MENU

2 ފިރިން ހުއްދަކުރި ރަންޑި އައިޝާ

ރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުންސުރެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނުގެ އިސްތިއުމާރުގައިޖެހި ދިވެހިންވެސް ވިޔާނުދާވާން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބިތުފަންގި ހިއްލިގެން މިދަނީ މި މުޅި ދިވެރި ރާއްޖޭގައިވެސް ހުރި ހަމައެކަނި " 2 ފިރިން ހުއްދަކުރި " އައިޝާގެއެވެ. އަޑު އަހާފައި އޮވެދާނެއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިޝާ، ނުވަތަ ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަނގު އަނބީގެ ވާހަކައެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ކަނމަނާގެ ވާހަކައެވެ.  ލޯތްބަކީ ކަނު އެއްޗެކެވެ. ލޯބި ވެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ލޯބީގެ ފަންޑިތަވެރިކަމެއް އިސްތިރިއެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ވަނީ ކަނު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކޮރުވެސް ވެއެވެ. އައިޝާ އާއި ޤާސިމާ ކައިވެނީގެ ގޮއްޖެހީ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ދަހިވެތިކަމުގައިކަން މިއީ ދިވެހިން ދަންނަ ބޮޑު ހަޤީގަތެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި އައިޝާގެ ކައިވެނީގެ ގޮއް ޖެހިގެން ދިޔައިރު އައިޝާ އަކީ ކިރިޔާ ފޮޅެން ފަށާފައި އިން މަލެކެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ޤާސިމް އިބުރާހިމަކީ ގައިބާރުދެރަވެ އުދުހި ނުގަނެވެފައި އިން މާބޫރެކެވެ. އިސްސާނުންގެ ތަބީއަތަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. ފަހަރުގައި އައިޝާއަށް ބަފާ އުމުރުގެ ފިރިހެނުން އެކަމަނާއަށް ކަމުދަނީވެސް ތޯއްޗެކެވެ. މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އައިޝާ މުސްކުޅިއެއްގައިގައި "ޓައިޓް ހަގް" އެއް ކޮއްލާ ވޯޑިއޯއިންވެސް މިކަން ހާމަވާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ބޮޑު ވާހަކައިން ފަށާމާ ހިނގާށެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އައިޝާ އިނދެގެން އުޅޭތާ ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން އައިޝާ ހިލޭފިރިހެނަކާ ނަހަމަ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވަން ފެށިއެވެ. އަދި އެގުޅުން ލޯބީގެ ގުޅުމަށް ބަދަލުވެ 2 އަހަރު ފަހުން ވަނީ ލަންކާގައި ޖަމާއަތެއްގައި ކައިވެނި ކޮއްފައެވެ. އޭރު ޤާސިމް އިބްރަހިމް އައިޝާ ވަރިއެއް ނުކުރެއެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ކަމެއްތޯއެވެ. ވަހުޝީވިޔަސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެވެ. ތިޔަވަރު ވާނަމަ ކަމަނާ ފުރަތަމަވެސް އިއްދައިން ކެންޑިފައިފުރި ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޒުވާން ގައިގައި ޖޯރުހުރި ފިރިހެނަކާ އިންނަމަތާއެވެ. މިވާހަކަ އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އައިޝާ އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރި  "ހަގު ފިރި " ސޮރުގެ އާއިލާއިން އައިޝާއަށް ދޮންބެ ދައްތަ […]
Read More ›

" މެޑަމް ފާތުން " ބްރޭންޑެއް

ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ދިދީ "މެޑަމް ފާތުން" އެއީ ބްރޭންޑެކެވެ. ކުލުނުވެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. މެޑަމް ފާތުންނަކީ ޝަބްނަމީ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ދީދީ އާއި އައިޝަތު މޫސާގެ ރެހެންދި ކަމަނާއެވެ. ބައްޕާފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމާއެކުވެސް ޒުވާންއުމުރުގައި އެކަމަނާގެ ދީލަތިކަމަށް އަރާހުންނެވި ކަނބަލެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން އަވައްޓެރިންނާއި، މުހުތާދުތަށް ޖެހިފައިވާ ހިތްތަކުންވެސް " އޯގާތެރިއެއް " ގެ ލަގަބު ދެވިފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. މެޑަމް ފާތުން އަކީ މިހާރު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ޝަހުސިއްޔަތެވެ. ސިޔާސީ ރޮގުންނާ އިޖްތިމާއި ރޮގުންނާ ހިދުމަތުގެ ރޮގުންވެސް އެކަމަނާއާއި ގޮންޖައްސަވާ ނުކުންނަންކެރޭ ލީޑަރަކު ނެތެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ލީޑަރުން ފަހަތަށް ޖައްސަވާ މެޑަމް ފާތުން މިވަނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކޮށްފައެވެ. ދިވެހިންނަށް ލޯތްބާ އޯގާތެރިކަމާ ކުލުނުވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޑަމް ފާތުންނަކީ ގެވެހި މުރާލި މަންމަ އެކެވެ. އޯގާތެރި ނަމޫނާ އަންބެއްކެވެ. " މަހާރެހެންދީގެ " ހައިސިއްޔަތާއެކު މެޑަމް ފާތުންގެ ހަރަކާތްތައް ދިޔައީ އިތުރަށް ފުޅާވެގެނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް އިޖުތިމާއީގޮތުން ބޮޑެތި ހިދުމަތްތަކެއް އެކަމަނާ ވަނީ ކޮއްދެއްވާފައެވެ. ލާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތަކެއް ހާސް ބަޔަކަށް އެކަމަނާ ވަނީ އެހީތެރިވެދެއްވާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން އެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވަމުން އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާ އެފަރާތް ތަކުގެ އަޑު ކަމާގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާ ހަމަޔަށް ހޯރުކޮއްދެއްވާފައެވެ. ބަލިއެނދުގައި ނިކަމެތިކަމާއެކު ތިބި އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް ގަވާއިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ ހައްދަވައެވެ. އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި"ޓީމް މެޑަމް" ގެ ވޮލެންޓިޔަރުންނާއިއެކު އަރުއްވާ ޖަހާލައިގެން ނިކުމެ އެކަންކަމުގައި ދަނީ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މެޑަމް ފާތުނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަށް ސިއްސުވާލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހާލުބެލުމަށް ރައްރަށައް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުން މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެން ދާނެއެވެ. ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނުލިބޭވަރުގެ ތާއީދެއް ހަމަ އެކަނި މެޑަމް ފާތުންނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކަމަނާ ސިފަކުރަށްވާފައިވަނީ " ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުނަށް […]
Read More ›

އިބޫ ކުޑަކުދިންނާ ބެހެނީތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. ރިސާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފޯރި ގަދަވަމުންނެވެ. ދިދަތަށް ދެމުމުން ފެށިގެން ޖަލްސާތަކާ ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުންވެސް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. މީސް މީޑިޔާގައި ރިޔާސީ ކުލަވަރު ގަދަވަންފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޓްވިޓާ ހާވަމުން ދަނިކޮން ދިމާމިވީ ވަރުގަދަ ކޮންވަޒޭޝަނަކާއެވެ. ވާނުވާ ބަލާލަން ހާވާލިއިރު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޑް އިބޫ ސޯލިހް ގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގި ހަރަކާތެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑު ވަނީއެވެ. ޓްވީޓް ކޮށްފައި އިންނެވި ބޭފުޅާޔާއި އެއްކޮޅަށް އަރަނީނީ ނޫން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށްވެސް އެ ފޮޓޯއަކީ އާދައިގެ ފޮޓޯއެއް ކަމަކަށް ނުފެނުނެވެ. އިދިކޮޅު ޖަޒީރާ ކެނޑިޑޭޓް އިބޫ ދޮރުން ދޮރަށް ގެތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި އަށެއްކަ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް، ތިރީސް އަހަރުން މައްޗައް ގޮސްފައި އިބޫގެ ދެފައި ދޭތެރެއަށް ލައްވައި އިބޫގެ ފިރިހެން ހައްޓާއި ހަމާގައި އެކުއްޖާގެ މޫނު ޖައްސުވާ "ހަގް" ކޮއްލާ ފޮޓޯއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިއީ ނޯމަލް ފޮޓޮއަކަށް ނުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް މައްސަލަޔަކަށްވީ އިބޫއަކީ ނުކިޔަވައި ހުރި "ޖާހިލެއް" ކަމަކު "އޮށް ކަޅު" ބޮޑު ފިރިހެނެއް. ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖު ދެފައި ދޭތެރެޔަށްލައި "ހަގް" ކޮއްލުމުންއެވެ. ރީތިގޮތަކީ ކުއްޖާއާއި އެއްހަމަޔަށްތިރިވެ ތިޔަބުނާ "ހަގެއް" ކޮށްލުމެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖެއް އިބޫފަދަ ގަދަރުވެރި "ބޭފުޅެއްގެ" އައުރަވާ ހިސާބުގައި ޖައްސުވާ ބޮޑިކޮއްލުމަށްފަހު އެޔަށް "ހަގް" ކޮއްލީއޭ ބުނާތީއެވެ. އިބޫ ރައްޔިތުންދެކެ ވެވަޑައިގަންނަވާ ލޯތްބޭ ބުނުއްވާތީއެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އެބުނާ "ޖަޒީރާ ވަންތަކަން" ކަމުގައި ވެދާނެވެ. މިހާހިސާބުން އުފެދެނީ އަނެއް ސުވާލެވެ. އެއީ އިބޫގެ ނިޔަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ރަނގަޅެވެ. މަށަށްވެސް ކަލެޔަށްވެސް އިބޫގެ އެވަގުތުގެ ނިޔަތެއް ނޭގޭނެއެވެ. އެހެނަސް އިބޫފަދަ ނުކިޔަވާހުރި "ޖާހިލެއް" ގެ ނިއަތް ހެޔޮވެދާނެ ކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑަށް ޝައްކެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިބޫއަކީ "ފިނދު ބައްލަވާ ރައީސް" ގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އެހެންވީއިރު އިބޫގެ އަހިވައް އޮންނާނީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް "ފިނދުބައްލަވާ ރައީސް"ގެ އަހިވަކާޖެހި ފާވެފައެވެ. މާޒީގައި […]
Read More ›

ސިކުނޑި ބާއްވާފަ ވޯޓްލާން ނުދާތި!

ކީރިތިވަންތަ ﷲ ހެއްދެވި މަޙުލޫގުންތެރެއިން އިންސާނުންނަށް ވަނީ މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައެވެ. އިންސާނުންގެ އަސްލަކީ ސީދާ އެކަލާންގެ އަތްޕުޅުން އުފެއްދެވި މަހުލޫގެކެވެ. އެކަލާންގެ އިންސާނުން މަތިވެރި ކުރަށްވާފައިވަނީ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ސިނކުޑިންނެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވިސްނުމާއި، ބުއްދީގެ ނިއުމަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކުވެރީންނެވެ. މިއޮތީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިފައެވެ. އިންސާނުން އެހެނިހެން މަހުލޫގުންގެ މައްޗަށް މާތްކުރެއްވި ބުއްދީގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހިފައެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮއްފައި ވާފަދައިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުތަށް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ބާރުތަށް ދޭންވީ ކޮންބަޔަކަށްކަން ނިންމުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ތިލަކޮން ދަންނަވާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ. ރައްޔިތުންނެވެ. މަ ބުނާނެ ވާހަކައެއް ނެތެވެ. ސިނކުންޑީ ބާއްވާފައި ވޯޓުލާން ނުދާށެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ސިނކުނޑި ބާއްވާފައި ގޮސް ވޯޓުލެވޭ މީހެއްގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު "ބަލާ ވެރިކަމެއް " މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ. މުސީބާތްތަކާ ދުއްތުރާތަށް ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ. ނިކަމެތިކަމުގެ ސާލެއް ގައުމުގައި ފެތުރި މިނިވަންކަން ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ގައުމަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ ހުއްޓި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭއާއިމެދު ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެއެވެ. ދިވެހިންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތްކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީން މި ގައުމުން ފޮހެލާ އެކި ދީންތަކަށް މިގައުމު ހުޅުވި ހިނގައިދާނެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ފަހުރު ކަމުގައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބުދު ކޯލު ތަކާއި، ޗާޗް ތަކުގެ ސޮލީބުތަށް އުފުލި  ހިނގާދާނެއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ މަގުތައްމަތީ ތުން ބޯ ޖޯޑުވެ އުޅެންފަށައިފާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުވަން ފަށައިފާނެއެވެ. ކީރިތިވަންތަ ﷲ ގެ ކަލާންފުޅުގެ ބަދަލުގައި ހުޅަނގުގެ ފޮތް ބޮނޑިއެއް ގެނެސްފާނެއެވެ. ދިވެހިން ޒަމާނުންސުރެ ގެންގުޅެމުންއައި ރިވެތި ސަގާފަތް ނެތިކޮއްލަ ފާނެއެވެ. އެފަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮކަން ނެތިކޮއް ހުސްކޮއްފާނެއެވެ. ދިވެހިންގެ […]
Read More ›

އަނގަފެޅީ މިއަދުތަ؟

މިއީ އަޖައިބެއް ޖަހަލަ ކަމެކެވެ. އެކުގައި އުޅުނުއިރު "އެ" ވަރެއް ނެތެވެ. ޅެން ފަރިހިން ކިޔާ މޮޅު ސަނާތަކާއި، ދަށު ނާރުން އަޑު ނެރެ ލީ ހަޅޭ ތަކުން ރައްޔިތުން ތިބީ ފިއްކަނޑާގެންދާވަރު ވެފައެވެ. އޭރު އެޔަށްވުރެ ރަނގަޅުމީހަކުވެސް ނެތެވެ. ލަފާ މީހަކުވެސް ނެތެވެ. ކޮންފަދަ އަޖައިބެއްތޯއެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނާއި، އެންމެންގެ "ބުރޯ" ގެ ވާހަކައެވެ. ރައީސް ވަހީދާއި، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އަދީބު އައްޔަނު ކުރެވިގެން ދިޔަ ދިޔުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޭރުވެސް މިހާރުގެވެސް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފިކުރުތަކުގެ މީހުންނަށް ހަޖަމުކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެން ފެށީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަދީބުގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޮލުގައި ވައްކަމާ، ހިޔާނާތާ، މީހުން މެރުމުން ފެށިގެން މަގާމުގެ ބާރު ބޭނުންކޮއްގެން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުގެ އިތުރުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ބަނގުރާ ޒުވާނުންނަށް ބައްސަވާ ކަމުގެ އެތަކެއް ތުހުމަތުތަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ހަރުއަޑުން ޕޯޑިއަމްތަކާއި، ޓީވީތަކުގެ އިތުރުން މީސް މީޑިއާގައި ގޮވަމުންނެވެ. އަދި ކިޔެއްތޯއެވެ. ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އިތުރުން، ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަދި މަސްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަފްރާސީމް އަލީ އަވަހާރަ ކޮއްލުމަށް ހިންގި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަހްމަދު އަދީބުކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. މާލެތެރޭގައި ހިންގާ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތަކުން ފެށިގެން ދެމީހަކު ވަރިވިއަސް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އޭރު ދިއްކުރަމުން ދިޔައީ އަހުމަދު އަދީބަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ނުރައްކާތެރި ކުއްވެރިންނާ ގުޅުވައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަށް މަދެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ތޯއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ހަމަ ކަން ހިގާ އާދައެވެ. ހާއްސަކޮށް މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ސިޔާސީ މައިދާނުގައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރި ފަދައިން އަހުމަދު އަދީބު […]
Read More ›

އަންނި ފާޅުގައި ދީނާއި ދެކޮޅަށް!

ރާއްޖެއަކީ އައި އެސް އައި އެސްއަށް ވާގިވެރިވެދޭ ގައުމެއްގެ އިތުރުން، އައި އެސް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރާތަނެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ރާއްޖެ ހަމަ މަގައް އެޅުވެން އޮތީ ދިވެހި ޒުވާނުން ހަމައިން ނެއްޓި މިއުޒިކު ޖަހައިގެނެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް ހޯދައިގެނެވެ. ދޮންމީހުން އުޅޭހެން ބުރަޔާ ޖަންގިޔަލުގައި މަގުތަކާއި، ކަންކަންމަތީ އެކަކު އަނެކަކު ތުންބޮއެ، ބައްދާ ހަދައިގެނެވެ. މިއީ މަބުނި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ގ.ކެނެރީގޭ އަންނި ބުނި ވާހަކަ އެކެވެ. " ރައިސް ޔާމީން ރަނިން މޭޓަކަށް ހޮއްވެވި ޝަހީމަކީ އައި އެސް އައި އެސް އަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރާ މީހެއް. ސައުދީ ސަފީރު ޝަހީމަށް ތާއީދު ކުރުމުން އެގެން ބޭނުންވި ހުރިހާކަމެއް ސާފުވެއްޖެ. ސައުދީއިން ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާދިއުމަށް ހިތްވަރުދޭ. " މިއީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އަންނި ކުރި ޓްވިޓެކެވެ. ކޮންފަދަ ނުބައި ވާހަކައެއްތޯއެވެ. ކިޔެނީ ކީއްކަމެއް އެނގިލައްވާތޯއެވެ. ލާދީނީ އަންނި ހޫނުފެނަށް ވެއްޓުނީ މިހިސާބުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ނަންހިނގާ، އެބޭބޭފުޅުންގެ އިލްމުވެރިކަމަށް ދެބަސްވެވެންނެތް އެތަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކު އަންނި އާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވީ މިހައި ހިސާބުންނެވެ. އެބޭބޭފުޅުން މަތިވެރި ވަންތަ ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮއް ރައީސް ޔާމީންގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ އަކީ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގަވާނޭ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ ހުވާކުރަށްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހުދު އަންނިގެ ކޯލީޝަންގެ ނަންހިގާ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިމެނެއެވެ. އަންނިއެވެ. ތިޔަ މަގުން ހިނގާނަމަ ވެއްޓޭނީ ހޫނުފެނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހޫނު އަލިފާނަށްވެސް ވެއްޓުން ދުރެއް ނޫނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހަންމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ އަލް އަޒުހަރު ޔުނިވާރސިޓީއިން އަރަބި ކޯސް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން ބެޗެލާރ އިން އިސްލާމިކް ޝަރީއާރ ، މެލޭޝިއާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޝަރީއާރ އަދި އިސްލާމިކް ރިވީލްވްޑް ނޮލެޖް އެން […]
Read More ›

އިބޫއަށް ހަމަލާދިނީ އެމްޑީޕީންތަ؟

ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަށް ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ވެރިކަމާ ތަހުތުގެ ބޭނުމުގައި އެމްޑީޕީން ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ހަމަ ކަނާތުން ވާތަށްވެސް ނޭގޭނެއެވެ. ހެޔޮތާއެވެ. ބޭނުންވަނީ ބޭރުގެ އެކުވެރިންނަށް ދައްކާލަން ފޮޓޮއެކެވެ. އަމިއްލަޔަށް ދަންޖެހިގެންވެސް އެ ލިބިއްޖެއްޔާ އެމްޑީޕީ އަދި ހާއްސަކޮން އަންނިގެ އައުވާނުން ތިބޭނީ އުފަލުންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރަސްމީކޮށް ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މިއަދު ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމުން ވަނީ ލަދުގަންނަވާލާފައެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ފްލެޓް ދޮންބެގެ ހޮޅި ވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ޝައުގެއް ނެތެވެ. އެއާއިއެކު ނިކުމެ އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފެށުމުން ކަންމަތީ ބޯއީ އަކަށް ލާރިކޮޅެއްދީ ގެނެސް ތަނުގައި ހައިޖާނު ހައްދާލިއެވެ. އަދި ބޭނުންވެގެން އުޅުނު ފޮޓޯ ނެގިއެވެ. ސުވާލަކީ އިބޫއަށް ހަމަލާދޭން އައި މީހެއް ނަމަ އަންނާނީ އެކަނިތޯއެވެ؟ އަނެއްކޮޅުން ބޯއީ އެތަނުން ދިޔައިރު ބޯއީ އަކައްވެސް އިބޫގެ ޓީމަށްވެސް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނެތްކަމެވެ. ކުޅިރަހަ މިވަރުން ނަޝީދަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.  އަނެއްކާ ތަޅާނެ ކުދިންކޮޅެއް ލައްވާ އަމިއްލަ ގަޔަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހިއެވެ. އެވަރުން ނުފުދިގެން އަމިއްލަ އަތުން މޫނުގައި ކަޅުތެޔޮ ހޭކީއެވެ. ހިތާމަ އަކީ އިބޫގެ ޓީމަށް އެއްކަމެއް ހަނދާނުން ކަހާލާގެން ދިޔަކަމެވެ. އެއީ މޫނުގައި ހޭކި ކަޅުތެލުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން މޫނުގައި އިނގިލިތަށް ހުރިގޮތަށް ހޭކިފައި ހުރިކަމެވެ. އުކި އެއްޗެއްނަމަ ގަޔަށް ބުރާނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ފެންނަން ނެތްކަމެވެ. މޫނުގައި އެތިކޮޅެއް ޓީޝާޓުގައި އެތިކޮޅެއް ފަޓުލޫނުގައި އެތިކޮޅެއް ހާކާއިލާގެން ދެންވެސް ނެގީ ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންނަށް ދައްކާލަން ފޮޓޮއެކެވެ. ކޮންކަމަކާތޯއެވެ؟ ބޭރުގެ ކާފަރުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަން ތޯއެވެ. ދެން އަންނާނީ ހިންޏެވެ. ދަންނަވަން ތޯއެވެ. ދިވެހިންނަށް ތިޔައީ އައު ކުޅިއެއް ނޫނެވެ.
Read More ›

 ރައިސް ޔާމީން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އެމަނިކުފާނު ވެދެވަޑައިގެންނެވީ 1993 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އަހަރުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން 20 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރުކަން ވިދިވިދިގެން 4 ދައުރުގައި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކަތޮޅު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަވެގެންދިޔައީ، ޢިލްމީ ބަޙުޘްތައް ކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޙައްލުކުރެވެން ހުރި ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެމަނިކުފާނުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަމާއި، އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރައްވައި، މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2013 ނޮވެންބަރު 17 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ރައީސް ކަމުގެ ދައުރުގައި، ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ޤައުމަށް ގެންނަވަން ފެށްޓެވި އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙީ އެތައް ކަމަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވައި، ޤާނޫނުތަކަށް އެކަށޭނަ ބަދަލުތައް ގެންނެވުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއްބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ވޯޓުލެވޭ ޢުމުރު 18 އަހަރަށް ދަށްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި ފަހަރުތަކުގައި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވައި، 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީވެސް މިއަދުގެ ގެ ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ހާދިމު ޔާމީނެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގައި ޤައުމަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް ކަމުގެ މަޤާމު 11 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފުރުއްވިއެވެ. އެމަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ […]
Read More ›

ކޯޅޭ  ކޯލީޝަން

ރަނގު ލޯބިވެރިންނަކީ ހިތާވެގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރު ލޯބީގެ އެތަކެއް ވައުދުތަކާ އަހުދުތަކެއް ކުރާ ބައެކެވެ. އިރު ހަނދާ ތަރިތަށް ބާލައިދީ ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހެއްގެ އުނގު ފުރާލަދެއެވެ. ހަނދުގައި ބޮޑެތި ގަނޑުވަރުތަށް ބިނާކޮއް ލޯބީގެ ދާންތަކުގައި ނިންދަވައެވެ.  ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އަނެއްކާ ފޫކަހާލާ ދެމީހުން ރުޅިވެއެވެ. އުނގު ފުރާދިން ތަރިތަށް ޖައްވަށް ފަޒާޔަށް ވައިގެތެރެޔަށް ބުރައިގެން ދެއެވެ. އަޅައިދިން ގަނޑުވަރުތަކާ ނިންދެވި ލޯބީގެ ދާންތަށް ވިއްސި ވިހާލިވެދެއެވެ. ކުރިހާ ވައުދެއް، ޅެމަށް، ފަރިއްސައް ބުރައިގެން ދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހާލަތަކީވެސް މިއީއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ހިނގުމުގެ ނިޒާމު ކަމުނުގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮއްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު މައި ތިން ޕާޓީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރު ހަތަރު ފަސް މީހަކު އެކުވެ ހެދި އިދިކޮޅު ކޯލީޝަން ގެ ގުޅުންވެސް ފެނިގެން ދަނީ މިދެންނެވި ފަދަ ރަނގު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހެންނެވެ، ފެނިގެން ދަނީ ކޯލީޝަންގެ ޕާޓީތަކުން ކޯޅޭ މަންޒަރެވެ. އެއްބަޔަކަށްވުރެ އަނެއްބައެއް ކުރިއަރަން މޮޅު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތަނެވެ. އެއްބައެއްގެ ބޮލަށް ފައިންއަރާ އަނެއްބަޔަކު ގަންބައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރެވެ. ކޯލީޝަންގެ މައިގަނޑު ދެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާ މަސްވަރާ ކުރުމަކާއިނުލައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ބޭރަށް އަރުވާލެވިގެން ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ކޯލީޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓުކަން އިއުލާންކުރުމާއި ހަމައިންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ޖުމްހޫރީ ފެކްޝަންގެ ފަރާތްތަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަކަށެވެ. އެހެނީ ޖުމްހޫރީ ފެކްޝަނުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ދޮންކުރަމުން އައީ އެޕާޓިގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް ކަމުންނެވެ. ނަސީބު ކަން ދިމާކުރީ މުޅިން ހިލާފަށެވެ. ދެބޭފުޅުންކުރެ އެއް ބޭފުޅަކަށްވެސް ވެރިކަމަށް ކުފޫހަމައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ޖެހުނީ އެހެން މީހަކު ހޯދާށެވެ. ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނިހެން އިންތިޤާލީ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ފުރަތަމަ ދޮން ކުރީ ޕްރޮފެސަރ އުގައިލްގެ އިތުރުން ކުރީގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދުބެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުވަގުތު ކޯލީޝަންގެ ބޭފުޅުން […]
Read More ›

ބައްޕަ ބުނީ ހުވަފެން ނުބަލާށޭ

އަހަރެންނަކީ ޒުވާނެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އަތޮޅުތެރޭ އުޅެބޮޑުވި، ފައްކާ ރަށު މީހެކެވެ. ބޮޑުވެގެން އައިރު، އަހަރެންގެ ބައްޕަ ބުނީ ހުވަފެން ނުބަލާށެއެވެ. ހުވަފެނަކީ ހަޤީގަތަކަށްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެސް އަހަރެން ހުވަފެން ދުށީމެވެ. އަހަރެން ހުވަފެނުގައި މާބޮޑުވަރެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަރެން ބެނުންވީ، އަމިއްލަ  ދިރިއުޅުމެކެވެ. ކުޑަ ނަމަވެސް ކޮފީ ބަޖެޓު ދެކޮޅު ޖައްސާލާފައި، އަތްމަތީގައި ފައިސާކޮޅެއް ހުންނާނެވަރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ފިލްމީ ދުނިޔެ ދައްކަމުންދާ ފަދަ އިމާރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކެއް މި ކުޑަ ރާއްޖެއިން ފެންނަމުން ދިއުމެވެ. ރަށުގައި އުޅުމަކީ ތަކުލީފަކަށް ނުވެ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުން ދިއުމެވެ. އަލަތު ކައިވެނީގެ ތެރެއިން ލައްކަ ގިނަ ގުނަ އުފާވެރިކަން ލިބުމެވެ. ނަމަވެސް، ބައްޕަ ބުނީ ހުވަފެން ނުބަލާށެއެވެ. ހުވަފެނަކީ ހަޤީގަތަކަށްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އަހަރެން ހުވަފެން ދުށީމެވެ. މާޒީގެ ވެރިންގެ ދުލާއި ޢަމަލު ބުނެދެމުން ދިޔައީ ބައްޕަ ބުނި ބަހެވެ. ދިވެހިން ދުށް މިސްރުގެ ޖާމިނު އަލް-އަޒްހަރުގެ ރަން ދަރިވަރު ޤައުމުގެ ވަލީ އާއި ހަވާލުވެ، ވި އެގިނަ އަހަރުގައި އެ މަނިކުފާނު ބުނީ ހުވަފެނަކީ ނިކަމެތީން ދެކެން އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މި ޤައުމަކީ، އަހަރެމެންނަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީ ނިކަމެތި ބައެއް ކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް އިވުނީ "ކުޑަ"، "މީސްކޮޅު މަދު" އަދި "ޖަޒީރާ" ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވީތީ އެކަމާ މާޔޫސްވާ ވާހަކައެކެވެ. ސަބަކަށްވީ، އަހަރެމެން އިއްޔެގެ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ބައެއް މާޔޫސްވުމެވެ. ތިމާމެންނަށް ހައްޤު މިންވަރަކީ ހަނޑަސްބުރިއާއި ބޯހިޔާކޮށްލާނެ ފުރާޅަކާއި، ދޮޅުލާހި ހަނޑޫ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމެވެ. ފިނިހަކަ ދުވެލީގެ ތަރައްޤީގެ މަލަމަތިން އޭރު ކުލަވަމުންދިޔައީ ރަށު ސްކޫލާއި، ރަށު އޮފީހެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅު ރަށެއްގާވިއްޔާ އާދައިގެ ބަދަރެއް އޮވެދާނެއެވެ. އިތުރު ކަމަކަށް އުންމީދުކޮށް، ހުވެފެން ބެލުމަކީ އޭރު މީހުން ހަޖޫޖަހާނެ ކަމަކަށްވިއެވެ. އެހެންވެ، ބައްޕަ ބުނީ ހުވަފެން ނުބަލާށެއެވެ. ހުވަފެނަކީ ހަޤީގަތަކަށްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެސް އަހަރެން ހުވަފެން ދުށީމެވެ. ދެން އަހަރެން ދުށީ ވިލާތު ދޮން އެދުރުކައިރިން ކިޔަވައިގެން […]
Read More ›