MENU

ދީނާއި ނުކުޅޭ!

''އިސްލާމް'' މިއީ ޢަރަބި ބަހެކެވެ. މި ބަހުގެ މާނައަކީ، ﷲ އަށް ކިޔަމަންވެ، ބޯލަނބައި، އެ ކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. ''އިސްލާމް'' ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނީ ''މުސްލިމް'' އެވެ. މުސްލިމްގެ މާނައަކީ، ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަންނަ މީހާއެވެ. އަދި އެ ކަލާނގެ އަށް ބޯލަނބައި އެ ކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހާއެވެ. ހަމައެކަނި މާތް ﷲ އަޅުކަން ކޮށް، އެ ކަލާނގެ ފޮނުއްވި ހުރިހާ ނަބީން ތެދުކޮށް، އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތަށް ތަބާވެއްޖެނަމަ އެއީ މުސްލިމެކެވެ. މާތް ﷲ ވަނީ، ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން މި ދީން ރައްކާތެރިކުރައްވާ، ބަދަލުކުރުންތަކުން ދީން ޙިމާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަޢްދުވެވޮޑިގެންފައެވެ. ދީނުގެ މައިގަނޑު އަސްލަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ޞައްޙަ ސުންނަތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ހަމަޔަށް އިސްލާމް ދީން ފޯރާފައިވަނީ ހިޖުރައިން 6 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެއީ މީލާދީން 12 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއިރުގެ ރަދުން އިސްލާމް ދީނަށް ވެދެވަޑައިގަތް ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވަނީ 2 ރަބީޢުލް އާޚިރު 548 ހ. (26 ޖޫން 1153 މ.) ވީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވިފަހުން މިއަދާހަމަޔަށް 865 އަހަރު ވެފައިވާއިރު ދިވެހިން އަދިވެސް ތިބީ ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެތަނެއްގައިވެސް ގައުމަށް ޣައްދާރުވާނޭބަޔަކު އުޅޭނެފަދައިން މި ފަސްގަނޑުގައިވެސް ގައުމަށާއި ދީނަށް ގޮންޖަހާ މަދުބަޔަކު ދަނީ އުޅެމުންނެވެ. ވަންހަނާ ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްތާއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދީނާ ގައުމު މިވެރިން މިއަދު މިވަނީ ބޭރުގެ ޔަހޫދީންއަށް ވިއްކާލާފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8-11 އަށް ރާއްޖެއަށް އީޔޫ ފޮނުވި މިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންސާފުވެރިއިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް […]
Read More ›

މަވެސް ހުރީމެވެ!

ޝައުބާން މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެވެ. ގޮވާގަތް ހާ ތަކާއެކު ތެދުވެ އަތިރިޔަށްގޮސް ، ގައިންބޮލުން ތާހިރުވެލާގެން ފަތިހުގެ އަޅުކަން މާތް ރަސްކަލާންގެ އަށް އަދާކޮއް އެއްއަތުން ބަދި އަނެއްއަތުން ބަޅު ވަޅި ހިފައިގެން ފޫގަޅާލީ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރާނޭ ފަދައެއް ހޯދުމަށެވެ. އެދިޔަގޮތަށްގޮސް އަތިރިމަތީ ހުރި ރުކަކަށް ފަރިތަކަމާއެކު އެރިއެވެ. ރައިވެރިބެއަށް ބޮންތިއަށް ވާސިލުވާން މިނެޓެއް ނުނަގައެއެވެ. ފަރިތަކަމާއެކު ޅަ އެތެއް ކޮށާ، މަށާ އަޅާފިއެވެ. އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯތިތަށް ފަނތަކުގެބުޑުން ފޭދި މޫނުގައި ބީހުމާއިއެކު އެދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. އެތަކާއި އެތެއް ބަނޖަކާއި ބަންޖެއް ދޫކޮއްލާ ބޮންތީގެ ކޮޅަށް ދެމިގަތީ ހާސްކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވީ ހިތަކާއިއެކުއެވެ. ކޯރުހެދި ދެމެމުންދިޔަ ދިވެހިންގެ ރަތްކަންގަދަ ލޭ އެހުރީ ފެންނަންށެވެ. މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ގަދަޔަށް އެހެރަގެން ހަނގުރާމަ ކުރެވެނީއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޗާލުކަމަށް ދަހިވެތިވެ ދީވާނާވެ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގަތްފައި ތިބި ނުލަފާވި ޕޯޗުގީޒު ހަނގުރާމަވެރީނާއި ގަދަ ހިތްވަރާއިއެކު އަލިރަސްގެފާނުންގެ ލަޝްކަރު ދިވެހި ގައުމާއި، ދިވެހިންގެ ދީނާއި މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި ހަމަޖެހުމުގެ ދިފާއުގައި ނުގުޑާފަދަ އަޒުމްފުޅަކާއިގެން ހަނގުރާމަ ކުރެވެނީއެވެ. ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. ރަނދުންނާއި މަދު މިސްކޮޅު އިސްލާމްދީނާ މި މަތިވެރި ފަސްގަނޑުގެ ދިފާއުގައި އެހެރަގެން ލޭ ކޮށިވަނީއެވެ. ހިތްވަރުގަދަ އަލިރަސްގެފާނާއި މަދު ދިވެހި ބަތޮލުންކޮޅެއް ޖިހާދުވަނީއެވެ. ގައުމީ ލޯތްބާއި އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައި އެހެރަ އަރާގަތް ފޯރިއަކުން ނަގޫޖެހިތާ ބޯޖަހާ ރުކުން ފުންމާލީމެވެ. އަތުގައި އޮތް ބަޅުވަޅި ތައުހީދުގެ ކަލިމައާއެކު އެހެރަގެން އުފުލާލީމެވެ. ހޭޅިން ހޮވި ދެ ހުހި ، ކާލި ބަނދެ، ގައުމަށްޓަކައި ނެތްހިއްވަރު ކަށިންނެރެ ފަތާފައި ގޮސް " މަވެސް ހުރީމޭ! ހިލާ ދުލެއް ނުދޭނަމޭ! " ގޮވާލިއެވެ. ކޮންފަދަ މަތިވެރިކަމެއްތޯއެވެ؟ ޢަދުއްވުންގެ ލަޝްކަރުގެ ލޯ އަވަރު މީހަކު ފޮނުވާލި ތީރެއް އަލިރަސްގެފާނުންގެ މޭކޮޅައެރިއެވެ. ދިވެހީންގެ އެތައް ބައެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުވާ ހިތާމައިން ފުރިގެންދިޔައެވެ. ހިތްވަރުފުޅާއި އަޒުމްފުޅު ވަރުގަދަ އަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުވެގެން ވެއްޓިވަޑައިގެން މަންޒަރުވީ ދިވެހީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ބަލާން […]
Read More ›

" ސުހާގުރާތު " އަލަތު ފުލެޓްގައި

  ޒުވާނުންނަށް މިއީ އުންމީދީ ވެރިކަމެކެވެ. ގިނަވެ ބިއްޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާ ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ހުޅުވާލެއްވި ވެރިކަމެކެވެ. އެކަހެރިކުރި ޒުވާނުން އަތުލަފިކޮއް މިއަދު ކޮޅަށް ޖައްސުވައިފިއެވެ. ކަޓަރާ ، ލަޓިބުރި ގެ އިތުރުން ބިޑި ސުއްޓާ އަކީ ޒުވާން އަތްތަކަށް އެހާ " ސޫޓަބަލް " އެއްޗެއް ނޫންކަމާ ކޮންމެ ޒުވާނަކީ ބޭނުންތެރި ހަރުދަނާ ޤާބިލް ބައެއްކަން ދައްކުވައިދިނީ މިވެރިކަމުގައެވެ. ރަނގަޅު ވަޒީފާއަކަށް ދާންފަށައިފީމެވެ. ގޭދޮށުގައި އުޅުނު " ޕާޓޭ " މިހާރު ހަރުދަނާވެއްޖެއެވެ. މަންޖެޔާ ހިތާވެގެން އުޅެތާ މިހާރު 4 އަހަރުވީއެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެންޏެއް ކުރެވެންނެތީއެވެ. އިނދެގެން މަސްވެރިންޕާކު އަށި މައްޗަކަށް ނުދެވޭނެ ނޫންތޯއެވެ. މި ވެރިކަމުގައި އެއް ހުވަފެނެއް އަދި ހަޤީގަތަކަށް ނުހެދުނެވެ. އަލަތު ކައިވެނީގެ ހުވަފެނެވެ. ލޯބިވާ އަތްބަކާއި ދަރިއެއް ހުރުމަށް އެދޭ ހުވަފެނެވެ. އަލަތު ކާވެންޏާއިއެކު އުޅޭނެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެވެ. އަލަތު ފުލެޓް ގަނޑު ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރެވޭ އުންމީދެވެ. ގޭދޮށު އެތަކެއް ޒުވާނުންނެއްގެ ހުވަފެންތަކުގެ ފާލަމަވެ. ހުޅުމާލެ - މާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަކީ ޖުމްލަ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު (4626 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ޒުވާނުންނާއި އަދި ޖުމްލަކޮން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހިންގަވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސްރުއޫއެވެ. ޗައިނާގެ، ސީސީސީސީ ސެކަންޑް ހާބަ އިންޖިނިއަރިން އާއި ހަވާލު ކުރަށްވައިގެން އަޅާ ބުރިޖުގެ ދިގު މިނުގައި 20.3 މީޓަރު ހުންނައިރު އުސްމިނުގައި 12 މީޓަރުގެ އުސް އުޅަނދު ފަހަރު ޖެހިލުމެއް ނެތި ބްރިޖްގެ ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އެވެ.އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރެޑްޝިޕް ބްރިޖް މަތިން 15 މިނެޓް ތެރޭގައި 6،500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކޮށްލެވޭނެ އެވެ. ހިގާމީހުންނަށް ދުއްވާމީހުންނަށް ބައިސްކަލުތަކަށް ވަކިން ހާއްސަކޮއް އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރާ މި ބްރިޖުގައި ކައިވެނި ހަފްލާތަކަށްވެސް ހާއްސަކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މާމަމެން ކާފަމެން ވެސް ހަވީރު ފިންޔަށް " ކަޕުލްސް ގޯލް […]
Read More ›

ޗުއިންގަމް ޗުއިންގަމް

" ޗުއިންގަމް ޗުއިންގަމް " މިއީ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް އައު ޅެމެއްނޫނެވެ. އަދި މި އުމުރުގެ މީހަކަށް ގައިމުވެސް އޮޅޭނެ ޅެމެއްވެސް ނުމެ ނޫނެވެ. ކުޑައިރުގެ ފޮނި ހަނދާންތަކާއި އެކުވެފައިވާ މި ރީތި ޅެން ކުޑައިރު ކިލާހުގައި ކީޔައި އުޅުނު ހަނދާނަކީ ފޮނި ހަނދާންތަކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ބޮޑުވެ އަތްފައި ހެލިލާފިއެވެ. އޭރު " ޗުއިންގަމް ޗުއިންގަމް " ކުދިންގެ ތެރޭގައި މަސްހޫރު ޅެމެއް ނަމަވެސް މިއަދު ތަފާތު ވެއްޖެއެވެ. ހަތަރުފަރާތުން އިވެނީ ޗުއިންގަމު ހަފައި އަޑަށްވުރެ ކޮންކްރީޓު މަސައްކަތް ކުރާ އަޑެވެ. ތަރައްޤީ ގައުމުގެ ދޮރާށީގައި ޑަކިދޭ އަޑެވެ. " ތަރައްޤީ ތަރައްޤީ " ތަރައްޤީ ތަރައްޤީ މާލެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީ ތަރައްޤީ ތަރައްޤީ އަތޮޅުތެރޭގައި ތަރައްޤީ ރަށުތެރޭގައި ރައްޔިތުން ގޮވަނީއޭ ތަރައްޤީ އަލިފުޅުބެ  ގޮވަނީ   ތަރައްޤީ  ތަރައްޤީ ގަންޖާބޯ   ގޮވާލަމުން ހުރެ އައްސަވަތްޕޭ ލެވީ ކޮންކަމަކާހެ ހަޅޭ ބަލަ  ތަރައްޤީއެއް ނިކަން ބައްލަވާށޭ އަލިފުޅުބެ ބުންޏޭ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭ  އޮތީ  ހުސް ތަރައްޤީ ޕާކުތަކާ ހަސްޕަތާލު ތަކުގައި ތަރައްޤީ ގާދޫކޮލާ ހުޅުލޭގައި    އޮތީ   ތަރައްޤީ ރައްޔިތުން ހެނީއޭ އުފާވެސް ކުރަނީއޭ ޔާނު ހުރެ  ކުރީތީ  ގައުމު  ތަރައްޤީ ގަންޖާބޯ ސުވާލެއްކުރައްވައިފި ބާރައް ގެނައީ ކޮންބައެއްހޭ ގައުމަށް  ތަރައްޤީ އެކަން ކުރި ކަމަށްވީ ރައީސް ޔާމީންއޭ ފަހުންބުނެފިއޭ ބޭނުމީ ގައުމަށް ތަރައްޤީ              
Read More ›

 ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުން

އިސްލާމް ދީނަކީ ތައުޙީދުގެ މަތީ ﷲ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވުމެވެ. އަދި ޝިރުކާއި އޭގެ އަހުލުވެރީންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމެވެ. މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢާންމު ތަޢުރީފެވެ. މިއީ ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޥައްހާބް رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ "ثَلَاثَةُ الْأصُولُ" ގައި ނަޤުލު­ކުރައްވާފައިވާ ތަޢުރީފެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ޢާންމު މައުނައީ  ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އީމާންވުމެވެ. ދިވެހިން އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކުރީ މީގެ 100 އެތަކެއް އަހަރެއް ގެ ކުރީންއެވެ. އެކި ދަރިފަސްކޮޅަށް ނިސްބަތްވެ މަސްހުނިވެފައިވާ ދަރިފަސްކޮޅަކުން އުފެދުނު ދިވެހިންނަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮއްގެންތިބޭ ސައްސަތިން ސައްތަ މުސްލިމުންއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ އުޅުމާ ވައްޓަފާޅިއަށް މި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަންފައެވެ. ހުޅަނގުގެ " ފެޝަނޭ " މިކިޔާ އިސްތިއުމާރީގައި ޖެހި ދިވެހީންވެސް މިއަދު ދަނީ ނޭގި ނަމަވެސް ހަލާކުގެ ތެރެޔަށް ވެއްޓެމުންނެވެ. އިސްލާމަކަށް މެނުވީ ދިވެއްސަކަށް ނުވެވޭނެކަމަށް ދިވެހި ގާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ވަރަށް ޞަރީހަ އިބާރާތުން ވަނީ ބަޔާން ކޮއްފައެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ މިއަދު ދިވެހީންގެ ތެރޭގައިވެ މުސްލިމު މައިންބަފައިންގެ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ނުކުރާ " ކާފަރު " ދަރީން ތަކެއް އުޅެމުން އަންނަކަމެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ބްލޮގާރ ހިއްލަތު ރަޝީދު އަދި ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާނަކީ ދިވެހިންނަށް އައު ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހިއްލަތަކީ މަދު ބަޔަކާއިއެކު ހެންވޭރުކޮޅުގައި ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކުރިއިރު އެ އެއްވުމުގެ އިސްސަފުގައި ނަގާކިޔަން ހަރަކާތްތެރިވި މީހެކެވެ. ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާނަކީ ވެސް ހިއްލަތެކޭ އެއްފަދައިން އެއްއިރެއްގައި ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ ވަރަށް ވާހަކަ ދައްކާ އެފަދަ ލިޔުންތަށް ޝާއިރުކުރި ފަރާތެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕާރސަނަލް ސެކްޓަރީ ޒިޔާދު ، ޒިޔައްޓޭ އަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އައު ނަމަކަށް ގައިމުވެސް ނުވާނެއެވެ.  ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މުލީ އާގޭ […]
Read More ›

ހެޔޮވަނީ!

ދުނިޔޭގައި މައިގަޑު އޮންނަނީ ހަތަރު މޫސުމެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަބީއު މޫސުން ، ޚިޒާން މޫސުން، ބަހާރު މޫސުން، އަދި ހަރީފު މޫސުމެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމަށް މޫސުން ތަފާތެވެ. އާމުގޮތެއްގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ދެ މޫސުމުވެ. އެއީ އިރުވައި މޫސުމާއި ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމުގައި އާމުކޮން ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަވެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގައި ވާރޭވެހުން މަދުވެ ހޫނުގަދަވެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު ކިނބޫ މޫސުމާއި ވަޅިޖަހާ މޫސުމުގެ އިތުރުން ތުއްތު ކުދިން ވިހެއުމަށްފަހު އުކި މޫސުންތަކެއް ވެސް ރާއްޖެއަށް އައެވެ. އެ ބޮޅުގެތެރެއަށް އަނެއްކާ މިވަނީ އިތުރު މޫސުމެއް އިތުރު ވެފައެވެ. އެއީ " އަގުތަށް ހެޔޮވާ މޫސުން " އެވެ. މި މޫސުމުގެ ފުރަތަމަ ރޯޅި ޖެހިލީ ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ އަށެވެ. މޫސުމާއެކު ކަރަންޓާ ފެނުގެ އަގުތަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ހެޔޮކޮއްދެއްވާފައެވެ. ފެނެކައިން ކަރަންޓު ބިލަށް ނަގާ އަދަދު އަތޮޅުތެރެއާއި މާލެއާއި އެއްހަމައަކަށް ގެންނަވާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 1-100 ޔުނިޓަށް 3 ރުފިޔާއިން 1.50 ރުފިޔާ، 200-101 ޔުނިޓަށް - 3.30 އިން 1.70 ރުފިޔާ، 201-300 ޔުނިޓަށް - 3.40 އިން 2.15 ރުފިޔާ، 301-400 ޔުނިޓަށް - 3.50 އިން 2.15 ރުފިޔާ، 401-500 ޔުނިޓަށް - 5.50 އިން 4 ރުފިޔާ، ވަނީ ހެޔޮ ކޮއްދެއްވާފައެވެ. މިހާހިސާބުން މި މޫސުން ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ. މީގެ ދެއަހަރެއްކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުވި ވާހަކައެވެ. ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއަށް ދެމުން އައި ކާޑްގެ ސަބްސިޑީ ކަޑާލުމާ ގުޅިގެން ހަނޑޫ ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު މައްޗަށް ޖެހިލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ވޭނަކަށް ވެފައިވަނިކޮން އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އާދޭސްތަށް އެއްސެވުމަށްފަހު އަލުން މިވަނީ ކާޑުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮ ކޮއްދެއްވާފައެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ކާޑުގެ އަގުތަކަށް ގެނައި މި ބަދަލާއި އެކު މާދަމައިން ފެށިގެން […]
Read More ›

ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ގަންނާނެއްބާ ؟

" އީ ބޭ " އޭ ބުނުމުން ނޭގޭނެ މީހަކު ހުންނާނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. ކަންފަތުލާ މުދިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ގޭ ގެ ގަތުމަށްވެސް  ބަލާލެވޭ " އީ ފިހާރަ " އަކީ އީ ބޭ އެވެ. ގޭތެރެއަށް ބޭނުންންވާ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާ މަސްމަހާ މެއްސާ ދޫނި ސޫފާސޫފި ލިބެން ހުންނަ އީބޭ ގެ ލިސްޓަށް މުޅިން އައު ތަފާތު "އައިޓަމް" އެއް މިވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އާދެ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި " ބައު " ރައީސެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ވަރަށް ފޮނި އުންމީދާއިއެކު ހޮވި ވެރިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް ނަޝީދު ވާނޭ ކަން ކަށަވަރެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން ނަޝީދު ވެރިކަމުގެ ތަހުތުގައި ވެޑުވީ ފޮނި އުންމީދުތަކެއްގައެވެ. ޑޮލަރުގެ އަގު ހެޔޮކޮއްދީ ވަޒީފާތަށް ފަހިކޮއްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. މަސްވެރިންނާ ދަނޑުވެރިންގެ ފޮނި ހުވަފެންތަކާއެކުއެވެ. ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮކޮއްދީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވާނޭ ކަމުގެ އުންމީދާއި އެކުއެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމާއި ތައުލީމީ ނިޒާމް މެކުހަށް ޖައްސަވާނޭ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދާއި އެކުއެވެ. ގައުމަށް ހެވާއި ލާބަ ލިބިދޭ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާނޭ ކަމުގެ ހުވަފެންތަކާއިއެކުއެވެ. އިސްލާމީ ވަހުދަތު މިގައުމުގައި ރައްކާތެރިކޮއްދީ ދީންކުރިއަރުވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީން ކަމާއިއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަވެސް ގޮންޖެއްސެވީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ އިސްލާމް ދީނާއެވެ. ޔަހޫދީ ދީން ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮން ޑީޕޯޓް ކޮއްލި ޔަހޫންދީންތަށް ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން ހަރަދު ކޮއް ރާއްޖެ ގެނައީއެވެ. ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލާލީއެވެ. އެއާއިއެކު ނިކަމެތި ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކޮޅުވެސް ކުޑަކޮއްލީއެވެ. ދަނޑުވެރިންނާ މަސްވެރިންގެ އެދުންތަކުގައި ކޮޅުފައިންޖަހާ އެޅުނު ހައެއްކަ ފްލެޓް ވަންނާނެ ތަނެއްނެތިގެން ރޮއެ ހޭރެން ތިބި ރައްޔިތުން އެއްކައިރިކޮއް ޕާޓީ ކުދިންނަށްދީ ހުސްކޮއްލީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން ކޮޅުންލީ މިހާހިސާބުންނެވެ. ﷲ ގަންދީ ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮއްދިނުމަށް ހުވާކުރި " ގަންޖާ […]
Read More ›

މި ދެ ދުވަހު ނިދާލެވިއްޖެ

ގައިމަތީ އޮތް ރަޖާގަނޑު އެއްކައިރިކޮއްލުމަށްފަހު މުޅި މީހާ "އެކަތި" ވާވަރަށް މޯޅިއަކަށް ދެމިލީމެވެ. ތެދުވެ ގަޑި ބަލާލުމަށްފަހު ބޮލުގައި އަތް އެޅުނީ ބޭގަރާރު ވެގެނެވެ. އެހެރަގެން މެންދުރުން އަނބުރާ 3 ޖަހަނީއެވެ. ލިބިފައިވާ ހައިރާންކަމާއެކު އަވަސް އަރުވާލާގެން ކުޑަދޮރުން ބޭރުބަލާލީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެގެނެވެ. އެހެންޏާ އަލިވިލޭއިރު ދުއްވާ އަޑާ " މަގު ފުޅާކުރަން އަޅާ ބަރުގޮނުގެ " އަޑުފައްގަނޑާއިހުރެ މިވަރަށް ނިދާލެވުނު ދުވަހެއް ހަނދާނުގައި ނެތެވެ. ބޭރަށް ބޯދިއްކޮއްގެން އިރުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު މީހަކު ނުފެނުމުން ދެލޯ ރަނގަޅަށް އުނގުޅާލުމަށްފަހުވެސް ބަލައިލާފީމެވެ. ހަމަ މީހަކު ފެންނަން ނެތީއެވެ. ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަށް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވިޔަފާރި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ ބޮޑު ބަދަލާއި ގުޅިގެންމަގުތަށް އަނެއްކާވެސް އަމާންވީއެވެ. ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ދިޔަ ހުސޭނު އާއި ޖަޒޫ ވެސް މިއަދު ޓްރެފިކްގައި ޖެހެން ނުޖެހުނީ މިސަބާއި ހުރެއެވެ. މިއާއިއެކު ސްކޫލްތަށް ދޮށުން ގޮއްވާ ބަރުގޮނު ގެ އަޑާއިހުރެ ނުކިޔެވި ބޮލަށް " ތުރާ " ވެފައި ތިބި ސްކޫލް ކުދިންތަކަށް ލުޔެއް ހޯއްދައި ދެވުނީއެވެ. 30 އަހަރު ރިވެތި އަހުލާގު ދަސްކޮއްނުދެވި އޮތް މަގުތަށް 5 އަހަރުން ދުރޫސުލް އަހްލާޤް " ހަތިމް " ކުރީއެވެ. ނިދާލަން މިއޮވެވުނީ މި ސަބަބާއި ހުރެތާއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރުން ގެންނެވި މިބަދަލާއިއެކު މާލެ ތެރެއަށް ވިއްކުމަށާއި ގުދަންކުރުމަށް ގަނޑުކޮށް އުފުއްލާ މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލޭނީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެންމެ ބާރު ކުޑަވާ ވަގުތު އިރުއޮއްސި 06:00 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 06:00 އާއި ދެމެދެވެ. މިވަރުން ފުއްފާލީ އެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޒަރޫރީގޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކައްކާ ގޭސް އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ހެނދުނު 08:30 އިން 11:00 އަދި އިރުއޮއްސި 06:00 އިން ހެނދުނު 06:00 ވަނީ ދޫކޮއްދެއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮއްދެއްވާފައެވެ. ރައްޔިތުން ގެ ދޫތަކުން އަދު ރައީސް ޔާމީން ގެ ނަން ކިޔެނީ މިފަދަ […]
Read More ›

ކަލޯ ! ވަގު ސޮރެއް މީ !

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގެ ޖަޖު އިއްބެ ނަމަ މި ވެރިކަން ސިފަކުރާނީ " ވަރަށް ތަފާތު " ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އަންމަޑޭ ނަމަ އަންމަޑޭ އެ ހޯދާ " ލުކް " ހުރި ވެރިކަމެއް ގޮތުގައި މި ވެރިކަން ސިފަކުރާނެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ޕްލެޓް ފޯމަށް އައްފާނަށް " އެންމެ ސަޅި " ޕެކޭޖަކަށް " މިވެރިކަން ވެގެން ދާނެއެވެ. ވަރަށް " ޔާނު " ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޒާރާ ފާހަގަ ކުރި އެއްކަމަކު ރައީސް ޔާމީން އާށް " ޔޫ ގޯ މޭން " އާއި އެކު ސްޓޭންޑިން އޮވޭޝަން އެއް އުނޫޝާ ދޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ވާން ނެތީއެވެ. މުޒާހަރާތަކަށް އާދޭސްކޮއް ރޮއެ ހޭރިގެންވެސް އައިޑަލް އަންނަ ގަޑިއަށް ހަތަރު އަނގޯޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވީ  ހައެއްކަ " ކަނަލޭ " ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންވީރު މިއަދުގެ ސިޔާސީ މައިދާންވެސް މި " މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް " އަކާއި ނުލާ ލޮނު ހެޔޮވަރެއް ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ދެންމިއޮތީ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއިއެކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ކާމިނީގޭ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ދޭން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ލަގަބެއްތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ.  ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ " އެންމެ ރީތި ރައިސް " ކަމަށް ކަނޑަ އަޅާފާނެއެވެ. ފިރިހެން ސޮރެއް ނަމަ " ގަޓު ޔާނު " ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އިސްރައްވެއްސެއް ނަމަ " ރަން ދަރީ " ގެ ލަގަބު ދީފާނެ ކަންނޭގެ އެވެ. އެކުވެރި ފަޅުވެރި އެއް ނަމަ " ކުޅަދާނަ ބަތޮލެއް " ގެ ލަގަބު ދީފާނެއެވެ. ރައްޔިތުން ނަމަ " ހެޔޮލަފާ ވެރިއެއް " ގެ ލަގަބު ދޭނެއެވެ. އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުން ނަމަ " ހެޔޮލަފާ ފިރިއެއް " އަދި ދަރިކަލެއް  ނަމަ " ލޮބުވެތި […]
Read More ›

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ!

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދަރިފުޅަށް ޓަކައި ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރީމެވެ. ބައްޕަ އާއި މަންމަ ގެ ލޯބީގެ ބަގީޗާގައި ފޮޅުނު ތިޔަ މައު ދެކެ ބައްޕަގެ ފުރާނަ އަށްވުރެވެސް ލޯބިވަމެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ބައްޕަޔަށް މައާފު ކުރާށެވެ. ބައްޕަ ދަރިފުޅާ އަދި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ދަރިފުޅުގެ މާމައާއި ކާފަ ދެކެވެސް އިންތިހާޔަށް ލޯބިވަމެވެ. އޭ ބައްޕަގެ ހިތުގެ ވިންދާއެވެ. ބައްޕަ މި ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ހަމަ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ދަރިފުޅުމެން ދެމައިންނާއި އެކު ވުމަށް އެދޭ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅާއެވެ. ޤައުމާ ދީން ދިފާއުކުރުމަށް ބައްޕަ ﷲ ގަންދީ ކުރި ހުވަޔާއި ހިލާފުވެވެން ނެތީއެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން ތިއްތިވެލައިގެން ސްކޫލަށް ގޮސް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ވާތަން ބައްޕަ ދެކެން ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ތިއްތި ހެދިލާގެން ބައްޕަ އާއިއެކު ޕާކުތަކަށް ކުޅެން ގެންދަންވެސް ވަރަށް ބޭނުމެވެ. މޫދަށް ގޮސް ފަތާލާ ކުޅެ މަޖާކޮއް ގެޔަށް އައިސް ފެންވަރާލާގެން ބައްޕަ އާއިއެކު ނަމާދަށް ގެންދަންވެސް ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ. ދަރިފުޅަށާއި ބައްޕައަށްވެސް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން އޮތީ ﷲ ގަންދީ ބައްޕަ ކުރި ހުވާގެ މަތީ ސާބިތު ވެވިގެންނެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅު "ނާނަ" ކިޔާ ވަގުތު ދަރިފުޅާ ގާތުގައި އޮވެ " ނާނާ" ކިޔައިދޭންވެސް ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ލޯބިން ފިރުމައިދީ ދަރިފުޅު ނިދީމުން ބޮސްދޭންވެސް ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު ހޭލެވެންވެސް ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅު އައިސް ބައްޕި އަށް އުނދަގޫކުރަން ފެށީމައެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ. ދަރިފުޅާއި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އާއިއެކު ހޭދަކުރާނެ ވަގުތެއް ބައްޕަޔަށް ވާން އޮތީ މި ފަސްގަނޑު މިނިވަން ކަން މަތީ އޮވެގެންނެވެ. އެހެންވެ ބައްޕަ އަށް ގައުމުގެ ހައްޤުގައި ކުރި ހުވަޔާއި ހިލާފު ވެވެން ނެތީއެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. ހެނދުނު "ބުއް ތަށި" ބޮއެގެން ބައްޕިގެ އަތުކުރީގައި ހިފާލައިގެން […]
Read More ›