒުވާން ކަނބަލުންގެ ޖާދޫގައި ޖެހިވަޑާއިގެން ހުންނެވި މުނާފިޤެކެވެ. ފައިސާއަށް ހުކުމް ވިއްކަވާ ފަތުވާނެރެ ޓްވިޓް ކުރައްވާ ޑރ.އިޔާޒަކީ އިލްމުވެރި ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް އެ އިލްމުގެ ފައިދާ ނަންގަވަމުން އެގެންދަވަނީ ނަޖާއިޒު ގޮތުގައެވެ. ޖީބަށް ބަރުކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައިކަން ކަށަވަރެވެ. ފަނާކުރުވަނިވި މި ދުނިޔޭގެ މަދު ލާރިކޮޅަކަށްކަން ކަށަވަރެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ އަދި ޑރ. އިޔާޒުގެ އެކުވެރިޔާ ޑރ.ޝަހީމް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތިނަދޫގައި ގާއިމްކޮއް ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ނެންގެވި ހަނދާނީ ފޮޓޯއިން ރާއީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދުން ފެނި ޑރ. އިޔާޒުގެ ހިތްޕުޅަކާ ނުވިއެވެ. އެއީ އިސްލާމްދީނަށް ކުރި މަލާމާތެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ޑރ. އިޔާޒް އަކީ އިސްލާމިކް ނޮލެޖް އިން ޕީއެޗްޑީ ނަންގަވައިގެން ހުންނެވިއިރުވެސް މިސްކިތަކީ ހަމަ އެކަނި ނަމާދު ކުރަން ހުންނަ ތަނެއް ނޫންކަން އެނގި ނުލެއްވީމައެވެ. ދީނީ އިލްމު ފެތުރުމާ ޖަމާއަތުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ އެއްބައިވަންތަ ކުރުމުގައި ވެސް މިސްކިތް ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭކަން ޑރ. […]
Read More ›

އިބޫ، ލިވާތު ކުޅިއެއް

،މީހެއްގެ ގޮތެއް ބުނެދޭކަށް ނޭގޭނެ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ނަގުލަކާ ދަޅެއް މަދު މީހަކުވެސް ނިކަން ސޯލިހު މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅެދާނެއެވެ. ދުވަސްގަނޑަކަށްފަހު ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔަކާއި ބައްދަލުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅަށް ވާގިވެރިވާ މީހެއްގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކުވެރިއެކެވެ. ދެމީހުން ދިމާވީ ވަރަށް ދުވަސްކޮއްފައި ކަމުން އަނގަ ތަޅާލަން އެރީ ކޮފީއަކަށެވެ. ތަފާތު ވާހަކަތަކުންގޮސް ސިޔާސީ ވާހަކަތަކަށް ހުންގާނު ހިފިއްޖެއެވެ. އެކުވެރިޔާ ދެކޭގޮތް ބަލާލަން މަ ވޯޓު އިބޫ އަށް ނޫނީ ނުދޭނަމޭ ބުނެފީމެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާ ކުރެން އިބޫއަށް ވޯޓެއް ދިނުމަށް އެދުނީމެވެ. އެއާއިއެކު ރަހުމަތްތެރިޔާ ވަރަށް ޔޯ ވެލާފައި " އެ ފިރިހެން ކުޅިޔަށް"!! އަދި ހިނިގަނޑެއްޖަހާލާފައި ނުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ހީކުރި ކަހަލަ ޖަވާބަކަށް ނުވުމުން ކީއްވެތޯ އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވާލާހިތް ވެއްޖެއެވެ. އިބޫގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ރަހުމަތްތެރިޔާ މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާ ބަންދަށް އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ދާކަމަށް ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. ބޮޑު ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ފުރަތަމަ ކިޔައިދިނީ އިބޫގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މީހުންތަކެއް އެކި ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ " އަންބަރާ " ގެ ވާހަކައިންނެވެ. އަބަދުވެސް އެމީހުންނަށް ހާއްސަކޮއްފައި ހުންނަ ވިލާއެއްގައި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރާ ހަރާން ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައިންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާއަކީ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެ ރޫމަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގައި އިބޫ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާ އަންހެން ކުދިން ގޮވައިގެން ސްޓޭ ހަދާކަމަށް ރަހުމަތްތެރިޔާ ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ރޫމްގައި ޕާޓީ ކުރާކަމަށްވެސް ޔަގީންކޮއްދިނެވެ. މި ރޫމް ސާފުކުރާއިރު ކޮންޑަމް އަދި މިނޫންވެސް ފާހިސް އަމަލު ހިންގަން ބޭނުންކުރާ އެތަކެއް އެއްޗެއް ހަމަލޮލުން ދެކުނުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އިބޫއާއި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ( މިހާރު އެމްޑީޕީ ޔޫތު […]
Read More ›

2 ފިރިން ހުއްދަކުރި ރަންޑި އައިޝާ

ރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުންސުރެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނުގެ އިސްތިއުމާރުގައިޖެހި ދިވެހިންވެސް ވިޔާނުދާވާން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބިތުފަންގި ހިއްލިގެން މިދަނީ މި މުޅި ދިވެރި ރާއްޖޭގައިވެސް ހުރި ހަމައެކަނި " 2 ފިރިން ހުއްދަކުރި " އައިޝާގެއެވެ. އަޑު އަހާފައި އޮވެދާނެއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިޝާ، ނުވަތަ ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަނގު އަނބީގެ ވާހަކައެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ކަނމަނާގެ ވާހަކައެވެ.  ލޯތްބަކީ ކަނު އެއްޗެކެވެ. ލޯބި ވެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ލޯބީގެ ފަންޑިތަވެރިކަމެއް އިސްތިރިއެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ވަނީ ކަނު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކޮރުވެސް ވެއެވެ. އައިޝާ އާއި ޤާސިމާ ކައިވެނީގެ ގޮއްޖެހީ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ދަހިވެތިކަމުގައިކަން މިއީ ދިވެހިން ދަންނަ ބޮޑު ހަޤީގަތެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި އައިޝާގެ ކައިވެނީގެ ގޮއް ޖެހިގެން ދިޔައިރު އައިޝާ އަކީ ކިރިޔާ ފޮޅެން ފަށާފައި އިން މަލެކެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ޤާސިމް އިބުރާހިމަކީ ގައިބާރުދެރަވެ އުދުހި ނުގަނެވެފައި އިން މާބޫރެކެވެ. އިސްސާނުންގެ ތަބީއަތަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. ފަހަރުގައި އައިޝާއަށް ބަފާ އުމުރުގެ ފިރިހެނުން އެކަމަނާއަށް ކަމުދަނީވެސް ތޯއްޗެކެވެ. މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އައިޝާ މުސްކުޅިއެއްގައިގައި "ޓައިޓް ހަގް" އެއް ކޮއްލާ ވޯޑިއޯއިންވެސް މިކަން ހާމަވާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބޮޑު ވާހަކައިން ފަށާމާ ހިނގާށެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އައިޝާ އިނދެގެން އުޅޭތާ ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން އައިޝާ ހިލޭފިރިހެނަކާ ނަހަމަ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަން ފެށިއެވެ. އަދި އެގުޅުން ލޯބީގެ ގުޅުމަށް ބަދަލުވެ 2 އަހަރު ފަހުން ވަނީ ލަންކާގައި ޖަމާއަތެއްގައި ކައިވެނި ކޮއްފައެވެ. އޭރު ޤާސިމް އިބްރަހިމް އައިޝާ ވަރިއެއް ނުކުރެއެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ކަމެއްތޯއެވެ. ވަހުޝީވިޔަސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެވެ. ތިޔަވަރު ވާނަމަ ކަމަނާ ފުރަތަމަވެސް އިއްދައިން ކެންޑިފައިފުރި ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޒުވާން ގައިގައި ޖޯރުހުރި ފިރިހެނަކާ އިންނަމަތާއެވެ. މިވާހަކަ އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އައިޝާ އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރި  "ހަގު ފިރި " ސޮރުގެ އާއިލާއިން އައިޝާއަށް ދޮންބެ ދައްތަ […]
Read More ›

" މެޑަމް ފާތުން " ބްރޭންޑެއް

ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ދިދީ "މެޑަމް ފާތުން" އެއީ ބްރޭންޑެކެވެ. ކުލުނުވެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. މެޑަމް ފާތުންނަކީ ޝަބްނަމީ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ދީދީ އާއި އައިޝަތު މޫސާގެ ރެހެންދި ކަމަނާއެވެ. ބައްޕާފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމާއެކުވެސް ޒުވާންއުމުރުގައި އެކަމަނާގެ ދީލަތިކަމަށް އަރާހުންނެވި ކަނބަލެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން އަވައްޓެރިންނާއި، މުހުތާދުތަށް ޖެހިފައިވާ ހިތްތަކުންވެސް " އޯގާތެރިއެއް " ގެ ލަގަބު ދެވިފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. މެޑަމް ފާތުން އަކީ މިހާރު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ޝަހުސިއްޔަތެވެ. ސިޔާސީ ރޮގުންނާ އިޖްތިމާއި ރޮގުންނާ ހިދުމަތުގެ ރޮގުންވެސް އެކަމަނާއާއި ގޮންޖައްސަވާ ނުކުންނަންކެރޭ ލީޑަރަކު ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ލީޑަރުން ފަހަތަށް ޖައްސަވާ މެޑަމް ފާތުން މިވަނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކޮށްފައެވެ. ދިވެހިންނަށް ލޯތްބާ އޯގާތެރިކަމާ ކުލުނުވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޑަމް ފާތުންނަކީ ގެވެހި މުރާލި މަންމަ އެކެވެ. އޯގާތެރި ނަމޫނާ އަންބެއްކެވެ. " މަހާރެހެންދީގެ " ހައިސިއްޔަތާއެކު މެޑަމް ފާތުންގެ ހަރަކާތްތައް ދިޔައީ އިތުރަށް ފުޅާވެގެނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިޖުތިމާއީގޮތުން ބޮޑެތި ހިދުމަތްތަކެއް އެކަމަނާ ވަނީ ކޮއްދެއްވާފައެވެ. ލާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތަކެއް ހާސް ބަޔަކަށް އެކަމަނާ ވަނީ އެހީތެރިވެދެއްވާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން އެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވަމުން އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާ އެފަރާތް ތަކުގެ އަޑު ކަމާގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާ ހަމަޔަށް ހޯރުކޮއްދެއްވާފައެވެ. ބަލިއެނދުގައި ނިކަމެތިކަމާއެކު ތިބި އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް ގަވާއިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ ހައްދަވައެވެ. އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި"ޓީމް މެޑަމް" ގެ ވޮލެންޓިޔަރުންނާއިއެކު އަރުއްވާ ޖަހާލައިގެން ނިކުމެ އެކަންކަމުގައި ދަނީ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެޑަމް ފާތުނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަށް ސިއްސުވާލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހާލުބެލުމަށް ރައްރަށައް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުން މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދާނެއެވެ. ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނުލިބޭވަރުގެ ތާއީދެއް ހަމަ އެކަނި މެޑަމް ފާތުންނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކަމަނާ ސިފަކުރަށްވާފައިވަނީ " ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުނަށް […]
Read More ›

އިބޫ ކުޑަކުދިންނާ ބެހެނީތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. ރިސާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފޯރި ގަދަވަމުންނެވެ. ދިދަތަށް ދެމުމުން ފެށިގެން ޖަލްސާތަކާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުންވެސް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. މީސް މީޑިޔާގައި ރިޔާސީ ކުލަވަރު ގަދަވަންފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޓްވިޓާ ހާވަމުން ދަނިކޮން ދިމާމިވީ ވަރުގަދަ ކޮންވަޒޭޝަނަކާއެވެ. ވާނުވާ ބަލާލަން ހާވާލިއިރު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޑް އިބޫ ސޯލިހް ގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގި ހަރަކާތެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑު ވަނީއެވެ. ޓްވީޓް ކޮށްފައި އިންނެވި ބޭފުޅާޔާއި އެއްކޮޅަށް އަރަނީނީ ނޫން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށްވެސް އެ ފޮޓޯއަކީ އާދައިގެ ފޮޓޯއެއް ކަމަކަށް ނުފެނުނެވެ. އިދިކޮޅު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޓް އިބޫ ދޮރުން ދޮރަށް ގެތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް، ތިރީސް އަހަރުން މައްޗައް ގޮސްފައި އިބޫގެ ދެފައި ދޭތެރެއަށް ލައްވައި އިބޫގެ ފިރިހެން ހައްޓާއި ހަމާގައި އެކުއްޖާގެ މޫނު ޖައްސުވާ "ހަގް" ކޮއްލާ ފޮޓޯއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިއީ ނޯމަލް ފޮޓޮއަކަށް ނުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް މައްސަލަޔަކަށްވީ އިބޫއަކީ ނުކިޔަވައި ހުރި "ޖާހިލެއް" ކަމަކު "އޮށް ކަޅު" ބޮޑު ފިރިހެނެއް. ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖު ދެފައި ދޭތެރެޔަށްލައި "ހަގް" ކޮއްލުމުންއެވެ. ރީތިގޮތަކީ ކުއްޖާއާއި އެއްހަމަޔަށްތިރިވެ ތިޔަބުނާ "ހަގެއް" ކޮށްލުމެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖެއް އިބޫފަދަ ގަދަރުވެރި "ބޭފުޅެއްގެ" އައުރަވާ ހިސާބުގައި ޖައްސުވާ ބޮޑިކޮއްލުމަށްފަހު އެޔަށް "ހަގް" ކޮއްލީއޭ ބުނާތީއެވެ. އިބޫ ރައްޔިތުންދެކެ ވެވަޑައިގަންނަވާ ލޯތްބޭ ބުނުއްވާތީއެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އެބުނާ "ޖަޒީރާ ވަންތަކަން" ކަމުގައި ވެދާނެވެ. މިހާހިސާބުން އުފެދެނީ އަނެއް ސުވާލެވެ. އެއީ އިބޫގެ ނިޔަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ރަނގަޅެވެ. މަށަށްވެސް ކަލެޔަށްވެސް އިބޫގެ އެވަގުތުގެ ނިޔަތެއް ނޭގޭނެއެވެ. އެހެނަސް އިބޫފަދަ ނުކިޔަވާހުރި "ޖާހިލެއް" ގެ ނިއަތް ހެޔޮވެދާނެ ކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑަށް ޝައްކެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިބޫއަކީ "ފިނދު ބައްލަވާ ރައީސް" ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އެހެންވީއިރު އިބޫގެ އަހިވައް އޮންނާނީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް "ފިނދުބައްލަވާ ރައީސް"ގެ އަހިވަކާޖެހި ފާވެފައެވެ. މާޒީގައި […]
Read More ›

ސިކުނޑި ބާއްވާފަ ވޯޓްލާން ނުދާތި!

ކީރިތިވަންތަ ﷲ ހެއްދެވި މަޙުލޫގުންތެރެއިން އިންސާނުންނަށް ވަނީ މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައެވެ. އިންސާނުންގެ އަސްލަކީ ސީދާ އެކަލާންގެ އަތްޕުޅުން އުފެއްދެވި މަހުލޫގެކެވެ. އެކަލާންގެ އިންސާނުން މަތިވެރި ކުރަށްވާފައިވަނީ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ސިނކުޑިންނެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވިސްނުމާއި، ބުއްދީގެ ނިއުމަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކުވެރީންނެވެ. މިއޮތީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިފައެވެ. އިންސާނުން އެހެނިހެން މަހުލޫގުންގެ މައްޗަށް މާތްކުރެއްވި ބުއްދީގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިފައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮއްފައި ވާފަދައިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުތަށް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ބާރުތަށް ދޭންވީ ކޮންބަޔަކަށްކަން ނިންމުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ތިލަކޮން ދަންނަވާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ރައްޔިތުންނެވެ. މަ ބުނާނެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ. ސިނކުންޑީ ބާއްވާފައި ވޯޓުލާން ނުދާށެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ސިނކުނޑި ބާއްވާފައި ގޮސް ވޯޓުލެވޭ މީހެއްގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު "ބަލާ ވެރިކަމެއް " މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ. މުސީބާތްތަކާ ދުއްތުރާތަށް ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. ނިކަމެތިކަމުގެ ސާލެއް ގައުމުގައި ފެތުރި މިނިވަންކަން ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ގައުމަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ ހުއްޓި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭއާއިމެދު ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ދިވެހިންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތްކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން މި ގައުމުން ފޮހެލާ އެކި ދީންތަކަށް މިގައުމު ހުޅުވި ހިނގައިދާނެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ފަހުރު ކަމުގައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބުދު ކޯލު ތަކާއި، ޗާޗް ތަކުގެ ސޮލީބުތަށް އުފުލި  ހިނގާދާނެއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ މަގުތައްމަތީ ތުން ބޯ ޖޯޑުވެ އުޅެންފަށައިފާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުވަން ފަށައިފާނެއެވެ. ކީރިތިވަންތަ ﷲ ގެ ކަލާންފުޅުގެ ބަދަލުގައި ހުޅަނގުގެ ފޮތް ބޮނޑިއެއް ގެނެސްފާނެއެވެ. ދިވެހިން ޒަމާނުންސުރެ ގެންގުޅެމުންއައި ރިވެތި ސަގާފަތް ނެތިކޮއްލަ ފާނެއެވެ. އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮކަން ނެތިކޮއް ހުސްކޮއްފާނެއެވެ. ދިވެހިންގެ […]
Read More ›