Submit your articles and photos for publication on our website info@bithufangi.com

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަކޮށްލައިގެން ޖަލަށްލި ލަންކާ މީހާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާޖީވް ގާންދީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވި ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސަންތަން ޗެންނާއީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. ރާޖީވް ގާންދީ 19991 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2022 ވަނަ އަހަރު ސަންތަން… Continue Reading →

މިފަހަރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެސީއަށް

މިއަހަރުގެ ލޯރިއަސް ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް އާއި ސިމޯން ބައިލްސް އާއި މިކައެލާ ޝިފްރިން ފަދަ ތަރިން ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި މެސީ އަނެއްކާވެސް މި އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކޮށްފައިވާއިރު، ޖޮކޮވިޗް ވެސް ހޯމަ ދުވަހު (26 ފެބްރުއަރީ) އިޢުލާންކުރި ތަފާތު އަށް އެވޯޑް ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެ. 2023… Continue Reading →

“ފްރީ ފަލަޞްޠީން” – އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީގެ ބޭރުގައި އަމިއްލައަށް ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލަކު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ވޮޝިންޓަންގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީގެ ބޭރުގައި ގައިގައި އަމިއްލައަށް އަލިފާން ރޯކޮށްލީ ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ އިހުތިޖާޖުގައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. ރޮއިޓާސް އިން ބުނި ގޮތުގައި، ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން ކައިރީގައި… Continue Reading →

ހަނދާން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުންތެރި 9 ކަސްރަތް

މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ޒުވާނުން އަޅުވެތިކޮށް އެކަމުގައި ތާށިވެފައި ތިބޭއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ނިދި މަދުވެ ނާރުތަކަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެ އެވެ. މި ކަންތައްތަކާހުރެ ޖިސްމާނީ ކަސްރަތަށް ސަމާލުކަން ނުދެވި އަދި އެހެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭތީ، ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ސުލޫކުތަކަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ… Continue Reading →

ދައުލަތުން ދޭ ލައިފްޓައިމް އެލެވެންސް ރިވިއު ކުރަން ނުޖެހޭތަ؟

ތަޢާރަފު ސަރުކާރުތަކުން ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ނައިބުރައީސުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި އެބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަލަކަށް އުމުރު ދުވަހުގެ އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލަކީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެ، ހަމަހަމަކަމާއި މާލީ ޒިންމާއާއި އާންމުންގެ އިތުބާރާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން މި ސަގާފަތަކީ އާންމު ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުގައި… Continue Reading →

ހަވާލު ނުކުރާނެއޭ ބުނި ގޯތިތަކުގެ 8000 އަށްވުރެ ގިނަ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކޮށްފި!

ހަވާލު ނުކުރާނެއޭ ބުނެ އިދިކޮޅުން ހަބަރު ފެތުރި ގޯތިތަކުގެތެރެއިން 8250 ގޯތި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެ ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން މިގޯތިތައް ހަވާލުކުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިގޯތިތައް ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ބުނެ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން މީހަކަށް އެއްޗެއް ދޭން ބުނެ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ… Continue Reading →

މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ދުއްވާލަން އިދިކޮޅުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދީ ބައެއް ވަޒީރުން ދުއްވާލަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާ، ކެބިނެޓަށް ރުހުން ނުދިނީ ބޭރުބަޔަކު މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ.ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ފަޅީގައި ނޫނެވެ. މެމްބަރުން ބޭނުންވީ… Continue Reading →

ފުލައިޓުގައި ފޮރުވިފައިވާ ޖަރާސީމުތަކުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ތަންތަން

ގިނަ މީހުން އެކި ގައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީތަކުގައެވެ. މާލެއިން ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުންނާ ހާއްސަކޮށް ރޯދައަށާއި ވޯޓު އަޅަން ރަށްތަކަށް ގިނަމީހުން މިހާރު ދަނީ ފުލައިޓުގައެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުކުރާނެ މަތިންދާބޯޓެއް އިހުތިޔާރުކުރާއިރުނހަނދާންކުރަންވީ ކަމަކީ މި ބޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ޖަރާސީމު ފޮރުވާ ބައެއް ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ. މި ޖަރާސީމުތައްގ… Continue Reading →

2024 ބިތުފަންގި