ބްރޭކިންގ ނިއުސް: ޙައްޖު ވާޖިބު ނުވާ މީހުންވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުވައިފި

ދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުގައި ހުންނަ ފައިސާ އަކީ ރައްޔަތުން އެންމެންގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ކަންތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ހުންނަ ފައިސާ. އެ ފައިސާ ވަކި ބަތަކަށް ޚަރަދުކުރާ…

އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން. މުއިއްޒު އަޗާ ތަޅަނީ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޮޑެތި އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މުއްސަނދި ޚަރަދުތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު، ރައްޔިތުންގެ…